Zisk vs. ztráta | druhy zisku | VímVíc.cz

Provozní, čistý i ekonomický zisk. Jaké jsou druhy zisku a jak pracovat s náklady?

27. 09. 2021

Zisk je jedním z hlavních důvodů, proč se lidé pouští do podnikání. Také je ukazatelem, jak se firmě daří a pro mnohé i hnacím motorem. Pokud berete své podnikání vážně, je dobré se seznámit s různými druhy zisku, umět zisk vypočítat a také si správně spočítat náklady.

Co je vlastně zisk

Zisk je ekonomický pojem, nejčastěji se definuje jako rozdíl mezi výnosy a náklady. Týká se firem, podniků, společností a živnostníků, kteří si vedou účetnictví a zaznamenávají zhodnocení peněz vložených do podnikání. Zisk je také podnikateli odměnou za jeho činnost. Cílem podnikání je především uspokojit zákazníka, který platí za službu nebo produkt. A právě to generuje podnikateli zisk.

Výši zisku někdo vnímá jako výši úspěchu dané firmy, tedy čím vyšší zisk, tím se jedná o úspěšnější firmu. Každý podnikatel by ale měl vzít v potaz, že vyšší zisky, jsou (ať už jde o podnikání nebo investice), obvykle také spojeny s vyšší mírou rizika. Každý, kdo se rozhodne určitou míru rizika podstoupit, by měl zvážit, jakého zhodnocení peněz tím dosáhne. Také je vhodné pracovat s finanční rezervou, na kterou nebudeme sahat a kterou zhodnotí třeba spořící účet.

Jakým způsobem lze dosáhnout zvýšení zisku?

 • Snížením nákladů nebo
 • zvýšením výnosů.

Náklady znamenají spotřebu ekonomického zdroje, která je obvykle doprovázena i finančním úbytkem, výdajem peněz. Může se jednat o platy zaměstnanců, pronájem kanceláří nebo amortizaci strojů. Zvláštním případem jsou pak režijní náklady, tedy takové, které nelze přiřadit konkrétnímu jedinci nebo např. oddělení. Tady patří např teplo nebo úklid.

Naopak výnosy (revenue) jsou získané finanční prostředky prodejem, produkcí, službami, aj., patří do nich ale např. také úroky z vkladů. Výnos navíc nemusí být v daném zúčtovacím období fakticky splacen, ale přesto se započítává do firemních příjmů.

Druhy zisku

Výsledkem hospodaření firmy může být zisk, ale také ztráta. Ziskem se vyjadřuje to, co podnik vytěžil vlastní činností z vloženého kapitálu a jak rozmnožil hodnoty, které byly původně do podniku vloženy. Existuje několik druhů zisků:

 1. Čistý zisk,
 2. daňový zisk,
 3. disponibilní zisk,
 4. hrubý zisk,
 5. nerealizovaný zisk,
 6. realizovaný zisk,
 7. účetní zisk,
 8. ekonomický zisk,
 9. ušlý zisk,
 10. provozní zisk,
 11. nerozdělený zisk.

Pozor, někdy se nesprávně zaměňuje zisk a obchodní marže, ale tyto pojmy nevyjadřují stejné věci. Z obchodní marže je ještě potřeba zaplatit náklady spojené s prodejem zboží nebo služby (pronájem obchodu, mzdy, režijní náklady atd.).

Obchodní marže je rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou a vyjadřuje se nejčastěji v procentech. Pro představu jednoduchý příklad: Pokud prodávám výrobek za 200 Kč a celkové náklady na jeho výrobu nebo pořízení jsou 100 Kč, pak je obchodní marže také 100 Kč, tedy 50 %.

Čistý zisk

Čistý zisk (anglicky EAT - Earnings after Taxes) je výsledek hospodaření za účetní období, je již po zdanění a určen k rozdělení mezi vlastníky a podnik. Čistý zisk je sledován bankami, když potřebují zhodnotit finanční stabilitu firmy. Ke stejným účelům čistý zisk využívají i dodavatelé nebo investoři.

Poté, co se čistý zisk rozdělí mezi firmu a její vlastníky, mohou vlastníci svou část zisku dále zhodnotit nebo s ní naložit jinak – třeba uložit na spořicí účet a dál peníze rozmnožovat. Jedná se o finanční částku, pro kterou vlastníci hledají nejlepší bankovní účet k uložení a dalšímu zhodnocení. Čistý zisk se využívá i při analýzách tzv. poměrových ukazatelů, které mají podávat obraz o úspěšnosti dosahování firemních cílů na základě zhodnocení peněz vložených do podnikání.

Daňový zisk

Daňový zisk slouží jako základ pro výpočet daně z příjmu podle ustanovení Zákona o daních z příjmů. Pro výpočet daňového zisku je využíván zisk účetní, který se následně upravuje. Daňový zisk ze zisku účetního získáme tak, že se od účetního zisku odečtou nedaňové výnosy a přičtou se naopak nedaňové náklady.

Disponibilní zisk

Disponibilní zisk je tzv. hospodářský výsledek po zdanění. Disponibilní zisk se vypočítá tak, že se od hrubého účetního zisku odečte daň z příjmu. Jak už vyplývá z názvu, disponibilní zisk je ten, který má firma k dispozici a po odečtení daně s ním může nakládat.

Hrubý zisk

Hrubý zisk (anglicky Gross Profit) představuje rozdíl mezi čistými tržbami a náklady prodaného zboží – tzv. provozní náklady. V podstatě se jedná o finanční částku, která podniku zůstane po odečtení všech výrobních nákladů a výnosů. Do hrubého zisku jsou obvykle zahrnovány výdaje na odpisy, ale už ne daně.

Provozní náklady zahrnují mzdy zaměstnanců, materiál, ale také režijní náklady.

Nerealizovaný zisk

Nerealizovaný zisk (anglicky Unrealized Profit) je zisk, k jehož vzniku už došlo, ale proces získání ještě nebyl plně ukončen. Nerealizovaný zisk existuje pouze "na papíře", protože neproběhla obchodní transakce.

Realizovaný zisk

Realizovaný zisk (anglicky Take Profit nebo Profit Target) je zisk, který je vygenerován z již ukončeného obchodu. To znamená, že peníze nejsou pouze na papíře jako u nerealizovaného zisku, ale jedná se o reálné finanční prostředky, které se promítnou v pokladně, na bankovním účtu nebo v denních obchodních výka"ech. Může se jednat o tzv. denní zisk. Nejlepší bankovní účet pro vaše podnikání vám poradí bankovní poradce, buď přímo v bance nebo jako nezávislá instituce. Některé banky dokonce nabízejí podnikatelský účet zdarma.

Účetní zisk

Účetní zisk zobrazuje, kolik peněz podnik vydělal za prodej nějakého zboží nebo služby. Jedná se o kladný hospodářský výsledek. Účetní zisk vzniká tím, že se od veškerých realizovaných výnosů odečtou všechny náklady.

Ekonomický zisk

Ekonomický zisk je často zaměňován s účetním ziskem. Rozdíl je v tom, že ekonomický zisk počítá pouze s ekonomickými výnosy a náklady. Ekonomický zisk je z pohledu ekonomů definován jako zisk, kdy se při kalkulaci výsledného zisku zohledňuje také faktor tzv. nákladů obětované příležitosti. Obětované příležitosti vyznačují teoreticky nejvyšší možnou částku, kterou bychom mohli za zboží nebo služby získat. Ekonomický zisk se tedy vypočítá jako rozdíl mezi výnosy, skutečnými náklady a náklady obětované příležitosti.

Ušlý zisk

Ušlý zisk v podstatě představuje nějakou škodu. Jedná se o majetkovou újmu, tedy něco, co poškozenému ušlo a nedosáhl toho. V praxi to znamená, že podnikatel očekával zvýšení majetku nebo zisků, ale ve skutečnosti se jeho majetek ani zisky nezměnily. Ušlý zisk tedy vyjadřuje rozdíl očekávaného majetku poškozeného, kterého by dosáhl, kdyby nedošlo ke škodné události a majetku, kterého dosáhl ve skutečnosti. Obvykle se ušlý zisk vyjadřuje v penězích.

Čistý provozní zisk

Čistý provozní zisk (anglicky Net Operating Profit after Taxes – NOPAT) je hodnota výnosů, která podnikateli zůstává po odečtení provozních nákladů a následném zdanění. Jinými slovy je čistý provozní zisk takový zisk, který je vytvořený provozní – tedy hlavní činností podniku a následně upravený o zdanění. Provozní zisk dává podnikateli možnost přehledně zjistit, jaké příjmy mu přináší pouze činnosti spojené s prodejem zboží nebo služeb.

Nerozdělený zisk minulých let

Nerozdělený zisk minulých letech je podle definice takový zisk, který zůstane společnosti po naplnění zákonných fondů, daňové povinnosti a výplatě dividend. Nerozdělený zisk vznikne účetním převedením disponibilního zisku.

Jak si jednoduše vypočítat zisk

Zisk je cílem každého podnikatele, ať už vlastní velký podnik nebo jenom přemýšlí, jak si přivydělat z domova. Aby věděl, jestli je jeho snažení úspěšné, je dobré si zjistit, jaký má zisk z podnikání. Jak jej jednoduše vypočítat?

 1. V první řadě je dobré si určit, jak dlouhé období chceme sledovat. Může se jednat o rok, čtvrtletí nebo měsíc, ale u větších podniků také delší časové období, např. pět nebo deset let.
 2. Následně si za sledované období sečteme veškeré příjmy, které jsme utržili. Může se jednat o příjmy z prodeje zboží nebo služeb, ale třeba i o členské příspěvky nebo v případě státních institucí daně. Pro spočítání celkového zisku je nutné od příjmů odečíst také veškeré výdaje, které vznikly při reklamacích nebo vracení zboží.
 3. V dalším kroku je potřeba spočítat všechny výdaje. Patří sem režijní náklady, náklady na mzdy i materiál. Pokud je podnikatel filantrop, do výdajů by měl započítat i dary na charitativní projekty a jiné akce.
 4. Nakonec už stačí jen od příjmů odečíst výdaje a hned člověk ví, jaký je zisk jeho podnikání.

Výkaz zisku a ztráty - výsledovka

Výkaz zisku a ztráty - nazývaný také jako výsledovka - zachycuje výsledek hospodaření obchodní společností. Je součástí účetní závěrky, kterou musí dělat každá účetní jednotka; rozlišujeme závěrku v plném rozsahu, kterou je nutné nechat ověřit auditorem, a závěrku ve zkráceném rozsahu auditorského ověření.

Výsledovka je povinná pro všechny právnické osoby, ale i pro fyzické osoby, které jsou zapsané v obchodním rejstříku, jejich obrat přesáhl 15 milionů za rok nebo z jiného důvodu vedou účetnictví. Netýká se tak běžných OSVČ, drobných podnikatelů nebo těch, kteří hledají způsob, jak si přivydělat z domova.

Výkaz zisku a ztráty dává na jednu stranu výnosy a na druhou stranu náklady, po jejich odečtení pak zjistíme, zda má firma zisk nebo je ve ztrátě. Výsledovka může mít druhové nebo účelové členění, vertikální nebo horizontální, nejčastější kombinací je vertikální a druhové členění. Mezi účtované náklady patří např. osobní a finanční náklady, daně, služby nebo finanční a mimořádné náklady. Jako výnos výsledovka uvádí tržby za vlastní výkony a zboží, změny stavu zásob, finanční a mimořádné výnosy, převodové účty a další. Díky tomuto podrobnému členění pomůže výkaz zisku a ztrát analyzovat výsledky hospodaření včetně přehledu o tom, kde má společnost finanční rezervy a kde případně ušetřit, aby byl výsledný zisk co největší.

Daň ze zisku

Daň ze zisku musí odvádět každý, kdo podniká, pronajímá nebo generuje jakékoliv jiné příjmy. Daň ze zisku je známá spíše jako daň z příjmů a patří mezi nejdůležitější příjmy do státního rozpočtu. Fyzické osoby odvádí daň ze zisku ve výši 15 %, právnické osoby 19 %. Otázkou, jak vypočítat procenta, o která sníží daň ze zisku příjmy, se ale nezabývají pouze podnikatelé. Daňové přiznání si musí podávat sami i někteří zaměstnanci. Daň ze zisku je uvalena na příjmy z podnikání, zaměstnání, nájmu, kapitálového majetku, příjmy z jiných činností i výhry v soutěžích atd.

Kam si ukládat zisky, aby se zhodnocovaly?

Každý, kdo podniká, by se kromě otázky generování zisků měl zamyslet i nad tím, jak se svými zisky naložit. Lidé s podnikatelským myšlením, kteří nepřemýšlejí jen nad tím, jak si přivydělat z domova, obvykle své peníze neutratí ani je nenechají někde jen tak ležet ladem. Zajímají se o další zhodnocení peněz získaných z prodejů. Ten nejlepší bankovní účet pro uložení větších částek je takový, který přináší zhodnocení v podobě úroků. K tomu dobře poslouží spořící účet, poradit může také bankovní poradce, který se na tuto problematiku specializuje.

Podnikatelé by si měli také rozmyslet, který je ten nejlepší bankovní účet přímo pro ně. Některé banky nabízejí dokonce podnikatelský účet zdarma, bez účtování správních poplatků. Výhodou toho, že budete mít pořádek ve financích je to, že když někdy výnos z podnikání nebude dostatečný, je pro vás dostupná podnikatelská půjčka. Ta se může hodit na rozjezd nového podnikání i pro další investice.

Z podnikatele, který generuje dostatečné zisky, se může stát také filantrop. Může si vybrat oblast, do které chce investovat v podobě sponzorského daru, některé společnosti dokonce zakládají vlastní charity. Kromě dostatku peněz na účtu pak takový člověk může mít dobrý pocit z toho, že pomohl lidem, kterým se nedaří tak dobře, jako jemu.

Ztráta

Ztráta je opakem zisku. Opět se jedná o rozdíl mezi příjmy a náklady firmy, společnosti, podniku nebo OSVČ. Je-li výsledkem podnikání ztráta, převažují ve firmě náklady nad výnosy. Pokud je podnikání v mínusu, mluvíme často o “čisté ztrátě”, méně častý je výraz “záporný zisk”.

Ztráta může v podnikání nastat velmi náhle a nemusí to být vinou podnikatele. Během fungování firmy se často objevují různé problémy, související s celkovou ekonomickou situací nebo postavením trhu. Pokud ztráta nastane vlivem takových okolností, obvykle se dá jen těžko ovlivnit. V takových situacích může pomoci například podnikatelská půjčka.

V případě, že podnikání vykazuje ztrátu dlouhodobě, je vhodné se zamyslet, kde ušetřit a ztrátu tak snížit. Podnikatel by neměl být v první řadě filantrop, který dotuje svůj podnik například z vlastních úspor. Je dobré prozkoumat režijní náklady, ušetřit peníze může i podnikatelský účet zdarma. Variantou je také zvýšení obchodní marže, pokud to situace na trhu dovoluje.

Ztráta ale může být i vina podnikatele, který nesprávně manipuloval s penězi. Ideálně by měl každý, kdo řídí podnik, činit svá rozhodnutí tak, aby se do ztráty nedostal. V prvních letech podnikání však bývá ztráta celkem běžnou záležitostí, ze které není potřeba se hroutit.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy Investice a spoření