Podmínky služby VimVic.cz | VímVíc.cz
 1. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Provozovatelem internetové služby dostupné na adrese www.vimvic.cz (dále jen „Služba“), je společnost VimVic.cz, s.r.o., IČO: 04727631, se sídlem Na poříčí 1067/25, 110 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 252474 (dále jen „Provozovatel“).
  2. Tyto podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Provozovatelem Služby a jejími uživateli (dále jen „Podmínky“) s tím, že uživatelem se rozumí každá osoba, která Službu jakýmkoliv způsobem užívá (dále jen „Uživatel“). Každý Uživatel je povinen se před užíváním Služby s těmito Podmínkami důkladně seznámit a v případě nesouhlasu se užití Služby zdržet. Souhlas s Podmínkami projevuje Uživatel jakýmkoliv užíváním Služby a je povinen jej potvrdit v případě registrace za účelem zřízení uživatelského účtu, který umožňuje přístup k rozšířeným funkcím Služby (dále jen „Registrace“)
 2. 2. REGISTRACE

  1. Službu je možné užívat bez Registrace. Přístup k rozšířeným funkcím Služby, zejména v podobě možnosti nakupovat a přehrávat on-line kurzy či odpovídat na nabídky práce, je však podmíněn Registrací Uživatele ve Službě. Registrace je dále podmínkou vložení hodnocení bývalých či současných zaměstnavatelů dle čl. 4 Podmínek. V případě, že neregistrovaný Uživatel využije možnosti odpovědi na pracovní nabídku či nákupu on-line kurzu, bude jeho Registrace automaticky provedena.
  2. Uživatel při Registraci zadává vždy své jméno a příjmení, heslo a soukromou e-mailovou adresu, a to bez ohledu na prováděný způsob ověření totožnosti Registrace. Součástí Registrace je ověření totožnosti Uživatele, a to:
   • prostřednictvím vlastní soukromé e-mailové adresy Uživatele,
   • prostřednictvím autentického profilu Uživatele na sociální síti Facebook, (dále jen „Ověření totožnosti“).
  3. Uživatel je při Registraci povinen uvádět pouze pravdivé a přesné osobní údaje. Údaje poskytnuté při registraci je uživatel povinen udržovat aktuální.
  4. V návaznosti na zadání údajů uvedených v předchozí větě zašle Provozovatel na e-mailovou adresu uvedenou Uživatelem informace nutné pro zprovoznění uživatelského účtu, které budou obsahovat odkaz určený pro aktivaci uživatelského účtu. Uživatelský účet bude zřízen až v okamžiku, kdy ho Uživatel aktivuje prostřednictvím potvrzení odkazu, který mu zasílá Provozovatel postupem uvedeným v předchozí větě. Do provedení aktivace Uživatelského účtu není Uživatel oprávněn užívat jakoukoliv Službu, zejména není oprávněn provádět hodnocení zaměstnavatelů.
  5. Ověření totožnosti Uživatele může Provozovatel učinit i kdykoliv během využívání uživatelského účtu, pokud se domnívá, že uživatelský účet užila jiná osoba než jeho majitel.
  6. Uživatel je povinen své přihlašovací údaje ke Službě udržovat v tajnosti a není oprávněn umožnit třetí osobě užívání svého uživatelského účtu. V případě nedodržení této povinnosti je Uživatel odpovědný za veškerou újmu, která vznikne v souvislosti s užitím jeho uživatelského účtu třetí osobou. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost v případě, že účet bude zneužit třetí osobou.
  7. Uživatel může kdykoliv bez udání důvodu požádat o zrušení svého uživatelského účtu ve Službě, a to písemně na adrese Provozovatele nebo prostřednictvím e-mailové adresy info@vimvic.cz.
  8. Každý Uživatel může mít zřízen pouze jeden uživatelský účet. Pokud si jedna osoba zřídí další uživatelské účty, je Provozovatel oprávněn tyto další uživatelské účty i původní účet dané osoby zablokovat nebo zrušit. Zaměstnavatel může mít zřízeny různé uživatelské účty, pokud každý z těchto účtů založil jiný zástupce zaměstnavatele. Provozovatel je oprávněn uživatelský účet zablokovat nebo zrušit, pokud prostřednictvím tohoto účtu dochází k porušování těchto Podmínek.
 3. 3. ON-LINE KURZY

  1. Služba obsahuje nabídku on-line videokurzů z nejrůznějších oblastí (dále jen „Kurzy“) s tím, že kromě kurzů zdarma nabídka zahrnuje též kurzy placené. Uživatel se může vždy bez nutnosti Registrace seznámit s obsahem jednotlivých kurzů a vybranou ukázkou.
  2. Uživateli je umožněno jednotlivé Kurzy objednávat prostřednictvím rozhraní Služby s tím, že konečné ceny placených Kurzů, jsou uvedeny v tomto rozhraní, a to včetně DPH a veškerých dalších daní a poplatků. Ceny spolu s dalšími informacemi o Kurzech představují návrh Provozovatele na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb.
  3. Smlouva o poskytování audiovizuálních služeb na vyžádání, týkající se příslušného Kurzu (dále jen „Smlouva“), je mezi Provozovatelem a Uživatelem uzavřena doručením Uživatelem odeslané objednávky Provozovateli. Odesláním objednávky Kurzu Uživatel vyjadřuje svůj souhlas s těmito Podmínkami, jakož i případnou Registrací. Před odesláním objednávky je Uživateli zobrazeno shrnutí objednávky a je mu umožněno objednávku kontrolovat a měnit. Provozovatel vždy zašle Uživateli na e-mailovou adresu registrovanou ve Službě potvrzení objednávky Kurzu, a to společně s úplným zněním těchto Podmínek.
  4. Ustanovení těchto Podmínek tvoří nedílnou součást Smlouvy. Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu s Provozovatelem lze uzavřít v českém jazyce. Smlouva včetně těchto Podmínek je archivována v elektronické podobě a není přístupná.
  5. Odesláním objednávky Kurzu Uživatel výslovně požaduje, aby mu byl digitální obsah v podobě Kurzu zpřístupněn okamžitě tj. před uplynutím lhůty pro odstoupení dle § 1829 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. a souhlasí, že z tohoto důvodu nemá na odstoupení dle uvedeného ustanovení právo.
  6. Platby za objednané Kurzy je možné provádět pouze bezhotovostně převodem z účtu či prostřednictvím platební brány třetí strany jakou je např. GoPay společnosti GOPAY s.r.o., IČO: 26046768. Na užití platební brány se mohou vztahovat zvláštní obchodní podmínky jejího poskytovatele. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou Uživateli v souvislosti s užitím platební brány.
  7. Okamžikem přijetí platby za Kurz poskytuje Provozovatel Uživateli oprávnění absolvovat jedenkrát příslušný Kurz tj. přehrát veškeré části Kurzu, to však pouze prostřednictvím on-line rozhraní Služby. Po absolvování Kurzu je následně Uživatel oprávněn bezplatně opětovaně přehrávat veškeré části Kurzu, to však pouze po dobu existence Služby a prostřednictvím jejího on-line rozhraní.
  8. Uživatel souhlasí s využitím komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavíráním Smlouvy s Provozovatelem. Náklady, které Uživateli použitím komunikačních prostředků na dálku v této souvislosti vzniknou (internet a telefon), nese Uživatel s tím, že tyto náklady se neliší od základních sazeb.
  9. Kurzy jsou Uživateli zpřístupňovány on-line prostřednictvím rozhraní Služby. Spuštění Kurzů vyžaduje připojení k internetu. Náklady na připojení k internetu nese Uživatel s tím, že tyto náklady se neliší od základních sazeb. Pro spuštění Kurzů je nezbytné zařízení (počítač, tablet či telefon) s nainstalovanou aktuální verzí standardního internetového prohlížeče (např. Chrome, Firefox, Internet Explorer) s povoleným JavaScriptem a aktuální verzí Adobe Flash Player.
  10. Uživatel je povinen zpřístupněný Kurz bez zbytečného odkladu spustit a prohlédnout a případně vytknout Provozovateli vady poskytovaných služeb. Vadu lze vytknout Provozovateli nejpozději do 6 měsíců od zpřístupnění Kurzu v rámci uživatelského účtu Uživatele. Je-li vada týkající se Kurzu odstranitelná, může se nabyvatel domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni Kurz řádně užívat, může nabyvatel buď od Smlouvy odstoupit, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny příslušného Kurzu.
  11. Provozovatel poskytuje ve vztahu ke kurzům tzv. „Garanci spokojenosti“. Uživatel je oprávněn v případě nespokojenosti s kurzem kontaktovat Provozovatele do 14 dnů od zakoupení kurzu s tím, že Provozovatel vrátí do 7 dnů Uživateli zaplacenou cenu Kurzu v plné výši ve formě kreditů umožňujících nákup dalších Kurzů.
  12. Provozovatel neodpovídá ani neručí za správnost a úplnost rad a jiných informací obsažených v Kurzech. Uživatel bere na vědomí, že Kurzy nepředstavují odborné rady či informace.
 4. 4. HODNOCENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

  1. Služba obsahuje sekci hodnocení zaměstnavatelů. Uživatel může vkládat hodnocení svých současných či bývalých zaměstnavatelů (dále jen „Hodnocení“). V rámci této sekce tedy poskytuje Provozovatel Uživateli možnost publikovat Hodnocení vytvořené Uživatelem. Hodnocení jsou zveřejňována anonymně, ledaže Uživatel vysloví souhlas s uvedením svého jména dle čl. 4.7 těchto Podmínek. Ke vložení Hodnocení je vyžadována Registrace. V případě, že neregistrovaný Uživatel chce vložit Hodnocení, bude vyzván k Registraci. Jestliže Uživatel Registraci po výzvě dle předchozí věty neprovede, nebude moci vložit Hodnocení.
  2. Před vložením Hodnocení je Uživatel nad rámec údajů uvedených v Registraci povinen uvést, zda je bývalým či současným zaměstnancem hodnoceného zaměstnavatele, a svou pracovní pozici u hodnoceného zaměstnavatele.
  3. Má-li Provozovatel podezření, že Uživatel, který vložil Hodnocení zaměstnavatele, není současným zaměstnancem tohoto zaměstnavatele a ani není bývalým zaměstnancem tohoto zaměstnavatele, je oprávněn vyzvat Uživatele k doložení, že tento Uživatel skutečně je současným či bývalým zaměstnancem takového zaměstnavatele. Nedoloží-li tento Uživatel na žádost Provozovatele takové potvrzení či dokumenty, je Provozovatel oprávněn předmětné Hodnocení vymazat. Uživatel nesmí dokládat taková potvrzení či dokumenty, na něž by se vztahovala povinnost mlčenlivosti Uživatele.
  4. Uživatel je před vložením Hodnocení oprávněn dle svého uvážení doložit, že je bývalým či současným zaměstnancem hodnoceného zaměstnavatele, a to:
   • za využití listinných potvrzení či dokladů,
   • vyjádřením souhlasu se zasláním e-mailu na Uživatelem zadanou pracovní e-mailovou adresu Uživatele u hodnoceného zaměstnavatele, který bude obsahovat odkaz pro účely ověření této pracovní e-mailové adresy Uživatele.
   Uživatel nesmí dokládat v rámci ověření dle čl. 4.4 písm. a) Podmínek taková potvrzení či doklady, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti Uživatele.
  5. Uživatel bere na vědomí, že Hodnocení obsahující potvrzení zaměstnaneckého poměru Uživatele u hodnoceného zaměstnavatele mohou být na internetových stránkách lépe viditelné a mohou být zobrazovány v přednostním pořadí ve srovnání s Hodnoceními, která tento způsob ověření neobsahují.
  6. Uživatel je oprávněn se sám rozhodnout, zda jím vytvořené Hodnocení bude zveřejněno anonymně nebo s uvedením jeho přihlašovacího jména, kterým je jméno a příjmení či přihlašovací jméno na sociální síti Facebook, byla-li Registrace provedena prostřednictvím této sítě (dále jen „Přihlašovací jméno“). Hodnocení jsou zveřejňována vždy anonymně, ledaže Uživatel zvolí možnost, že si přeje, aby Hodnocení bylo uvedeno spolu s jeho Přihlašovacím jménem, jak je uvedeno v předchozí větě. Uživatel bere na vědomí, že Hodnocení obsahující Přihlašovací jméno Uživatele mohou být na internetových stránkách lépe viditelné a mohou být zobrazovány v přednostním pořadí ve srovnání s anonymními Hodnoceními. Uživatel je oprávněn volbu, zda bude vkládat Hodnocení anonymně či za uvedení Přihlašovacího jména, kdykoliv změnit.
  7. Uživatel poskytuje Provozovateli k obsahu vložených Hodnocení, která mají charakter autorského díla ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, nevýhradní, celosvětovou a bezúplatnou licenci k neomezenému počtu užití veškerými známými způsoby, včetně rozmnožování, šíření či použití pro reklamní účely, jakož i právo udělovat sublicence. Licenci Uživatel poskytuje na dobu určitou v délce trvání majetkových práv Uživatele jako autora. Poskytovatel není povinen tuto licenci využít.
  8. Hodnocení nesmí porušovat tyto Podmínky a platné právní předpisy. Hodnocení dále nesmí především zasahovat do práv třetích osob nebo jinak zasahovat do práv na ochranu osobnosti či práv k obchodní firmě. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit Hodnocení, které by mohlo zasahovat do obchodního tajemství hodnoceného zaměstnavatele, či takové Hodnocení kdykoliv odstranit.
  9. Hodnocení nesmí porušovat jakákoliv práva duševního vlastnictví třetích osob. Uživatel bere na vědomí, že musí být autorem zveřejňovaných textů, obrázků či jiných obdobných materiálů, nebo že musí mít souhlas majitele práv k výše uvedeným zveřejňovaným textům, obrázkům či jiným obdobným materiálům s jejich zveřejněním v rámci Hodnocení.
  10. Hodnocení dále nesmí podněcovat násilí, mít povahu šikany, vyhrožování, zastrašování, projevů nenávisti či nesnášenlivosti (zejména, nikoliv však výlučně, rasové, etnické či náboženské nenávisti nebo nesnášenlivosti). Hodnocení dále nesmí obsahovat vulgárnosti, hanlivé výroky, hrozby vůči fyzické integritě osob a nesmí být agresivní, urážlivé ani ponižující. V Hodnocení nesmí být obsaženo křivé obvinění z páchání trestné činnosti či z jiné protiprávní činnosti. Hodnocením nesmí docházet k podněcování nebo podporování páchání trestné činnosti či jakékoli jiné protiprávní činnosti. Uživatel dále nesmí vkládat zneužívající Hodnocení, která směřují pouze k osobním útokům na hodnocený subjekt či na jiné třetí osoby.
  11. Hodnocení může být založeno výlučně na osobní zkušenosti Uživatele, který Hodnocení vložil, s jeho bývalým či současným zaměstnavatelem. Uživatel se při vkládání Hodnocení nesmí vydávat za jinou osobu a nesmí v rozporu se skutečností předstírat, že je nebo byl zaměstnancem hodnoceného zaměstnavatele. Provozovatel není povinen aktivně zjišťovat ani ověřovat, zda jsou informace uvedené v Hodnocení pravdivé, přesné či úplné.
  12. Hodnocením nesmí Uživatel porušovat své povinnosti vůči třetím osobám. Uživatel se v rámci Hodnocení musí držet mezí přípustné věcné konkrétní kritiky, při které je povinen vycházet z pravdivých podkladů. Kritika obsažená v Hodnocení nesmí být přehnaná, přemrštěná a nesmí být založena na nepravdivých informacích. Kritika obsahující hodnotící difamující úsudky, které jsou v rozporu se skutečností, je v rámci Hodnocení zakázaná. Uživatel bere na vědomí, že v rámci Hodnocení není oprávněn zveřejňovat informace, které jsou chráněny povinností mlčenlivosti Uživatele. Uživatel tudíž nesmí vkládat jakákoliv Hodnocení, která jsou zcela či byť jen částečně smyšlená, lživá či zavádějící. Vložením Hodnocení Uživatel prohlašuje, že toto Hodnocení je pravdivé a souladné se skutečným stavem věci.
  13. Uživatel bere na vědomí, že v rámci Hodnocení není oprávněn zveřejňovat informace, které jsou chráněny povinností mlčenlivosti Uživatele.
  14. Uživatel není oprávněn v rámci Hodnocení uvádět kontaktní údaje jakýkoliv osoby ani jakákoliv údaje, které jsou osobními údaji či které by za osobní údaje mohly být považovány.
  15. Hodnocení nesmí obsahovat jakékoliv názory či sdělení Uživatele obsahující reklamní či marketingová sdělení (ať již negativní či pozitivní) ve vztahu k hodnocenému zaměstnavateli. Hodnocení dále nesmí obsahovat žádné sdělení související s tzv. umístěním produktu (angl. product placement). Uživatel se dále zavazuje, že nevloží jakékoliv Hodnocení, jehož účelem by bylo poškození konkurence nebo které by mělo nekalosoutěžní charakter. Uživatel zejména nesmí vyvíjet jakoukoliv aktivitu, kterou dojde ke zneužití či omezení hospodářské soutěže, která je způsobilá přivodit újmu jiným subjektům, a to zejména ve formě klamavé reklamy, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti, zlehčování, zakázané srovnávací reklamy, nebo jiného obdobného jednání. Provozovatel nemá zájem na výsledku hospodářské soutěže jakéhokoliv zaměstnavatele, který je ze strany Uživatele hodnocen zveřejněním Hodnocení, či jakéhokoliv jiného subjektu, a proto trvá na tom, aby Uživatelé dbali při vkládání Hodnocení na dodržování tohoto odstavce.
  16. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění Hodnocení nebo je jinak kontrolovat a jakékoliv Hodnocení ze Služby kdykoliv odstranit. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel služeb není povinen jakýmkoliv způsobem kontrolovat Hodnocení ani ověřovat správnost či pravdivost Hodnocení.
  17. Uživatel smí uveřejnit Hodnocení, které se týká stejného zaměstnavatele a stejného pracovního poměru Uživatele u tohoto zaměstnavatele, pouze jednou. Uživatel je oprávněn Hodnocení kdykoliv změnit či upravit; změněné či upravené Hodnocení musí však být vždy v souladu s těmito Podmínkami, zejména s tímto čl.4 Podmínek.
  18. Uživatel bere na vědomí, že nese plnou odpovědnost za veškerá vložená Hodnocení. Provozovatel není za obsah Hodnocení odpovědný, kromě výjimek uvedených v § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
  19. Podezření na protiprávní obsah Hodnocení je možné hlásit Provozovateli na e-mailové adrese info@vimvic.cz.
 5. 5. NABÍDKY PRÁCE

  1. Služba obsahuje sekci s nabídkami práce vybraných zaměstnavatelů (dále jen „Nabídky“) a umožňuje Uživateli reagovat na tyto Nabídky. Uživatel se může vždy bez nutnosti Registrace seznámit s obsahem Nabídek. K odpovědi na Nabídku je vyžadována registrace. V případě, že neregistrovaný Uživatel využije možnosti odpovědi na Nabídku, bude jeho Registrace automaticky provedena.
  2. Provozovatel není za zveřejněné Nabídky práce odpovědný. Veškeré Nabídky jsou pouze informativního charakteru, nepředstavují návrh na uzavření jakékoliv smlouvy, ani nezakládají právo Uživatele na účast ve výběrovém řízení na příslušnou pozici.
 6. 6. OCHRANA SOUKROMÍ

  1. Zásady ochrany soukromí Služby jsou obsaženy v samostatném dokumentu dostupném na adrese www.vimvic.cz/ochrana-soukromi, který tvoří nedílnou součást těchto Podmínek. Souhlasem s těmito Podmínkami souhlasí Uživatel též s uvedenými zásadami ochrany soukromí.
 7. 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Uživatel bere na vědomí, že součásti Služby či její obsah, zejména Kurzy, mohou představovat duševní vlastnictví chráněné zákonem. Uživatel je oprávněn Službu užívat výhradně prostřednictvím webového rozhraní dostupného na internetové adrese www.vimvic.cz, a to za účelem běžného užití zamýšleného Provozovatelem. Službu, jakékoliv její součásti či obsah, není dovoleno užívat za jiným účelem bez předchozího souhlasu Provozovatele nebo držitelů příslušných práv.
  2. Uživatel nesmí při užívání Služby používat postupy, softwarové nástroje či skripty, které by mohly mít nepříznivý dopad na provoz Služby, zejména narušovat funkčnost Služby nebo způsobovat její nepřiměřené zatížení. Uživatel též nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla představovat neoprávněný zásah do Služby vzhledem k jejímu účelu a fungování.
  3. Provozovatel si vyhrazuje právo, že Služba nemusí být nepřetržitě dostupná, a to zejména z důvodu technických závad nebo pravidelné údržby. Dále si Provozovatel vyhrazuje též právo Službu měnit nebo kdykoliv ukončit její poskytování. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoliv újmy způsobené Uživateli nedostupností, změnami nebo ukončením poskytování Služby.
  4. Provozovatel je oprávněn v případě porušení těchto Podmínek či závazných právních předpisů České republiky zablokovat Uživateli bez jakékoliv náhrady přístup ke Službě nebo zrušit jeho uživatelský účet.
  5. Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky kdykoliv v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit, a to zejména z důvodu změn Služby, změn na straně Provozovatele nebo změn závazných právních předpisů. Na změnu Podmínek Provozovatel upozorní Uživatele nejméně 14 dní před dnem nabytí účinnosti nových Podmínek, a to prostřednictvím Služby nebo zprávou zaslanou na registrovanou e-mailovou adresu Uživatele. Uživatel je oprávněn předmětné změny Podmínek odmítnout, a to žádostí o zrušení svého uživatelského účtu ve Službě, případně tím, že nadále nebude Službu užívat.
  6. Veškeré vztahy mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí těmito Podmínkami a závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a to s výjimkou případů, kdy Uživatel jako spotřebitel nesmí být zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení jiného právního řádu, od nichž se nelze odchýlit.
  7. Veškeré spory mezi Provozovatelem a Uživatelem budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
  8. V případě, že dojde mezi Provozovatelem a Uživatelem jako spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, je Uživatel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2, e-mailová adresa: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz. Případně Uživatel také může využít platformu pro řešení sporů on-line zřízenou Evropskou komisí, která je dostupná na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  9. Uživatel se může se svými stížnostmi kdykoliv obrátit na Provozovatele prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v čl. 7.12. těchto Podmínek. S případnými stížnostmi se Uživatel může obrátit též přímo na orgány státního dozoru v příslušné oblasti. Dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele vykonává ve zákonem vymezeném rozsahu Česká obchodní inspekce.
  10. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení těchto Podmínek není dotčena platnost a účinnost jejich dalších ustanovení.
  11. Platná a účinná verze Podmínek je vždy dostupná na adrese: www.vimvic.cz/podminky.
  12. Provozovatele je možné kdykoliv kontaktovat na e-mailové adrese: info@vimvic.cz.
  13. Toto znění Podmínek je platné a účinné od 3. 6. 2019