Podmínky užívání

Těmito Podmínkami užívání se řídí veškeré právní vztahy, které vznikají při užívání služby VimVic.cz.

Část 1. Definice

 1. Poskytovatelem služby VimVic.cz je společnost VimVic.cz, s.r.o., se sídlem Na Poříčí 1067/25, 110 00, Praha 1, IČ 047 27 631 (dále jen "Poskytovatel").
 2. Služba VimVic.cz je služba, která umožňuje lektorům inzerovat své služby (online kurzy) a studentům umožňuje tyto kurzy využívat za účelem vlastního vzdělávání. Služba je provozována na doméně www.vimvic.cz (dále jen „Služba“).
 3. Kurzem se rozumí online obsah, který je schválený Poskytovatelem a tvoří souvislou a ucelenou podobu kurzu určenou pro užívání Studentem. Kurz může být Studentům prodáván nebo poskytován zdarma podle dohody Poskytovatele s Lektorem.
 4. 4. Školením se rozumí seminář, který je pořádán v učebně VimVic, nebo jiné, který je pořádán VimVic, lektorem či třetí stranou.
 5. Lektorem se rozumí fyzická osoba, která byla Poskytovatelem schválena a zaregistrovala se do Služby za účelem šíření kurzů (dále jen „Lektor“).
 6. Studentem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která má zájem využít online kurz/y a za tímto účelem službu využívá. Pro využívání služeb musí mít student nebo jeho právní zástupce plnou způsobilost k právním úkonům. (dále jen „Student“).

Část 2. Student

2.1 Společná ustanovení

 1. Student se může registrovat do Služby. Registrací do Služby taktéž Student vyjadřuje souhlas s těmito Podmínkami užívání a zavazuje se je bezpodmínečně je dodržovat.
 2. Student je povinen poskytovat při registraci platné a pravdivé údaje.
 3. Student se zavazuje nesdělovat svoje přístupové údaje jakékoliv třetí osobě, zejména v případě, že by tím Poskytovateli mohl způsobit škodu.
 4. Pro využívání Služby je Student povinen vyplnit adresu nebo fakturační údaje v ČR. Při zadání adresy z jiného státu není Student oprávněn Službu využívat.
 5. Student se zavazuje dodržovat tyto Podmínky Užívání a zdržet se jakéhokoliv jednání, které je způsobilé přivodit Poskytovateli škodu.
 6. Registrací do Služby vyjadřuje Student svůj souhlas s možným zasíláním obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a to na dobu existence účtu Studenta ve Službě.
 7. Poskytovatel zpracovává osobní údaje Studenta zcela v souladu s platnou legislativou, zejména v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 8. Sdílení účtů je zakázáno. Pokud bude Poskytovatelem zjištěno, že k tomuto dochází a Student tak porušuje tyto podmínky, bude účet Studenta smazán a to bez nároku na vrácení peněz.

2.2 Online kurzy

 1. Student má možnost zapsat se do kurzů ve Službě a to provedením objednávky.
 2. Vyplněním objednávky a zakoupením kurzu získává Student právo přístupu do kurzu, přístup k materiálům kurzu a právo se ke kurzu neomezeně vracet.
 3. Studentovi se kurz otevře až po zaplacení peněžní sumy, pokud je tato u kurzu vyžadována, na účet Poskytovatele.
 4. Tyto podmínky neumožňují, dle § 1837 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jakékoliv vracení již přijatých plateb ze strany Studenta. Poskytovatel umožňuje Studentovi se kvalifikovaně rozhodnout zda-li kurz zakoupit shlédnutím traileru popř. jiných materiálů, které jsou poskytnuty ke kurzu zdarma.
 5. Garance vrácení peněz znamená, že Student může žádat vrácení peněz v podobě kreditů na VimVic.cz 1 Kč = 1 kredit.

2.3 Školení

 1. Student si může vybrat školení z nabídky VimVic. Tyto školení mohou být organizovány VimVic, Lektorem, či třetí stranou.
 2. Po provedení rezervace za školení má Student po dobu 2 dnů rezervované místo na školení. Po uplynutí této doby bude rezervace ruší.
 3. Po zaplacení bude Studentovi potvrzeno místo ve školení.
 4. Pokud se Student rozhodne nezúčastnit se školení organizovaných VimVic nebo Lektorem, uplatní se tyto storno podmínky:
  • 15 kalendářních dní a více před konáním školení: vrací se 100% částky, pokud nebude se Studentem domluvený náhradní termín
  • 14 – 8 kalendářních dní před konáním školení: 30% storno poplatek
  • 7 a méně kalendářních dní před konáním školení: 100% storno bez náhrady
 5. Garance vrácení peněz znamená, že Student může žádat vrácení peněz v podobě kreditů na VimVic.cz 1 Kč = 1 kredit.

2.4 HR vertikála

 1. VimVic.cz pomáhá firmám hledat zaměstnance a na svém webu zveřejňuje nabídky partnerských firem.
 2. VimVic.cz nenese odpovědnost za obsah těchto pracovních nabídek.
 3. Reakcí na nabídku (vyplnění údajů a odeslání zájmu), se uživatel registruje do Služby a tato registrace má stejné účinky jako kdyby se registroval se na webových stránkách vimvic.cz. Uživatel je pak zařazen do databáze a jeho profil je pak Student, a tudíž tímto dává souhlas VimVic.cz se zpracováním osobních údajů a mohou mu být zasílány obchodní sdělení.

Část 3. Odpovědnost Poskytovatele

 1. Poskytovatel nenese zodpovědnost zejména za:
  • Plnou funkčnost a stoprocentní dostupnost Služby
  • Materiály a texty dostupné na webu www.vimvic.cz nahrané či sdílené Lektory či třetími osobami
  • Kvalitu služeb poskytovaných Lektory či jejich činnost
  • Údaje uvedené Lektorem
  • Případný ušlý zisk či škodu

Student prohlašuje, že bere toto vyloučení odpovědnosti na vědomí.

Část 4. Společná a závěrečná ustanovení

 1. Poskytovatel postupuje v oblasti zpracovávání osobních údajů zcela v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Poskytovatel si vyhrazuje právo po předchozím upozornění (minimálně 14dní předem) tyto podmínky změnit. O změně bude informovat druhou smluvní stranu e-mailem. Změněné podmínky jsou považovány za platné od okamžiku jejich uveřejnění. Pokud uživatel s nejnovější verzí podmínek nesouhlasí, je oprávněn účast ukončit a to zasláním e-mailu Poskytovateli na e-mailovou adresu info@VimVic.cz.
 3. Veškerá komunikace může být uskutečňována buď písemně nebo e-mailem na e-mailové adresy uvedené v systému. Taktéž veškeré stížnosti, reklamace či komentáře je možné zasílat na info@vimvic.cz
 4. Tyto podmínky a vztahy mezi smluvními stranami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Bude-li shledáno nebo stane-li se některé ustanovení všeobecných obchodních podmínek neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení této smlouvy nebo všeobecných obchodních podmínek.
 6. Poskytovatel i Student se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem těchto podmínek, v souladu s oprávněnými zájmy Poskytovatele a že uskuteční veškeré právní úkony, které se ukážou být nezbytné pro dosažení účelu řádného využívání Služby, zejména se zavazují poskytnout si vzájemně veškerou součinnost, kterou lze spravedlivě požadovat, potřebnou ke splnění svých závazků z těchto podmínek.
 7. Tyto podmínky užívání jsou platné ode dne 1. ledna 2017.