Výpověď z pracovního poměru 2020 - Jak na to? | VímVíc.cz

Výpověď z pracovního poměru 2020 | Vzory ke stažení

07. 01. 2020

V dnešním článku vám přinášíme veškeré informace ohledně výpovědi z pracovního poměru. Ačkoliv se nejedná o tu nejpříjemnější událost, není radno ji podceňovat. I výpovědi se týkají určitá pravidla a rozhodně se vyplatí si nejdřív vše řádně nastudovat, než se rozhodnete pracovní poměr ukončit.

Výpověď z pracovního poměru 2020 - jak napsat výpověď

Jaké jsou náležitosti výpovědi, jak napsat výpověď a na co dále myslet? Nejen tyto otázky vám zodpovíme v našem článku. Níže v článku najdete vzor výpovědi pro rok 2020, který níže k dispozici i ke stažení.

Výpověď z pracovního poměru 2020

Důvodů k podání výpovědi je mnoho: nevyhovující pracovní podmínky, málo možností k rozvoji, stereotyp, nefungující kolektiv či obyčejná touha po změně nebo lákavá nabídka z jiné firmy. Ať už je váš důvod k podání výpovědi jakýkoliv, tento krok nejprve řádně zvažte. Udělejte si seznam pro a proti. Zamyslete se nejen nad finanční otázkou, ale i nad věcmi jako je dojíždění do práce, kolektiv nebo firemní benefity.

Výpověď je nevratnou záležitostí, a proto ji zbytečně neuspěchejte. Jedna hádka s vaším nadřízeným není úplně nejlepším důvodem proč obrátit život vzhůru nohama. Pokud se ale přeci jen pro tento krok rozhodnete, nastudujte si, jak na to.

Ukončení pracovního poměru výpovědí

Ukončení pracovního poměru může nastat třemi způsoby. Buď může váš pracovní kontrakt ukončit zaměstnavatel, nebo můžete výpověď podat sami ze své pozice zaměstnance. Nakonec ještě můžete ukončit pracovní poměr dohodu.

Výpověď z pracovního poměru - zákoník práce

Jak definuje výpověď z pracovní poměru zákoník práce?

Výpověď, výpovědní doba a výpovědní důvody definují odstavce 50 až 54. Jaké jsou tedy náležitosti výpovědi a za jakých podmínek vám může zaměstnavatel dát výpověď?

 • Písemná forma
 • Výpověď musí být napsána písemnou formou a musí být předána vašemu nadřízenému buď osobně nebo poštou. Pokud se tedy v kanceláři rozčílíte a oznámíte, že končíte, z právního hlediska to nemá jakýkoliv význam.

 • Zaměstnanec versus zaměstnavatel
 • Rozdíl je v tom, zda výpověď podáte sami z pozice zaměstnance, nebo pokud výpověď dostanete od svého zaměstnavatele. Zaměstnavatel může dát výpověď pouze z důvodů, které jsou definovány zákonem. Například pokud se pozice zaměstnance ruší, nebo se ukáže jeho pozice nadbytečná. Dále pokud zaměstnancův zdravotní stav neodpovídá požadavkům, pokud zaměstnancem hrubě poruší pracovní smlouvu nebo předpisy či pokud zaměstnancem nesplňuje požadované předpisy. Oproti tomu zaměstnanec může podat výpověď prakticky z jakéhokoliv důvodu. Zaměstnanec dokonce ani důvod uvádět nemusí, pokud jej nechce sdělit.

 • Důvod výpovědi
 • Pokud dostanete výpověď od svého zaměstnavatele, musí být jasně vymezen důvod, který nemůže být následně měněn.

Jak napsat výpověď?

Nemusíte se bát, že vás čeká psaní nějakého románu, kde na několika stranách musíte uvést důvody vašeho rozhodnutí. Teoreticky vám klidně stačí napsat na list papíru „Vypovídám pracovní poměr.“ Z pozice zaměstnance nemusíte udávat důvod vaší výpovědi. V dokumentu jen musí být zřetelně napsáno vaše celé jméno, datum a výpověď musíte podepsat. Nejdůležitější na celém procesu je způsob doručení.

Jak dát výpověď?

Pokud pracujete v menší firmě, je asi nejjednodušší se vydat za vaším šéfem do kanceláře a výpověď předat do jeho rukou. Obzvlášť pokud máte mezi sebou dobré vztahy je lepší vše vyřešit osobně. Ušetříte si tím spoustu nervů a starostí a máte také šanci se na dalším postupu lépe domluvit. I pokud vše probíhá dobře, nezapomeňte si nechat vystavit potvrzení o předání a doručení písemnosti. Pokud k tomu váš šéf nebude svolný, sežeňte si alespoň nějakého svědka, který vám potvrdí, že jste písemnost předali. Nezáleží, zda se bude jednat o někoho z dalších zaměstnanců, či rodinného příslušníka.

Pokud pracujete ve větší firmě, je běžné, že žádost odevzdáte na podatelně nebo v HR oddělení, kde si opět necháte vystavit doklad o předání písemnosti. Na to nezapomeňte! Poslední možností je využít služeb České pošty. Výpověď zašlete doporučeně a nezapomeňte si uschovat podací lístek, který vám opět slouží jako důkaz.

výpověď z pracovního poměru - odvolání výpovědi

Odvolání výpovědi

Ačkoliv podání výpovědi je většinou finálním krokem, jsou i situace kdy tomu tak být nemusí. Výpověď může být odvolána ale pouze se souhlasem druhé strany. Odvolání výpovědi a souhlas druhé strany musí být opět v písemné podobě.

Kdy nesmí zaměstnavatel dát výpověď?

Zákon definuje i situace či podmínky, kdy je vysloveně zakázáno dát zaměstnanci výpověď. Zaměstnavatel nesmí ukončit pracovní poměr, pokud se zaměstnanec nachází v ochranné době. Do té jsou počítány následující situace:

 • V době pracovní neschopnosti, kterou si úmyslně nepřivodil,
 • při výkonu vojenské služby ode dne, kdy byl doručen povolávací rozkaz,
 • pokud je zaměstnanec dlouhodobě uvolněn z důvodu výkonu veřejné funkce,
 • pokud je zaměstnankyně těhotná nebo čerpá mateřskou dovolenou. Stejně tak nesmí zaměstnavatel vyhodit zaměstnance, kteří čerpají řádnou rodičovskou dovolenou.
 • V době, kdy zaměstnanec poskytuje dlouhodobou péči,
 • pokud je zaměstnanec, který pracuje v noci, uznán zdravotně neschopným k výkonu noční práce.

Podání výpovědi ze strany zaměstnance

Pokud se pro tento krok rozhodnete a výpověď napíšete a podáte, týkají se vás další povinnosti a informace, jako výpovědní lhůta nebo odstupné. Bližší informace najdete zde.

Výpovědní doba

Nejasnosti panují často v oblasti výpovědní lhůty. Ta se nepočítá ode dne doručení či předání písemnosti. Výpovědní doba běží od prvního dne kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, kdy byla výpověď doručena. Takže, pokud předáte výpověď 1. února, výpovědní lhůta běží až od 1. března. Výpovědní lhůta je běžně dvouměsíční, takže pokud dáváte výpověď nečekejte, že si během jednoho dne sbalíte věci a odcházíte. Dvouměsíční lhůta neplatí pouze ve výjimečných případech, kdy jsou udány důvody pro okamžitou výpověď. Může tím být například hrubé porušení kázně či pracovní smlouvy ze strany zaměstnavatele.

Podání výpovědi si proto rozmyslete. Pokud chcete celý proces co nejvíce urychlit, dává smysl podat výpověď v posledním kalendářním dni, samozřejmě pokud se jedná o den pracovní. Pokud tedy podáte výpověď 31. ledna, výpovědní lhůta začíná běžet od 1. února a váš pracovní poměr skončí 31. března.

Výpověď z pracovního poměru - ukončení pracovního poměru

Delší výpovědní doba

Ačkoliv běžnou praxí jsou dva měsíce výpovědní lhůty, někdy se stává, že se tato doba může prodloužit. Prodloužení výpovědní doby je typické obzvlášť, pokud výpověď nepodáte, ale naopak obdržíte. Maximální délka této lhůty není nijak v zákoníku práce omezena. Většinou se tak děje po vzájemné domluvě zaměstnance a zaměstnavatele. Pokud například zaměstnanec potřebuje delší čas na nalezení nové práce, nebo naopak zaměstnavatel potřebuje delší čas na nalezení či zaškolení náhrady.

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem

Ačkoliv je dle zákoníku práce zaměstnanec dostatečně chráněn, mohou nastat situace, kdy s vámi zaměstnavatel ukončí okamžitě jakýkoliv pracovní závazek. Jedná se o výjimečné situace, které definuje odstavec 55 zákoníku práce. Důvody jsou následující:

 • Pokud byl zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému odnětí svobody na dobu delší než jeden rok,
 • pokud byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, který byl spáchán během plnění pracovních úkonů, nebo v přímé souvislosti s nimi, na dobu nejméně 6 měsíců,
 • pokud zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem porušil pracovní povinnosti a předpisy.

U prvních dvou bodů je důležité zdůraznit, že tato opatření se týkají až momentu, kdy byl zaměstnanec pravomocně odsouzen. Vyšetřování nebo obvinění zaměstnance tak nemůže být důvodem k okamžité výpovědi.

Třetí bod, který se vztahuje k hrubému porušení pracovní kázně, může být vyložen několika způsoby. Patří sem například úmyslné způsobení finanční či jiné škody zaměstnavateli, fyzické napadení, při kterém došlo k ublížení na zdraví. Dále také úmyslné požití alkoholu a jiných návykových látek, které vám znemožňují výkon práce. To je pouze pár vybraných situací, kdy má zaměstnavatel právo vás okamžitě vyhodit.

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

I zaměstnanec občas nemusí splnit dvouměsíční výpovědní lhůtu. Stejně jako v minulém případě se to vztahuje na extrémní případy, které definuje odstavec 56 zákoníku práce. Pro zaměstnance platí dva důvody, kdy jej zákon opravňuje k tomu využít takového radikálního kroku. Prvním je řádné nevyplacení mzdy nebo platu. Pokud zaměstnavatel nevyplatí zaměstnanci mzdu nebo plat do 15 dne od uplynutí termínu splatnosti, může zaměstnance okamžitě odejít.

Druhým důvodem je, pokud je zaměstnanec dle lékařského posudku shledán neschopným k výkonu současné práce, aniž by vážně ohrozil své zdraví. Jestliže mu zaměstnavatel do 15 dnů od doručení této zprávy nenabídne práci novou, či nezmění pracovní podmínky tak, aby odpovídali jeho zdravotním požadavkům, může zaměstnanec pracovní poměr s okamžitou platností ukončit.

Výpověď dohodou

Výpověď dohodou je poslední možnost, jak ukončit pracovní poměr. Nejedná se o způsob, který je definovaný zákoníkem práce a jedná se o způsob zaměstnavatelů jak si ušetřit vyplácení odstupného. Někteří zaměstnavatelé totiž využívají tohoto způsobu a napálí tak nejednoho zaměstnance. Pokud se obě strany dohodnou na ukončení pracovního poměru, nemusí vám tak vznikat nárok na odstupné, což je velice častá praktika, pokud dostanete výpověď ze strany zaměstnavatele. Neznamená to ovšem, že pokud se rozhodnete ukončit tímto způsobem pracovní poměr, nikdy žádné odstupné nedostanete. Jen si pohlídejte, aby v písemné podobě, kterou musí dohoda mít, byla zmínka o penězích, na které máte v několika případech plné právo.

Odstupné při ukončení pracovního poměru

Odstupné se vás týká především, jestliže nejste tou stranou, která iniciuje ukončení pracovního poměru. V případě, že dostanete výpověď například z důvodu snižování stavů, máte ze zákona nárok na odstupné. Výše odstupného se počítá dle odpracované doby a samozřejmě také záleží na interních vztazích mezi vámi a nadřízeným. Odstupné by vám mělo být vyplaceno v následném výplatním období po ukončení pracovního poměru. Pokud by z vaší strany byl zájem, můžete se se zaměstnavatelem dohodnout i na postupném vyplacení.

Výpověď ve zkušební době

Specifickou kapitolou je také výpověď ve zkušební době. Během této zkušební doby, kdy se obě strany takzvaně oťukávají, může pracovní poměr ukončit jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel a to bez udání důvodu. V takovém případě vás nečeká ani žádná výpovědní lhůta a nemáte nárok ani na odstupné. Pracovní poměr zkrátka končí doručením výpovědi. I v tomto případě je ale podmínkou, doručit výpověď v písemné formě.

Zkušební doba zpravidla trvá maximálně 3 měsíce. U vedoucích pozic může být takový doba prodloužena až 6 měsiční. Naopak, zkušební doba může být kratší než 3 měsíců nebo dokonce žádná. Zkušební doba se sjednává písemně a podepisuje se oběma stranami nejpozději v den nástupu do práce.

Výpověď z pracovního poměru vzor

„Zaměstnavatel“

Název:

Sídlo:

IČ:

VÝPOVĚĎ Z PRACOVNÍHO POMĚRU

Jméno:

Datum narození:

Bydliště:

V…….. Dne …….

Vážení,

Ve vaší firmě jsem zaměstnán na pozici XY na základě smlouvy XY. V souladu s § 50 zákoníku práce dávám tímto výpověď z výše uvedeného pracovního poměru. Výpovědní lhůta počíná dnem XY. Pracovní poměr tedy končí ke dni XY.

S úctou

Doručeno zaměstnavateli dne _________________.

Převzal:

Výpověď z pracovního poměru ke stažení

Odkaz ke stažení vzorové výpovědi z pracovního poměru

Podpora v případě nezaměstnanosti?

V případě, že se dostanete do této nepříjemné situace, přečtěte si, jak je to s podporou v nezaměstnanosti. Plná výše podpory od státu vám náleží pouze v případě, kdy vám bude výpověď podána zaměstnavatelem. Nebo v případě, kdy jste měli k ukončení zaměstnání vážné důvody. Takové důvody jsou blíže specifikované v zákoně č. 435/2004 Sb. - Zákon o zaměstnanosti.

V těch případech budete mít během prvních dvou měsíců podpůrčí doby nárok na 65 %. V následujících dvou měsíců už jen 50 %. Po zbylou podpůrčí dobu (tzn. 1, 4 nebo 7 měsíců, záleží na věku uchazeče o zaměstnání) vaše podpora klesne na 45 % vašeho průměrného měsičního čistého platu, kterého jste dosáhli v posledním zaměstnání.

Rozdíl na státní podpoře může být až ve výši 11 320 Kč. Dávejte si pozor na to, jakou výpověď podepisujete.

Jestliže výpověď podáte sami, nebo podepíšete ,výpověď dohodou, kde neexistují žádné vážné důvodu podle zákona o zaměstnanosti, máte nárok na státní podporu jen a pouze ve výši 45 %. Výše podpory vychází z průměrného měsičního čistého platu nebo vyměřovacího základu. To znamená, že budete mít nárok na sníženou výměru podpory v nezaměstnanosti. V prvních dvou měsících o 20 %, v následujících dvou měsících o 5 %.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Nahlédni do firem a kanceláří Ze života firem a kanceláří Ze života zaměstnanců Personalistika a lidské zdroje