Co je ošetřovné, ošetřování člena rodiny? | VímVíc.cz

Co je ošetřovné, ošetřování člena rodiny

26. 06. 2023

Co je ošetřovné na dítě a co znamená ošetřování člena rodiny? Jaké podmínky je nutné splnit, pokud se chce obyvatel České republiky starat o svého nemocného příbuzného a nechce si plýtvat sick days? Kolik volna může dostat na ošetřování člena rodiny a jaký je výpočet ošetřovného? Jaký je rozdíl mezi ošetřovným a dlouhodobým ošetřovným? Kdo a jakým způsobem může žádat o ošetřování člena rodiny? Otázek je mnoho, není se třeba obávat, OČR na dítě nemusí být hororem podle skutečné události.

Ošetřování člena rodiny

Placené volno při ošetřování člena rodiny

Pokud se občan České republiky musí postarat o svého blízkého či o dítě, který/které je po těžkém úrazu nebo trpí vážnou chorobou, má tento občan nárok na placené volno v rámci ošetřování člena rodiny (a OČR na dítě). Nemusí si v žádném případě brát sick days a využije paragraf na ošetřování člena rodiny. Nastane-li situace splňující ošetřování člena rodiny podmínky, nemusí se hned jednat o horor podle skutečné události v rodině. Při dlouhodobém i krátkodobém ošetřování člena rodiny bude výše ošetřovného 60 % denního vyměřovacího základu. Zde není úplně nutné vědět, jak se počítají procenta. Případně existují kalkulačky na zjednodušení výpočtů. U ošetřovného se rozlišuje:

  • Krátkodobé ošetřovné
  • Dlouhodobé ošetřování člena rodiny

Ošetřování člena rodiny déle než 9 dní patří do dlouhodobého ošetřování člena rodiny. Ošetřování člena rodiny seniora či ošetřovné na dítě patří do dávek systému nemocenského pojištění stejně tak, jako dlouhodobé ošetřování člena rodiny. Veškeré dávky nemocenského pojištění vyplácí Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ).

V České republice řeší problematiku ošetřování člena rodiny Zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění. Nemocenské pojištění je kromě českých právních předpisů upraveno i právními předpisy Evropské unie, které mají charakter přímo použitelných předpisů (jedná se o nařízení). Ošetřování člena rodiny zákon stanovuje i co se týká výše vyplácených příspěvků (výpočtu očetřovného), ošetřovné se vyplácí ve výši 60 % denního vyměřovacího základu. Výpočet pro denní vyměřovací základ je podobný jako u nemocenské.

Ošetřování člena rodiny podmínky

Nárok na ošetřovné má nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat z důvodu, že musí ošetřovat dítě mladší 10 let (OČR na dítě) nebo fyzickou osobu, která má kvůli nemoci či úrazu zdravotní stav vyžadující nezbytné ošetřování jinou osobou. Na ošetřovné má nárok i zaměstnanec, který musí ošetřovat ženu bezprostředně po porodu, pokud její stav vyžaduje nezbytné ošetřování nebo zaměstnanec musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let, protože školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno z různých důvodů (uvádí MPSV ČR), dítěti byla nařízena karanténa apod.

Může se to zdát při ošetřování člena rodiny nemožné, ale někteří ošetřující řeší, co dělat doma, zda po odvedené péči sledovat filmy nebo číst nejlepší knihy všech dob. Ošetřovné není nic jednoduchého, proto je po vykonání všeho potřebného celkem běžné přemýšlet nad tím, co dělat doma, aby si hlava odpočinula. Četba nejlepších knih všech dob může být vhodným řešením.

Ošetřování člena rodiny podmínkou nároku na ošetřovné je, že jiná osoba žije se zaměstnancem v jedné domácnosti. Tato ošetřování člena rodiny podmínka neplatí pro případ ošetřování nebo péče o příbuzného v linii přímé a sourozence zaměstnance nebo ošetřování manželka/manželky zaměstnance, registrovaného partnera/partnerky atd. Ošetřování člena rodiny mimo trvalé bydliště je možné pouze v případě rodinných příslušníků, manželů, rodičů manžela apod.

Ošetřovné na dítě (OČR na díte)

Ošetřování dítěte patří mezi situace, kdy vzniká právo zažádat o OČR na dítě. Pro nárok na ošetřovné na dítě musí být dítě mladší 10 let (ať už nemocné, po úraze či zdravé). Zaměstnanec nemůže uplatnit nárok na OČR na dítě, na které uplatnil již druhý z rodičů nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nárok na rodičovský příspěvek. Toto neplatí, pokud tato osoba onemocněla, utrpěla úraz, porodila, byla jí nařízena karanténa a nemůže tedy o dítě pečovat.

Podpůrčí doba u ošetřovného na dítě činí nejdéle 9 kalendářních dní. Ošetřování člena rodiny déle než 9 dní je pouze u osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči alespoň jedno dítě ve věku do 16 let, které dosud neukončilo povinnou školní docházku. U ošetřování člena rodiny déle než 9 dní je podpůrčí doba stanovane nejdéle na 16 kalendářních dnů.

Dlouhodobé ošetřování člena rodiny

Dlouhodobé ošetřovné neboli dlouhodobé ošetřování člena rodiny stanovuje podmínky jak pro ošetřovanou osobu, tak pro ošetřující osobu. Podmínky jsou poměrně dlouhé a stručně by dalo říci, že sem patří ošetřování člena rodiny déle než 9 dní. U ošetřované osoby muselo dojít k závažnému zhoršení zdravotního stavu, který vyžadovatl hospitalizaci v nemocnici trvající nejméně 4 dny a v den propuštění bylo potvrzeno, že potřeba celodenní péče bude trvat nejméně dalších 30 dnů.

Nebylo-li rozhodnutí o potřebě dlouhodobého ošetřovného vydáno v den propuštění, rozhodne ošetřující lékař o vzniku potřeby péče do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti. Žádost je možné podat do 8 dnů po dni propuštění ošetřované osoby z nemocnice. Ošetřovaná osoba musí udělit písemný souhlas k ošetřování konkrétní osobě, například v podobě formálního dopisu. Ošetřující osoba může být manželem/manželkou, příbuzným v linii přímé s ošetřovanou osobou nebo sourozenec, snacha, neteř, tchyně, teta apod.

U těchto příbuzných není vyžadována podmínka společné domácnosti (ošetřování člena rodiny mimo trvalé bydliště je zde možné). Dále se může jednat také o manžela/manželku či druha/družku osob výše uvedených (příbuzných) nebo o druha ošetřované osoby nebo kohokoliv, kdo žije s ošetřovanou osobou v jedné domácnosti. Ošetřování člena rodiny mimo trvalé bydliště se zde vylučuje, místo trvalého pobytu musí být shodné.

Podpůrčí doba (doba výplaty dávky) činí maximálně 90 kalendářních dnů. Doba 90 dnů se neprodlužuje ani z důvodu hospitalizace ošetřované osoby v průběhu podpůrčí doby. Zaměstnavatel nemá povinnost omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu poskytování dlouhodobé péče pouze v případě, brání-li tomu vážné provozní důvody, které musí sdělit zaměstnanci písemně (formou formálního dopisu). Nárok na dlouhodobé ošetřovné nemají zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce (DPP), zaměstnanci vykonávající zaměstnání malého rozsahu, žáci a studenti jen v době školních prázdnin a pěstouni.

Výpočet ošetřovného a výplata dávek

Výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu, u dlouhodobého ošetřovného je to také 60 %. Jak se počítají procenta není pro každého lehké, naštěstí je možnost využít online kalkulaček přímo na webových stránkách MPSV. Výpočet ošetřovného vychází z redukce denního vyměřovacího základu. Výši redukčních hranic vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. V roce 2023 činí 1. redukční hranice 1.345 Kč, 2. redukční hranice 2.017 Kč a 3. redukční hranice 4.033 Kč.

MPSV řeší také podporu v nezaměstnanosti pro lidi, kteří provedli evidenci na úřadu práce ČR. Podpora v nezaměstnanosti vyžaduje určité podmínky, například dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců.

Redukce se provádí tak, že se započte do 1. redukční hradnice u ošetřovného a dlouhodobého ošetřovného 90 % denního vyměřovacího základu. Z části denního vyměřovacího základu mezi první a druhou redukční hranicí se započte 60 %, z části mezi druhou a třetí redukční hranicí se započte 30 % a k části nad třetí redukční hranici se nepřihlédne. Výplata dlouhodobého ošetřovného se vyplácí do jednoho měsíce ode dne, ve kterém bylo doručeno osvědčení o trvání nároku na výplatu dávky.

Ošetřovné se vyplácí do jednoho měsíce ode dne, v němž byly doručeny všechny podklady pro výplatu této dávky. Způsob výplaty dávek je dvojí a je povinností zaměstnance uvést v žádosti o výplatu dávky, který ze způsobů preferuje. Výplata dávek ošetřovného a dlouhodobého ošetřovného může být na bankovních účet u peněžního ústavu v ČR nebo výplata v hotovosti. V případě hotovostního vyplacení dávky hradí zaměstnanec náklady za doručení (poštovní poukázky).

Paragraf na ošetřování člena rodiny: Ošetřovné na dítě

Rodiče se velmi často zajímají o to, kdy se vyplácí paragraf na dítě, respektive paragraf na ošetřování člena rodiny. Tzv. paragraf na dítě neboli ošetřovné na dítě (OČR na dítě) je vypláceno maximálně do měsíce ode dne, kdy byly zaměstnavatelem odeslány všechny podklady. Paragraf na ošetřování člena rodiny (OČR na dítě) nemůže čerpat u dítěte, u kterého jiná osoba požádala o výplatu peněžité pomoci v mateřství nebo o rodičovský příspěvek. Tato výjimka pozbývá platnosti, pokud tato osoba onemocněla, porodila, byla přijata do ústavní nebo lázeňské péče a nemůže dále o toto dítě pečovat. Ošetřovné se vyplácí na bankovní účet či v hotovosti prostřednictvím pošty.

Návrat do práce

Podmínky návratu do práce jsou stanovené tak, aby se mohl zaměstnanec vrátit na původní pozici. Výjimka nastává pouze v případě, že je v době ošetřování člena rodiny pozice zcela zrušena. V takovém případě je zaměstnavatel povinen přidělit zaměstnanci jiné místo s minimálně stejným platovým ohodnocením, jaké měl původně. To, že musí zaměstnavatel zaměstnanci držet místo, neznamená, že po dobu pracovní neschopnosti nemůže zaměstnat někoho jiného.

Dohoda musí ale fungovat tak, aby náhradní zaměstnanec po skončení ošetřování člena rodiny uvolnil místo a zaměstnanec na ošetřovném se mohl vrátit na svou pracovní pozici. Hlavním smyslem placeného ošetřování je to, že člověk se bude moci starat o svého nemocného blízkého, neztratí přitom příjem a nebude si ani muset brát dovolenou či čerpat sick days. Samozřejmě je určena hranice, po kterou se o nemocného může zaměstnanec starat. Vzhledem k tomu, že se ale členové rodiny mohou v ošetřování střídat, získají čas na rozmyšlenou, jak péči pro jedince zajistit případně i po uplynutí této doby.

Výpovědní lhůta

Pokud musí zaměstnanec poskytovat dlouhodobou péči až poté, co dostal výpověď z pracovního poměru, dochází k prodloužení výpovědní lhůty. To se ale stane pouze v případě, že ochranná doba přesahuje základní stanovenou výpovědní dobu. Ve chvíli nástupu na ošetřování se tak výpovědní doba přeruší, s tím, že znovu začne běžet po uplynutí ochranné doby.

Jestliže zaměstnanec výpověď před odchodem na ošetřování podal sám, nebere se na ochrannou dobu žádný ohled a pracovní poměr tak skončí i v průběhu této doby. Stejně tak je to u pracovní smlouvy na dobu určitou. Pokud je zaměstnanec na ošetřování v termínu, kdy má pracovní poměr skončit, nemá ochranná doba žádný vliv.

Firmy nejsou příliš spokojené

Mezi zaměstnavateli není dlouhodobé ošetřovné na dítě nebo osobu blízkou příliš oblíbené. Náhrada mzdy za nemoc osoby blízké zaměstnance je pro zaměstnavatele finančně náročná a přichází tím o pracovní sílu. Pro firmy, kvůli ošetřování člena rodiny na tuto dlouhou dobu, může nastat situace, že jim ze dne na den odejde pracovník, za kterého budou muset hledat okamžitou náhradu, což není vždy jednoduché. Také nebudou dopředu vědět, na jak dlouho jim zaměstnanec bude chybět, a navíc se bojí zneužívání ze strany zaměstnanců.

Musí zaměstnavatel zaměstnance pustit?

Odpověď na tuto otázku není zcela jednoznačná. Zaměstnavatel ošetřování člena rodiny nemusí dovolit pouze v případě, že prokáže vážné provozní důvody, které zaměstnancovu nepřítomnost nedovolí. Otázkou ale zůstává, co vlastně vážné provozní důvody jsou a jak je prokázat? Na to totiž neodpovídá ani zákon.

Logické tedy je, že snadnější uvolnění zaměstnance bude pro zaměstnavatele, který má dostatek pracovních sil na to, aby zaměstnance po dobu jeho nepřítomnosti nahradil, s čímž souvisí i dostatek financí, kterými jim bude muset výkon kompenzovat. Další možností je pak přijetí nového zaměstnance na dobu určitou, i s tím ale souvisí množství finančních prostředků.

Ošetřovné během koronavirové epidemie

Na jaře roku 2020 se Česká republika otřásala první vlnou koronavirové epidemie. Školky, školy a speciální školy byly zavřené a rodiče dětí museli řešit, kdo a za jakých podmínek zůstane s dětmi doma. Nejdříve se změnila doba vyplácení ošetřovného, poté se změnila také výše a výpočet ošetřovného a změnil se i věk dětí, kterých se tzv. koronavirové ošetřovné týkalo. Ošetřovné na děti, které nemohly navštěvovat školská zařízení, bylo nezbytné. 1. června 2020 se děti vrátily do škol, do mateřských zařízení a vyplácení koronavirového ošetřovného se zastavilo.

Letní prázdniny a září proběhly v relativním klidu, ale v polovině října nezbylo Vládě ČR nic jiného než opět zavřít základní, střední, vysoké a speciální školy, aby se zamezilo nákaze koronavirem. Jediná školská zařízení, která fungovala, byly mateřské školky. Mateřské školky jsou zavírány pouze Hygienou ČR, pokud je většina učitelů nebo dětí v karanténě, často byla uzavřena pouze třída, kde se nákaza objevila ve větším rozsahu.

Ošetřovné OSVČ

Mnoho lidí zajímá, zda existuje ošetřovné OSVČ, jako tomu bylo během první vlny koronavirové epidemie. Během druhé vlny koronavirové epidemie Vláda ČR zareagovala velmi rychle a OSVČ mohli okamžitě, rovněž jako zaměstnanci, čerpat ošetřovné na dítě. Ošetřovné pro OSVČ bylo vydáváno pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

400 Kč za den bylo ošetřovné OSVČ, které získaly osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), na něž dopadla pandemie koronaviru a přijatá nařízení. Vláda ČR schválila návrh Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu podnikatelů, kteří kvůli uzavření školy nebo jiného zařízení nemohli plnohodnotně podnikat a pečovali o dítě do 10 let či hendikepovaného blízkého.

Všechny OSVČ, bez ohledu na jejich příjmy, obdrželi finanční podporu ošetřovné OSVČ ve výši 400 Kč za každý kalendářní den, kdy bylo školské či vzdělávací zařízení jejich potomka uzavřeno kvůli pandemii koronaviru. Aktuálně nárok na ošetřovné OSVČ nevzniká té OSVČ, která se dobrovolně přihlásila k nemocenskému pojištění.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Práva a povinnosti zaměstnanců Pracovní právo Uvnitř firem a kanceláří Zaměstnání a podnikání Rodina Návody