Výpověď z pracovního poměru 2020 - Jak na to? | VímVíc.cz

Výpověď z pracovního poměru 2020 | Vzory ke stažení

07. 01. 2020

V dnešním článku vám přinášíme veškeré informace ohledně výpovědi z pracovního poměru. Ačkoliv se nejedná o tu nejpříjemnější událost, není radno ji podceňovat. I výpovědi se týkají určitá pravidla a rozhodně se vyplatí si nejdříve vše řádně nastudovat, než se rozhodnete pracovní poměr ukončit.

Výpověď z pracovního poměru 2020

Důvodů k podání výpovědi je mnoho: nevyhovující pracovní podmínky, málo možností k rozvoji, stereotyp, nefungující kolektiv, obyčejná touha po změně nebo lákavá nabídka z jiné firmy. Ať už je váš důvod k podání výpovědi z pracovního poměru jakýkoliv, tento krok nejprve řádně zvažte. Udělejte si seznam pro a proti. Zamyslete se nejen nad finanční otázkou, ale i nad věcmi jako je dojíždění do práce, kolektiv nebo firemní benefity.

Výpověď je nevratnou záležitostí, a proto ji zbytečně neuspěchejte. Jedna hádka s vaším nadřízeným není úplně nejlepším důvodem, proč obrátit život vzhůru nohama. Pokud se ale přeci jen pro tento krok rozhodnete, nastudujte si, jak na to.

Ukončení pracovního poměru výpovědí

Ukončení pracovního poměru může nastat třemi způsoby. Buď váš pracovní kontrakt ukončí zaměstnavatel, nebo podáte výpověď sami z pozice zaměstnance. Nakonec ještě můžete ukončit pracovní poměr dohodou. Poměrně často dochází ke špatné interpretaci, kdy je možné se setkat s pojmem "výpověď z pracovního poměru dohodou." Výpověď dohodou však oficiálně neexistuje. Buď je pracovní poměr ukončen jednostranným rozhodnutím zaměstnance či zaměstnavatele a jedná se o výpověď, nebo se obě strany dohodnou a jedná se o dohodu o rozvázání pracovního poměru.

Jak definuje výpověď z pracovního poměru zákoník práce?

Výpověď, výpovědní dobu a výpovědní důvody definují odstavce 50 až 54. Jaké jsou tedy náležitosti výpovědi a za jakých podmínek vám může zaměstnavatel dát výpověď?

 • Písemná forma
 • Výpověď smlouvy z pracovního poměru musí být vyhotovena písemnou formou a předána nadřízenému buď osobně nebo poštou. Pokud se tedy v kanceláři rozčílíte a oznámíte, že končíte, z právního hlediska to nemá žádný význam.

 • Zaměstnanec versus zaměstnavatel
 • Rozdíl je v tom, zda výpověď smlouvy podáte sami z pozice zaměstnance, nebo výpověď dostanete od svého zaměstnavatele. Zaměstnavatel může dát výpověď pouze z důvodů, které jsou definovány zákonem. Například pokud se pozice zaměstnance ruší nebo se ukáže jeho pozice nadbytečná. Dále pokud zaměstnancův zdravotní stav neodpovídá požadavkům, zaměstnanec hrubě poruší pracovní smlouvu nebo předpisy. Oproti tomu zaměstnanec může podat výpověď prakticky z jakéhokoliv důvodu. Zaměstnanec dokonce ani důvod uvádět nemusí, pokud jej nechce sdělit.

 • Důvod výpovědi
 • Pokud dostanete výpověď od svého zaměstnavatele, musí být jasně vymezen důvod, který nemůže být následně změněn.

Jak napsat výpověď?

Nemusíte se bát, že vás čeká psaní románu, kde na několika stranách musíte uvést důvody vašeho rozhodnutí. Teoreticky vám klidně stačí napsat na list papíru „Vypovídám pracovní poměr.“ Z pozice zaměstnance nemusíte udávat důvod vaší výpovědi. V dokumentu jen musí být zřetelně napsáno vaše celé jméno, datum a výpověď musíte podepsat. Není nic jednoduššího, než si vyhledat pro výpověď vzor nebo využít formulář pro výpověď z pracovního poměru, do kterého stačí pouze vyplnit osobní údaje. Nejdůležitější na celém procesu je způsob doručení.

Jak podat výpověď smlouvy z pracovního poměru?

Jak podat výpověď smlouvy z pracovního poměru? Pokud pracujete v menší firmě, je asi nejjednodušší se vydat za vaším šéfem do kanceláře a výpověď předat do jeho rukou. Obzvlášť pokud máte mezi sebou dobré vztahy, je lepší vše vyřešit osobně. Ušetříte si tím spoustu nervů a máte také šanci se na dalším postupu lépe domluvit. I pokud vše probíhá dobře, nezapomeňte si nechat vystavit potvrzení o předání a doručení písemnosti. V případě, že k tomu váš šéf nebude svolný, sežeňte si alespoň nějakého svědka, který vám potvrdí, že jste písemnost předali. Nezáleží, zda se bude jednat o někoho z dalších zaměstnanců či rodinného příslušníka.

Jestliže pracujete ve větší firmě, je běžné, že žádost odevzdáte na podatelně nebo HR oddělení, kde si opět necháte vystavit doklad o předání písemnosti. Na to nezapomeňte! Poslední možností je využít služeb České pošty. Výpověď zašlete doporučeně a nezapomeňte si uschovat podací lístek, který vám opět slouží jako důkaz.

Ačkoliv podání výpovědi je většinou finálním krokem, jsou i situace, kdy tomu tak být nemusí. Odvolání výpovědi z pracovního poměru je možné, ale pouze se souhlasem druhé strany. Odvolání výpovědi a souhlas druhé strany musí být také vyhotoveny v písemné podobě.

Výpovědní doba

Nejasnosti panují často v oblasti výpovědní lhůty. Ta se nepočítá ode dne doručení či předání písemnosti. Výpovědní doba běží od prvního dne kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, kdy byla výpověď doručena. Pokud předáte výpověď 1. února, výpovědní lhůta běží až od 1. března. Výpovědní lhůta je běžně dvouměsíční, takže pokud dáváte výpověď, nečekejte, že si během jednoho dne sbalíte věci a odcházíte. Dvouměsíční lhůta neplatí pouze ve výjimečných případech, kdy jsou udány důvody pro okamžitou výpověď. Může tím být například hrubé porušení kázně či pracovní smlouvy ze strany zaměstnavatele.

Podání výpovědi si proto rozmyslete. Pokud chcete celý proces co nejvíce urychlit, dává smysl podat výpověď v posledním kalendářním dni, samozřejmě pokud se jedná o den pracovní. Pokud tedy podáte výpověď 31. ledna, výpovědní lhůta začíná běžet od 1. února a váš pracovní poměr skončí 31. března.

Delší výpovědní doba

Ačkoliv běžnou praxí jsou dva měsíce výpovědní lhůty, někdy se stává, že se tato doba může prodloužit. Prodloužení výpovědní doby je typické v případě, že výpověď nepodáte, ale naopak obdržíte. Maximální délka této lhůty není nijak v zákoníku práce omezena. Většinou se tak děje po vzájemné domluvě zaměstnance a zaměstnavatele. Pokud například zaměstnanec potřebuje delší čas na nalezení nové práce, nebo naopak zaměstnavatel potřebuje delší čas na nalezení či zaškolení náhrady.

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem

Ačkoliv je dle zákoníku práce zaměstnanec dostatečně chráněn, mohou nastat situace, kdy s vámi zaměstnavatel ukončí okamžitě jakýkoliv pracovní závazek. Jedná se o výjimečné situace, které definuje odstavec 55 zákoníku práce. Důvody jsou následující:

 • Pokud byl zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému odnětí svobody na dobu delší než jeden rok.
 • Pokud byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, který byl spáchán během plnění pracovních úkonů nebo v přímé souvislosti s nimi, na dobu nejméně 6 měsíců.
 • Pokud zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem porušil pracovní povinnosti a předpisy.

U prvních dvou bodů je důležité zdůraznit, že tato opatření se týkají až momentu, kdy byl zaměstnanec pravomocně odsouzen. Vyšetřování nebo obvinění zaměstnance tak nemůže být důvodem k okamžité výpovědi.

Třetí bod, který se vztahuje k hrubému porušení pracovní kázně, může být vyložen několika způsoby. Patří sem například úmyslné způsobení finanční či jiné škody zaměstnavateli nebo fyzické napadení, při kterém došlo k ublížení na zdraví. Dále také úmyslné požití alkoholu a jiných návykových látek, které znemožňují výkon práce. To je pouze pár vybraných situací, kdy má zaměstnavatel právo vás okamžitě vyhodit.

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

Také zaměstnanec v některých případech nemusí splnit dvouměsíční výpovědní lhůtu. Výjimky se vztahují na extrémní případy, které definuje odstavec 56 zákoníku práce. Pro zaměstnance platí dva důvody, kdy jej zákon opravňuje využít tohoto radikálního kroku. Prvním je nevyplacení mzdy nebo platu. Pokud zaměstnavatel řádně nevyplatí zaměstnanci mzdu nebo plat do 15 dne od uplynutí termínu splatnosti, může zaměstnanec okamžitě odejít.

Druhým důvodem je, že je zaměstnanec podle lékařského posudku shledán neschopným k výkonu současné práce, aniž by vážně ohrozil své zdraví. Jestliže mu zaměstnavatel do 15 dnů od doručení této zprávy nenabídne práci novou či nezmění pracovní podmínky tak, aby odpovídaly jeho zdravotním požadavkům, může zaměstnanec pracovní poměr s okamžitou platností ukončit.

Výpověď dohodou

Výpověď dohodou je poslední možnost, jak ukončit pracovní poměr. Nejedná se o možnost, kterou definuje zákoník práce, ale spíše o způsob zaměstnavatelů, jak si ušetřit vyplácení odstupného. Pokud se obě strany dohodnou na ukončení pracovního poměru, nemusí vám vznikat nárok na odstupné, což je velice častá praktika, pokud dostanete výpověď ze strany zaměstnavatele. Neznamená to ovšem, že pokud se rozhodnete ukončit tímto způsobem pracovní poměr, nikdy žádné odstupné nedostanete. Jen si pohlídejte, aby v písemné podobě, kterou musí dohoda mít, byla zmínka o penězích, na které máte v několika případech plné právo.

Výpověď ve zkušební době

Specifickou kapitolou je také výpověď ve zkušební době. Během této zkušební doby, kdy se obě strany takzvaně oťukávají, může pracovní poměr ukončit jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel, a to bez udání důvodu. V takovém případě vás nečeká žádná výpovědní lhůta a nemáte nárok ani na odstupné. Pracovní poměr zkrátka končí doručením výpovědi. I v tomto případě je ale podmínkou doručit výpověď v písemné formě.

Zkušební doba zpravidla trvá maximálně 3 měsíce. U vedoucích pozic může být zkušební doba prodloužena až na 6 měsíců. Zkušební doba může být také kratší než 3 měsíce nebo dokonce nemusí být sjednána. Zkušební doba se sjednává písemně a podepisuje se oběma stranami nejpozději v den nástupu do práce.

Kdy nesmí zaměstnavatel dát výpověď?

Zákon definuje i situace či podmínky, kdy je vysloveně zakázáno dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru. Zaměstnavatel nesmí ukončit pracovní poměr, pokud se zaměstnanec nachází v ochranné době. Do té jsou počítány následující situace:

 • V době pracovní neschopnosti, kterou si úmyslně nepřivodil.
 • Při výkonu vojenské služby ode dne, kdy byl doručen povolávací rozkaz.
 • Pokud je zaměstnanec dlouhodobě uvolněn z důvodu výkonu veřejné funkce.
 • Pokud je zaměstnankyně těhotná nebo čerpá mateřskou dovolenou. Stejně tak nesmí zaměstnavatel vyhodit zaměstnance, kteří čerpají řádnou rodičovskou dovolenou.
 • V době, kdy zaměstnanec poskytuje dlouhodobou péči.
 • Pokud je zaměstnanec, který pracuje v noci, uznán zdravotně neschopným k výkonu noční práce.

Odstupné při ukončení pracovního poměru

Odstupné se vás týká, pokud nejste stranou, která iniciuje ukončení pracovního poměru. V případě, že dostanete výpověď například z důvodu snižování stavů, máte ze zákona nárok na odstupné. Výše odstupného se počítá podle odpracované doby a samozřejmě také záleží na interních vztazích mezi vámi a nadřízeným. Odstupné by vám mělo být vyplaceno v následném výplatním období po ukončení pracovního poměru. Pokud by z vaší strany byl zájem, můžete se se zaměstnavatelem dohodnout i na postupném vyplacení.

Výpověď z pracovního poměru vzor

Pokud si nejste při psaní výpovědi zcela jisti, můžete využít vzor výpovědi z pracovního poměru, do kterého stačí pouze vyplnit osobní údaje a informace o vašem zaměstnání. Vzor výpovědi z pracovního poměru může vypadat například následujícím způsobem:

„Zaměstnavatel“

Název:

Sídlo:

IČ:

VÝPOVĚĎ Z PRACOVNÍHO POMĚRU

Jméno:

Datum narození:

Bydliště:

V…….. Dne …….

Vážení,

Ve vaší firmě jsem zaměstnán na pozici XY na základě smlouvy XY. V souladu s § 50 zákoníku práce dávám tímto výpověď z výše uvedeného pracovního poměru. Výpovědní lhůta počíná dnem XY. Pracovní poměr tedy končí ke dni XY.

S úctou

Doručeno zaměstnavateli dne _________________.

Převzal:

Výpověď z pracovního poměru ke stažení

Odkaz ke stažení vzorové výpovědi z pracovního poměru

Výpověď z pracovního poměru 2021

Mezi lety 2020 a 2021 nedošlo k výrazným změnám týkajícím se podání výpovědi ze strany zaměstnance. Stejně jako v minulých letech je možné pro sepsání výpovědi využít formulář pro výpověď z pracovního poměru a ušetřit si tak čas i práci. Vzor výpovědi z pracovního poměru 2021 i aktuální informace o podání výpovědi najdete v článku Výpověď z pracovního poměru.

Podpora v případě nezaměstnanosti

V případě, že se dostanete do této nepříjemné situace, přečtěte si, jak postupovat při přihlášení na úřad práce online. Plná výše podpory od státu vám náleží pouze v případě, že vám bude výpověď podána zaměstnavatelem nebo jste měli k ukončení zaměstnání vážné důvody. Takové důvody jsou blíže specifikované v zákoně č. 435/2004 Sb. - Zákon o zaměstnanosti.

Ve stanovených případech budete mít během prvních dvou měsíců podpůrčí doby nárok na 65 % vaší průměrné čisté mzdy, které jste dosáhli v posledním zaměstnání. V následujících dvou měsících už jen 50 %. Po zbylou podpůrčí dobu (tzn. 1, 4 nebo 7 měsíců, záleží na věku uchazeče o zaměstnání) vaše podpora klesne na 45 %.

Rozdíl na státní podpoře může být až ve výši 11 320 Kč. Dávejte si pozor na to, jakou výpověď podepisujete.

Jestliže výpověď podáte sami nebo podepíšete výpověď dohodou, máte nárok na státní podporu pouze ve výši 45 %. Výše podpory vychází z průměrného měsíčního čistého platu nebo vyměřovacího základu. To znamená, že budete mít nárok na sníženou výměru podpory v nezaměstnanosti. V prvních dvou měsících o 20 %, v následujících dvou měsících o 5 %. Kdy se přihlásit na úřad práce online? Nejlépe do 3 dní od ztráty zaměstnání.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Uvnitř firem a kanceláří Personalistika a HR