Je filantropie nesobecká dobročinnost? | VímVíc.cz

Je filantropie nesobecká dobročinnost?

14. 11. 2022

Čím se zabývá MacKenzie Scottová a další známí filantropové? S filantropií je často spojován altruismus. Má v dnešním světě altruismus význam? Filantropie je součástí běžného života, přesto lidé neví, kdo je filantrop. Je filantropie a charita nesobecká dobročinnost? Článek vysvětlí, co je filantropie, jaký je filantrop význam slova, altruista význam slova a představí některé dobročinné organizace v České republice a ve světě.

Filantropie

Kdo je filantrop? Filantrop význam slova

Pokud si někdo myslí, že se ho filantropie netýká, opak je pravdou. Filantropie je všude kolem nás a obklopuje člověka v běžném životě, aniž by si to uvědomoval. Co je filantrop a kdo je filantrop? Každý nejspíše potkal ve městě mladé studenty, důchodce, tělesně postižené nebo jiné brigádníky, kteří žádají o finanční pomoc v nouzi a o příspěvky na psí útulky, na nemocné pacienty nebo děti.

Tito dobrovolníci svým způsobem života a pomocí odpovídají na otázku kdo je filantrop. Dobrovolníci vnáší do života ostatních dávku filantropie a umožňují podělit se o vlastní zisky nebo jejich část s těmi, kdo neměli tolik štěstí nebo nemají možnost. Filantrop význam slova zná většinou hrstka lidí pohybující se okolo filantropie. Pojem filantropie pochází z řečtiny a doslova znamená lásku k člověku (filein = milovat, anthrópos = člověk). Kdo je filantrop v obecném měřítku?

Filantrop je člověk, který se aktivně angažuje v dobrovolnické činnosti, přispívá na charitu penězi nebo movitými věcmi, daruje krev nebo například pomáhá udržovat kvalitu životního prostředí. Co je filantrop v krátkosti? Má prostě dobročinnost v krvi. Často se jedná o nesobeckou dobročinnost, kdy člověk za své činy nepožaduje nic na oplátku. Filantrop je lidumil. Podobný význam má také pojem mecenáš, ten se však angažuje především finanční pomocí a ne jako dobrovolník svými činy.

S filantropy a filantropkami se váže i pojem altruismus. Má dnes altruismus význam? Altruista význam slova může být vykládán podobně jako filantrop význam slova. Altruista význam slova pojednává o chování, činech a postojích člověka, které sledují užitek pro druhého člověka. Jednoznačně lze říci, že altruismus význam má, podobně jako jakákoliv jiná nesobecká dobročinnost. Filantropie, charita, nesobecká dobročinnost a altruismus napomáhají kvalitě života a společnosti jako celku. To moc dobře vědí filantropové a filantropky, kterou je kupříkladu MacKenzie Scottová.

Mezi nejznámější světové filantropy patří Andrew Carnegie, který daroval finance na výstavbu stovek knihoven po celém světě, William Wilberforce, díky jehož kampani byl schválen zákon o zrušení obchodu s otroky v roce 1807 nebo Michael Jackson, jenž daroval miliony dolarů na pomoc dětem. Česká filantropka je třeba Vendula Pizingerová, prezidentka nadačního fondu Kapka naděje, manželé Vlčkovi nebo Karel Janeček.

Často dochází k záměně termínů filantropie a filantropismus. Tyto dva pojmy však nemají mnoho společného. Zatímco u filantropie jde o nesobeckou dobročinnost a lidumilství, filantropismus byl pedagogický směr na přelomu 18. a 19. století, který se inspiroval ideami Jeana-Jacquesa Rousseaua, francouzského filozofa, který propagoval přirozenou výuku a výchovu.

Co je filantropie?

Charita, nesobecká dobročinnost může mít mnoho podob, ale co je filantropie? Pomocí filantropie se šíří dobro, milosrdenství a zlepšuje se celková kvalita života těch, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodněni oproti ostatním. Často se jedná o rodiny s postiženým dítětem, které nezvládají hradit náročnou léčbu nebo drahé pomůcky pouze z platu rodičů. Rodiče musí v některých případech přestat pracovat nebo mít práci na částečný úvazek, vzhledem k časové náročnosti péče o nemocného. Filantropie se zaměřuje na finanční pomoc v nouzi a na:

 • Příspěvky nemocným lidem na léky nebo pomůcky usnadňující život
 • Drogově závislé
 • Opuštěná a nemocná zvířata
 • Lidi bez domova
 • Děti z rozvojových zemí
 • Seniory bez rodiny
 • Humanitární pomoc
 • DMS (tedy dárcovské SMS, populární je například DMS Kuře)
 • Sbírky na konkrétní jedince nebo instituce apod.

Do nepříjemné životní situace se člověk nemusí dostat jen vinou nemoci nebo následkem živelné události jako je tornádo nebo povodně. Do existenciálních potíží může dostat člověka i jeho okolí, například půjčka s exekucí. Půjčka, kterou se člověk snaží vyřešit další půjčkou, často vede do dluhové spirály, ze které se jen těžko hledá cesta ven. Filantropií v takovém případě může být i bezúročná půjčka pro dlužníky, kterou poskytne někdo blízký.

Tím, že dlužník nemusí splácet vysoké úroky, se mu značně uleví a bude mít třeba i energii pracovat na svém lepším budoucím životě. Z toho jasně plyne, že filantropie neznamená jen dobrovolnictví v Africe. Odpovědí na otázku ,,co je filantropie" může být i pomoc blízkým nebo dárcovská SMS (třeba DMS Kuře).

Co je filantrop? Může jím být každý

Filantropie a dobročinnost nejsou pouze o penězích, čas věnovaný charitě má v tomto směru rovnocennou hodnotu jako peníze, rovněž dárcovství krve nebo účast na dobročinných akcích. Dárcovství krve nebo krevní plazmy může být prováděno bez finanční odměny a jedná se o nesobeckou dobročinnost. Všechny tyto úctyhodné činnosti jsou zpodobněním filantropie. Co je filantrop?

Podle všech výše zmiňovaných aktivit může být filantropem opravdu každý, ne jen člověk s titulem MBA či s tučným kontem. Pokud máte práci na částečný úvazek nebo poloviční úvazek, máte dostatek volného času a přemýšlíte, jak ho využít nebo jak být užitečný společnosti, charita a nesobecká dobročinnost mohou být řešením. Není nutné se hned zaměřovat na dobrovolnictví v Africe, stavěním škol a jedlých zahrad, volný čas je možné věnovat i svému nejbližšímu okolí.

Charita

Potenciální filantrop může podle svých znalostí třeba pomoci s finanční gramotností lidem, kteří mají nebankovní půjčky s exekucí. Mladí lidé z problematického sociálního prostředí ocení i zkušenosti, na co se zeptat na pohovoru nebo v čem podnikat. Je možné doučovat cizí jazyky, hru na hudební nástroj nebo se věnovat dětem. Někdy může být filantropií i bezúročná půjčka nebo jedna poslaná DMS (populární jsou DMS pro Světlušku nebo DMS Kuře.)

Firemní filantropie

Charitě a dobročinným aktivitám se nevěnují pouze jednotlivci nebo rodiny. Mnoho společností v České republice aktivně přispívá na různé dobročinné organizace. Firmy kupříkladu odvádí část zisku vybrané nadaci nebo dobročinné organizaci, angažují se v zásobování rozvojových zemí, přispívají na nejrůznější kulturní a společenské akce apod. Jedná se o tzv. firemní filantropii. Tyto firmy jsou označovány jako lidumilné a prospolečenské. Majitel filantrop takové společnosti dobře ví, v čem podnikat a také ví, jak vrátit svůj zisk společnosti zpátky.

Společnosti si mohou náklady vynaložené na filantropii odečíst z daní. Firma jako právnická osoba si může od základu daně z příjmu odečíst nejvýše až 10 %, fyzická osoba potom 15 %. Zároveň platí, že minimální hodnota daru je 1.000 Kč nebo 2 % zisku. Největší motivací stále zůstává to, že má mecenáš dobrý pocit z toho, co vykonal pro společnost a lepší svět.

Někteří lidé kritizují možnost daňových úlev filantropie a navrhují naopak pro bohaté zvýšit daňovou zátěž. Hlavním argumentem je to, že díky daňovým úlevám může filantrop investovat své peníze tam, kde se mu to nejvíce hodí (velmi často dostávají finanční dary například prestižní univerzity jako Cambridge nebo Yale) a nemusí reflektovat celospolečenskou potřebu. Naopak odpůrci argumentují tím, že každý může svůj zisk investovat či darovat tam, kam sám chce.

Jak se může firma dobročinně angažovat?

Co je filantrop ve společnosti nebo firmě? Způsobů, jak se zapojit do dobročinné činnosti, mají jednotlivci i firmy mnoho. Záleží na jejich zaměření, uvážení, finančních i organizačních možnostech, pro co se rozhodnou. Pokud se firma projevuje jako mecenáš, může to být zajímavým tématem, na co se zeptat na pohovoru. Společnosti a firmy se ve filantropii nejčastěji angažují těmito způsoby:

 • Peněžní příspěvky
 • Věcné dary
 • Poskytnutí služeb zdarma
 • Zapůjčení produktů nebo majetku
 • Partnerství s neziskovou dobročinnou organizací
 • Dobrovolná práce zaměstnanců aj.

V posledních letech patří dobrovolnictví v zaměstnání k činnostem, které často nahrazují klasické teambuildingové aktivity. Místo nich si zaměstnanci vyberou projekt, na kterém se každý bude podílet jako dobrovolník. V takovém případě netmelí kolektiv teambuildingové aktivity, ale pocit dobře vykonané práce a pomoci ostatním. Na takové zážitky zaměstnanci rádi vzpomínají a některé to přivede k dobrovolnictví i ve volném čase.

Je charita a dobročinnost doménou žen?

Filantropie byla historicky doménou manželek bohatých mužů. Ženy samy nemohly mít žádné zaměstnání a často přemýšlely o tom, jak investovat svůj volný čas. Filantropky zakládaly chudobince i nemocnice, jejich doménou byla i péče o seniory. Pro manželky podnikatelů a bankéřů byla charita a nesobecká dobročinnost více než práce na poloviční úvazek.

Na tuto tradici navazují v dnešní době například první dámy filantropky, tedy manželky prezidentů. V České republice můžeme vzpomenout na obě dvě manželky Václava Havla: filantropku Olgu a Výbor dobré vůle (snaží se především o integraci zdravotně postižených do běžné společnosti) a filantropku Dagmar a Vizi 97 (věnuje se prevenci rakoviny tlustého střeva a spravuje odkaz Václava Havla ve světě).

Ze světových prvních dam se dobrovolnictví a charitě významně věnovala třeba filantropka Michelle Obama. Ta se dlouhodobě věnuje zdravé výživě u dětí a podpoře mladých žen najít svůj hlas. Charita je také častou aktivitou současných i bývalých modelek a obecně známých osobností. Kromě peněz používají pro dobročinnost i své kontakty a vliv na společnost. Díky tomu může z dobrovolnictví profitovat i péče o seniory. Z významných českých filantropek jmenujme Terezu Maxovou (Nadace Terezy Maxové pomáhá dětem v dětských domovech a matkám samoživitelkám) a Vendulu Pizingerovou (Kapka naděje pomáhá dětským pacientům).

Filantropie v České republice

Již v 19. století bohatí lidé přispívali chudým, sirotkům, klášterům, hospicům atd. Tato podoba společenské hierarchie se uchovala až dodnes. Současný obraz filantropie se utvářel až po roce 1989, kdy vznikl nový Zákon o občanských sdruženích a nadacích, který umožnil vznik neziskového sektoru. Od té doby bylo zakládáno velké množství neziskových organizací, dobročinných organizací a nadací.

Neziskové organizace se i dnes významnou měrou podílí na podobě české společnosti. Dávno už jejich tématem není jen dobrovolnictví v Africe nebo péče o seniory. Charita se věnuje nejrůznějším tématům, nesobecká dobročinnost se zaměřila také na paliativní péči o dospělé i dětské pacienty v život ohrožující nemoci a posílat DMS si lidé zvykli celkem rychle. Mezi nejznámější charitativní organizace registrované v ČR patří:

 • Člověk v tísni
 • Charita Česká republika
 • ADRA
 • Bílý kruh bezpečí
 • Červený kříž
 • Dobrý anděl
 • Fond ohrožených dětí
 • Centrum Paraple
 • Klokánek
 • Konto bariéry aj.

Filantropie se stala také hlavní doménou Nadace Via. Ta se ve svých projektech věnuje především podpoře dobrovolnictví a všem, kteří pečují o své okolí. Nadace Via vypisuje vlastní grantové projekty a je autorem portálu Darujme.cz, kde může charita získávat prostředky pro své konání pomocí crowdfundingu (získávání peněz od většího množství lidí najednou). Každý drobný filantrop může svými penězi přispět na projekt, který je jeho srdci nejbližší.

Nadace Via vydává časopis o filantropii Umění darovat a každoročně vyhlašuje ceny Nadace Via pod názvem Cena Via Bona, kterými oceňuje nejvýznamnější filantropy roku. V minulých letech toto ocenění získala Nora Fridrichová, která vyzdvihla téma samoživitelství a zprostředkovává pomoc rodinám v nouzi nebo František Kynčl, který pomáhá lidem bez domova.

Kdo je filantrop: Významní čeští i světoví filantropové

Zeptáte-li se někoho, kdo je filantrop nebo lépe řečeno, kdo je největší filantrop, bezesporu začnou padat jména jako Jeff Bezos, MacKenzie Scottová, Bill Gates nebo Warren Buffet. Z českého prostředí mezi nejznámější mecenáše patří manželé Vlčkovi, Karel Janeček nebo zesnulý Petr Kellner. Každý z nich se zabývá jinou oblastí podnikání, často jsou to investice do nemovitostí nebo IT. Zisk jejich firem je opravdu vysoký a charita z toho může jen profitovat. Filantropové jsou všude kolem nás, o některých je slyšet více, o některých méně. A někdy ti, kteří nejsou příliš známí, darují nejvíce.

Filantrop Bill Gates známý po celém světě

Bill Gates je známý jako zakladatel společnosti Microsoft. V minulosti se stal několikrát nejbohatším člověkem na planetě, o své bohatství se nicméně dělí se společností. Spolu s bývalou manželkou Melindou založili a vedou nadaci, která má za úkol podporu dětí ze sociálně slabších rodin ve studiu a umožnění nástupu na vysokou školu. Filantrop Bill Gates se stále více soustředí na odvětví zdravotnictví, například na výzkum dětské obrny, financoval rozsáhlé očkování dětí v afrických zemích apod.

Jeff Bezos a filantropka MacKenzie Scottová

Jeff Bezos je zakladatel prodejní platformy Amazon a jeden z pěti nejbohatších lidí na světě. Zároveň byl v roce 2020 vůbec nejštědřejším dárcem na planetě, když věnoval 791 milionů dolarů několika americkým environmentálním společnostem. Ve filantropickém snažení mu zdatně konkuruje jeho bývalá manželka a filantropka MacKenzie Scottová, pro kterou je dobročinnost hlavní náplní. Oba se zavázali věnovat na dobročinnost alespoň 90 % svých příjmů podpisem iniciativy Giving Pledge, založené v roce 2010 Billem Gatesem a Warrenem Buffettem.

Barack a Michelle Obamovi

Barack Obama byl 44. prezidentem USA a prvním prezidentem tmavé pleti. Stejně jako jeho manželka Michelle pochází ze Chicaga, kde už v jejich dětství docházelo k segregaci Afroameričanů. Ještě za studií se Barack Obama podílel na práci pro komunitu jako dobrovolník. Michelle Obama se věnovala charitativním projektům jako první dáma a po skončení úřadu se oba manželé začali charitě věnovat naplno. Věnují se především podpoře vzdělávání, dodávání odvahy mladým dívkám k získání vzdělání a zaměstnání a v případě Michelle také zdravé výživě a boji proti obezitě u dětí.

Manželé Ondřej a Katarína Vlčkovi

Ondřej Vlček je jedním z majitelů světového softwarového gigantu Avast, který prodává úspěšný antivirový program. (Druhým majitelem Avastu je Pavel Baudiš, který se filantropii rovněž intenzivně věnuje.) Zároveň je to dnes největší český filantrop. S manželkou Katarínou založili nadaci, která se věnuje paliativní péči pro děti. Peníze půjdou mimo jiné na vybudování dětského hospicu, který má pomoci dětem v posledním stádiu nevyléčitelných onemocnění.

Filantrop Petr Sýkora

Filantrop Petr Sýkora vystudoval Vysokou školu ekonomickou, kde získal titul MBA (Master of Business Administration). Je zakladatelem společnosti Papirius, firmy s kancelářskými potřebami, kterou v roce 2006 odprodal americké společnosti Office Depot. V roce 2011 založil spolu s Andrejem Kiskou (bývalý slovenský prezident a zapřísáhlý filantrop) nadaci Dobrý anděl, která podporuje rodiny s dětmi, jejichž život je sužován nemocí rodiče nebo dítěte. Filantrop Petr Sýkora díky svým aktivitám v roce 2015 obdržel Cenu Arnošta Lustiga za odvahu, statečnost, lidskost a spravedlnost.

Filantrop Tomáš Slavata

Filantrop Tomáš Slavata je sportovec, který se kvůli vlastnímu nelehkému dětství rozhodl aktivně věnovat charitě a dobročinnosti. Jeho pozornost se soustřeďuje z většiny na děti z problémových rodin, jejich adaptaci a začlenění. Sám si z dětského domova osvojil 2 synovce, adoptoval dalšího chlapce a společně všechny vychovává. Jeho hlavním cílem je solidarita mezi dětmi, bez ohledu na jejich společenské postavení.

Mecenáš Karel Janeček

Filantrop Karel Janeček je v českém prostředí známý především jako finanční matematik a autor volebního systému D21, který je známý jako Janečkova metoda. Je to ale také velký mecenáš. Karel Janeček je spoluzakladatelem Nadačního fondu proti korupci, založil také Institute H21 – dnes známý jako Nadační fond Neuron. Kromě toho se filantrop Karel Janeček snaží o zlidštění výuky matematiky v českých školách. Právě matematika je totiž podle Janečka jednou z nejdůležitějších dovedností pro ty, kdo chtějí v životě uspět. V lednu 2022 oznámil tento filantrop kandidaturu na prezidenta České republiky a v říjnu odevzdal dostatečný počet podpisů pro kandidaturu.

Nora Fridrichová

Novinářka Nora Fridrichová, známá především jako moderátorka pořadu České televize 168 hodin, se v posledních letech velmi angažuje také jako filantrop, respektive filantropka. Její doménou se stala pomoc samoživitelům a samoživitelkám, pro které požádá sbírky hraček, oblečení i potravin. Díky svému elánu a angažovanosti také získala cenu Via Bona, kterou každoročně uděluje Nadace Via.

Charity a nesobecká dobročinnost v ČR

Kromě konkrétních velkých jmen najdeme také světová hnutí, charity a dobročinné organizace, pro které je filantropie ústřední myšlenkou. Kromě výše zmíněných Giving Pledge nebo české Nadace Via existuje mezinárodní hnutí Giving Tuesday. Toto hnutí vzniklo v roce 2012 jako protipól masových prodejních akcí Black Friday. Jedná se o světový den štědrosti, dobrých skutků a nesobecké dobročinnosti a připadá vždy na první úterý po Díkůvzdání. V roce 2020 se během Giving Tuesday vybralo celosvětově skoro 2 a půl miliardy dolarů.

I v České republice je podobná dobročinná akce. Leoš Mareš v roce 2015 překonal na Twitteru hranici 20 tisíc followerů. Napadlo ho vzít toto číslo, převést ho na peníze a ty potom darovat potřebným. V dalším roce se k Leoši Marešovi začali přidávat další lidé a čísla rostla. Leoš Mareš vymyslel projektu název DobroDen a celý ho přesunul na populárnější Instagram. DobroDen připadá na 29. ledna a připojit se k němu může každý, kdo se chce aspoň chvíli cítit jako filantrop. Specifikem je také to, že si každý může vybrat, na jaký projekt přispěje.

Inspirace se dá najít na stránkách Darujme.cz, které spravuje Nadace Via. Na webových stránkách jsou stovky projektů, které si zaslouží podporu. Další webová stránka pro inspirace je burza filantropie.cz. Burza filantropie je transparentní nástroj pro podporu projektů neziskových organizací. Burza filantropie zároveň nabízí možnost setkání podnikatelského sektoru, veřejné správy a neziskových organizací. Aktuálně burza filantropie podpořila přes 450 projektů.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Úspěch v kariéře Investice a spoření Peníze Zábava a volný čas Rodina Návody