ČSSZ: Co vyplácí správa sociálního zabezpečení? | VímVíc.cz

ČSSZ: Kdy a co vyplácí správa sociálního zabezpečení?

17. 07. 2019

Česká správa sociálního zabezpečení, zkráceně ČSSZ, je správní úřad České republiky, který má na starosti vyplácení důchodů a dávek českého systému nemocenského pojištění. Každý měsíc je například vyplaceno 3,5 milionů důchodů téměř třem milionům lidem. Odchod do důchodu ale není jediná životní situace, ve které dostanete od státu peníze. Víte kdy a co se vyplácí? Pojďte se podívat, na jaké státní dávky máte nárok.

ČSSZ: Kdy a co vyplácí správa sociálního zabezpečení? Mateřská

Kdy a co vyplácí ČSSZ - správa sociálního zabezpečení rodičům?

Podpora v mateřství je součástí nemocenského pojištění, jehož cílem je zabezpečit ekonomicky aktivní občany v okamžiku, kdy ztratí krátkodobě výdělek právě kvůli nemoci, či mateřství. Dávek, které maminky a tatínkové můžou čerpat, je mnoho a není lehké se v nich zorientovat. Zapomeňte, že Vám dá ČSSZ něco zadarmo.

ČSSZ: Kdy a co vyplácí správa sociálního zabezpečení? Mateřská

Peněžitá pomoc v mateřství

Náleží v souvislosti s péčí o novorozené dítě. Na peněžitou pomoc v mateřství může maminka nastoupit 8–6 týdnů před očekávaným dnem porodu. Termín nástupu si v tomto rozmezí určí sama. Dávka se následně poskytuje prvních šest měsíců péče o dítě. Dosahuje 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Po šestinedělí ženy může nastoupit na dávku místo ženy i muž, pokud spolu uzavřou písemnou dohodu a splňuje podmínky stanovené zákonem.

Žena i muž mají nárok na dávku pouze v případě, že jsou v době žádosti nemocensky pojištěni, nebo jim trvá ochranná lhůta ze skončeného nemocenského pojištění. Druhá podmínka je být nemocensky pojištěn minimálně 270 dnů (cca 9 měsíců) v posledních dvou letech před nástupem na tuto dávku.

Pokud jste tedy byli alespoň devět měsíců v posledních dvou letech zaměstnáni, můžete být v klidu. V případě, že jste OSVČ, budete mít nárok na peněžitou pomoc v mateřství, jen pokud si dobrovolně a po určitou dobu platíte nemocenské pojištění. A co taková dohoda o provedení práce? Nárok na čerpání budete mít, pokud váš zúčtovaný měsíční příjem přesahuje částku 10 000 Kč.

Rodičovský příspěvek není vyplácen ČSSZ

Po ukončení pobírání peněžité pomoci v mateřství si musíte zažádat o navazující dávku - rodičovský příspěvek. Ten je ovšem vyplácen Úřadem práce ČR. Maximální celková částka, kterou během rodičovské můžete dostat, je pro všechny stejná – 220 000 Kč. Doba pobírání se může lišit od 19 měsíců do 4 let. A pokud bude schválena novela zákona, od roku 2020 by mohl příspěvek vzrůst na 300 000 Kč.

Otcovská

Otcovská dovolená trvá 7 dnů. Jejím předmětem je péče otce dítěte o novorozené dítě a matku. Otec na ni může nastoupit v období šesti týdnů ode dne narození dítěte, kdykoliv uzná za vhodné. Výše otcovské činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Dávka je poskytovaná ženám, které byly kvůli těhotenství či mateřství (do 9. měsíce po porodu) zaměstnavatelem převedeny na jinou, hůře placenou práci. Dávka se nevztahuje na případy, kdy by k poklesu příjmu došlo z vůle zaměstnankyně, například snížením úvazku. V zásadě se jedná o doplacení rozdílu mezi mzdou, kterou dostávala na původní pozici a novou, nižší mzdou.

Kolik a komu ČSSZ vyplácí v případě nemoci?

Nemocenské pojištění je povinné pro všechny zaměstnance. Za ně odvádí pojistné zaměstnavatel. Osoby samostatně výdělečně činné si mohou platit nemocenské pojištění dobrovolně. A pozor, na nemocenskou máte za určitých podmínek nárok i pokud pracujete na dohodu o pracovní činnosti.

Nemocenské

Když je zaměstnanec lékařem uznán dočasně práceneschopným, nebo je mu nařízena karanténa na déle než 14 dní, má nárok na dávku od ČSSZ. Prvních 14 dní totiž platí zaměstnanci náhradu mzdy sám zaměstnavatel. Třídenní karenční lhůta, ve které zaměstnanec nedostával nic, byla zrušena k 1. červenci 2019, aby zaměstnanci kvůli penězům nepřecházeli nemoci.

  • do 30. dne 60 %
  • od 31. do 60. dne 66 %
  • od 61. dne 72 %

Ošetřovné

Pokud nemůžete pracovat, protože se musíte starat o nemocného člena domácnosti, máte nárok na ošetřovné. Stačí dodat zaměstnavateli rozhodnutí o potřebě ošetřování, který vystaví ošetřující lékař. Výše je stanovena od prvního kalendářního dne na 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Maximálně lze čerpat 9 dní, výjimku tvoří rodiče, kteří se starají o děti mladší 16 let.

Dlouhodobé ošetřovné

Týká se vás v případě, že byl někdo z vašich blízkých propuštěn po více než 7 dnech z nemocnice a bude potřebovat celodenní péči v domácím prostředí delší 30 dnů. Je zapotřebí obdržet rozhodnutí od lékaře a také souhlas ošetřované osoby s vaší péčí. Výše dávky je stejná jako u klasického ošetřovného a na ošetřování člena rodiny lze získat dávku maximálně na 90 dnů.

Důchodové dávky vyplácené ČSSZ

Důchodové dávky jsou tu proto, aby pojištěnce zabezpečily v životních situacích jako je stáří, invalidita a úmrtí živitele. Rozlišujeme čtyři druhy důchodů.

Česká správa sociálního zabezpečení, důchody, starobní důchod

Starobní důchod

Pokud se člověk rozhodne odejít do starobního důchodu (není to totiž povinnost), musí se nejdříve ujistit, že splňuje podmínky v podobě dosažení důchodového věku a doby důchodového pojištění. Ty jsou individuální a pravidelně se mění, respektive prodlužují. Zajímá-li vás, kdy můžete odejít do důchodu, orientační výsledek vám může poskytnou přímo důchodová kalkulačka ČSSZ.

Důchod se skládá ze dvou složek, první je stejná pro všechny a druhá se vypočítává na základě délky pojištění a výše výdělků osoby. Průměrná výše starobního důchodu byla v roce 2018 11 850 Kč, z toho u mužů 13 076 Kč a u žen 10 758 Kč.

Invalidní důchod

Invalidní důchod se má tři stupně závislé na pracovní schopnosti občana. Podmínkami jsou zjištění invalidity lékařem a stanovená doba pojištění, která se odvíjí od věku pojištěnce. Například u osoby do 20 let činí méně než 1 rok a u osoby starší 28 let pak 5. Výše individuálního důchodu závisí na délce doby pojištění, příjmech dosahovaných před vznikem invalidity a na stupni invalidity

Vdovský/vdovecký důchod

Tento důchod se poskytuje ovdovělým osobám za předpokladu, že zemřelá osoba pobírala starobní nebo invalidní důchod. Pakliže osoba, která má nárok na vdovský/vdovecký důchod je sama v důchodu, důchody zesnulé a ovdovělé osoby se porovnají, vyšší zůstává beze změny a k němu přibude 50 % nižšího. V případě, že ovdovělá osoba nepobírá důchod, je výše stanovena na 50 % důchodu zesnulé osoby.

Důchod se běžně vyplácí jeden rok od smrti manžela či manželky, až na případy, kdy se osoba stará o nezaopatřené dítě, je v invalidním důchodu třetího stupně, či dosáhla zákonem stanoveného věku, poté je doba delší. Nárok také zaniká okamžikem, kdy osoba vstoupí do manželství.

Sirotčí důchod

Na sirotčí důchod má nárok každý sirotek, jehož rodič pobíral důchod, či zemřel následkem pracovního úrazu. Pokud tomu tak nebylo, je podmínkou, aby zesnulá osoba měla potřebnou dobu důchodového pojištění. Zpravidla jeden až dva roky v závislosti na věku. Kolik bude vypláceno záleží opět na délce doby důchodového pojištění po zemřelé osobě a výši jejích výdělků. Důchod sirotek může pobírat až do svých 26 let, za předpokladu že je stále studentem.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Úspěch v kariéře