Ochrana Soukromí

 1. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto zásady ochrany soukromí tvoří nedílnou součást Podmínek Služby dostupných na internetové adrese www.vimvic.cz/podminky. Pojmy zde užívané mají stejný význam jako pojmy definované v Podmínkách dle předchozí věty.
 2. 2. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Poskytovatel – společnost VimVic.cz, s.r.o., IČO: 047 27 631, se sídlem Na poříčí 1067/25, 110 00 Praha, je správcem osobních údajů registrovaným u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00065043.
  2. Při Registraci do Služby uděluje (zaškrtnutím políčka souhlasu nebo schválením autorizačního dialogu sociální sítě Facebook) Uživatel Poskytovateli jako správci osobních údajů, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním svých údajů v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, a to pro reklamní a marketingové účely a za účelem nabízení obchodu a služeb prostřednictvím zasílaných obchodních sdělení. Tento souhlas je dobrovolný a uděluje se na dobu neurčitou, s tím, že může být Uživatelem kdykoliv odvolán, a to odhlášením odběru newsletteru nebo písemně na adrese Poskytovatele či prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v čl. 2.8. Uživatel souhlasí, že výše uvedené údaje mohou být předány ke zpracování pro dané účely společnosti Amazon Web Services, Inc., 440 Terry Ave N. Seattle, WA 98109, USA jako zpracovateli.
  3. Osobní údaje Uživatele v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, přihlašovací údaje a referral, případně další údaje jako adresa Uživatele, adresa či název společnosti za níž Uživatel jedná, IČO, DIČ, údaj o plátcovství DPH a historie objednávek, mohou být Poskytovatelem jako správcem osobních údajů zpracovávány i bez souhlasu Uživatele na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to jako nezbytné pro plnění povinností vyplývajících ze smlouvy či pro jednání o uzavření smlouvy, případně též plnění právních povinností správce, zejména za účelem realizace nákupu on-line kurzů Uživatelem, zřízení a vedení uživatelského účtu umožňujícího Uživateli on-line kurzy v rámci Služby nakupovat a zobrazovat nebo odpovídat na pracovní nabídky, jakož i poskytování služeb podpory. O zrušení uživatelského účtu lze požádat písemně na adrese Poskytovatele či prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v čl. 2.8.
  4. Při odpovědi na pracovní nabídku či vyplnění níže uvedených údajů v uživatelském účtu uděluje (zaškrtnutím políčka souhlasu) Uživatel Poskytovateli jako správci osobních údajů, v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním svých údajů v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefon, adresa LinkedIn profilu a další údaje poskytnuté v rámci vlastní charakteristiky či životopisu, a to zejména datum narození, fotografie, údaje o vzdělání a pracovním uplatnění, a to pro účely vedení databáze uchazečů o práci a zprostředkování nabídek práce, jakož i pro účely zprostředkování odpovědi na konkrétní pracovní nabídku mezi Uživatelem a příslušným zaměstnavatelem. Uživatel bere na vědomí, že tyto osobní údaje mohou být Poskytovatelem v souvislosti s odpovědí na pracovní nabídku předány třetí osobě tj. příslušnému zaměstnavateli o jehož pracovní nabídku se jedná. Výše uvedený souhlas je dobrovolný a uděluje se na dobu neurčitou, s tím, že může být Uživatelem kdykoliv odvolán, a to písemně na adrese Poskytovatele či prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v čl. 2.8. Uživatel rovněž souhlasí, že zaměstnavatel o jehož pracovní nabídku se jedná může jako samostatný správce osobních údajů zpracovávat předané osobní údaje po nezbytně dlouhou dobu pro účely náboru zaměstnanců na nabízenou pozici.
  5. Při vložení Hodnocení zaměstnavatele uděluje (zaškrtnutím políčka souhlasu) Uživatel Poskytovateli jako správci osobních údajů, v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním svých údajů v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail a údaje vyplněné v hodnocení zaměstnavatele, zejména identifikace zaměstnavatele, pracovní pozice, trvání a délka zaměstnání a obsah samotného hodnocení, a to pro účely vedení databáze hodnocení zaměstnavatelů. Výše uvedený souhlas je dobrovolný a uděluje se na dobu neurčitou, s tím, že může být Uživatelem kdykoliv odvolán, a to písemně na adrese Poskytovatele či prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v čl. 2.8.
  6. Uživatel je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o jakékoliv změně ve svých osobních údajích.
  7. Poskytovatel veškeré zpracování osobních údajů provádí sám a vlastními prostředky. Uživatel bere na vědomí, že jeho osobní údaje mohou být Poskytovatelem zpracovávány automatizovaným způsobem v elektronické formě nebo manuálně v listinné formě.
  8. Uživatel má práva dle § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů tj. má právo přístupu ke svým osobním údajům a pokud zjistí nebo se domnívá, že Poskytovatel jako správce provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může požádat Poskytovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby odstranil vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl jejich opravu, doplnil je nebo zlikvidoval. Na Poskytovatele se může Uživatel kdykoliv obrátit prostřednictvím e-mailové adresy: info@vimvic.cz. Uživatel má také právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 3. 3. OBCHODNÍ SDĚLENÍ

  1. Při Registraci (zaškrtnutím políčka souhlasu nebo schválením autorizačního dialogu sociální sítě Facebook) Uživatel Služby dobrovolně souhlasí s tím, aby mu prostřednictvím poskytnutného kontaktu pro elektronickou komunikaci (e-mailová adresa) byla Poskytovatelem zasílána obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Tento souhlas může Uživatel kdykoliv odvolat odhlášením odběru newsletteru, a to způsobem popsaným v každém ze zasílaných sdělení.
 4. 4. COOKIES A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

  1. Za účelem zlepšování kvality Služby a usnadnění jejího používání, zejména pak pro analýzu návštěvnosti a chování Uživatelů, personalizaci obsahu a reklamy či zpřístupnění funkcí sociálních médií, využívá Služba tzv. souborů cookies. Může se jednat o cookies ukládané přímo Poskytovatelem nebo i o cookies třetích stran (Google Analytics, Hotjar). Tyto soubory zpravidla neobsahují přímo osobní údaje, avšak obsažené údaje mohou ve spojení s dalšími údaji povahy osobních údajů nabývat. Používáním Služby Uživatel projevuje souhlas s ukládáním souborů cookies na své zařízení a jejich dalším využitím Poskytovatelem. Tento souhlas může Uživatel kdykoliv odvolat pomocí individuálního nastavení na svém koncovém zařízení (např. nastavením internetového prohlížeče). Uživatel v takovém případě bere na vědomí, že blokování či vymazání souborů cookies, může mít vliv na správnou funkčnost Služby.
  2. Za účelem testování a zlepšování kvality Služby využívá Provozovatel analytický nástroj Hotjar, který slouží k vyhodnocování chování uživatelů na webové stránce. Jeho pomocí je v anonymní formě sbírána IP adresa a další anonymní a technická data jako např. velikost obrazovky, data o prohlížeči apod. Tato data nemají povahu osobních údajů a nejsou dále předávána třetím osobám. Více o tom, jak Hotjar s údaji nakládá, je možné nalézt na adrese www.hotjar.com/privacy. V případě, že si Uživatel nepřeje, aby byla data o jeho návštěvách Služby pomocí nástroje Hotjar shromažďována, má možnost využít nástroje dostupného na adrese www.hotjar.com/opt-out.