Podmínky užívání

Těmito Podmínkami užívání se řídí veškeré právní vztahy, které vznikají při užívání služby VimVic.cz.

Část 1. Definice

 1. Poskytovatelem služby VimVic.cz je společnost VimVic.cz, s.r.o., se sídlem Na Poříčí 1067/25, 110 00, Praha 1, IČ 047 27 631 (dále jen "Poskytovatel").
 2. Služba VimVic.cz je služba, která umožňuje lektorům inzerovat své služby (online kurzy) a studentům umožňuje tyto kurzy využívat za účelem vlastního vzdělávání. Služba je provozována na doméně www.vimvic.cz (dále jen „Služba“).
 3. Kurzem se rozumí online obsah, který je schválený Poskytovatelem a tvoří souvislou a ucelenou podobu kurzu určenou pro užívání Studentem. Kurz může být Studentům prodáván nebo poskytován zdarma podle dohody Poskytovatele s Lektorem.
 4. Lektorem se rozumí fyzická osoba, která byla Poskytovatelem schválena a zaregistrovala se do Služby za účelem šíření kurzů (dále jen „Lektor“).
 5. Studentem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která má zájem využít online kurz/y a za tímto účelem službu využívá. Pro využívání služeb musí mít student nebo jeho právní zástupce plnou způsobilost k právním úkonům. (dále jen „Student“).

Část 2. Student

2.1 Registrace do Služby

 1. Student se může registrovat do Služby. Registrací do Služby taktéž Student vyjadřuje souhlas s těmito Podmínkami užívání a zavazuje se je bezpodmínečně je dodržovat.
 2. Student je povinen poskytovat při registraci platné a pravdivé údaje.
 3. Student se zavazuje nesdělovat svoje přístupové údaje jakékoliv třetí osobě, zejména v případě, že by tím Poskytovateli mohl způsobit škodu.
 4. Pro využívání Služby je Student povinen vyplnit adresu nebo fakturační údaje v ČR. Při zadání adresy z jiného státu není Student oprávněn Službu využívat.

2.2 Kurzy

 1. Student má možnost zapsat se do kurzů ve Službě a to provedením objednávky.
 2. Vyplněním objednávky a zakoupením kurzu získává Student právo přístupu do kurzu, přístup k materiálům kurzu a právo se ke kurzu neomezeně vracet.

2.3 Práva a povinnosti Studenta a Poskytovatele

 1. Student se zavazuje dodržovat tyto Podmínky Užívání a zdržet se jakéhokoliv jednání, které je způsobilé přivodit Poskytovateli škodu.
 2. Registrací do Služby vyjadřuje Student svůj souhlas s možným zasíláním obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a to na dobu existence účtu Studenta ve Službě.
 3. Poskytovatel zpracovává osobní údaje Studenta zcela v souladu s platnou legislativou, zejména v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2.4 Platební podmínky

 1. Studentovi se kurz otevře až po zaplacení peněžní sumy, pokud je tato u kurzu vyžadována, na účet Poskytovatele.
 2. Tyto podmínky neumožňují jakékoliv vracení již přijatých plateb ze strany Studenta. Poskytovatel umožňuje Studentovi se kvalifikovaně rozhodnout zda-li kurz zakoupit shlédnutím traileru popř. jiných materiálů, které jsou poskytnuty ke kurzu zdarma.
 3. Sdílení účtů je zakázáno. Pokud bude Poskytovatelem zjištěno, že k tomuto dochází a Student tak porušuje tyto podmínky, bude účet Studenta smazán a to bez nároku na vrácení peněz.

Část 3. Odpovědnost Poskytovatele

 1. Poskytovatel nenese zodpovědnost zejména za:
  • Plnou funkčnost a stoprocentní dostupnost Služby
  • Materiály a texty dostupné na webu www.vimvic.cz nahrané či sdílené Lektory či třetími osobami
  • Kvalitu služeb poskytovaných Lektory či jejich činnost
  • Údaje uvedené Lektorem
  • Případný ušlý zisk či škodu

Student prohlašuje, že bere toto vyloučení odpovědnosti na vědomí.

Část 4. Společná a závěrečná ustanovení

 1. Poskytovatel postupuje v oblasti zpracovávání osobních údajů zcela v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Poskytovatel si vyhrazuje právo po předchozím upozornění (minimálně 14dní předem) tyto podmínky změnit. O změně bude informovat druhou smluvní stranu emailem. Změněné podmínky jsou považovány za platné od okamžiku jejich uveřejnění. Pokud uživatel s nejnovější verzí podmínek nesouhlasí, je oprávněn účast ukončit a to zasláním emailu Poskytovateli na emailovou adresu info@VimVic.cz.
 3. Veškerá komunikace může být uskutečňována buď písemně nebo e-mailem na emailové adresy uvedené v systému. Taktéž veškeré stížnosti, reklamace či komentáře je možné zasílat na info@vimvic.cz
 4. Tyto podmínky a vztahy mezi smluvními stranami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Bude-li shledáno nebo stane-li se některé ustanovení všeobecných obchodních podmínek neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení této smlouvy nebo všeobecných obchodních podmínek.
 6. Poskytovatel i Student se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem těchto podmínek, v souladu s oprávněnými zájmy Poskytovatele a že uskuteční veškeré právní úkony, které se ukážou být nezbytné pro dosažení účelu řádného využívání Služby, zejména se zavazují poskytnout si vzájemně veškerou součinnost, kterou lze spravedlivě požadovat, potřebnou ke splnění svých závazků z těchto podmínek.
 7. Tyto podmínky užívání jsou platné ode dne 1. srpna 2015.