Mimořádná okamžitá pomoc | VímVíc.cz

Mimořádná okamžitá pomoc

08. 07. 2022

Mimořádná okamžitá pomoc je jednorázová dávka, která pomáhá překonat nenadálé životní události. Zákon uvádí 6 situací, ve kterých je možné poskytnout mimořádnou okamžitou pomoc jako dávku v hmotné nouzi. Kdo má nárok na mimořádnou okamžitou pomoc a jak o ni požádat?

V aktuálním článku pro rok 2022 jsou ucelené informace na téma dávky v hmotné nouzi. Dávky v hmotné nouzi jsou tři a mimořádná okamžitá pomoc je jedna z nich.

Mimořádná okamžitá pomoc

Co je to mimořádná okamžitá pomoc?

Mimořádná okamžitá pomoc je jednorázová dávka, která může být poskytnuta v situacích velmi mimořádného a nepříznivého charakteru a to hlavně tehdy, kdy je třeba poskytnout dávku okamžitě. Mimořádná okamžitá pomoc slouží k jednorázovému překonání náročných životních situací a hlavně překonání s tím související finanční tísně. V odůvodněných případech je možné tuto dávku v hmotné nouzi poskytnout opakovaně. Výše dávky v hmotné nouzi se posuzuje na základě výše životního minima. Nárok na životní minimum má každý z nás.

Mimořádná okamžitá pomoc se vždy váže ke konkrétní situaci spojené s výdajem, na který osoba (u některých situací společně posuzované osoby) nemá dostatek prostředků. Tento výdaj musí být v žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc specifikován. Příjemce mimořádné okamžité pomoci může být vyzván, aby prokázal využití této dávky v hmotné nouzi na účel, na který mu byla poskytnuta. Příjemci mimořádné okamžité pomoci může vzniknout přeplatek na dávce právě v případě, kdy nevyužije mimořádnou okamžitou pomoc k účelu, na který byla určena, popřípadě když využije pouze její část.

Kdo může žádat o mimořádnou okamžitou pomoc

Nárok na mimořádnou okamžitou pomoc vzniká osobě, kterou Úřad práce ČR uznal jako osobu v hmotné nouzi. Osoba žádající o mimořádnou okamžitou pomoc se často nachází v některé ze šesti sociálních situací, které uvádí zákon. Finanční pomoc v nouzi náleží v tom kalendářním měsíci, ve kterém byla žádost o mimořádnou okamžitou pomoc uplatněna a zároveň nastala situace, pro kterou byla žádost poslána.

Písemné žádosti se podávají na kontaktních pracovištích v rámci krajských poboček Úřadu práce ČR, kde se žadatel o mimořádnou okamžitou pomoc zdržuje. Pokud však k nenadálé životní situaci, která vyžaduje poskytnutí mimořádné okamžité pomoci, došlo mimo správní obvod krajské pobočky Úřadu práce ČR, ve kterém žadatel bydlí (nebo se skutečně zdržuje), může být uplatněna písemná žádost i mimo tento správní obvod. Mimořádná okamžitá pomoc se neposkytuje paušálně všem žadatelům o finanční pomoc v nouzi.

Na Úřadu práce ČR je možné uplatňovat nárok na podporu v nezaměstnanosti. Podmínkou pro nárok na podporu v nezaměstnanosti je provést evidenci na úřadu přáce a v rozhodném období získat dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců.

Dávka v hmotné nouzi se poskytuje na základě celkového zhodnocení individuální a příjmové, sociální a majetkové situace žadatele (u některých situací i společně posuzované osoby) a odůvodněnosti konkrétního výdaje. Mimořádnou okamžitou pomoc je možné přiznat i osobě (společně posuzovaným osobám), která nemá nárok na opakující se dávky (příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení). Mimořádná okamžitá pomoc by se neměla poskytovat na již uhrazený náklad, protože osoba již prostředky k úhradě nákladu nepotřebuje.

Zcela výjimečně lze mimořádnou okamžitou pomoc poskytnout i v situacích, kdy osoba musela (byla nucena) určitý náklad již uhradit před podáním žádosti či před jejím vyhodnocením. Mimořádná okamžitá pomoc se také neposkytuje na účel, ke kterému už byla v daném měsíci poskytnuta jiná sociální dávka (například dávka na bydlení). Mimořádná okamžitá pomoc se neposkytuje na léky, na zdravotnické zákroky, na kompenzační pomůcky a jejich opravu nebo úhradu náhradních dílů.

Vznik nároku na mimořádnou okamžitou pomoc

Zákon uvádí šest životních událostí, ve kterých vzniká nárok na mimořádnou okamžitou pomoc. Jedná se o tyto nenadálé životní situace:

  • Hrozí újma na zdraví (nižší příjmy, než je částka existenčního minima, to je 2.980 Kč)
  • Vážná mimořádná událost (živelní pohroma, požár, destruktivní událost, ekologická nebo průmyslová havárie; jiná událost, kterou nebylo možné předvídat ani jí předejít, v jejímž důsledku je osoba z důvodu nedostatku financí ohrožena zejména ztrátou bydlení nebo nezajištěním základních životních potřeb)
  • Nezbytný výdaj (na správní poplatky, na jistotu, na nocleh)
  • Na vzdělání nebo zájmovou činnost nezaopatřeného dítěte
  • Na pořízení nebo opravu nezbytného základního vybavení domácnosti
  • Hrozí sociální vyloučení (například při propuštění z výkonu trestu odnětí svobody)

Vznik nároku na mimořádnou okamžitou pomoc je v okamžiku, kdy je osoba uznaná za osobu v hmotné nouzi, protože se dostala do některé z výše uvedených šesti sociálních situací. V odůvodněných případech lze dávku v hmotné nouzi poskytnout opakovaně.

1. Hrozí újma na zdraví

Osoba neplní podmínky hmotné nouze pro opakující se dávky (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení), ale kvůli nedostatku finančních prostředků jí hrozí vážná újma na zdraví. Dávku v hmotné nouzi lze poskytnout pouze v částce, která doplní příjem osoby do existenčního minima (do částky 2.980 Kč). V případě nezaopatřeného dítěte se mimořádná okamžitá pomoc poskytuje do jeho životního minima (u dětí do 6 let v částce 2.360 Kč, u dětí od 6 do 15 let do výše 2.900 Kč a u dětí od 15 do 26 let do částky 3.320 Kč). V této situaci uplatňuje písemnou žádost pouze jednotlivec (za nezletilé dítě jeho zákonný zástupce). Nárok životní minimum má každý člověk.

2. Vážná mimořádná událost

Mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta osobě (osobám společně posuzovaným), kterou postihne vážná mimořádná událost a celkové sociální a majetkové poměry této osoby jí neumožňují překonat událost vlastními silami. Takovou událostí je například živelní pohroma (povodeň, vichřice a vyšší stupně větrné pohromy, zemětřesení apod.), požár nebo jiná destruktivní událost, ekologická či průmyslová havárie.

Mimořádná okamžitá pomoc má za úkol zabezpečit osobu na přechodnou dobu, zaopatřit její základní životní potřeby a zajistit první pomoc k odstranění důsledků katastrofy do doby, než bude možné poskytnout pomoc z jiných zdrojů (z pojišťovny, od obce). Jde například o úhradu oblečení, bylo-li v rámci živelní pohromy zničeno, nebo na úhradu dezinfekčních prostředků apod. Maximální výše dávky může činit 15násobek částky životního minima jednotlivce, až do výše 69.300 Kč.

Mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta osobě, již postihne jiná událost, kterou nebylo možné s ohledem na její rozsah předvídat ani jí předejít a v jejímž důsledku je osoba z důvodu nedostatku finančních prostředků ohrožena ztrátou bydlení nebo nezajištěním základních životních potřeb. Dávku v hmotné nouzi lze poskytnout až do výše 20násobku částky životního minima jednotlivce, tj. až do výše 92.400 Kč, v rámci 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích s přihlédnutím ¨k majetkovým poměrům a příjmové situaci osoby (osobám společně posuzovaným).

3. Nezbytný výdaj

Mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta osobě, která nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky k úhradě nezbytného jednorázového výdaje (zaplacení správního poplatku při prokázané ztrátě osobních dokladů, při vydání duplikátu rodného listu nebo dokladů potřebných k přijetí do zaměstnání; úhrada jízdného v případě ztráty peněžních prostředků) a v případě nezbytné potřeby s úhradou noclehu. Tuto mimořádnou okamžitou pomoc je možné poskytnout i osobám bez přístřeší (v zimním období na úhradu noclehu).

V odůvodněných případech lze tuto dávku přiznat i na úhradu kauce (jistoty), pokud osoba přechází z nepřiměřeného bydlení do bydlení přiměřeného, u kterého si vlastními příjmy, anebo s podporou opakujících se dávek na bydlení, dokáže hradit celkové náklady na bydlení. V této situaci uplatňuje písemnou žádost pouze jednotlivec (za nezletilé dítě jeho zákonný zástupce). Výše dávky se stanoví až do výše jednorázového výdaje, s přihlédnutím k majetkovým poměrům a příjmové situaci osoby.

4. Na vzdělání nebo zájmovou činnost nezaopatřeného dítěte

Mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta osobě (osobám společně posuzovaným), která nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky k uhrazení nákladů vzniklých v souvislosti se vzděláním nebo se zájmovou činností nezaopatřených dětí a na zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí.

Jedná se o situace, kdy rodina nemá dostatečné prostředky na úhradu školních pomůcek, nákladů spojených s účastí dítěte na škole v přírodě, při sportovní činnosti a kroužcích. Při nároku na pomoc v hmotné nouzi se hodnotí, jestli je účast dítěte v zájmových kroužcích nezbytná, zda není zvolena zájmová činnost příliš finančně náročná a jestli neexistuje obdobná zájmová činnost méně finančně náročná. Výše dávky se stanoví až do výše konkrétního nákladu. Součet poskytnutých dávek však nesmí překročit v kalendářním roce 10násobek částky životního minima jednotlivce, tedy částku 46.200 Kč.

5. Na pořízení nebo opravu nezbytného základního vybavení domácnosti

Mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta osobě (osobám společně posuzovaným), která nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky na úhradu nákladů spojených s pořízením nebo opravou nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby. Jde o situace, kdy se v domácnosti porouchá nebo chybí předmět, který je nezbytný pro zajištění základních životních potřeb (lednička, pračka, postel).

V této situaci se hodnotí, zda původní předmět nelze opravit, zda nový předmět není příliš nákladný (dávka se poskytuje na nejlevnější předmět) a zda je nepostradatelný. Při hodnocení nároku na tuto dávku se posuzuje každá žádost individuálně s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých osob a potřebám rodiny. Dále se zkoumá, zda požadovaný předmět nelze zajistit jiným způsobem (prostřednictvím charity, neziskových organizací). Výše dávky se stanoví až do výše konkrétního nákladu, ale součet poskytnutých dávek nesmí překročit v kalendářním roce 10násobek částky životního minima jednotlivce, tedy částku 46.200 Kč.

6. Hrozí sociální vyloučení jedince

Mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta osobě, která v daném čase nemůže úspěšně řešit svou situaci a je ohrožena sociálním vyloučením. Sociální vyloučení může hrozit osobě, která:

  • Je propuštěna z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody
  • Je po ukončení léčby chorobných závislostí propuštěna ze zdravotnického zařízení, psychiatrické léčebny nebo léčebného zařízení pro chorobné závislosti
  • Je propuštěna ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo z pěstounské péče po dosažení zletilosti
  • Nemá uspokojivě naplněné životně důležité potřeby vzhledem k tomu, že je osobou bez přístřeší, nebo je osobou, jejíž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby

V takovém případě lze poskytnout dávku až do výše 1.000 Kč. Součet dávek poskytnutých v kalendářním roce nesmí přesáhnout 4násobek částky životního minima jednotlivce, tedy částku 18.480 Kč. Tuto dávku v hmotné nouzi je možné přiznat s ohledem na konkrétní situaci osoby opakovaně i v jednom měsíci.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Investice a spoření Peníze Bydlení Rodina Návody