Úvaha vzor: Jak napsat úvahu? | VímVíc.cz

Slohové útvary: Jak napsat úvahu

17. 10. 2023

Anglický dramatik Edward Bulwer-Lytton řekl: „Pero je mocnější než meč“. Navzdory tomu samotné pero nestačí k tomu, aby se z nás stal literát. Ve skutečnosti to chce přípravu, nápad a hlavně cvik. Samotná inspirace není klíčem k tomu, jak psát úvahu, která zaujme. Pokud píšete úvahu na svůj blog nebo jako úkol do školy, neplatí tak přísná pravidla jako u maturitní úvahy a v případech, kdy je úvaha slohové práce.

Ať už je motivace autora k tomu, jak začít úvahu, jakákoliv, následující článek pomůže s tím, co je to úvaha a jiné slohové útvary a především poradí, jak se píše úvaha tak, aby zaujala čtenáře a zanechala některé otázky v jejich hlavách alespoň pár hodin.

Jak napsat úvahu

Co je to úvaha

Úvaha jako slohový útvar se objevuje nejčastěji ve školách. Žáci a studenti dostávají úvahy slohovou prací a při psaní se musí držet určitých pravidel. Co je to úvaha? Pojmy úvod, stať a závěr se objevují téměř ve všech slohových útvarech, se kterými se můžeme ve školních lavicích setkat. Úvaha vznikne jako výsledek myšlenky. Autor se v úvahách zamýšlí nad různými problémy a komentuje je na základě vlastních zkušeností, srovnání atd. Úvahy osnova zahrnuje pro a proti, argumenty a protiargumenty. Jak napsat úvahu může být snadné, dá se napsat na jakékoliv téma a autor vychází vždy z vlastních názorů a postojů.

Důležité je, aby správně napsaná úvaha zanechala ve čtenářích vlastní názor na konkrétní problematiku. Co dělat doma pro to, aby byl úvod, stať a závěr úvahy perfektní? Je dobré vyhledat si na internetu úvahy slohových prací, inspirovat se osnovami úvah nebo se podívat na web primat.cz. Pokud si pokládáte otázku co dělat doma, primat.cz je skvělou výplní času. Osahuje téměr půl milionu studijních materiálů a mnohem více.

Slohové útvary

Slohový útvar je druh konkrétního díla. Slohový útvar je definovaný jasnými pravidly a typickými znaky. Každý slohový útvar obsahuje úvod, stať a závěr, ovšem jejich obsah se různí. Jak začít úvahu, esej, povídku, formální dopis nebo životopis se vždy různí. Jak začít konverzaci se čtenáři? Použijeme jiný styl jazyka, liší se také to, zda použijeme přímou řeč či nikoliv.

Úvahy osnova bude nejspíše více odborná než kupříkladu pohádka nebo povídka. Ve formálním dopise použijeme jiný druh jazyka než v románu, bude se různit také způsob, jak začít konverzaci atd. Úvaha patří jak do uměleckého stylu slohových útvarů, tak do stylu odborného. Úvaha je typická osobitým vyjádřením autora, jako například recenze. Přestože způsob, jak napsat recenzi, se odlišuje, určité podobnosti zde jsou.

Jak napsat úvahu?

Úvaha je slohovým útvarem, ve kterém se autor na základě vlastních zkušeností, poznatků, postojů a rešerší zamýšlí nad určitým problémem nebo tématem. Vyústěním osnovy úvahy by měl být návrh řešení daného problému, názor na téma nebo alespoň shrnutí argumentů a protiargumentů, přičemž se autor přikloní k jednomu stanovisku.

Vědět, jak napsat úvahu, je výzva. Úvaha se jako slohový útvar řadí k náročnějším stylům. Autor musí být schopen se podívat na danou problematiku z různých úhlů pohledu a na konci úvahy osnovy vyvodit obecně platný závěr. Při přemýšlení nad tím, jak psát úvahu, je důležité vybrat si téma, které je autorovi blízké, o kterém má hodně informací nebo si udělat čas a danou problematiku si důkladně nastudovat.

Jak se píše úvaha sloh?

Je důležité mít na paměti, že úkolem autora při psaní úvahy slohu není poučit nebo vzdělávat čtenáře, ale spíše ho přimět k přemýšlení a k vytvoření vlastního názoru. Jak se píše úvaha správným způsobem? Je to jistě výzva, úvaha slohová práce totiž patří k nejnáročnejším disciplínám. Do úvahy autor promítne své postoje a osobní názory a používá slovesa třeba jako myslím si, domnívám se atd. Je proto vhodné si utřídit si myšlenky ještě před psaním a vědět, k jakému závěru chceme dojít.

U úvahy slohové práce dají učitelé žákům tipy, čeho se držet, jak začít úvahu a možné se podívají na některé úvahy příklady. Autor úvahy, který už opustil vzdělávací systém, si musí sám poradit s tím, jak psát úvahu. Pro úvahy jsou velmi typické následující prostředky, které pomohou v tom, jak napsat úvahu obstojně:

 • Řečnické otázky
 • Výrazy obecného významu
 • Hodnocení: přídavná jména a příslovce
 • Argumenty a protiargumenty
 • Citáty o práci, názory a životní moudra známých osobností i obyčejných lidí
 • Neukončené výpovědi

Životní moudra a krátké motivační citáty pomohou nejen u psaní úvahy slohu, ale mohou vdechnout životu nový směr. Především krátké motivační citáty o práci a úspěchu jsou stále oblíbené mezi lidmi. Zarámované texty citátů všeho druhu jsou často k vidění v kavárnách, restauracích a jako doplňky mnoha domácností.

Úvahy osnova

Poté, co si autor vybere téma a nastudovali si ho, se může pustit do vytváření osnovy úvahy. Kompozice úvahy by měla odrážet myšlenkový postup autora, myšlenkovou mapu. Není nic horšího než takzvaně plácat páté přes deváté. Srovnat si myšlenky v hlavě, a určit si, jaké argumenty použiji a jak je rozdělím do odstavců, je zásadní. Pomoci může úvaha vzor a různé příklady na internetu. Obecně by se úvahy osnova měla skládat minimálně ze tří částí:

 1. Úvod – uvedení do problematiky, cíl úvahy.
 2. Stať – hlavní část úvahy slohu.
 3. Závěr – shrnutí, vyvození hlavní myšlenky.

Kolik odstavců bude mít každá jednotlivá část záleží na rozsahu úvahy slohu. Pokud píšeme jen krátkou školní práci, odstavce mohou být pouze tři. Doporučuje se využít více odstavců, následně se autor lépe drží úvodu, stati a závěru. Pokud si totiž stať rozdělíme na dvě části, můžeme napsat do prvního odstavce stati argumenty proti a do druhého pro autorův názor (nebo naopak). Je to přehlednější jak pro autora úvahy, tak pro čtenáře.

Úvaha k maturitě

Co se týká úvahy osnovy k maturitě, jsou zde odlišnosti od úvahy slohové práce. Nejpřísnějším omezením je zde počet slov. Těch má být přibližně 250. Autor úvahy musí vystihnout své myšlenkové pochody skutečně úsporně. Dalším předpokladem pro jedničku ze slohové maturitní práce je výborný pravopis, gramatika a vhodně zvolená slovní zásoba. Nejbezpečnější cesta je neutrální spisovný jazyk. Raději se nepouštějte do invencí v podobě obecné češtiny či neotřelých nebo vtipných slovních spojení. Nikdy nevíte, kdo bude vaši práci opravovat a jestli vaši snahu o originalitu ocení.

jak začít úvahu

V maturitní úvaze slohové práci se musí žák striktně držet zadaného tématu a neodchýlit se od něj. Je dobré nezapomenout na členění do odstavců podle vzorce a hlavně nazírat na problematiku z několika úhlů. Při psaní úvahy k maturitě se očekává, že budete používat řečnické otázky a další vhodné jazykové prostředky na maturitní úrovni.

Úvaha vzor

Při maturitní práci mnohdy nebývá příležitost vyhledat si fakta a názory, které se vztahují k dané problematice. Proto jsou témata zpravidla obecná a jednoduchá na zaujetí stanoviska. Zde jsou témata, která byla vypsána v posledních letech jako úvaha slohová práce k maturitě:

 • Já za dvacet let
 • Je láska k věcem silnější než k lidem?
 • Nikdo není dokonalý
 • Moderní závislosti
 • Činy jsou mocnější než slova

Pokud se připravujete na maturitu z češtiny, doporučujeme si vyzkoušet psaní úvahy nanečisto podle zmíněné úvahy vzoru.

Jak napsat úvahu v angličtině

Psaní úvahy v angličtině je strašákem mnoha studentů. Pro většinu lidí bude maturitní práce z angličtiny až moderní motivační dopis. Není třeba se obávat, nejspíše nebudou kladené vysoké nároky na to, jak napsat úvahu v angličtině či v jiném jazyce. Zásadní je se držet stejných zásad jako u úvahy slohu v češtině s tím rozdílem, že si budeme dávat větší pozor na gramatiku a pravopis.

U úvah v angličtině se především hodnotí schopnost napsat komplexní text, který bude dávat smysl. Jako u moderního motivačního dopisu v cizím jazyce. Pořádně si přečtěte zadání, neodklánějte se od tématu, vytvořte si v hlavě osnovu úvahy a strukturujte své myšlenky. Slovíčka, která se vám budou skvěle hodit pro propojování vět a odstavců, jsou například:

Firstly; however; althought; what's more; in addition; for example; in contrast.

Úvaha sloh je především o názorech. Proto byste rozhodně měli použít výrazy jako:

In my opinion; In my view; I think; I (firmly) believe that; it seems to me that...

A rozhodně nesmíte zapomenout na shrnutí a závěr. Závěr je z celé úvahy tou nejdůležitější částí. Musíte v něm vysvětlit, jaký je váš názor na věc a proč. S tím vám skvěle pomohou tyto výrazy:

To sum up; to summarize; to conclude; overall; in ballance; all things considered...

Jak se píše úvaha vzor

Než se pustíte do vlastní úvahy, ještě si přečtěte úvahu vzor. Všimněte si členění, řečnických otázek, množství přídavných jmen a slovní zásoby. Před tím než začneme přemýšlet nad tím, jak se píše úvaha, je vždy dobré podívat se na internet a na to, jak se píše úvaha vzor.

Úvaha příklad: Peníze jako zkouška charakteru?

Jiří Žáček ve své básni Blues o penězích říká, že dostatek i nedostatek peněz kazí charakter. A není sám, kdo se otázkou peněz zaobírá. Od té doby, co peníze existují, se lidé ptají, zda štěstí, zisk a peníze jdou ruku v ruce, jestli jsou peníze a zisk důležitější než štěstí nebo jak je to s penězi a svobodou. A co když je člověk neměl a najednou je má nebo naopak? Jak šetřit peníze? Co všechno to může s jeho životem, ale hlavně s jeho osobností a chováním, provést? Vytratí se spolu s penězi slušné chování? To je otázka, nad kterou se chci zamyslet – úvaha příklad.

Je známo mnoho bohatých hollywoodských hvězd a jiných celebrit, které jezdí do Afriky chovat malé, pohublé černoušky, vytvářejí nové a nové nadace a pořádají sbírky na postižené děti. Mohlo by se tedy zdát, že peníze dělají z lidí filantropy, které ctí zásady slušného chování. Na druhé straně ale známe případy dobře placených politiků, kterým jejich plat byl málo, šetří peníze, kde mohou a dokonce se uchylují k daňovým únikům a dotačním podvodům. A co všechny ty krádeže a přepadení, které zapříčinila chudoba pachatelů? Jak se tohle všechno dá globalizovat na nějaký obecně platný vzorec?

Odpověď je prostá: nedá. Nemůžeme určit, co s lidmi udělá náhlá výhra v loterii. Jestli se z lidí stanou snobové, kteří budou využívat své moci, či filantropé, kteří začnou budovat nemocnice a útulky. Stejně tak jako nemůžeme říct, zda pokles čísel na jejich bankovním kontě povede k nekalostem, nebo k pokoře. Podle mého názoru na světě zkrátka jsou lidé morální a amorální a každý z nich naloží s nově vzniklou situací tak, jak umí. Věřím tedy, že člověk se nemůže změnit kvůli tomu, jak moc má naditou kapsu. Zkrátka se jen projeví jeho charakter v novém světle.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Start kariéry Zábava a volný čas Rodina Návody