Hmotná nouze: Kdo má nárok a podmínky! | VímVíc.cz

Hmotná nouze: Kdo má nárok a podmínky!

19. 02. 2020

Pomoc v hmotné nouzi je zaštiťována Ministerstvem práce a sociálních věcí a upravována zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi. V článku si detailně popíšeme systém hmotné nouze v České republice, ukážeme Vám, jaké dávky jsou v rámci hmotné nouze vypláceny a definujeme, kdo je osoba v hmotné nouzi?

Hmotná nouze, kdo má nárok na hmotnou nouzi - kde podat žádost, úřad práce hmotná nouze

Hmotná nouze v České republice

Hmotná nouze je v ČR pomoc osobám s nedostačujícími příjmy, které se ale aktivně a soustavně snaží zabezpečit se. Základní přesvědčením Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) je prohlášení, že každá osoba, která pracuje, se musí mít zákonitě lépe, než osoba, která nepracuje nebo se úmyslně vyhýbá práci. Česká republika tímto programem bojuje proti sociálnímu vyloučení a společenské degradaci.

Hmotná nouze, kdo má nárok na hmotnou nouzi - kde podat žádost, úřad práce hmotná nouze

Součástí práce s klienty, kteří se zajímají o hmotnou nouzi, aktivně ji využívají nebo ji budou využívat, je spolupráce s pověřenými sociálními pracovníky, kteří obvykle sídlí na příslušném úřadu práce a mají hmotnou nouzi na starost, vypomáhat mohou také obecní úřady, které své občany lépe znají, přicházejí s nimi častěji do styku a dokáží tedy kompetentněji poradit s jejich problémy.

Dávky hmotné nouze

V České republice rozlišujeme 3 druhy dávek hmotné nouze.

 • příspěvek na živobytí
 • doplatek na bydlení
 • mimořádná okamžitá pomoc

Příspěvek na živobytí

Příspěvek na živobytí se řadí mezi základní dávky hmotné nouze, které pomáhají osobě či rodině při nedostatečném příjmu. V momentě, kdy odečteme přiměřené náklady na bydlení a příjem osoby či rodiny v hmotné nouzi nedosahuje částky na živobytí, jedná se o ideální uchazeče na příspěvek na bydlení.

Výše příspěvku na živobytí bude vypočtena individuálně s ohledem na na pracovní schopnosti a možnosti a celkové výdaje. Pokud je výsledná částka pod hranicí životního minima, osoba má nárok na příspěvek na živobytí, tedy dávku hmotné nouze.

Po dobu šesti měsíců osoba v hmotné nouzi pobírá dávku v plné výši, později se snižuje na částku životního minima. Toto pravidlo pro osobu v hmotné nouzi neplatí v případě, že osoba splňuje jednu z níže uvedených skutečností:

 • osoba výdělečně činná (alespoň v rozsahu 20 hodin měsíčně a má příjem z této činnosti)
 • osoba účastna v projektech organizovaných Úřadem práce ČR
 • osoba s nárokem na podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci
 • osoba vykonávající veřejnou službu v rozsahu alespoň 20 hodin měsíčně
 • osoba starší 68 let
 • osoba, která je poživatelem starobního důchodu
 • invalidní osoba ve 2. a 3. stupni invalidity
 • osoba pobírající peněžité dávky nemocenského pojištění z důvodu těhotenství a mateřství
 • rodič pobírající rodičovský příspěvek
 • rodič, který z vážných důvodů nemůže umístit dítě v jeslích nebo v mateřské škole nebo obdobném zařízení
 • osoba pečující o dítě ve věku do 10 let s nárokem na příspěvek na péči v 1. stupni
 • osoba pečující o osobu s nárokem na příspěvek na péči ve 2. až 4. stupni
 • poživatel příspěvku na péči ve 2. až 4. stupni
 • nezaopatřené dítě
 • osoba uznána dočasně práce neschopnou
 • zaměstnanec, jemuž zaměstnavatel nevyplatil mzdu, plat, odměnu za práci nebo jejich náhradu v termínu jejich splatnosti

Doplatek na bydlení

Doplatek na bydlení dorovnává nedostatek financí na zaplacení bydlení. Je možný ho kombinovat i s příspěvkem na bydlení, který je vyplácený ze systému státní sociální podpory. K domu nebo bytu Vás musí vázat smlouva, rozhodnutí nebo jiný pravní titul.

Podmínkou nároku na doplatek na bydlení je získání nároku na příspěvek na živobytí. Existuje výjimka, kdy zákon umožňuje poskytnout doplatek na bydlení i v případě, že příspěvek na živobytí nebyl přiznán z důvodu, že příjem osoby v hmotné nouzi přesáhl částku životního minima, ale nepřesáhl 1,3 násobek částky.

Výše doplatku se stanovuje tak, aby po zaplacení nákladů na bydlení zůstala osobě v nouzi částka alespoň ve výši životního minima.

Mimořádná okamžitá pomoc

Existuje 6 situací, ve kterých je možno využít mimořádné okamžité pomoci, tyto situace jsou pevně stanoveny zákonem.

 1. v případě, že osobě v hmotné nouzi hrozí vážná újma na zdraví
 2. osoby, které byly postiženy vážnou mimořádnou událostí (živelní pohroma, větrná pohroma, ekologická havárie, požár apod.), zde je možné vyplatit až 15 násobek životního minima, tedy maximálně 51 150 CZK
 3. při nedostatku prostředků k úhradě jednorázového výdaje
 4. při nedostatku prostředků k nákupu nebo opravě předmětů dlouhodobé potřeby, maximálně do 10 násobku životního minima, tedy maximálně 34 100 CZK
 5. při nedostatku prostředků k uhrazení odůvodněných nákladů vznikajících v souvislosti se vzděláním nebo se zájmovou činností nezaopatřených dětí a na zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí, maximálně do 10 násobku životního minima, tedy maximálně 34 100 CZK
 6. při hrozbě sociálního vyloučení, jedná se například o osoby, které se vracejí z vězení, z dětského domova či pěstounské péče po dosažení plnoletosti nebo po léčbě chorobné závislosti, dávka ve výši až 1 000 CZK může být poskytnuta opakovaně, maximálně do 4 násobku životního minima, tedy maximálně 13 640 CZK

Osoba v hmotné nouzi

Osobou v hmotné nouzi se stává osoba či celá rodina, která má nedostačující příjmy, které nestačí na pokrytí základních životních potřeb v rámci životního minima a není v jeho/jejich moci tyto příjmy zvýšit, aby svou tíživou finanční situaci sami vyřešili.

Kde a jak podat žádost o příspěvek v hmotné nouzi?

Vyřizování žádostí o hmotnou nouzi je plně v kompetenci příslušných úřadů práce. Navštivte úřad práce, pod který spadáte s ohledem na Vaše trvalé bydliště. Zde se můžete s pracovníkem úřadu práce poradit a spolu s ním také žádost vyplnit. Formulář naleznete online, pokud je Vám vše jasné, můžete ho vyplnit a doručit na příslušný úřad práce.

O rozhodnutí, zda máte či nemáte na příspěvek v hmotné nouzi nárok, rozhoduje také úřad práce. Úřad práce Vaši žádost posoudí a prozkoumá, poté rozhodne, zda máte nárok na příspěvek v hmotné nouzi a pokud ano, určí i jeho výši.

Vyplácení příspěvku v hmotné nouzi

Příspěvek v hmotné nouzi se nevyplácí zpětně. Pokud splníte všechny podmínky k nároku na příspěvek v hmotné nouzi, příspěvek Vám je přiznám od od prvního dne kalendářního měsíce, v němž byla podána žádost.

Jakými dalšími způsoby můžeme řešit tíživé finanční situace?

Pokud se dostaneme do tíživé finanční situace, kdy například ztratíme zaměstnání, máme dluhy nebo Vás postihne živelná pohroma, vždy existují způsoby, jak Vám stát může pomoct, důležité je problém začít okamžitě řešit a navštívit příslušné odbory, kde Vám pracovníci poradí a doporučí další postupy.

Vždy doporučujeme navštívit příslušný úřad práce, který Vám pomůže s hledáním nové práce a poté příslušnou správu sociálního zabezpečení, kde Vám zase poradí s příspěvky a další pomocí.

Je-li Vaše finanční situace natolik bezútěšná, vždy se nabízí možnost oddlužení, insolvence či osobního bankrotu.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Ze života zaměstnanců Investice a spoření