Dohoda o provedení práce 2019 | VímVíc.cz

Dohoda o provedení práce 2019

13. 02. 2019

Práce na dohodu o provedení práce a na dohodu o pracovní činnosti je jednou z nejoblíbenějších variant přivýdělku jak pro studenty, tak k hlavnímu pracovnímu poměru. Jak dohoda vypadá, co je dobré vědět a co se v změní v roce 2019? DPP či DPČ se v České republice uzavírá téměř u všech forem brigád, stáží a krátkodobějších pracovních činností.

V aktuálním článku pro rok 2022 jsou informace o zdravotním a sociálním pojištění u DPP. DPP daně se řeší jinak v závislosti na tom, zda zaměstnanec podepsal prohlášení k dani nebo nepodepsal.

Podpis smlouvy na dohodu o provedení práce

Co je dohoda o provedení práce?

Dohoda o provedení práce (DPP) je jednou ze dvou variant práce na dohodu, tedy jednodušší a pouze dočasnou variantou pracovní smlouvy. Tou druhou je dohoda o pracovní činnosti. Ta je sice velmi podobná, vztahují se na ni však jiné limity možných odpracovaných hodin za určitou dobu či vydělaných peněz a je tedy výhodná v odlišných pracovních podmínkách, než právě DPP. Pokud Vás zajímá, co nového se stalo s dohodou o provedení práce, tak si přečtěte náš nový článek Dohoda o provedení práce 2020.

Limity dohody o provedení práce

Dohoda o provedení práce (DPP) je z těchto dvou lépe uzpůsobena pro delší pracovní spolupráci, než dohoda o pracovní činnosti, která je směřována spíše úkolově. Za každý rok můžete u jednoho zaměstnavatele na DPP odpracovat maximálně 300 hodin ročně, tato doba se však nesčítá a je tedy možné pracovat pro více zaměstnavatelů ve stejném roce a hodiny se nesčítají.

Není to žádná složitá matematika a v podstatě jde jen o dvě varianty. Zde se setkáváme s hlavní změnou pro rok 2019. Dohoda o provedení práce a daně a další odvody z ní se totiž odvíjí od minimální mzdy, která byla pro rok 2019 stanovena na 13 350 Kč.

V roce 2019 vzroste minimální zdravotní pojištění na 1 803 Kč.

Výdělek do 10 000 Kč — při této variantě jste bráni jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP). Zaměstnavatel za vás nemusí odvádět sociální a zdravotní pojištění a vy ho tedy vyjdete levněji. Měsíční minimální zdravotní pojištění, které se od ledna 2019 zvýší na 1 803 Kč, za vás musí odvést stát, nebo ho musíte zaplatit vy sami. Je totiž, narozdíl od sociálního pojištění, povinné.

Výdělek 10 001 Kč a více — zaměstnavatel z vaší odměny odvádí sociální a zdravotní pojištění a vám se tak úměrně sníží čistý zisk.

Prohlášení k dani

Vezmeme-li v potaz peněžní limity, je dobré vydělávat buďto do 10 tisíc anebo tak, aby se vám odpracovaný čas vyplatil i s odvody. Nicméně je zde ještě žolík v podobě růžového papíru, nazvaný prohlášení k dani. Podepsáním zaměstnanec potvrzuje zaměstnavateli, že u něj na určité období uplatňuje nezdanitelné částky a slevy daně.Pokud pracujete v menší přátelské firmě, tak můžete vyzkoušet i takzvané rozepsání do více měsíců. Nejlépe lze ukázat na příkladu. Na letní brigádě si každý měsíc vyděláte 15 000 Kč, ale požádáte účetní, aby Váš výdělek rozepsala do tří nebo čtyř měsíců - tím se vyhnete zákonnému limitu 10 tisíc korun za měsíc.

Prohlášení k dani lze podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele.

Ve stručnosti to znamená, že ze svých vydělaných peněz nemusíte odvádět 15% daň. Pokud tedy, například jako student na brigádě, u zaměstnavatele podepíšete prohlášení k dani, nebude vám strženo 15 % z vašeho výdělku, a nebo se o něj můžete zpětně přihlásit v daňovém přiznání.

Dohoda o provedení práce výpověď

Každá DPP musí obsahovat informace o obou stranách, jasně dané období, na které se uzavírá, výši mzdy a musí být písemná, jinak ale žádné náležitosti nemá. Dobré je uvést delší časový úsek než ten, s kterým je nezbytně počítáno. Chcete-li od smlouvy odstoupit, máte 3 možnosti:

  • výpověď dohodou obou smluvních stran,
  • výpovědí z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu s patnáctidenní výpovědní lhůtou,
  • okamžitým zrušením — při splnění zákonných podmínek, které jsou stejné i pro výpověď z klasického pracovního poměru.

Dohoda o provedení práce vzor

Toto je vzor toho, jak jednoduše vlastně dohoda o provedení práce může vypadat. Je to přehledná a jasná smlouva, která by měla stručně a jasně vystihnout náplň práce, odměnu za ni a další náležitosti.

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE

(vzor)

Název:

Sídlo:

IČ:

(„Zaměstnavatel“)

a

Jméno:

Bydliště:

Datum narození:

(„Zaměstnanec“)

uzavírají tuto dohodu:

1. Zaměstnanec se zavazuje, že na základě této dohody bude [výstižný popis práce].

2. Za řádně provedenou práci odpovídající sjednaným podmínkám vyplatí zaměstnavatel zaměstnanci odměnu ve výši ______ Kč za hodinu, která bude vyplácena na účet určený zaměstnancem ve výplatním termínu zaměstnavatele.

3. Počet hodin činí: [maximálně 300 v kalendářním roce].

4. Místem provedení práce je ________________

5. Při své práci bude zaměstnanec dodržovat předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vnitřní předpisy Zaměstnavatele, s nimiž bude seznámen.

6. Tuto dohodu je možné ukončit výpovědí z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou, která začíná již dnem, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

7. Tato dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jeden převzal zaměstnavatel a druhé zaměstnanec.

V ________ dne _________

_________________________ ____________________________

[podpis zaměstnance] [podpis zaměstnavatele]

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní smlouvy