Invalidní důchod 2020 - Kdy máte nárok? | VímVíc.cz

Invalidní důchod 2020 - Kdy máte nárok?

10. 12. 2019

V roce 2020 nás čekají změny (novely zákona) např. s rodičovským příspěvkem nebo eneschopenkou. Každý nový rok sebou přináší nejrůznější novely zákonů. My se dnes podíváme na aktuální informace týkající se invalidního důchodu. Co je invalidní důchod a kdo na něj má nárok? Kde a jakým způsobem si můžete o invalidní důchod zažádat? Jaké jsou jeho stupně, aj.? Všechny informace jsme Vám níže shrnuli do našeho přehledného článku, aby Vás v roce 2020 nic nepřekvapilo.

Invalidní důchod - přiznání invalidního důchodu, invalidita

Český důchodový systém

Český důchodový systém se skládá ze 4 složek:

 1. Starobní důchod
 2. Vdovský/vdovecký důchod
 3. Sirotčí důchod
 4. Invalidní důchod

Všechny důchodové dávky jsou v České republice vypláceny ČSSZ. Důchodové dávky jsou vypláceny ze sociálního pojištění a slouží k tomu, aby občany ČR zabezpečily v období stáří, invalidity nebo v situaci, kdy musí čelit úmrtí manžela či manželky.

Invalidní důchod - přiznání invalidního důchodu, invalidita

Invalidní důchod

Invalidní důchod se v současnosti člení s ohledem na míru invalidity. Klíčové je to, jak na výpočet procent. Výpočet procent poklesu pracovní schopnosti, tedy procentuální míru pracovní schopnosti nebo neschopnosti.

Stupně invalidity

 • I. stupeň invalidity: pokles pracovní schopnosti o 35 % až 49 %
 • II. stupeň invalidity: pokles pracovní schopnosti o 50 % až o 69 %
 • III. stupeň invalidity: pokles pracovní schopnosti o 70 % a více

Lékař posuzuje míru invalidity. O invaliditu se jedná v případě, že pojištěnec disponuje dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem (DNZS). Invalidita, která může být kompenzována invalidním důchodem musí být minimálně 35% a vyšší. Lékař určuje míru poklesu pracovní způsobilosti u pojištěného a s ohledem na procenta rozhodne o stupni invalidity.

Při poklesu nejméně o 35 % a nejvíce o 49 % se jedná o invaliditu prvního stupně, při poklesu nejméně o 50 % a nejvíce o 69 % se jedná o invaliditu druhého stupně a při poklesu nejméně o 70 % a více se jedná o invaliditu třetího stupně.

Podmínky nároku na invalidní důchod

Pro vznik nároku na invalidní důchod musíte splnit určité podmínky: musí dojít k posouzení Vašeho zdravotního stavu a určení míry invalidity a také musíte být plátci zdravotního a sociálního pojištění po přesně stanovenou dobu. Tato podmínka přesně definované doby placení pojištění neplatí v případě, že invalidita byla způsobena pracovním úrazem. Pokud za Vaši invaliditu může pracovní úraz a byla Vám určená míra invalidity nad 35 %, máte na invalidní důchod nárok bez ohledu na odpracované roky.

 • posouzení zdravotního stavu a určení míry invalidity
 • plátci zdravotního a sociálního pojištění po dobu 5 let

U podmínky, že musí být kandidát na invalidní důchod plátce zdravotního a sociálního pojištění po přesně stanovenou dobu, existuje velké množství výjimek a speciálních pravidel. Níže naleznete výjimky, které nalezneme v přiznávání invalidního důchodu.

 • u osoby do 20 let činí méně než 1 rok
 • u osoby od 20 do 22 let alespoň 1 rok
 • u osoby od 22 do 24 let alespoň 2 roky
 • u osoby od 24 do 26 let alespoň 3 roky
 • u osoby od 26 do 28 let alespoň 4 roky
 • u občanů ve věku nad 28 let činí potřebná doba pojištění 5 roků a zjišťuje se z posledních deseti roků před vznikem invalidity
 • u osoby starší 38 let dále platí, že nesplní-li podmínku 5 let pojištění v posledních 10 letech před vznikem invalidity, považuje se podmínka za splněnou též, pokud v posledních 20 letech před vznikem invalidity získala 10 let pojištění

Žádost o invalidní důchod

Žádost o invalidní důchod podává žadatel sám, na své přání, obvykle po konzultaci se svým obvodním lékařem, který invalidní důchod doporučí. Žádost si poté podává sám uchazeč na OSSZ (Okresní správa sociálního zabezpečení, PSSZ - Pražská správa sociálního zabezpečení).

Po podání žádosti začíná proces posuzování invalidity. Žadatel i obvodní lékař budou muset OSSZ dodat potřebné informace, lékařské zprávy a dokumenty týkající se Vašeho zdravotního stavu. Kromě toho je důležitým podkladem pro vypracování posudku vyplněný tzv. profesní dotazník obsahující informace o kvalifikaci občana a o době a druhu vykonávaných zaměstnání/výdělečných činností.

Finální rozhodnutí a určení míry invalidity provádí pouze posudkový lékař OSSZ. Většinou je posudkový lékař schopen i v nepřítomnosti žadatele, v některých případech si ale může žadatele předvolat pro doplnění informací nebo zpodrobnění lékařské prohlídky.

Může se totiž stát, že sice nemůžete vykonávat jednu práci, ale můžete vykonávat jinou, která bude stejně finančně ohodnocena a uplatníte zde rovněž své vzdělání a zkušenosti. V tomto případě není důvod, aby Vám byl invalidní důchod přiznám.

Ze zákona musí být žádost zpracována do 90 dní od data podání žádosti. Do té doby obdržíte od ČSSZ vyjádření, zda Vám byl a nebo nebyl přiznám invalidní důchod. Proti tomuto rozhodnutí se můžete do 30 dní od obdržení rozhodnutí odvolat, podat tzv. námitku.

O přiznání důchodu zasílá ČSSZ žadateli písemné rozhodnutí. V něm je uvedeno, od jakého data byl důchod přiznán a v jaké výši. Pojištěnec bude muset také pravidelně absolvovat přezkoumání nároku na invalidní důchod. Velmi často může toto přezkoumání proběhnout i bez přítomnosti pojištěnce, kdy bude stačit pouhé doložení aktuálních lékařských zpráv a posudků. Někdy je nutná návštěva u posudkového lékaře.

Invalidní důchod - nárok na invalidní důchod, kdo má nárok na invalidní důchod, stupně invalidního důchodu

Výše invalidního důchodu

Výše invalidního důchodu se v České republice skládá ze základní a procentní výměry, proto je finální vyplácená částka u každého pojištěnce jiná.

 • základní výměra
 • procentní výměra

Základní výměra je stejná pro všechny důchody a je pevně stanovena zákonem. Procentní výměra je individuální a závisí na délce pojištění, příjmech pojištěného a stupni invalidity.

 • Procentní výměra pro I. stupeň invalidity: 0,5 % z výpočtového základu
 • Procentní výměra pro II. stupeň invalidity: 0,75 % výpočtového základu
 • Procentní výměra pro III. stupeň invalidity: 1,5 % výpočtového základu

Zaměstnání a invalidní důchod

Příjemci invalidních důchodů mohou také pracovat nebo si najít práci s ohledem na míru jejich invalidity. Pokud Vám byl například určen 50% pokles pracovní schopnosti, můžete zbylých 50 % využít k výkonu zaměstnání. Výdělečnou činností nezaniká nárok na invalidní důchod.

Valorizace důchodů

Valorizace důchodů se týká také invalidních důchodů. Co je valorizace? O valorizaci rozhoduje Vláda ČR, která každý rok k 1.1: Nového roku kompenzuje negativní vliv inflace na českou ekonomiku. Díky valorizaci se každý rok zvyšují důchody v ČR.

Každoroční valorizace se týká všech důchodů v ČR: tedy starobního, invalidního a vdovského/vdoveckého.

Invalidní důchod 2020

Jaká bude výše invalidního důchodu v roce 2020 a jakou částkou bude valorizován? Jak jsme již řekli, důchody jsou každý rok valorizovány. Valorizována bývá základní i procentní výměra, proto lidé s vyšším příjmem budou valorizováni vyšší částkou a naopak.

V současnosti to vypadá, že základní výměra bule valorizována z 3 270 CZK na 3 490 CZK, dojde tedy k navýšení o 220 CZK. Procentní výměra by měla být navýšena o 5,2 % + bude ke každému invalidnímu důchodu přidáno 150 CZK.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy