Jak používat výkaz práce a co je evidence docházky | VímVíc.cz

Jak používat výkaz práce a co je evidence docházky zaměstnanců

09. 02. 2024

Rozdíl mezi evidencí pracovní doby a evidencí docházky je poměrně zásadní. Podívejte se, jak vypadá evidence pracovní doby (výkazu práce) a jaké jsou povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele s pracovním výkazem a s docházkou.

Výkaz práce

Evidence pracovní doby vs. evidence docházky zaměstnanců

Může to být vhodné téme k tomu, jak začít konverzaci – vysvětlit rozdíl mezi dvěma pojmy. Zatímco evidence pracovní doby (výkaz práce) je právní pojem nacházející se v zákoníku práce, evidence docházky zaměstnanců není povinná a její absence nijak nesnižuje hodnocení zaměstnavatele. Jedná se v podstatě o informaci o docházce. Tedy o době, kterou stráví zaměstnanci v místě pracoviště.

Evidence pracovní doby nebo jinak evidence odpracované doby je povinná a zaměstnavatel ji musí vést ke každému zaměstnanci zvlášť. Takový výkaz práce může mít zaměstnanec i ve svém mobilu ve formě aplikace. Evidence docházky si zaměstnanci mohou vést, ale není to povinností. Až budete příště v pracovním kolektivu řešit MultiSport karty, možnost sickday a jiné benefity, můžete začít konverzaci s rozdíly mezi pracovním výkazem a evidencí docházky.

Moderní přístup i stará škola

Evidence pracovní doby, nebo-li výkaz práce zaměstnance, nemá jasně stanovenou formu. To je především z důvodu různorodosti prací, úkolů a rozložení směn. Při práci v Hornbachu budete jistě potřebovat jinou variantu výkazu práce než při řízení kamionu. Elektronizace pracovního výkazu také není výjimkou a vše stojí pouze na přehlednosti a průkaznosti. Je důležité si pamatovat, že evidence pracovní doby není povinností zaměstnance, ale zaměstnavatele.

Zaměstnanec má povinnost chodit do práce svědomitě a nevymýšlet si důvody, proč nechodit nebo nečerpat co nejvíce sickdays. Ovšem i zde platí, že záleží na druhu zaměstnání a mělo by jít o jistou vzájemnou spolupráci. V dnešní době je velmi populární elektronická forma evidence pracovní doby (například aplikace v mobilu Výkaz práce), která již obsahuje všechny informace a je uživatelsky jednoduchá a přehledná. Ne každému vyhovuje moderní forma pracovních výkazů. Stále existují papírové varianty. Varianta papírového výkazu je připravená na konci článku.

Evidence docházky zaměstnanců a pracovní výkaz online

Dnes je běžné všechno modernizovat, zjednodušovat a digitalizovat. Evidence docházky zaměstnanců a pracovní výkaz je možné evidovat online formou. Ať už se jedná o výkaz práce vzor v počítači nebo o mobilní aplikaci výkaz práce. Ne každému však vyhovuje evidence docházky zaměstnanců online formou. Může se jednat o starší osoby, které si s moderními technologiemi nerozumí, anebo mají větší důvěru v tištěnou podobu evidencí pracovních dob vzorů.

Pokud se do práce musíte nutit, nechce se vám vstávat a jakousi radost hledáte při čtení citátů o práci, možná je vhodný čas na změnu zaměstnání. Citáty o práci jistě namotivují k životní změně, ale první krok zůstává vždy na jednotlivci.

Absence online výkazu práce zaměstnanců nesnižuje hodnocení zaměstnavatele. V očích zaměstnanců je to spíše absence benefitů a MultiSport karet. V každém případě si někteří zaměstnanci zaznamenávají do mobilu pracovní výkaz i evidenci docházky. Příkladem mohou být třeba řidiči, kteří zapisují i přestávky, přesuny z bodu A do bodu B atd.

Evidence pracovní doby vzor aneb výkaz práce zaměstnanců

Evidence pracovní doby je povinná a slouží jak zaměstnavateli pro organizaci práce, tak zaměstnanci jako důkaz pro případné příplatky za práce nad rámec klasické pracovní doby. Evidenci pracovní doby se jinak říká výkaz práce zaměstnanců či pracovní výkaz. Evidence pracovní doby vzor není zákonem daný. Je pouze nutné, aby byla evidence přehledná a průkazná. Jedině tak bude sloužit oběma stranám.

Výkaz práce vzor musí vypovídat o celkovém rozložení pracovního nasazení každého zaměstnance. Dokládá jak celkovou pracovní dobu či přestávky v práci, tak přesčasy nebo dobu pracovní pohotovosti. Toto poté slouží jako doklad, který při kontrole předloží zaměstnavatel. Dále evidence pracovní doby plní funkci podkladu pro výplatu a zaměstnanec si může vždy vyžádat náhled či kopii výkazu práce.

Výkaz práce zaměstnance: Výkaz práce vzor

Zde je příklad toho, jak vypadá tištěný výkaz práce vzor. Podoba pracovního výkazu není přesně daná, je pouze nutné, aby výkaz práce zaměstnance zahrnoval vše potřebné a aby do něj vše potřebné mohlo být zapsáno. Ne vždy je nutné vědět, komu patří číslo zaměstnance. Například pro shodu jmen a příjmení je dobré odlišit zaměstnance právě osobním číslem.

Pracovní výkaz například nemusí obsahovat přestávky na jídlo či pracovní pauzy. Na internetu je mnoho verzí výkazů práce, které je možné si vytisknout zdarma i za poplatek. Ve všech případech však platí, že čím přehlednější výkaz práce bude, tím jednodušší bude každodenní povinnost s ním spojená.

VÝKAZ PRACOVNÍCH HODIN

Měsíc ____________

Jméno a příjmení zaměstnance ________________________________

Pracovní doba od _____ do _____. Pracovní přestávka od ______ do ______.

Výkaz práce vyhotovil _____________________ Schválil _______________________

Dne _______________

Evidence pracovní doby formulář

Dalším příkladem evidence pracovní doby formuláře je blok, který obsahuje několik listů pracovního výkazu. Evidence pracovní doby formulář obsahuje hlavičku pro razítko, kde se uvádí firma, jméno a příjmení zaměstnance, případně titul. Dále měsíc a rok, oddělení či útvar na pracovišti a osobní číslo zaměstnance. Je proto dobré vědět nebo mít pomůcku, komu patří číslo.

Výkaz práce vzor (tištěná forma výkazu práce) má předtištěné dny v měsíci číslicemi od 1 do 31 a uvádí se příchod a odchod v hodinách a minutách. Do výkazu práce se zaznamenávají i přestávky, přestože to není povinné, a celkový počet odpracovaných hodin. Pracovní výkazy dále musí obsahovat přesčasy, noční přesčasy a pracovní pohotovosti. V evidenci pracovní doby vzoru nemusí být přestávka na jídlo, pracovní pauzy nebo bezpečnostní přestávky.

Výpočet pracovní doby

Tzv. pracovní kalkulačka neboli výpočet pracovní doby slouží k rychlému spočítání celkové odpracované doby za konkrétní období. Výpočet pracovní doby je nejlepší využívat například v excelových tabulkách, kde se pro součet použije vzorec pro sumu jednotlivých řádků či sloupců. Výpočet pracovní doby se hodí pro výdělek / odměnu za odpracovanou hodinu. Od celkové pracovní doby v daném období se odečtou přestávky a objeví se výsledek. Pracovní kalkulačky jsou k dipozici na internetu zdarma.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní smlouvy Práva a povinnosti zaměstnanců Start kariéry Pracovní právo Uvnitř firem a kanceláří Zaměstnání a podnikání Návody