Podmínky užívání

Těmito Podmínkami užívání se řídí veškeré právní vztahy, které vznikají při užívání služby VimVic.cz.

Část 1. Definice

 1. Poskytovatelem služby VimVic.cz je společnost VimVic.cz, s.r.o., se sídlem Na Poříčí 1067/25, 110 00, Praha 1, IČ 047 27 631 (dále jen "Poskytovatel").
 2. Služba VimVic.cz je služba, která umožňuje uživatelům prohlížet profily firem, prohlížet a odpovídat na pracovní nabídky firem a tyto firmy také hodnotit (tzv. HR služby).
 3. Služba VimVic.cz je také služba, která umožňuje lektorům inzerovat své služby (online kurzy) a uživatelům umožňuje tyto kurzy využívat za účelem vlastního vzdělávání.
 4. Služba je provozována na doméně www.vimvic.cz (dále jen „Služba“).
 5. Kurzem se rozumí online obsah, který je schválený Poskytovatelem a tvoří souvislou a ucelenou podobu kurzu určenou pro užívání Uživatelem. Kurz může být Uživatelům prodáván nebo poskytován zdarma podle dohody Poskytovatele s Lektorem.
 6. Lektorem se rozumí fyzická osoba, která byla Poskytovatelem schválena a zaregistrovala se do Služby za účelem šíření kurzů (dále jen „Lektor“).
 7. Uživatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která má zájem využít Službu. Pro využívání služeb musí být Uživatel nebo jeho právní zástupce svéprávný. Využíváním Služby Uživatel souhlasí s těmito podmínkami (dále jen „Uživatel“).

Část 2. Uživatel

2.1 Společná ustanovení

 1. Uživatel se může registrovat do Služby. Registrací do Služby taktéž Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito Podmínkami užívání a zavazuje se je bezpodmínečně je dodržovat.
 2. Uživatel je povinen poskytovat při registraci platné a pravdivé údaje. Stejně tak je povinen při hodnocení firem poskytovat pravidvé a nezkreslené údaje.
 3. Uživatel se zavazuje nesdělovat svoje přístupové údaje jakékoliv třetí osobě, zejména v případě, že by tím Poskytovateli mohl způsobit škodu.
 4. Uživatel se zavazuje dodržovat tyto Podmínky Užívání a zdržet se jakéhokoliv jednání, které je způsobilé přivodit Poskytovateli škodu.
 5. Registrací do Služby vyjadřuje Uživatel svůj souhlas s možným zasíláním obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a to na dobu existence účtu Uživatela ve Službě.
 6. Poskytovatel zpracovává osobní údaje Uživatele zcela v souladu s platnou legislativou, zejména v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Sdílení účtů je zakázáno. Pokud bude Poskytovatelem zjištěno, že k tomuto dochází a Uživatel tak porušuje tyto podmínky, bude účet Uživatele smazán a to bez nároku na případné vrácení peněz.

2.2 Online kurzy

 1. Uživatel má možnost zapsat se do kurzů ve Službě a to provedením objednávky.
 2. Vyplněním objednávky a zakoupením kurzu získává Uživatel právo přístupu do kurzu, přístup k materiálům kurzu a právo se ke kurzu neomezeně vracet.
 3. Uživateli se kurz otevře až po zaplacení peněžní sumy, pokud je tato u kurzu vyžadována, na účet Poskytovatele.
 4. Tyto podmínky neumožňují, dle § 1837 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jakékoliv vracení již přijatých plateb ze strany Uživatele. Poskytovatel umožňuje Uživateli se kvalifikovaně rozhodnout zda-li kurz zakoupit shlédnutím traileru popř. jiných materiálů, které jsou poskytnuty ke kurzu zdarma.
 5. Garance vrácení peněz znamená, že Uživatel může žádat vrácení peněz v podobě kreditů na VimVic.cz 1 Kč = 1 kredit.

2.3 HR vertikála

 1. VimVic.cz pomáhá firmám hledat zaměstnance a na svém webu zveřejňuje nabídky partnerských firem.
 2. VimVic.cz nenese odpovědnost za obsah těchto pracovních nabídek.
 3. Reakcí na nabídku (vyplnění údajů a odeslání zájmu), se uživatel registruje do Služby a tato registrace má stejné účinky jako kdyby se registroval se na webových stránkách vimvic.cz. Uživatel je pak zařazen do databáze a jeho profil je pak Uživatel, a tudíž tímto dává souhlas VimVic.cz se zpracováním osobních údajů a mohou mu být zasílány obchodní sdělení. Stejně tak dává Uživatel souhlas s tím, že při reakci na nabídku předá Poskytovatel kontaktní údaje Uživatele té firmě, u které Uživatel vyjádřil zájem o danou pracovní nabídku.
 4. Poskytovatel si vyhrazuje právo smazat jakýkoliv komentář či hodnocení u jakékoliv firmy uvedené na VimVic.cz. Hodnocení musí být pravdivé a nesmí být neuvážlivě hanlivé ani dehonestující. Hodnocení se řídí pravidly, která jsou uvedena vedle formuláře na hodnocení. Uživatel nese plnou odpovědnost za obsah svého hodnocení, včetně možných následků vyplývajících porušení těchto podmínek (např. poškození společnosti nepravdivým hodnocením). Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost ani nepřebírá žádnou finanční odpovědnost za jakýkoli obsah zveřejněný, uložený nebo nahraný Uživatelem.
 5. Odesláním hodnocení na VimVic.cz udělujete Poskytovateli a jeho přidruženým společnostem nevýhradní, bezplatné, trvalé, přenosné, neodvolatelné a dále plně podlicencovatelné právo (a) používat, reprodukovat, upravovat, přizpůsobovat, překládat, šířit, publikovat, vytvářet odvozená díla a veřejně zobrazovat a vykonávat taková podání po celém světě na jakémkoli médiu, nyní známém či v budoucnu vynalezeném, k jakémukoli účelu; a (b) používat jméno, které odešlete v souvislosti s takovým hodnocením. Potvrzujete, že Poskytovatel může dle vlastního uvážení uvést zdroj Vašich komentářů či recenzí. Dále Poskytovateli udílíte právo na základě zákona stíhat každou osobu či subjekt, které porušením této smlouvy poruší práva Vaše nebo práva Poskytovatele, k odeslanému obsahu. Potvrzujete a souhlasíte s tím, že odeslaný obsah není důvěrný a ani nepodléhá vlastnickým právům.

Část 3. Odpovědnost Poskytovatele

 1. Poskytovatel nenese zodpovědnost zejména za:
  • Plnou funkčnost a stoprocentní dostupnost Služby
  • Obsah hodnocení, které do Služby vyplnují Uživatelé.
  • Materiály a texty dostupné na webu www.vimvic.cz nahrané či sdílené Lektory či třetími osobami (např. Obsah profilu firem či pracovní nabídky)
  • Kvalitu služeb poskytovaných Lektory či jejich činnost
  • Údaje uvedené Lektorem
  • Případný ušlý zisk či škodu

Uživatel prohlašuje, že bere toto vyloučení odpovědnosti na vědomí.

Část 4. Společná a závěrečná ustanovení

 1. Poskytovatel postupuje v oblasti zpracovávání osobních údajů zcela v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Poskytovatel si vyhrazuje právo po předchozím upozornění (minimálně 14dní předem) tyto podmínky změnit. O změně bude informovat druhou smluvní stranu e-mailem. Změněné podmínky jsou považovány za platné od okamžiku jejich uveřejnění. Pokud uživatel s nejnovější verzí podmínek nesouhlasí, je oprávněn účast ukončit a to zasláním e-mailu Poskytovateli na e-mailovou adresu info@VimVic.cz.
 3. Veškerá komunikace může být uskutečňována buď písemně nebo e-mailem na e-mailové adresy uvedené v systému. Taktéž veškeré stížnosti, reklamace či komentáře je možné zasílat na info@vimvic.cz
 4. Tyto podmínky a vztahy mezi smluvními stranami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Bude-li shledáno nebo stane-li se některé ustanovení všeobecných obchodních podmínek neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení této smlouvy nebo všeobecných obchodních podmínek.
 6. Poskytovatel i Uživatel se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem těchto podmínek, v souladu s oprávněnými zájmy Poskytovatele a že uskuteční veškeré právní úkony, které se ukážou být nezbytné pro dosažení účelu řádného využívání Služby, zejména se zavazují poskytnout si vzájemně veškerou součinnost, kterou lze spravedlivě požadovat, potřebnou ke splnění svých závazků z těchto podmínek.
 7. Tyto podmínky užívání jsou platné ode dne 13. května 2017.