Podmínky služby VimVic.cz | VímVíc.cz
 1. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Provozovatelem internetové služby dostupné na adrese www.vimvic.cz (dále jen „Služba“), je společnost VimVic.cz, s.r.o., IČO: 04727631, se sídlem Na poříčí 1067/25, 110 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 252474 (dále jen „Provozovatel“).
  2. Tyto podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Provozovatelem Služby a jejími uživateli (dále jen „Podmínky“) s tím, že uživatelem se rozumí každá osoba, která Službu jakýmkoliv způsobem užívá (dále jen „Uživatel“). Každý Uživatel je povinen se před užíváním Služby s těmito Podmínkami důkladně seznámit a v případě nesouhlasu se užití Služby zdržet. Souhlas s Podmínkami projevuje Uživatel jakýmkoliv užíváním Služby a je povinen jej potvrdit v případě registrace za účelem zřízení uživatelského účtu, který umožňuje přístup k rozšířeným funkcím Služby (dále jen „Registrace“)
 2. 2. REGISTRACE

  1. Službu je možné užívat bez Registrace. Přístup k rozšířeným funkcím Služby, zejména v podobě možnosti nakupovat a přehrávat on-line kurzy či odpovídat na nabídky práce, je však podmíněn Registrací Uživatele ve Službě. V případě, že neregistrovaný Uživatel využije možnosti odpovědi na pracovní nabídku či nákupu on-line kurzu, bude jeho Registrace automaticky provedena.
  2. Na základě Registrace je Uživateli bezprostředně zřízen uživatelský účet. Registraci do Služby je možné provést s využitím e-mailové adresy nebo prostřednictvím osobního profilu na sociální síti Facebook. Uživatel je oprávněn provést registraci jen s využitím vlastní e‑mailové adresy nebo prostřednictvím vlastního autentického profilu na sociální síti Facebook, přičemž je povinen uvádět pouze pravdivé a přesné osobní údaje. Údaje poskytnuté při registraci je uživatel povinen udržovat aktuální.
  3. Uživatel může kdykoliv bez udání důvodu požádat o zrušení svého uživatelského účtu ve Službě, a to písemně na adrese Provozovatele nebo prostřednictvím e-mailové adresy info@vimvic.cz.
  4. Uživatel je povinen své přihlašovací údaje ke Službě udržovat v tajnosti a není oprávněn umožnit třetí osobě užívání svého uživatelského účtu. V případě nedodržení této povinnosti je Uživatel odpovědný za veškerou újmu, která vznikne v souvislosti s užitím jeho uživatelského účtu třetí osobou.
 3. 3. ON-LINE KURZY

  1. Služba obsahuje nabídku on-line videokurzů z nejrůznějších oblastí (dále jen „Kurzy“) s tím, že kromě kurzů zdarma nabídka zahrnuje též kurzy placené. Uživatel se může vždy bez nutnosti Registrace seznámit s obsahem jednotlivých kurzů a vybranou ukázkou.
  2. Uživateli je umožněno jednotlivé Kurzy objednávat prostřednictvím rozhraní Služby s tím, že konečné ceny placených Kurzů, jsou uvedeny v tomto rozhraní, a to včetně DPH a veškerých dalších daní a poplatků. Ceny spolu s dalšími informacemi o Kurzech představují návrh Provozovatele na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb.
  3. Smlouva o poskytování audiovizuálních služeb na vyžádání, týkající se příslušného Kurzu (dále jen „Smlouva“), je mezi Provozovatelem a Uživatelem uzavřena doručením Uživatelem odeslané objednávky Provozovateli. Odesláním objednávky Kurzu Uživatel vyjadřuje svůj souhlas s těmito Podmínkami, jakož i případnou Registrací. Před odesláním objednávky je Uživateli zobrazeno shrnutí objednávky a je mu umožněno objednávku kontrolovat a měnit. Provozovatel vždy zašle Uživateli na e-mailovou adresu registrovanou ve Službě potvrzení objednávky Kurzu, a to společně s úplným zněním těchto Podmínek.
  4. Ustanovení těchto Podmínek tvoří nedílnou součást Smlouvy. Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu s Provozovatelem lze uzavřít v českém jazyce. Smlouva včetně těchto Podmínek je archivována v elektronické podobě a není přístupná.
  5. Odesláním objednávky Kurzu Uživatel výslovně požaduje, aby mu byl digitální obsah v podobě Kurzu zpřístupněn okamžitě tj. před uplynutím lhůty pro odstoupení dle § 1829 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. a souhlasí, že z tohoto důvodu nemá na odstoupení dle uvedeného ustanovení právo.
  6. Platby za objednané Kurzy je možné provádět pouze bezhotovostně převodem z účtu či prostřednictvím platební brány třetí strany jakou je např. GoPay společnosti GOPAY s.r.o., IČO: 26046768. Na užití platební brány se mohou vztahovat zvláštní obchodní podmínky jejího poskytovatele. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou Uživateli v souvislosti s užitím platební brány.
  7. Okamžikem přijetí platby za Kurz poskytuje Provozovatel Uživateli oprávnění absolvovat jedenkrát příslušný Kurz tj. přehrát veškeré části Kurzu, to však pouze prostřednictvím on-line rozhraní Služby. Po absolvování Kurzu je následně Uživatel oprávněn bezplatně opětovaně přehrávat veškeré části Kurzu, to však pouze po dobu existence Služby a prostřednictvím jejího on-line rozhraní.
  8. Uživatel souhlasí s využitím komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavíráním Smlouvy s Provozovatelem. Náklady, které Uživateli použitím komunikačních prostředků na dálku v této souvislosti vzniknou (internet a telefon), nese Uživatel s tím, že tyto náklady se neliší od základních sazeb.
  9. Kurzy jsou Uživateli zpřístupňovány on-line prostřednictvím rozhraní Služby. Spuštění Kurzů vyžaduje připojení k internetu. Náklady na připojení k internetu nese Uživatel s tím, že tyto náklady se neliší od základních sazeb. Pro spuštění Kurzů je nezbytné zařízení (počítač, tablet či telefon) s nainstalovanou aktuální verzí standardního internetového prohlížeče (např. Chrome, Firefox, Internet Explorer) s povoleným JavaScriptem a aktuální verzí Adobe Flash Player.
  10. Uživatel je povinen zpřístupněný Kurz bez zbytečného odkladu spustit a prohlédnout a případně vytknout Provozovateli vady poskytovaných služeb. Vadu lze vytknout Provozovateli nejpozději do 6 měsíců od zpřístupnění Kurzu v rámci uživatelského účtu Uživatele. Je-li vada týkající se Kurzu odstranitelná, může se nabyvatel domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni Kurz řádně užívat, může nabyvatel buď od Smlouvy odstoupit, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny příslušného Kurzu.
  11. Provozovatel poskytuje ve vztahu ke kurzům tzv. „Garanci spokojenosti“. Uživatel je oprávněn v případě nespokojenosti s kurzem kontaktovat Provozovatele do 14 dnů od zakoupení kurzu s tím, že Provozovatel vrátí do 7 dnů Uživateli zaplacenou cenu Kurzu v plné výši ve formě kreditů umožňujících nákup dalších Kurzů.
  12. Provozovatel neručí za správnost a úplnost rad a jiných informací obsažených v Kurzech. Uživatel bere na vědomí, že Kurzy nepředstavují odborné rady či informace.
 4. 4. HODNOCENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

  1. Služba obsahuje sekci hodnocení zaměstnavatelů. Uživatel může vkládat hodnocení svých současných či bývalých zaměstnavatelů (dále jen „Hodnocení“). Hodnocení jsou zveřejňována anonymně. Ke vložení Hodnocení je vyžadována Registrace. V případě, že neregistrovaný Uživatel chce vložit Hodnocení, bude vyzván k Registraci.
  2. Uživatel poskytuje Provozovateli k obsahu vložených Hodnocení, která mají charakter autorského díla ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, nevýhradní, celosvětovou a bezúplatnou licenci k neomezenému počtu užití veškerými známými způsoby, včetně rozmnožování, šíření či použití pro reklamní účely, jakož i právo udělovat sublicence. Licenci Uživatel poskytuje na dobu určitou v délce trvání majetkových práv Uživatele jako autora. Poskytovatel není povinen tuto licenci využít.
  3. Hodnocení nesmí porušovat tyto Podmínky a platné právní předpisy. Hodnocení dále nesmí především zasahovat do práv třetích osob nebo jinak zasahovat do práv na ochranu osobnosti. Provozovatel si vyhrazuje právo zamítnout hodnocení, které by mohlo zasahovat do obchodního tajemství hodnoceného zaměstnavatele. Hodnocení dále nesmí podněcovat násilí, mít povahu šikany, vyhrožování, zastrašování, projevů nenávisti či nesnášenlivosti.
  4. Provozovatel si vyhrazuje právo Hodnocení před zveřejněním schvalovat nebo je jinak kontrolovat a jakékoliv Hodnocení ze Služby kdykoliv odstranit.
  5. Uživatel bere na vědomí, že nese plnou odpovědnost za veškerá vložená Hodnocení. Provozovatel není za obsah Hodnocení odpovědný, kromě výjimek uvedených v § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
  6. Podezření na protiprávní obsah Hodnocení je možné hlásit Provozovateli na e-mailové adrese info@vimvic.cz.
 5. 5. NABÍDKY PRÁCE

  1. Služba obsahuje sekci s nabídkami práce vybraných zaměstnavatelů (dále jen „Nabídky“) a umožňuje Uživateli reagovat na tyto Nabídky. Uživatel se může vždy bez nutnosti Registrace seznámit s obsahem Nabídek. K odpovědi na Nabídku je vyžadována registrace. V případě, že neregistrovaný Uživatel využije možnosti odpovědi na Nabídku, bude jeho Registrace automaticky provedena.
  2. Provozovatel není za zveřejněné Nabídky práce odpovědný. Veškeré Nabídky jsou pouze informativního charakteru, nepředstavují návrh na uzavření jakékoliv smlouvy, ani nezakládají právo Uživatele na účast ve výběrovém řízení na příslušnou pozici.
 6. 6. OCHRANA SOUKROMÍ

  1. Zásady ochrany soukromí Služby jsou obsaženy v samostatném dokumentu dostupném na adrese www.vimvic.cz/ochrana-soukromi, který tvoří nedílnou součást těchto Podmínek. Souhlasem s těmito Podmínkami souhlasí Uživatel též s uvedenými zásadami ochrany soukromí.
 7. 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Uživatel bere na vědomí, že součásti Služby či její obsah, zejména Kurzy, mohou představovat duševní vlastnictví chráněné zákonem. Uživatel je oprávněn Službu užívat výhradně prostřednictvím webového rozhraní dostupného na internetové adrese www.vimvic.cz, a to za účelem běžného užití zamýšleného Provozovatelem. Službu, jakékoliv její součásti či obsah, není dovoleno užívat za jiným účelem bez předchozího souhlasu Provozovatele nebo držitelů příslušných práv.
  2. Uživatel nesmí při užívání Služby používat postupy, softwarové nástroje či skripty, které by mohly mít nepříznivý dopad na provoz Služby, zejména narušovat funkčnost Služby nebo způsobovat její nepřiměřené zatížení. Uživatel též nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla představovat neoprávněný zásah do Služby vzhledem k jejímu účelu a fungování.
  3. Provozovatel si vyhrazuje právo, že Služba nemusí být nepřetržitě dostupná, a to zejména z důvodu technických závad nebo pravidelné údržby. Dále si Provozovatel vyhrazuje též právo Službu měnit nebo kdykoliv ukončit její poskytování. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoliv újmy způsobené Uživateli nedostupností, změnami nebo ukončením poskytování Služby.
  4. Provozovatel je oprávněn v případě porušení těchto Podmínek či závazných právních předpisů České republiky zablokovat Uživateli bez jakékoliv náhrady přístup ke Službě nebo zrušit jeho uživatelský účet.
  5. Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky kdykoliv v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit, a to zejména z důvodu změn Služby, změn na straně Provozovatele nebo změn závazných právních předpisů. Na změnu Podmínek Provozovatel upozorní Uživatele nejméně 14 dní před dnem nabytí účinnosti nových Podmínek, a to prostřednictvím Služby nebo zprávou zaslanou na registrovanou e-mailovou adresu Uživatele. Uživatel je oprávněn předmětné změny Podmínek odmítnout, a to žádostí o zrušení svého uživatelského účtu ve Službě, případně tím, že nadále nebude Službu užívat.
  6. Veškeré vztahy mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí těmito Podmínkami a závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a to s výjimkou případů, kdy Uživatel jako spotřebitel nesmí být zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení jiného právního řádu, od nichž se nelze odchýlit.
  7. Veškeré spory mezi Provozovatelem a Uživatelem budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
  8. V případě, že dojde mezi Provozovatelem a Uživatelem jako spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, je Uživatel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2, e-mailová adresa: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz. Případně Uživatel také může využít platformu pro řešení sporů on-line zřízenou Evropskou komisí, která je dostupná na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  9. Uživatel se může se svými stížnostmi kdykoliv obrátit na Provozovatele prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v čl. 7.12. těchto Podmínek. S případnými stížnostmi se Uživatel může obrátit též přímo na orgány státního dozoru v příslušné oblasti. Dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele vykonává ve zákonem vymezeném rozsahu Česká obchodní inspekce.
  10. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení těchto Podmínek není dotčena platnost a účinnost jejich dalších ustanovení.
  11. Platná a účinná verze Podmínek je vždy dostupná na adrese: www.vimvic.cz/podminky.
  12. Provozovatele je možné kdykoliv kontaktovat na e-mailové adrese: info@vimvic.cz.
  13. Toto znění Podmínek je platné a účinné od 13. 9. 2017