Hospodářský výsledek: Ukazatel zisku či ztráty | VímVíc.cz

Hospodářský výsledek: Ukazatel zisku či ztráty

15. 12. 2022

Co je zisk? Pro podnikatele je zisk jeden z hlavních důvodů, proč začít podnikat a jak být úspěšný. Jistě platí, že risk je zisk. Zisk jako výsledek hospodaření (hospodářský výsledek) je také ukazatelem, jak se dané společnosti daří a pro mnohé je i hnacím motorem a motivací. Porovnání nákladů a výnosů odhalí, zda má daná společnost zisk nebo ztrátu. Pokud podnikatel bere své podnikání vážně, je dobré se seznámit s různými druhy zisku, vědět, jak provést výpočet zisku, výpočet marže a v neposlední řadě správně spočítat náklady a výnosy.

Hospodářský výsledek

Co je zisk

Známé pořekadlo ,,risk je zisk" slyšel asi každý. Risk je zisk neplatí výhradně v běžném životě, ale také v podnikání a obchodě. Mnoho lidí začne podnikat, protože je žene vidina zisku. Co je zisk v podnikání? Zisk je ekonomický pojem, nejčastěji se definuje jako rozdíl mezi náklady a výnosy. Je to výsledek hospodaření (hospodářský výsledek) a týká se firem, podniků, společností a živnostníků, kteří si vedou účetnictví a zaznamenávají zhodnocení peněz vložených do podnikání.

Zisk je také odměnou pro podnikatele za jejich činnost. Cílem podnikání je především uspokojit zákazníka, který platí za službu nebo produkt. A právě to generuje podnikateli čistý zisk, kladný výsledek hospodaření. Výši zisku někteří lidé vnímají jako míru úspěchu dané firmy. Jak být úspěšný podle tohoto měřítka? Čím vyšší čistý zisk, tím se jedná o úspěšnější firmu. Každý podnikatel by ale měl vzít v potaz, že vyšší zisky jsou (ať už jde o podnikání nebo investice), obvykle spojeny s vyšší mírou rizika.

Risk je zisk, že? Každý, kdo se rozhodne podstoupit určitou míru rizika, by měl zvážit, jakého zhodnocení peněz tím dosáhne, jaký zisk a výsledek hospodaření to přinese. Od toho se odvíjí i výpočet marže. Je vhodné pracovat s finanční rezervou, na kterou se nebude sahat a kterou zhodnotí třeba spořicí účet, jiné druhy spoření, případně investice do pozemků nebo jiný druh investic. Pro výpočet zisku se používá výkaz zisků a ztrát, takzvaná výsledovka. Zachycuje výsledek hospodaření společnosti. Výsledek hospodaření společnosti je známý pod svým starším názvem hospodářský výsledek. Jakým způsobem dosáhnout vyššího čistého zisku?

 • Snížením nákladů
 • Zvýšením výnosů

Je zřejmé, že hospodářský výsledek se zjišťuje porovnáním nákladů a výnosů. Jsou-li výnosy větší než náklady, firma má zisk. Pokud jsou naopak náklady větší než výnosy, jedná se o ztrátu společnosti. Jestliže jsou náklady a výnosy stejné, hospodářský výsledek je nulový. V závislosti na hospodářském výsledku se provádí rozdělení zisku (rozdělení výsledku hospodaření).

Rozdělení zisku

Pro rozdělení výsledku hospodaření, rozdělení zisku, je potřebné provést výpočet zisku, přesněji konečný hospodářský výsledek společnosti před zdaněním. Tento finální výsledek hospodaření se získá součtem provozního hospodářského výsledku, finančního hospodářského výsledku a mimořádného výsledku hospodaření. O rozdělení zisku rozhoduje sama společnosti. Část zisku je možné vložit do nějakého druhu spoření či do investic (například do investic do pozemků, kryptoměn, do zlata aj.). Takto se nakládá s tzv. nerozděleným ziskem. Nerozdělený zisk je zisk, který zůstane ve společnosti po naplnění zákonných fondů, zdanění apod. Je však důležité, aby měla investice vysokou likviditu.

Náklady a výnosy

Náklady znamenají spotřebu ekonomického zdroje, která je obvykle doprovázena i finančním úbytkem, výdajem peněz. Může se jednat o platy zaměstnanců, pronájem kanceláří nebo amortizaci strojů. Zvláštním případem jsou pak režijní náklady. Režijní náklady jsou takové, které nelze přiřadit konkrétnímu jedinci nebo například ke konkrétnímu oddělení. Sem patří teplo nebo úklid.

Naopak výnosy jsou získané finanční prostředky prodejem, produkcí, službami, aj. Do výnosů patří i úroky z vkladů. Výnos nemusí být v daném zúčtovacím období reálně splacen, ale přesto se započítává do firemních příjmů. Porovnáním nákladů a výnosů se zjišťuje hospodářský výsledek.

Marže a výpočet marže

Někdy se nesprávně zaměňují pojmy zisk a obchodní marže. Tyto pojmy však nevyjadřují stejné věci. Z obchodní marže je ještě potřeba zaplatit náklady spojené s prodejem zboží nebo služby (pronájem obchodu, mzdy nebo režijní náklady).

Marže vyjadřuje výnos z prodeje, je to rozdíl mezi ziskem a prodejní cenou a vyjadřuje se nejčastěji v procentech. Při výpočtu marže v procentech představuje prodejní cena základ 100 %, a proto výsledek nemůže překročit hranici 100 %. Při výpočtu procent naopak obchodní přirážka při výpočtu marže vychází z nákupní ceny a hranici 100 % může překročit.

U výpočtu marže musí být prodejní cena i nákupní cena vždy uvedena shodně bez DPH (pro správný výpočet v absolutní hodnotě). Pro výpočet marže v procentech může být cena s DPH i bez DPH, vždy je však důležité, aby byly obě dvě ceny uvedené shodně. Do výpočtu marže nikdy nelze zahrnout jednu z cen s DPH a druhou bez DPH.

Jaké jsou druhy zisku?

Výsledkem hospodaření společnosti může být zisk, ztráta či nulový hospodářský výsledek. Ziskem se vyjadřuje to, co podnik vytěžil vlastní činností z vloženého kapitálu a jak rozmnožil hodnoty, které byly původně vloženy do podniku. Existuje několik druhů zisků:

 1. Čistý zisk
 2. Daňový zisk
 3. Disponibilní zisk
 4. Hrubý zisk
 5. Nerealizovaný zisk
 6. Realizovaný zisk
 7. Účetní zisk
 8. Ekonomický zisk
 9. Ušlý zisk
 10. Provozní zisk
 11. Nerozdělený zisk

Čistý zisk

Čistý zisk (anglicky EAT – Earnings after Taxes) je výsledek hospodaření za účetní období, je již po zdanění a určen k rozdělení mezi vlastníky a podnik. Čistý zisk je sledován bankami, když potřebují zhodnotit finanční stabilitu firmy. Ke stejným účelům využívají čistý zisk i dodavatelé nebo investoři.

Poté, co se čistý zisk rozdělí mezi firmu a její vlastníky, mohou vlastníci svou část zisku (tzv. nerozdělený zisk) dále zhodnotit nebo s ní naložit jinak – třeba uložit na spořicí účet a peníze dál rozmnožovat. Je velmi důležité, aby daná investice měla dostatečnou likviditu. Jedná se o finanční částku, pro kterou hledají vlastníci společnosti nejlepší bankovní účet online k uložení a k dalšímu zhodnocení peněz. Čistý zisk se využívá i při analýzách tzv. poměrových ukazatelů, které mají podávat obraz o úspěšnosti dosahování firemních cílů na základě peněz vložených do podnikání.

Daňový zisk

Daňový zisk slouží jako základ pro výpočet daně z příjmu podle ustanovení Zákona o daních z příjmů. Pro výpočet daňového zisku je využíván zisk účetní, který se následně upravuje. Daňový zisk ze zisku účetního získáme tak, že se od účetního zisku odečtou nedaňové výnosy a přičtou se naopak nedaňové náklady.

Disponibilní zisk

Disponibilní zisk je tzv. výsledek hospodaření po zdanění. Disponibilní zisk se vypočítá tak, že se od účetního hrubého zisku odečte daň z příjmu. Jak už vyplývá z názvu, disponibilní zisk je ten, který má firma k dispozici a po odečtení daně s ním může libovolně nakládat podle svého uvážení.

Hrubý zisk

Hrubý zisk (anglicky Gross Profit) představuje rozdíl mezi čistými tržbami a náklady prodaného zboží – tzv. provozní náklady. Hrubý zisk v podstatě vyjadřuje finanční částku, která zůstane podniku po odečtení všech výrobních nákladů a výnosů. Do hrubého zisku jsou obvykle zahrnovány výdaje na odpisy, ale už ne daně. Provozní náklady zahrnují mzdy zaměstnanců, materiál a režijní náklady.

Nerealizovaný zisk

Nerealizovaný zisk (anglicky Unrealized Profit) je zisk, k jehož vzniku už došlo, ale proces získání ještě nebyl plně ukončen. Nerealizovaný zisk existuje pouze ,,na papíře", nikoliv v reálném životě, protože neproběhla obchodní transakce.

Realizovaný zisk

Realizovaný zisk (anglicky Take Profit nebo Profit Target) je zisk, který je vygenerován z již ukončeného obchodu. To znamená, že peníze nejsou pouze na papíře jako u nerealizovaného zisku, ale jedná se o reálné finanční prostředky, které se promítnou v pokladně, na bankovním účtu nebo v denních obchodních výkazech. Může se jednat o tzv. denní zisk. Nejlepší bankovní účet online pro podnikání doporučí osobní bankovní poradce, buď přímo v bance nebo jako nezávislá instituce. Některé banky nabízejí podnikatelské účty zdarma.

Účetní zisk

Účetní zisk zobrazuje, kolik peněz vydělal podnik za prodej nějakého zboží nebo služby. Jedná se o kladný výsledek hospodaření. Účetní zisk vzniká tím, že se od veškerých realizovaných výnosů odečtou všechny náklady.

Zisk

Ekonomický zisk

Ekonomický zisk je často zaměňován s účetním ziskem. Rozdíl je v tom, že ekonomický zisk počítá pouze s ekonomickými výnosy a náklady. Ekonomický zisk je z pohledu ekonomů definovaný jako zisk, kdy se při kalkulaci výsledného zisku zohledňuje také faktor tzv. nákladů obětované příležitosti. Obětované příležitosti vyznačují teoreticky nejvyšší možnou částku, kterou bychom mohli za zboží nebo služby získat. Ekonomický zisk se vypočítá jako rozdíl mezi výnosy, skutečnými náklady a náklady obětované příležitosti.

Ušlý zisk

Ušlý zisk představuje nějakou škodu či o majetkovou újmu. Ušlý zisk je něco, co poškozenému ušlo a nedosáhl toho. V praxi to znamená, že podnikatel očekával zvýšení majetku nebo zisků, ale ve skutečnosti se jeho majetek ani zisky nezměnily. Ušlý zisk zohledňuje rozdíl očekávaného majetku poškozeného, kterého by dosáhl, kdyby nedošlo ke škodné události a majetku, kterého dosáhl ve skutečnosti. Obvykle se ušlý zisk vyjadřuje v penězích.

Čistý provozní zisk

Čistý provozní zisk (anglicky Net Operating Profit after Taxes – NOPAT) je hodnota výnosů, která podnikateli zůstává po odečtení provozních nákladů a následném zdanění. Jinými slovy je čistý provozní zisk takový zisk, který je vytvořený provozní (hlavní činností podniku) a následně upravený o zdanění. Provozní zisk dává podnikateli možnost přehledně zjistit, jaké příjmy mu přináší pouze činnosti spojené s prodejem zboží nebo služeb.

Nerozdělený zisk minulých let

Nerozdělený zisk minulých letech je podle definice takový zisk, který zůstane společnosti po naplnění zákonných fondů, daňové povinnosti a výplatě dividend. Nerozdělený zisk vznikne účetním převedením disponibilního zisku. Nerozdělený zisk se používá dále k investicím. S investicí se pojí její likvidita. Likvidita vyjadřuje hodnotu, jak rychle se z dané investice získají další finance.

Jak použít výpočet zisku

Zisk je cílem každého podnikatele, ať už vlastní velký podnik nebo má menší podnikatelský přivýdělek z domova. Aby podnikatel věděl, jestli je jeho snažení úspěšné, je dobré zjistit, jaký má ze svého podnikání zisk, jaký je výsledek hospodaření. Jak použít výpočet zisku?

 1. V první řadě je dobré si určit, jak dlouhé období chceme sledovat. Může se jednat o rok, čtvrtletí nebo měsíc, ale u větších podniků také delší časové období, například 5 nebo 10 let.
 2. Následně si za sledované období sečteme veškeré příjmy, které jsme utržili. Může se jednat o příjmy z prodeje zboží nebo služeb, ale třeba i o členské příspěvky nebo v případě státních institucí daně. Pro spočítání celkového zisku je nutné od příjmů odečíst také veškeré výdaje, které vznikly při reklamacích nebo vracení zboží.
 3. V dalším kroku je potřeba spočítat všechny výdaje. Patří sem režijní náklady, provozní náklady, náklady na mzdy i materiál. Pokud je podnikatel filantrop, do výdajů by měl započítat i dary na charitativní projekty a jiné akce.
 4. Nakonec stačí od příjmů odečíst výdaje a hned je zřejmé, jaký je zisk z podnikání.

Výpočet zisku je důležitým faktorem. Je to výsledek hospodaření společnosti, který ukazuje, jakou část ze zisku si společnost rozdělí a kam ji vloží.

Výkaz zisků a ztrát, výsledovka

Výkaz zisků a ztrát, nazývaný také jako výsledovka, zachycuje výsledek hospodaření obchodní společnosti. Výsledovka je součástí účetní závěrky, kterou musí dělat každá účetní jednotka. Rozlišuje se závěrka v plném rozsahu, kterou je nutné nechat ověřit auditorem, a závěrka ve zkráceném rozsahu auditorského ověření.

Výsledovka je povinná pro všechny právnické osoby, ale i pro fyzické osoby, které jsou zapsané v obchodním rejstříku, jejich obrat přesáhl 15 milionů Kč za rok nebo z jiného důvodu vedou účetnictví. Výsledovka se netýká běžných OSVČ, drobných podnikatelů nebo těch, kteří hledají přivýdělek k zaměstnání. Výkaz zisků a ztrát vzor usnadní použití výsledovky.

Výkaz zisků a ztrát, konkrétně účet zisků a ztrát, dává na jednu stranu výnosy a na druhou stranu náklady. Po odečtení nákladů a výnosů pak zjistíme, zda má firma zisk nebo zda je ve ztrátě. Výsledovka může mít druhové nebo účelové členění, vertikální nebo horizontální, nejčastější kombinací je vertikální a druhové členění. Mezi účtované náklady patří například osobní a finanční náklady, daně, služby nebo finanční a mimořádné náklady či provozní náklady.

Výkaz zisků a ztrát, výsledovka, uvádí jako výnos tržby za vlastní výkony a zboží, změny stavu zásob, finanční a mimořádné výnosy, převodové účty a další. Díky tomuto podrobnému členění pomůže výkaz zisků a ztrát analyzovat výsledky hospodaření včetně přehledu o tom, kde má společnost finanční rezervy a kde případně ušetřit, aby byl výsledný čistý zisk co největší.

Účet zisků a ztrát zajišťuje účetní výsledek hospodaření. Zisk na stradě MD (má dáti) znamená zisk, na stradě D (dal) je zaznamenaná ztráta. Výkaz zisků a ztrát prochází v průběhu let změnami. Pro aktuální výsledovku je vhodné dohledat si na internetu výkaz zisků a ztrát vzor. Šablona výkazu zisků a ztrát je k nalezení například na webové stránce Ministerstva financí v sekci Formuláře ke stažení.

Daň ze zisku

Daň ze zisku musí odvádět každý, kdo podniká, pronajímá nebo generuje jakékoliv jiné příjmy. Daň ze zisku je známá spíše jako daň z příjmů a patří mezi nejdůležitější příjmy do státního rozpočtu. Fyzické osoby odvádí daň ze zisku ve výši 15 %, právnické osoby 19 %. Otázkou, jak provést výpočet procent, o která sníží daň ze zisku příjmy, se ale nezabývají pouze podnikatelé. Daňové přiznání si musí podávat sami i někteří zaměstnanci. Daň ze zisku je uvalena na příjmy z podnikání, zaměstnání, nájmu, kapitálového majetku, příjmy z jiných činností i výhry v soutěžích.

Kam ukládat zisk, aby se dále zhodnocoval?

Každý, kdo podniká, by se kromě otázky generování zisků měl zamyslet i nad tím, jak se svými zisky naložit. Lidé s podnikatelským myšlením, kteří nepřemýšlejí jen nad tím, jaký přivýdělek k zaměstnání si vybrat, obvykle své peníze neproinvestují ani je nenechají někde jen tak ležet ladem. Zajímají se o další zhodnocení peněz získaných z prodejů. Ten nejlepší bankovní účet pro uložení větších částek je takový, který přináší zhodnocení peněz v podobě úroků.

K tomu dobře poslouží spořicí účet, poradit může také bankovní poradce, který se na tuto problematiku specializuje. Další formou zhodnocení peněz jsou různé typy investic, u kterých je důležité promyslet jejich likviditu. Podnikatelé by si měli rozmyslet, který je ten nejlepší bankovní účet přímo pro ně. Některé banky nabízejí podnikatelský účet zdarma, bez účtování správních poplatků. Výhodou toho, že má podnikatel pořádek ve financích je to, že když nebude výnos z podnikání dostatečný, bývá poměrně dostupná podnikatelská půjčka.

Podnikatelská půjčka se může hodit na rozjezd nového podnikání i pro další investice. Z podnikatele, který generuje dostatečný zisk, se může stát filantrop. Může si vybrat oblast, do které chce investovat v podobě sponzorského daru, některé společnosti dokonce zakládají své vlastní charity. Kromě dostatku peněz na účtu může mít filantrop dobrý pocit z toho, že pomohl lidem, kterým se nedaří tak dobře, jako jemu.

Ztráta

Výsledkem hospodaření bývá ztráta, zisk nebo nulový hospodářský výsledek. Ztráta je opakem zisku. Opět se jedná o rozdíl mezi příjmy a náklady firmy, společnosti, podniku nebo OSVČ. Je-li výsledkem podnikání ztráta, převažují ve firmě náklady nad výnosy. Pokud je podnikání v mínusu, mluvíme často o ,,čisté ztrátě”, méně častý je výraz ,,záporný zisk”. Ztráta v podnikání může nastat velmi náhle a nemusí to být vinou podnikatele. Během fungování společnosti se často objevují různé problémy, související s celkovou ekonomickou situací nebo postavením trhu.

Pokud ztráta nastane vlivem neočekávaných okolností, obvykle se dá jen těžko ovlivnit. V takových situacích může pomoci například podnikatelská půjčka. V případě, že podnikání vykazuje ztrátu dlouhodobě, je vhodné se zamyslet nad tím, kde ušetřit a ztrátu snížit. Podnikatel by neměl být v první řadě filantrop, který dotuje svůj podnik z vlastních úspor.

Je dobré prozkoumat režijní náklady, ušetřit peníze může i podnikatelský účet zdarma. Variantou je také zvýšení obchodní marže, pokud to situace na trhu dovoluje. Ztráta však může být způsobena vinou podnikatele, který nesprávně manipuloval s penězi (třeba provedl špatně výpočet marže). Ideálně by měl každý, kdo řídí podnik, činit svá rozhodnutí tak, aby se nedostal do ztráty. V prvních letech podnikání bývá ztráta celkem běžnou záležitostí, ze které není třeba se hned hroutit.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Úspěch v kariéře Investice a spoření Zaměstnání a podnikání Peníze Návody