Invalidní důchod 2018 - Kdy na něj máte nárok? | VímVíc.cz

Invalidní důchod 2020 | Kdy na něj máte nárok?

07. 02. 2019

Nárok a podmínky invalidního důchodu se v čase mění. Pokud se musíte díky úrazu či vážné nemoci začít zajímat o problematiku důchodového pojištění, je tento článek přímo stvořený pro vás. Při splnění jakých podmínek máte na invalidní důchod nárok, jak se liší jeho výše dle stupňů invalidity a jak postupovat, pokud s žádostí neuspějete?

Invalidní důchod 2020

Nikdy jste se o invalidní důchod to nezajímali

Pokud jste se o invalidní důchod nikdy nezajímali, je to dobré znamení. Co to vlastně invalidní důchod je a existuje více druhů? Před téměř devíti lety bylo zrušeno rozlišení na plný a částečný invalidní důchod. I přesto, že dnes existuje pouze jeden druh invalidního důchodu, existují tři stupně invalidity. Rozeznáváme invaliditu prvního, druhého stupně (který byl do roku 2009 nazýván jako částečný invalidní důchod) a třetího stupně.

Invalidita prvního stupně je nejméně závažná, i když její závažnost rozhodně nelze zlehčovat. Invalidita třetího stupně je nejvíce závažná a veškeré stupně invalidity určují, jak moc došlo k poklesu pracovní schopnosti pojištěnce a definitivně rozhodují o odchodu do důchodu.

Invalidita je dělena dle poklesu pracovní schopnosti na první, druhý a třetí invalidní stupeň.

Žádost o invalidní důchod má svá pravidla

Zvážení žádosti o invalidní důchod zpravidla nastává ve chvíli, kdy se člověku stane úraz či u něj propukne vážná nemoc. Tyto události vedou k tomu, že nemůže vykonávat své původní zaměstnání. V ještě horším případě nemůže vykonávat ani jakoukoliv jinou práci. Žádost o invalidní důchod ale lze podat pouze při splnění několik podmínek.

Jednou z nich je, že vás Česká správa sociálního zabezpečení musí uznat invalidním. Abyste na invalidní důchod dosáhli, musíte mít také odpracováno dostatečné množství let. Třetí a zároveň poslední podmínkou je váš věk. Pokud jste splnili vše výše zmíněné, navíc jste ještě neoslavili 65. narozeniny a nesplňujete podmínky, při kterých by vám byl přiznán starobní důchod, pak vaše žádost bude úspěšná.

Žádost o invalidní důchod má 3 podmínky. ČSSZ musí uznat vaši invaliditu, odpracujete dostatečný počet let a spadáte do příslušné věkové kategorie.

Existují ale také výjimky

Existuje jedna výjimka, při které dosáhnete na invalidní důchod i v případě, že nesplňujete všechny výše zmíněné podmínky. Pokud vaši invaliditu způsobí pracovní úraz nebo nemoc z povolání, musí vás sice Česká správa sociálního zabezpečení uznat invalidním a musíte spadat do určité věkové kategorie, nicméně podmínka dostatečného počtu odpracovaných let není nadále nutnou podmínkou.

Pokud z vás invalidní osobu udělal pracovní úraz nebo nemoc z povolání, podmínku týkající se daného počtu odpracovaných let splňovat nemusíte.

Výši důchodu určuje pokles pracovní schopnosti

Invalidní důchod je zpravidla přiznán osobám, jejichž pokles pracovní schopnosti dosahuje určitých procent. Za invalidu prvního stupně (dříve společně s invaliditou druhého stupně označovaný za částečný invalidní důchod) je považována osoba, jejíž pracovní schopnost poklesne o 35 až 49 %. S invaliditou druhého stupně se setkávají lidé, u kterých byl pokles pracovní schopnosti posouzen ve výši 50 až 69 %. Nejvíce závažná je pak invalidita třetího stupně, při které dosahuje pokles pracovní schopnosti 70 % a více.

Dle stupně invalidity, který určí posudkový lékař ČSSZ, je následně přiřazena postiženým osobám daná výše starobního důchodu.

Výše invalidního důchodu se odvíjí od závažnosti invalidity, která je definována poklesem pracovní schopnosti o určitá procenta.

Co vůbec pokles pracovní schopnosti znamená?

Následkem úrazu či nemoci může být schopnost vykonávat vaši práci značně omezená. Může se jednat o tělesné či duševní omezení. Ztráta takových schopností vede v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 35 % a při splnění zmíněných podmínek k rozhodnutí o přidělení dané výše invalidního důchodu.

Lékaři okresní správy sociálního zabezpečení se ujímají posouzení první podmínky. Určují, zda existuje vznik invalidity pojištěnce a jak se případně mění stupeň invalidity. V tomto případě je potřeba rozlišovat zjišťovací a kontrolní lékařské prohlídky. První zmíněná prohlídka vede ke zjištění, zda má žadatel na invalidní důchod vůbec nárok. Kontrolní prohlídka naopak posuzuje osoby, kterým byl zpravidla přiznán invalidní důchod. Zkoumá nejen to, zda invalidita u daného člověka trvá, ale také zda se stupeň invalidity nezměnil.

Tělesné či duševní omezení následkem úrazu či vážné nemoci omezuje také vaši schopnost řádně pracovat.

Zažádat mohou pouze účastníci důchodového pojištění

Invalidní důchod je přiznán osobám, které jsou účastníky důchodového pojištění. To jsou všichni, kteří si platí sociální pojištění, neboť důchodové pojištění je jednou z jeho součástí. Živnostníci a podnikatelé se o jeho zaplacení starají sami, zatímco za běžného zaměstnance sociální pojištění odvádí zaměstnavatel.

Úřední terminologie, která říká, že je nutné získat potřebnou dobu důchodového pojištění, může mnohým připadat nespecifická. Mějte na paměti, že doba účasti na důchodovém pojištění se liší dle druhu penze. Při žádosti o jiné druhy důchodu může být od pojištěnce požadováno delší platba sociálního pojištění.

S žádostí o invalidní důchod uspějete pouze v okamžiku, kdy jste účastníky důchodového pojištění. To znamená, že váš zaměstnavatel nebo vy sami platíte sociální pojištění.

Kolik musí mít člověk odpracováno?

Lidé mladší 20 let mohou být účastníky na důchodovém pojištění dobu kratší, než je jeden rok. 1 rok musí být pojištěné osoby od 20 do 22 let a o rok více lidé, kterým je mezi 22 až 24 lety. Věkové rozmezí 24 a 26 let požaduje účast na důchodovém pojištění v délce 3 roky, o rok více je požadováno u 26 až 28 letých. A osoby starší 28 let musí být pojištěni alespoň 5 let.

Zákon k poslední skupině navíc dodává, že „potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod se zjišťuje z období před vznikem invalidity, a jde-li o pojištěnce ve věku nad 28 let, z posledních deseti roků před vznikem invalidity. U pojištěnce staršího 38 let se podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod považuje za splněnou též, byla-li tato doba získána v období posledních 20 let před vznikem invalidity; potřebná doba pojištění činí přitom 10 roků.“

S rostoucím věkem musí být logicky účast osob na důchodovém pojištění delší, jinak jim nebude uznán nárok na invalidní důchod.

Jaká je výše invalidního důchodu

Výši invalidního důchodu určuje délka účasti na důchodovém pojištění, případně náhradní doba pojištění trvající minimálně 1 rok. Je ale také posuzovaná tzv. dopočtená doba. Dopočtená doba je období, které by pojištěnec teoreticky mohl získat, kdyby nebyl uznán invalidním a mohl pracovat. To ovlivňuje výši invalidního důchodu.

Veškeré penze se skládají ze základní a procentní výměry, přičemž základní výměra pro invalidní důchod v roce 2018 činí 2 700 korun. Do procentní výměry se promítne počet odpracovaných let, průměr vámi získaných hrubých výdělků za zákonem stanovené období a stupeň invalidity.

Výši invalidního důchodů pro rok 2018 kromě pevně stanovené základní výměry ve výši 2 700 korun ovlivňuje také procentní výměra.

Procentní výměra a stupeň invalidity

I když vám pro výpočet výše invalidního důchodu pro rok 2018 může pomoci kalkulačka, je dobré uvést, jak konkrétně se ve výši důchodu projeví právě stupeň invalidity. Půl procenta výpočtového základu náleží invalidům 1. stupně, s 0,75 % výpočtového základu mohou počítat osoby při invaliditě druhého stupně a pro 3. stupeň invalidity platí 1,5 % výpočtového základu.

Kalkulačka pro výpočet invalidního důchodu je při složitosti výpočtu nejlepším řešením pro osoby, které zajímá výše invalidního důchodu.

Pokud s žádostí neuspějete

Okresní správa sociálního zabezpečení je místem, kde se o invalidní důchod žádá. Žádost vám mohou sepsat pracovníci sociální správy a nemusíte být nutně přítomni vy osobně. Váš zdravotní stav musí ale potvrdit lékař. Při žádosti nezapomeňte na občanský průkaz a další potřebné doklady v závislosti na vašem osobním stavu.

Pokud se vám konečné rozhodnutí sociální správy nebude líbit, můžete ČSSZ zaslat námitku. Ta rozhodnutí přezkoumá a v případě vašeho nesouhlasu můžete pokračovat tak, že podáte správní žalobu. V takovém případě se nemusíte bát správních poplatků, protože řízení ve věcech důchodového pojištění je od nich osvobozeno.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo