OSVČ I Kompenzační bonus a finanční podpora | VímVíc.cz

Kompenzační bonus a podpora OSVČ 2020

Ministerstvo financí vytvořilo kompenzační program „pětadvacítka“. V platnost ji uvedla poslanecká sněmovna, senát i prezident České republiky. Místo vděku sklidila spíše kritiku. Jak dosáhnout na novou podporu od státu určenou pro OSVČ? Přinášíme vám seznam podmínek pro její získání i návod na to, jak žádost správně vyplnit a odeslat.

Kompenzační bonus a podpora OSVČ 2020

Kompenzační bonus pro OSVČ

Kompenzační bonus pro osoby výdělečně činné neboli přímá podpora pro podnikatele, je jednorázový finanční příspěvek ze strany státu. Funguje vlastně na stejném principu jako například sociální dávky pro ty, kteří museli dočasně nebo zcela ukončit vlastní podnikání. Týkat se může i těch osob, které v důsledku mimořádných opatření nemají žádné příjmy.

Kompenzační bonus a podpora OSVČ 2020

Podpora: Kolik peněz dostanete?

Ministerstvo financí společně s Finanční správou poskytuje finanční podporu pro OSVČ ve výši 500 Kč na den. O podporu můžete žádat MF i zpětně, a to za kalendářní dny, za které podnikatel nezískal žádnou podporu v nezaměstnanosti.

Kompenzační bonus se nedaní, tudíž je vaším nezdanitelným příjmem. To znamená, že ho nebudete předkládat v daňovém přiznání za rok 2020. Stejně tak se nedaní ani ošetřovné pro OSVČ.

Můžete kombinovat podporu pro OSVČ zároveň s ošetřovným?

Ano, můžete kombinovat podporu pro OSVČ zároveň s ošetřovným. A to z důvodu nařízení o uzavření všech školských a předškolních zařízení. Obecně platí, že OSVČ má nárok na 500 Kč za den. V kombinaci s ošetřovným dosáhne na částku 424 Kč za den. V případě prázdnin na sociálním a zdravotním pojištění má žadatel nárok na 4 896 Kč měsičně.

Tuto částku stanovilo Ministerstvo financí pro mimořádnou událost způsobenou nouzový stavem proti šíření virového onemocnění COVID-19. Celková částka tak bude až 25 000 Kč za plný počet dnů - bonusové období platí od 12. března do 30. dubna 2020.

O kompenzační bonus může OSVČ žádat od 9. dubna do 30. června 2020.

Další úlevou může pro podnikatele také prominutí odvodů na sociálním a zdravotním pojištění, a to od března až do srpna 2020. Podnikateli je prominuto pojištění ve výši minimálních záloh.

Kdo má nárok na podporu pro OSVČ?

Podporu od státu ve výši 25 000 Kč může získat osoba, která zažádá Ministerstvo financí nemusí přikládat žádné dokumenty, ale musí splňovat několik podmínek:

 1. je osoba výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění - samostatný zemědělec, živnostník, daňový poradce a podobně
 2. jeho vykonávaná činnost je tou hlavní
 3. vykonávaná činnost může být vedlejší pouze pokud OSVČ zároveň nevykonává zaměstnání
 4. OSVČ musí být aktivní ke dni 12. března 2020. Výjimečně se může týkat i OSVČ, které bylo znemožněno sezónní podnikání - kdykoliv po 31. srpnu 2019.
 5. OSVČ musí prohlásit, že nemůže z části nebo zcela provozovat svou činnost. A to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády.
   Mezi tyto důvody patří:
  • nutnost uzavřít provozovnu nebo částečně omezit její provoz
  • karanténa pro OSVČ nebo jeho zaměstnance
  • péče o dítě
  • omezení poptávky po službách nebo výrobcích
  • omezení nebo úplné ukončení dodávek potřebných pro výkon činnosti
 6. Splnění těchto podmínek OSVČ žadatel potvrdí čestným prohlášením

Změna kompenzačního bonusu pro OSVČ

Ministerstvo financí vyjmulo z podmínek minimální hrubé příjmy a také porovnání poklesu tržeb. Díky této změně dosáhne na přímou podporu daleko více podnikatelů, než při původních podmínkách. Nárok získali také i spolupracující osoby anebo podnikající studenti do 26 let. Kompenzační bonus získají také ti, kteří svoji podnikatelskou činnost přerušili po 31. srpnu 2019.

Nárok na podporu při vedlejší výdělečné činnosti

Nárok na státní podporu mají i ty OSVČ, jejichž vykonávaná činnost je činností vedlejší. Nárok na ni je ale určená pouze pro některé z těchto podnikatelů. Podnikatelé, kteří vykonávají vedlejší výdělečnou činnost můžou žádat o podporu v případě, že jejich vedlejší činnost z následujících důvodů:

 1. přiznání starobního důchodu
 2. nárok na výplatu invalidního důchodu
 3. nárok na rodičovský příspěvek
 4. peněžitá pomoc v mateřství
 5. pečuje o dítě do 10 let, které je závislé na pomoci jiné osoby - osoba ve druhém, třetím nebo čtvrtém stupni závislosti. Zároveň musí osoba být osobou blízkou nebo osobou, která sdílí společnou domácnost.

Jak podat žádost o kompenzační bonus pro OSVČ?

O kompenzační bonus může požádat osoba samostatně výdělečně činná finanční úřad. Podpora bude vyplacena na základě vyplněné žádosti. Ta musí nezbytně obsahovat čestné prohlášení o splnění všech podmínek pro získání podpory a číslo bankovního účtu, na který má být podpora poslána.

Žádost můžete poslat několika způsoby. Finanční správa umožňuje poslat žádost poštou, prostřednictvím datové schránky nebo i prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu. Žádost můžete předat na podatelně finanční úřadu nebo do sběrného boxu, který je umístěný před finančními úřady.

Kdy bude stát vyplácet kompenzační bonus pro OSVČ?

Lhůta pro jeho vyplácení není pevně stanovena. Bonus bude vyplácen bez zbytečného odkladu ode dne jeho vyměření. Lhůta jeho vyplacení bude měřena ode dne podání žádosti. Správce daně bude vyplácet žádosti co nejdříve podle reálných možností. Doba bude závislá také na počtu podaných žádostí.

Návrh byl konzultován s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR, Komorou daňových poradců ČR a Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR.

Nárok na kompenzační bonus nemají ti, kteří ...

Přímou podporu pro OSVČ nezíská podnikatel, který podnikání ukončil a provedl registraci na úřadu práce online. Tím začal pobírat sociální dávky v nezaměstnanosti. Kompenzační bonus nezíská ani ten podnikatel, který vede podnikání jako vedlejší činnost, kdy jeho hlavní činnost je jiné zaměstnání.

Kompenzační bonus a podpora OSVČ 2020 II.

Vyplácení pouze bezhotovostně

Finanční příspěvek můžete získat pouze bezhotovostně. To znamená, že peníze vám může finanční úřad zaslat pouze na platební účet. Zákon jasně stanovuje, že příspěvek nesmí být vyplacený poštovní poukázkou ani v hotovosti.

Pokud platební účet nemáte, musíte finanční správě uvést jiný platební účet, včetně jména jeho skutečného majitele. Platební účet však musí být vedený v českých korunách.

Formulář ke stažení

Přinášíme vám jasný a přehledný postup, jak vyplnit žádost o kompenzační bonus pro OSVČ. Abyste získali kompenzační bonus, musíte odeslat finančnímu úřadu žádost. Na odeslání této žádosti máte čas do konce června. Vyplňte on-line žádost nebo si stáhněte oficiální formulář, vyplňte ho a jednoduše odešlete finančnímu úřadu.

K odeslání žádosti máte dvě možnosti.

1. krok: Vyplnění žádosti

 1. On-line žádost
 2. Stáhnout formulář
  • Formulář finanční správy ke kompenzaci pro OSVČ ke stažení
  • Na webu můžete stáhnout formulář jednoduše kliknutím na "PDF soubor" nebo "ZIP soubor".
  • Pokud se vám stažení nepovede, můžete ho stáhnout i jinou cestou. Klikněte na soubor pravým tlačítkem myši a vyberte možnost "Uložit jako".
  • Formulář se stáhne ve formátu PDF, ve stejném formátu je nezbytné ho vyplnit. K tomu vám poslouží prohlížeč PDF souborů - nejpoužívanější je Adobe Acrobat Reader DC. Použít můžete ale i jiný prohlížeč PDF dokumentů.
  • Dejte si pozor, abyste měli vhodný prohlížeč. Je možné že se vám zobrazí toto hlášení:
   • The document you are trying to load requires Adobe Reader 8 or higher. You may not have the Adobe Reader installed or your viewing environment may not be properly configured to use Adobe Reader. For information on how to install Adobe Reader and configure your viewing environment please see http://www.adobe.com/go/pdf_for­ms_configure.
  • Pokud se vám hlášení objeví, nemusíte se lekat. Váš prohlížeč neumožňuje editovat soubor. Můžete si stáhnout nový prohlížeč, nebo klikněte na soubor pravým tlačítkem myši a vyberte vhodný prohlížeč k jeho editaci.
  • Poté už můžete formulář začít vyplňovat. Můžete vyplnit výši kompenzačního bonusu v plné výši nebo jen část, na kterou máte nárok.

2. krok: Vytisknutí a podepsání

Vyplněnou žádost stačí už jen vytisknout a podepsat. Pokud ale máte ověřený elektronický podpis nebo datovou schránku, tisknou ji nemusíte. Finanční úřad přijme vaši žádost právě prostřednictvím datové schránky. Uznána bude i žádost, která bude podepsána ověřeným elektronickým podpisem.

Ti, kteří nemají datovou schránku ani elektronický podpis musí:

 • Vytisknout žádost
 • Vlastnoručně ji podepsat
 • Žádost naskenovat nebo ofotit mobilním telefonem tak, aby celý text kopie čitelný a viditelný. Na kopii musí být zřetelný i podpis žadatele. Pokud žádost nebude čitelná, finanční úřad ji nepřijme.
Kopie žádosti musí být zřetelná. Musí být jasný a viditelný celý text i podpis žadatele.

3 krok: Odeslání formuláře

 1. E-mail
  • Sken nebo fotografii žádosti pošlete prostřednictvím e-mailu. Soubor připojte k e-mailu jako přílohu. Žádost odešlete na e-mail finanční úřadu. E-mailová adresa se vám zobrazí automaticky při vyplňování on-line žádosti.
  • Do předmětu e-mailu napište Žádost o kompenzační bonus pro OSVČ
  • Velikost přílohy nesmí přesahovat 4 MB!
  • Dejte si pozor, abyste nevybrali e-mailovou adresu finančního úřadu, pod který nespadáte. Žádost neposílejte ani na jiné adresy, než ty, které se vám zobrazí při vyplňování.
 2. Datová schránka
  • Žádost můžete poslat také prostřednictvím datové schránky. V takovém případě připojte žádost ve formátu PDF jako obecnou písemnost na Daňovém portálu (EPO).
  • Poslat ji můžete prostřednictvím datové schránky finančnímu úřadu přímo. Požadovanou adresu najedete na webu finanční správy. Žádost pošlete stejnému finančnímu úřadu, kterému podáváte daňové přiznání.
 3. Elektronický podpis
  • Žádost můžete poslat také jako obecnou písemnost na Daňovém portálu (EPO). V takovém případě připojte podepsanou žádost (formát PDF) elektronickým podpisem.
 4. Osobní odevzdání
  • Na příslušný finanční úřad můžete přijít osobně. Vyplněnou žádost můžete odevzdat na podatelně podle úředních hodin (Po a St 8:00-11:00) nebo ji vhodit do sběrného boxu. Sběrné boxy jsou na úřadech k dispozici v pracovních dnech od 8:00 - 17:00 hod.
  • Formulář můžete poslat také poštou.
Žádost o kompenzační bonus můžete poslat i poštou.

Původní podmínky pro nárok na kompenzační bonus pětadvacítky:

 • Žadatel musí mít loňsky hrubé příjmy alespoň 180 000 Kč. Pokud nepodnikal celý rok, musí mít měsiční hrubý příjem minimálně 15 000 Kč.
 • Srovnání prvního čtvrtletí roku 2019 a prvního čtvrtletního roku 2020 musí být vykázán alespoň 10% pokles tržeb.

Podmínky jako terč kritiky

Podmínky, které musel žadatel splňovat pro získání nároku na kompenzační bonus byly pro mnoho podnikatelů zcela beze smyslů. Hlavním argumentem podnikatelů byla právě zmiňovaná hranice minimálního hrubého příjmu, na který většina z nich nedosáhla. Tuto část tvořili právě především podnikatelé s nízkými příjmy.

Druhou podmínku kritizovali podnikatelé, kteří argumentovali tím, že srovnání těchto dvou období se projevuje spíše až v dubnu. Neopomněli ani fakt, že Ministerstvo financí zcela nezapočítalo míru letošní inflace. Značná část podnikatelů měla v loňském období nižší příjmy z důvodu nemoci nebo například úrazu.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Práva a povinnosti zaměstnanců Úspěch v kariéře