Ošetřování člena rodiny: Kdy vzniká zaměstnanci nárok? | VímVíc.cz

Ošetřování člena rodiny: Kdy vzniká zaměstnanci nárok?

04. 11. 2020

Jaké podmínky je nutné splnit, pokud se chce někdo starat o svého vážně nemocného příbuzného? Jedná se pouze o ošetřovné na dítě nebo jsou i další možnosti, jak ošetřovné získat? Kolik volna je možné na ošetřování člena rodiny dostat a jaké peníze v takové situaci budou vypláceny v roce 2020? Kdo všechno může o ošetřovné žádat a jakým způsobem? Jaký je rozdíl mezi ošetřovným a dlouhodobým ošetřovným? A jak je to s ošetřovným nyní, v době koronavirové epidemie? Je možné opět čerpat ošetřovné OSVČ? Jak funguje tato náhrada mzdy za nemoc či ošetřování blízkého člověka a v jaké výši zaměstnancům náleží?

Placené volno při ošetřování člena rodiny/OČR

Pokud se občan České republiky musí postarat o svého blízkého, který je po těžkém úrazu nebo trpí vážnou chorobou, má nárok na placené volno v rámci ošetřování člena rodiny (OČR). Při dlouhodobém i krátkodobém ošetřování bude náhrada mzdy za nemoc blízké osoby 60 % z měsíčního platu. Rozlišujeme:

Jak řeší ošetřování člena rodiny zákon?

V České republice řeší problematiku ošetřování člena rodiny Zákon č. 103/1996 Sb. o nemocenském pojištění zaměstnanců. Paragraf §25 tohoto zákona se věnuje přímo podpoře při ošetřování člena rodiny a stanovuje, za jakých podmínek je podpora vyplácena. Ošetřování člena rodiny zákon stanovuje i co se týká výše vyplácených příspěvků, která za kalendářní den činí 69 % vyměřovacího základu.

Krátkodobé ošetřování člena rodiny – podmínky

Krátkodobé ošetřovné na dítě nebo člena rodiny je jednou ze šesti dávek nemocenského pojištění. Samozřejmě jsou spojeny se žádostí o krátkodobé ošetřování člena rodiny podmínky, které je nutné pro její úspěšné schválení splnit. Ošetřovné se týká zaměstnanců, kteří nemohou pracovat a musí se starat o nemocného člena domácnosti. Občan ČR má na něj nárok, pokud ošetřuje nemocné dítě, nemocnou babičku nebo například ženu krátce po porodu. 

Jak je to při ošetřování dítěte

Ošetřování dítěte patří mezi situace, kdy vzniká právo zažádat o OČR. O dítě je možné se starat v rámci dlouhodobého i krátkodobého OČR. Je poskytováno v momentě, kdy je dítě mladší deseti let nemocné nebo se mu stane úraz. Jedná-li se o starší dítě, je ošetřovné vypláceno pouze pokud o jeho nutnosti rozhodne lékař.

Krátkodobé ošetřování dítěte je možné i v případě, že se jedná o zdravé dítě, má však svá pravidla. Musí se jednat o dítě mladší než 10 let a žádost lze podat v případě, že bylo uzavřeno zařízení, které dítě běžně navštěvuje. Nárok na ošetřování dítěte zaniká, jestliže jiná fyzická osoba má z důvodu péče o toto dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství nebo má nárok na rodičovský příspěvek.

Kdy se vyplácí paragraf na dítě a ošetřovné?

Velmi často se rodiče zajímají o to, kdy se vyplácí paragraf na dítě. Tzv. paragraf na dítě neboli ošetřovné na dítě je vypláceno maximálně do měsíce ode dne, kdy byly zaměstnavatelem všechny podklady odeslány na příslušnou pobočku České správy sociálního zabezpečení. Doba vyplácení trvá devět dnů, včetně víkendů a svátků. Pokud zaměstnanec pečuje o dítě mladší šestnácti let s neukončenou školní docházkou sám, má nárok na ošetřovné po dobu až šestnácti dnů. Přesný den, kdy se vyplácí paragraf na dítě není určený, vždy je ale splněna lhůta jednoho měsíce. Ošetřovné se vyplácí na bankovní účet či v hotovosti prostřednictvím pošty.

Podání žádosti o ošetřovné 2020

V případě nemocného člena domácnosti potřebujete potvrzení od ošetřujícího lékaře. Pokud ale chce žadatel uplatnit nárok na ošetřovné při péči o dítě mladší 10 let, protože jeho škola či předškolní zařízení bylo uzavřeno, nechodí za doktorem. Dokument s názvem "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení" vydává škola, kterou dítě navštěvuje. Rodič či zákonný zástupce jen doplní část, kterou má vyplnit zaměstnanec a dokument předá ve dvou vyhotoveních svému zaměstnavateli. Ten jednu kopii pošle dále na OSSZ (Česká správa sociálního zabezpečení).

Dlouhodobé ošetřování člena rodiny– podmínky

I v případě, že se jedná o dlouhodobou záležitost, jsou stanoveny pro ošetřování člena rodiny podmínky. Ošetřování člena rodiny bude možné nejdéle po dobu tří měsíců. Musí však být splněn předpoklad, že ten člověk, o kterého má být postaráno, strávil předtím alespoň jeden týden v nemocnici. Lékaři tak mohou sami posoudit, zda je další dlouhodobé ošetřování nezbytné. Zaměstnavatel bude moci zároveň odmítnout poskytnutí tohoto volna na ošetřování člena rodiny pouze kvůli závažným provozním důvodům. Poslední podmínkou je to, že ošetřující člověk si nesmí při ošetřování jedince přivydělávat.

Lékaři musí zhodnotit, zda je nutné další ošetřování jedince.

Kdo všechno může o OČR (ošetřování člena rodiny) zažádat?

Nárok na ošetřování nebudou mít pouze přímí příbuzní nebo manželé, ale také ti, kteří žijí s ošetřovaným ve společné domácnosti. Může se tak jednat o rodiče, děti, prarodiče, vnoučata, sourozence, zetě, snachy, neteře a synovce, ale také kromě manželů i druhové a družky nebo registrovaní partneři. Náhrada mzdy za nemoc je kompenzací pečujícímu za dočasnou ztrátu jejich pravidelné mzdy.

Blízcí ošetřující se mohou také v ošetřování jedince mezi sebou střídat.

Zpět do práce

Podmínky návratu do práce jsou stanovené tak, aby se mohl zaměstnanec vrátit na původní pozici. Výjimka nastává pouze v případě, že je v době ošetřování člena rodiny pozice zcela zrušena. V takovém případě je zaměstnavatel povinen přidělit zaměstnanci jiné místo s minimálně stejným platovým ohodnocením, jaké měl původně.

To, že musí zaměstnanci zaměstnavatel držet místo, neznamená, že po dobu pracovní neschopnosti nemůže zaměstnat někoho jiného. Dohoda musí ale fungovat tak, aby náhradní zaměstnanec po skončení ošetřování člena rodiny uvolnil místo a zaměstnanec na ošetřovném se mohl na svou pracovní pozici vrátit.

Stejná pravidla se již chystají i pro případ krátkodobého ošetřování člena rodiny v případě péče o dítě mladší než 10 let nebo jiného člena rodiny podle zákona o nemocenském pojištění.

Zaměstnavatel může v době ošetřování zaměstnat náhradu, ale pouze na dobu nepřítomnosti zaměstnance na ošetřovném.

Ošetřující nedostane výpověď

Hlavním smyslem tohoto placeného ošetřování je to, že člověk se bude moci starat o svého nemocného blízkého, neztratí přitom příjem a nebude si ani muset brát dovolenou. Samozřejmě je určena hranice, tedy maximum 90 dní, po kterých se o nemocného může zaměstnanec starat. Vzhledem k tomu, že se ale členové rodiny mohou v ošetřování střídat, získají čas na rozmyšlenou, jak péči pro jedince zajistit případně i po uplynutí této doby.

Pokud musí zaměstnanec poskytovat dlouhodobou péči až poté, co dostal výpověď z pracovního poměru, dochází k prodloužení výpovědní lhůty. To se ale stane pouze v případě, že ochranná doba přesahuje základní stanovenou výpovědní dobu. Ve chvíli nástupu na ošetřování se tak výpovědní doba přeruší, s tím, že znovu začne běžet po uplynutí ochranné doby.

Jestliže zaměstnanec výpověď před odchodem na ošetřování podal sám, nebere se na ochrannou dobu žádný ohled a pracovní poměr tak skončí i v průběhu této doby. Stejně tak je to u pracovní smlouvy na dobu určitou. Pokud je zaměstnanec na ošetřování v termínu, kdy má pracovní poměr skončit, nemá ochranná doba žádný vliv.

Pokud je zaměstnanec na ošetřování v rámci výpovědní lhůty ze strany zaměstnance, její trvání se posouvá.

Firmy příliš spokojené nejsou

Mezi zaměstnavateli není dlouhodobé ošetřovné na dítě nebo osobu blízkou velmi oblíbené. Náhrada mzdy za nemoc osoby blízké zaměstnance je pro zaměstnavatele finančně náročná a přichází tím o pracovní sílu. Pro firmy, díky ošetřování člena rodiny na tuto dlouhou dobu, může nastat situace, že jim ze dne na den odejde pracovník, za kterého budou muset hledat okamžitou náhradu, což není vždy jednoduché. Také nebudou dopředu vědět, na jak dlouho jim zaměstnanec bude chybět, a navíc se bojí zneužívání ze strany zaměstnanců.

Musí zaměstnavatel zaměstnance pustit?

Odpověď na tuto otázku není zcela jednoznačná. Zaměstnavatel ošetřování člena rodiny nemusí dovolit pouze v případě, že prokáže vážné provozní důvody, které zaměstnancovu nepřítomnost nedovolí. Otázkou ale zůstává, co vlastně vážné provozní důvody jsou a jak je prokázat? Na to totiž neodpovídá ani zákon.

Logické tedy je, že snadnější uvolnění zaměstnance bude pro zaměstnavatele, který má dostatek pracovních sil na to, aby zaměstnance po dobu jeho nepřítomnosti nahradil, s čímž souvisí i dostatek financí, kterými jim bude muset výkon kompenzovat. Další možností je pak přijetí nového zaměstnance na dobu určitou, i s tím ale souvisí množství finančních prostředků.

Ošetřovné během koronavirové epidemie

Již na jaře se Česká republika otřásala první vlnou koronavirové epidemie. Školky, školy a speciální školy byly zavřené a rodiče dětí museli řešit, kdo a za jakých podmínek s dětmi zůstane doma. Nejdříve se změnila doba vyplácení ošetřovného, poté se změnila také výše ošetřovného a změnil se i věk dětí, kterých se tzv. koronavirové ošetřovné týkalo. Ošetřovné na děti, které nemohly navštěvovat školská zařízení, bylo nezbytné. 1. června 2020 se děti vrátily do škol a mateřských zařízení a vyplácení koronavirového ošetřovného se zastavilo.

Letní prázdniny a září proběhly v relativním klidu, ale v polovině října nezbylo Vládě ČR nic jiného než opět zavřít základní, střední, vysoké a speciální školy, aby se zamezilo nákaze koronavirem. Jediná školská zařízení, která i nyní fungují, jsou mateřské školky. Mateřské školky jsou zavírány pouze Hygienou ČR, pokud je většina učitelů nebo dětí v karanténě, často je uzavřena pouze třída, kde se nákaza objevila ve větším rozsahu.

Nyní na podzim byla Vláda ČR na tuto situaci lépe připravena a vlastně okamžitě poskytla rodinám ošetřovné na dítě v momentě, kdy došlo k uzavření školských zařízení. Finanční podpora rodičů a osob s dětmi, které nyní nemohou navštěvovat školské zařízení, bude ve formě tzv. ošetřovného trvat po celou dobu uzavření.

Kdo má nárok na ošetřovné kvůli uzavření škol?

Nárok na ošetřovné během uzavření škol kvůli koronavirové epidemii mají zaměstnanci, kteří se starají o:

  • Dítě mladší 10 let,
  • nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku,
  • osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení,
  • děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.

Stejné podmínky platí i pro rodiče dětí, kterým byla uzavřena mateřská školka z důvodu mimořádných opatření během epidemie koronaviru.

V jaké výši je ošetřovné vypláceno?

Výše ošetřovného během uzavření školských zařízení je po celou dobu stejná, jedná se o 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Online kalkulačka, která s výpočtem pomůže, se nachází na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Dále je stanoveno, že částka ošetřovného nesmí být nižší než 400 Kč za den. Dávka ošetřovného je vyplácena okresní správou sociálního zabezpečení, a to nejpozději do 1 měsíce po dni, kdy byly doručeny všechny potřebné podklady zaměstnavatelem žadatele.

Ošetřovné OSVČ

Mnoho lidí zajímá, zda existuje ošetřovné OSVČ, jako tomu bylo během první vlny koronavirové epidemie. Během druhé vlny koronavirové epidemie Vláda ČR zareagovala velmi rychle a OSVČ mohli okamžitě, rovněž jako zaměstnanci, čerpat ošetřovné OSVČ. Ošetřovné pro OSVČ je vydáváno pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

400 Kč za den je ošetřovné OSVČ, které získají osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), na něž dopadla pandemie koronaviru a přijatá nařízení. Vláda ČR schválila návrh Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu podnikatelů, kteří kvůli uzavření školy nebo jiného zařízení nemohou plnohodnotně podnikat a pečují o dítě do 10 let či hendikepovaného blízkého.

Co je potřeba k žádosti o ošetřovné OSVČ? OSVČ nemusí k žádosti o ošetřovné OSVČ přikládat vůbec nic, stačí pouze čestné prohlášení, že je doopravdy osobou samostatně výdělečně činnou a pečuje o dítě do 10 let či o hendikepovaného blízkého, jehož vzdělávací zařízení bylo kvůli pandemii koronaviru uzavřeno. Pro usnadnění komunikace a zamezení šíření nákazy koronavirem mohou OSVČ podávat žádost online prostřednictvím online formuláře na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, kde si o ošetřovné na dítě žádají z pohodlí svých domovů bez nutnosti návštěvy úřadu.

Všechny OSVČ, bez ohledu na jejich příjmy, obdrží tedy finanční podporu ošetřovné OSVČ ve výši 400 Kč za každý kalendářní den, kdy bude školské či vzdělávací zařízení jejich potomka uzavřeno kvůli pandemii koronaviru, ony se budou o dítě prokazatelně starat a zůstanou s ním doma bez možnosti jejich pravidelného výdělku.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo