Dohoda o provedení práce 2019 | VímVíc.cz

Dohoda o provedení práce 2019

28. 12. 2018

Práce na dohodu o provedení práce je jednou z nejoblíbenějších variant přivýdělku jak pro studenty, tak k hlavnímu pracovnímu poměru. Jak dohoda vypadá, co je dobré vědět a co se v změní v roce 2019?

Podpis smlouvy na dohodu o provedení práce

Co je dohoda o provedení práce?

Dohoda o provedení práce (DPP) je jednou ze dvou variant práce na dohodu, tedy jednodušší a pouze dočasnou variantou pracovní smlouvy. Tou druhou je dohoda o pracovní činnosti. Ta je sice velmi podobná, vztahují se na ni však jiné limity možných odpracovaných hodin za určitou dobu či vydělaných peněz a je tedy výhodná v odlišných pracovních podmínkách, než právě DPP.

Limity

Dohoda o provedení práce (DPP) je z těchto dvou lépe uzpůsobena pro delší pracovní spolupráci, než dohoda o pracovní činnosti, která je směřována spíše úkolově. Za každý rok můžete u jednoho zaměstnavatele na DPP odpracovat maximálně 300 hodin ročně, tato doba se však nesčítá a je tedy možné pracovat pro více zaměstnavatelů ve stejném roce a hodiny se nesčítají.

Není to žádná složitá matematika a v podstatě jde jen o dvě varianty. Zde se setkáváme s hlavní změnou pro rok 2019. Dohoda o provedení práce a daně a další odvody z ní se totiž odvíjí od minimální mzdy, která byla pro rok 2019 stanovena na 13 350 Kč.

V roce 2019 vzroste minimální zdravotní pojištění na 1 803 Kč.

Výdělek do 10 000 Kč — při této variantě jste bráni jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP). Zaměstnavatel za vás nemusí odvádět sociální a zdravotní pojištění a vy ho tedy vyjdete levněji. Měsíční minimální zdravotní pojištění, které se od ledna 2019 zvýší na 1 803 Kč, za vás musí odvést stát, nebo ho musíte zaplatit vy sami. Je totiž, narozdíl od sociálního pojištění, povinné.

Výdělek 10 001 Kč a více — zaměstnavatel z vaší odměny odvádí sociální a zdravotní pojištění a vám se tak úměrně sníží čistý zisk.

Prohlášení k dani

Vezmeme-li v potaz peněžní limity, je dobré vydělávat buďto do 10 tisíc anebo tak, aby se vám odpracovaný čas vyplatil i s odvody. Nicméně je zde ještě žolík v podobě růžového papíru, nazvaný prohlášení k dani. Podepsáním zaměstnanec potvrzuje zaměstnavateli, že u něj na určité období uplatňuje nezdanitelné částky a slevy daně.

Prohlášení k dani lze podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele.

Ve stručnosti to znamená, že ze svých vydělaných peněz nemusíte odvádět 15% daň. Pokud tedy, například jako student na brigádě, u zaměstnavatele podepíšete prohlášení k dani, nebude vám strženo 15 % z vašeho výdělku, a nebo se o něj můžete zpětně přihlásit v daňovém přiznání.

Dohoda o provedení práce výpověď

Každá DPP musí obsahovat informace o obou stranách, jasně dané období, na které se uzavírá, výši mzdy a musí být písemná, jinak ale žádné náležitosti nemá. Chcete-li od smlouvy odstoupit, máte 3 možnosti:

    • Dohodou obou smluvních stran,

    • výpovědí z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu s patnáctidenní výpovědní lhůtou,

    • okamžitým zrušením — při splnění zákonných podmínek, které jsou stejné i pro výpověď z klasického pracovního poměru.

Dohoda o provedení práce vzor

Toto je vzor toho, jak jednoduše vlastně dohoda o provedení práce může vypadat. Je to přehledná a jasná smlouva, která by měla stručně a jasně vystihnout náplň práce, odměnu za ni a další náležitosti.

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE

(vzor)

Název:

Sídlo:

IČ:

(„Zaměstnavatel“)

a

Jméno:

Bydliště:

Datum narození:

(„Zaměstnanec“)

uzavírají tuto dohodu:

1. Zaměstnanec se zavazuje, že na základě této dohody bude [výstižný popis práce].

2. Za řádně provedenou práci odpovídající sjednaným podmínkám vyplatí zaměstnavatel zaměstnanci odměnu ve výši ______ Kč za hodinu, která bude vyplácena na účet určený zaměstnancem ve výplatním termínu zaměstnavatele.

3. Počet hodin činí: [maximálně 300 v kalendářním roce].

4. Místem provedení práce je ________________

5. Při své práci bude zaměstnanec dodržovat předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vnitřní předpisy Zaměstnavatele, s nimiž bude seznámen.

6. Tuto dohodu je možné ukončit výpovědí z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou, která začíná již dnem, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

7. Tato dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jeden převzal zaměstnavatel a druhé zaměstnanec.

V ________ dne _________

_________________________ ____________________________

[podpis zaměstnance] [podpis zaměstnavatele]

Témata:

Pracovní smlouvy