Vdovský a sirotčí důchod 2020 | VímVíc.cz

Vdovský a sirotčí důchod 2020

22. 10. 2020

Jako sirotek, vdova či vdovec se člověk dostává do velice smutné a těžké životní situace, kdy ho většinou na nějaký čas ochromí pouze smutek. Bohužel poté přichází na řadu také nevyhnutelná byrokracie, která je s úmrtím spojená. Pozůstalým pomůže zbytek rodiny, rodinní známí a přátelé. V mnoha případech mají pozůstalí nárok na podpůrčí důchody, které jim mohou v těžké životní situaci pomoct: jedná se o sirotčí, vdovské či vdovecké důchody, které jsou v České republice vypláceny ze sociálního pojištění, které je v ČR povinné. Tyto důchody patří mezi tzv. pozůstalostní důchody. Kdo má nárok na sirotčí, vdovské a vdovecké důchody? V jaké jsou tyto důchody výši? Kde si o ně mohou žadatelé požádat? Jaké podmínky je potřeba splnit pro přiznání nároku?

Vdovský a sirotčí důchod 2020

Vdovský důchod

Vdovský důchod, vdovecký v případě muže, patří mezi tzv. pozůstalostní důchody, které jsou poskytovány ovdovělým osobám z českého důchodového systému (spolu se starobním, invalidním a sirotčím důchodem). Všechny informace o vdovském důchodu jsou stanoveny v zákoně o důchodovém pojištění (z. č. 155/1995 Sb.).

Nárok na vdovský důchod

Kdo má nárok na vdovský důchod? Na vdovský či vdovecký důchod má nárok vdova či vdovec po zemřelé osobě (manželce nebo manželovi), která pobírala starobní nebo invalidní důchod. V případě, že zemřelá osoba ještě nepobírala důchod, ale ke dni úmrtí splnila podmínku potřebné doby pojištění na důchod (starobní nebo invalidní), vzniká nárok na vdovský důchod také. Musí být ale splněny tyto podmínky. Pokud by osoba zemřela zaviněním pracovního úrazu, vzniká nárok na vdovský důchod automaticky a nemusí být tyto podmínky splněny.

Aby mohl být uplatněn nárok na vdovský důchod, je nutné, aby byli zemřelý a pozůstalý v manželském svazku, bez splnění této podmínky není možné uplatnit nárok na vdovský důchod. Pokud byli manželé rozvedeni, nárok na vdovský důchod nevzniká. Bohužel nevzniká ani nárok partnerům, druhům, párům v registrovaném partnerství, ani v případě že spolu žili v dlouhodobém soužití nebo měli společné potomky.

Žádost o vdovský důchod

Kde se podává žádost o vdovský důchod? Žádost o vdovský důchod podává pozůstalý na příslušné Správě sociálního zabezpečení podle místa trvalého bydliště. Žádost o vdovský důchod se podává osobně a s žadatelem ji sepíše zaměstnanec, který se specializuje na důchodové pojištění. Je doporučováno, aby se žadatel objednal na konkrétní čas, protože žádost o vdovský důchod je administrativně náročný proces, který zabere určitý čas. Nárok na vdovský důchod je možné uplatnit i zpětně a výplata bude přiznána od data vzniku nároku, tedy od data úmrtí. Limit pro vyplacení vdovského důchodu je až 5 let zpátky.

K žádosti je nutné doložit tyto dokumenty:

 • doklad totožnosti žadatele,
 • úmrtní list zesnulého,
 • oddací list,
 • pro výplatu důchodu na účet je třeba předložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice – majitel účtu.

Žadatel si může nechat vyplácet vdovský důchod na svůj bankovní účet nebo poštovní poukázkou a důchod si bude vyzvedávat na pobočkách pošty v České republice.

Výpočet a výše vdovského důchodu

Jaká je výše vdovského důchodu? Výpočet výše vdovského důchodu je ovlivňován 2 faktory: délka doby důchodového pojištění po zemřelé osobě a výše jejích výdělků dosažených v rozhodném období. Vdovský důchod se dále skládá ze 2 částí: ze základní a procentní výměry. Základní výměra je pro všechny žadatele stejná, procentní výměra se odvíjí od finanční situace pozůstalé osoby a zemřelého.

Výpočet vdovského důchodu je velmi komplikovaný a je plně v režii České správy sociálního zabezpečení.

Vdovský důchod jak dlouho

Jak dlouho je vdovský důchod vyplácen? Vdovský důchod jak dlouho, tato otázka trápí mnoho žadatelů a přejí si na ni znát odpověď. Standardně probíhá výplata vdovského důchodu po dobu 1 roku. Delší doba vyplácení vdovského důchodu může být pouze v přesně specifikovaných případech:

 • pozůstalá osoba se stará o nezaopatřené dítě nebo pečuje o dítě či o svého rodiče nebo o rodiče zemřelého manžela/ky (tchána, tchyni), kteří jsou závislí na jeho/její pomoci ve stupni II, III nebo IV,
 • pozůstalá osoba je v invalidním důchodu ve třetím stupni,
 • pozůstalá dosáhla zákonem stanoveného věku.

V těchto případech je vdovský důchod vyplácen po celou dobu, co jsou splněny výše zmíněné podmínky.

Kdo má nárok na vdovský a sirotčí důchod - pravidla

Sirotčí důchod

Problematika sirotčího důchodu je také upravována zákonem o důchodovém pojištění (z. č. 155/1995 Sb.).

Sirotčí důchod je druhý z tzv. pozůstalostních důchodů, který je určen na podporu pozůstalých. Sirotčí důchod je poskytován osiřelým dětem z českého důchodového systému. Osiřelé děti mají nárok na sirotčí důchod po zemřelém rodiči v případě, že rodič pobíral starobní nebo invalidní důchod nebo zemřel na následky pracovního úřadu. Nezaopatřené dítě je do ukončení povinné školní docházky nebo do věku 26 let, pokud studuje a soustavně se připravuje na výkon budoucího povolání.

Sirotčí důchod podání žádosti

Žádost o sirotčí důchod se podává také osobně na Odboru správy sociálního zabezpečení podle trvalého bydliště. Za nezletilou osobu podává žádost zákonný zástupce, pokud je pozůstalému více jak 18 let, podává žádost sám. Žádost je sepsána osobně na OSSZ ve spolupráci s odborníkem na důchodové pojištění. Je také doporučováno objednat se na přesný den a čas, protože podání žádosti je časově náročné.

Žádost je možné podat také zpětně a nárok na dávku bude přiznán ke dni úmrtí rodiče. Maximální doba, do kdy může být dávka přiznána, je 5 let zpětně.

Jaké doklady jsou k žádosti o sirotčí důchod potřebné:

 • doklad totožnosti,
 • rodný list dítěte,
 • úmrtní list zesnulého,
 • potvrzení o studiu u dítěte staršího 18 let,
 • pro výplatu důchodu na účet je třeba předložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice – majitel účtu.

Sirotčí důchod výpočet

Jak se počítá a jaká je výše sirotčího důchodu? Sirotčí důchod výpočet, tato otázka zajímá všechny žadatele o sirotčí důchod. Výše sirotčího důchodu je ovlivňována 2 faktory: délkou doby důchodového pojištění po zemřelé osobě a výší jejich výdělků dosažených v rozhodném období. i sirotčí důchod se skládá ze 2 částí: ze základní a procentní výměry. Základní výměra je pro všechny stejná, procentní výměra se odvíjí od finanční situace zemřelé a pozůstalé osoby. Výše procentní výměry činí 40 % procentní výměry důchodu, který pobírala (nebo by pobírala) zesnulá osoba k datu úmrtí.

Sirotčí důchod výpočet je velmi komplikovaný a přesně ho vždy vypočítá ČSSZ.

Sirotčí důchod jak dlouho

Jak dlouho je vyplácen sirotčí důchod? Sirotčí důchod je vyplácen po celou dobu, kdy je dítě nezaopatřené, tedy maximálně do věku 26 let, kdy dokládá potvrzení o studiu. Výplata sirotčího důchodu náleží i v době prázdnin mezi jednotlivými ročníky studia na dané škole a i mezi jednotlivými studii, například mezi středoškolským či vysokoškolským, bakalářským a magisterským stupněm denního studia apod., pokud na sebe studium bezprostředně navazuje. Doba mezi jednotlivými studii na vysoké škole však nesmí přesáhnout 3 kalendářní měsíce.

Tip: Vykouzlete dětem úsměv na tváři produkty z e-shopu Feedo.cz. Výhodnější nákup vám umožní slevové kupóny Feedo.cz.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Rodina Návody