Zisk: Jaké jsou všechny podoby a druhy zisku? | VímVíc.cz

Zisk: Jaké jsou všechny podoby a druhy zisku?

05. 11. 2019

Dnes se opět podíváme na trochu teorie, kterou bychom ale rádi všichni převedli do praxe, do reality. Zisk je něco, po čem všichni toužíme. V článku si definujeme zisk jako takový, rozdělíme si druhy zisku a nasměrujeme Vás, jak byste mohli jednotlivých zisků dosáhnout. Opakem zisku je ztráta, i na tu se v článku podíváme a něco málo si o ní řekneme.

Zisk - všechny podoby a druhy zisku, druhy zisku

Zisk

Je potřeba říct, že ziskem se rozhodně nemyslí Váš příjem ze zaměstnání, Váš plat, zisk je ekonomický pojem, kdy je ziskem myšlen rozdíl mezi výnosy a náklady. Tato charakteristika se tedy týká firem, podniků, společností a živnostníků, kteří si musí vést své účetnictví.

Výše zisku definuje výši úspěchu dané firmy, tedy, čím vyšší zisk, tím se jedná o úspěšnější firmu.

Zisk - všechny podoby a druhy zisku, druhy zisku

Jinak řečeno, zisk je odměnou podnikateli za jeho činnost, za jeho podnikatelské schopnosti. Cílem podnikání je uspokojit zákazníka, uspokojit spotřebitele, který po té rád a opakovaně za danou službu/zboží zaplatí.

Můžeme také říct, že ziskem se rozumí rozdíl mezi náklady a výnosy.

Jakým způsobem jde v zásadě dosáhnout zisku?

  • snížením nákladů
  • zvýšením výnosů

Pro rozšíření si můžeme definovat náklady, kterými myslíme spotřebu ekonomického zdroje, která je obvykle doprovázena i finančním úbytkem, s výdajem peněz. Naopak výnosy myslíme získané finanční prostředky prodejem, produkcí, službami, aj., můžeme sem ale i počítat např. úroky z vkladů.

Druhy zisku

Obecnou definicí zisku je, že se ziskem vyjadřuje to, co podnik svojí vlastní činností z vloženého kapitálu vytěžil a jak rozmnožil ty hodnoty, které byly původně do podniku vloženy. Tato definice nám toho sama o sobě moc neřekne, proto musíme přistoupit k rozdělení zisku do podkategorií, které nalezneme v českém účetnictví.

Vybrali jsme pro Vás těchto 8 podkategorií zisku:

  1. čistý zisk
  2. daňový zisk
  3. disponibilní zisk
  4. hrubý zisk
  5. nerealizovaný zisk
  6. realizovaný zisk
  7. účetní zisk
  8. ekonomický zisk

1. Čistý zisk

Čistý zisk (anglicky EAT - Earnings after Taxes) je výsledek hospodaření za účetní období, je již po zdanění a určen k rozdělení mezi vlastníky a podnik.

EAT = výsledek hospodaření za účetní období.

K čemu je znalost čistého zisku dobrá? Informace o čistém zisku je důležitá například pro investory, banky nebo dodavatele, které díky této částce okamžitě vidí, jak se firmě daří nebo nedaří.

2. Daňový zisk

Daňový zisk slouží jako základ pro výpočet daně z příjmu na základě ustanovení Zákona o daních z příjmů.

3. Disponibilní zisk

Disponibilní zisk je tzv. hospodářský výsledek po zdanění. Disponibilní zisk vypočítáme tím, že od hrubého účetního zisku odečteme daň z příjmu.

4. Hrubý zisk

Hrubý zisk (anglicky Gross Profit) rozdíl mezi čistými tržbami a náklady prodaného zboží. Hrubý zisk obvykle zahrnuje výdaje na odpisy, ale nezahrnuje daně.

Zisk - podoby, druhy, druhy zisků, rozdělení zisků

5. Nerealizovaný zisk

Nerealizovaný zisk (anglicky Unrealized Profit) je zisk, který byl udělaný, ale ještě nebyl plně zrealizovaný, nedošlo k obchodní transakci.

6. Realizovaný zisk

Realizovaný zisk (anglicky Take Profit nebo Profit Target je zisk, který pochází z dokončeného obchodu. Může se jednat o tzv. denní zisk, který se za daný den zobrazuje v pokladně, na bankovním účtu nebo v denních obchodních výkazech.

7. Účetní zisk

Účetní zisk nám ukazuje, kolik peněz jsme si vydělali, když jsme prodali nějaké zboží nebo službu.

Definici účetního zisku můžeme shrnout takto - výnosy mínus skutečné náklady rovná se účetní zisk.

8. Ekonomický zisk

Ekonomický zisk je často zaměňován s účetním ziskem. Ekonomický zisk je z pohledu ekonomů definován jako zisk, kdy se při kalkulaci výsledného zisku zohledňuje také faktor tzv. nákladů obětované příležitosti. Co jsou to obětované příležitosti? Obětované příležitosti vyznačují teoreticky nejvyšší možnou částku, kterou bychom mohli za zboží nebo služby získat.

Vzorec ekonomického zisku vypadá takto - výnosy mínus skutečné náklady mínus obětované příležitosti rovná se ekonomický zisk.

Ztráta

Ztráta je opakem zisku. Opět se jedná o rozdíl mezi příjmy a náklady firmy, společnosti, podniku nebo OSVČ, kdy převažují náklady a firma se tedy dostává do celkové ztráty. Podnikání je obtížné a je potřeba mít tyto údaje, informace plně pod kontrolou a předvídat budoucnost, udělat maximum pro to, abychom se nedostali do ztráty.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy Investice a spoření