Dohoda o pracovní činnosti 2019 | VímVíc.cz

Dohoda o pracovní činnosti 2019: Jak vypadají změny?

23. 11. 2018
Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti 2019

Přemýšlíte nad pracovním poměrem, dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti? Podmínky dohody o pracovní činnosti se pro rok 2019 od minulého roku liší. Zvyšuje se například limit pro odvody sociálního a zdravotního pojištění. Ten budou muset osoby zaměstnané na tuto dohodu platit až při měsíčním příjmu alespoň 3 000 korun. Co se ještě změní?

DPČ firmy klasicky využívají v okamžiku, kdy chtějí zaměstnat někoho na kratší pracovní úvazek. Nebo po dohodě o pracovní činnosti sahají společnosti ve chvíli, kdy v létě, v období dovolených, potřebují za své zaměstnance zástupy. Pro ty, kteří podepíšou DPČ, je radostnou zprávou to, že od ledna příštího roku se dohoda stává ještě výhodnější. Ušetří nejen zaměstnanci, ale i zaměstnavatelé. Částka započitatelného příjmu (více níže) totiž vzroste.

V roce 2019 se dohoda o pracovní činnosti stane výhodnější pro zaměstnance, ale i zaměstnavatele.

Průměrná mzda a vyměřovací základy

Nařízení vlády 213/2018 Sb. stanovilo nové údaje o průměrné mzdě. Právě z průměrné mzdy, která má v ČR stále rostoucí tendenci, lze odvodit redukční hranici, ze které je možné vypočítat výši důchodů v následujícím roce. Údaje o průměrné mzdě také určují výpočty minimálních a maximálních vyměřovacích základů.

Bez výše zmíněných údajů bychom nebyli schopni vypočítat v nadcházejícím roce ani zálohy pojistných OSVČ (osob samostatně výdělečně činných) pro rok 2019. A i ty se výrazně zvýší.

Z průměrné mzdy, která má v ČR stále rostoucí tendenci, se vypočítává mnohé. Výše důchodů, vyměřovací základy nebo také zálohy na sociální a zdravotní pojištění.

Zákoník práce a DPČ

Zaměstnavatelé, kteří uzavírají dohodu o pracovní činnosti, se musí řídit ustanoveními § 76 zákoníku práce. Pokud dohodu neuzavřete s potenciálním zaměstnavatelem písemně, považuje se za neplatnou. Ve smlouvě musí být uvedeny tyto náležitosti: druh sjednané práce, datum nástupu a také místo, kde budete činnost vykonávat.

Dále je nutné domluvit se předem na výši odměny, která bude ve smlouvě uvedena a vám vyplácena. Nesmí být opomenuty ani podmínky poskytování mzdy. Právě výše odměny a podmínky jejího poskytování hrají zásadní roli při stanovování existence účasti zaměstnance na pojištění.

DPČ je potřeba se zaměstnavatelem uzavřít písemně. Smlouva musí obsahovat několik údajů, především ale výši odměny a podmínky jejího poskytování.

Dohoda o pracovní činnosti a další náležitosti

Ustanovení § 76 zákoníku práce také jasně definuje pracovní dobu zaměstnanců pracujících na DPČ. Dohoda o pracovní činnosti nesmí u jednoho zaměstnavatele přesáhnout v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Tato podmínka se vztahuje na celé období, ve kterém je DPČ uzavřena. Maximální doba však zároveň činí nejdéle 52 týdnů.

Ustanovení § 76 zákoníku práce definuje také délku pracovní doby, která nesmí u jednoho zaměstnavatele přesáhnout v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby.

Jiná ustanovení než pro pracovní poměr

Pokud uzavřete dohodu o pracovní činnosti, nemůžete se dožadovat ve smlouvě zmínky o nároku na odstupné, pracovní době, době odpočinku či překážkách, které vzniknou v zaměstnání na straně zaměstnance. Běžně se tato ustanovení uzavírají ve smlouvě na plný pracovní poměr.

Pokud byste přece jen na těchto ustanoveních v DPČ trvali, zkuste si sjednat výjimku. Ať už o osobních překážkách v práci či nároku na dovolenou.

Pokud byste v rámci DPČ chtěli mít ustanovení o době odpočinku, pracovní době či nároku na dovolenou, zkuste si sjednat výjimku.

Sociální pojištění při DPČ

Vše závisí na rozsahu práce, který pro zaměstnavatele vykonáváte. Běžně se sociální pojistné odvádí stejně, jako je tomu i u hlavních pracovních poměrů. Pokud má ale zaměstnanec na DPČ sjednanou částku příjmu, která dosahuje méně než 2 500 korun, případně není sjednána vůbec, o sociální pojistné se starat nemusí. Od ledna příštího roku se limit zvyšuje o 500 korun, tedy na 3 000 korun.

Odvádět sociální pojištění musí zaměstnavatel až u částky přesahující 2 500 korun. V roce 2019 limit roste dokonce na 3 000 korun.

Zdravotní pojištění při DPČ

A jak je to se zdravotním pojištěním? Novinkou pro příští rok je, že zdravotní pojištění nebude muset odvádět zaměstnavatel za zaměstnance, který nemá odměnu vyšší než 2 999 korun. Jakmile zaměstnancova odměna dosáhne 3 000 korun, bude muset firma začít řešit odvody zdravotního pojištění.

Zároveň to ale pro zaměstnance s příjmem nižším než 3 000 korun znamená skutečnost, že musí řešit svůj pojistný stav jiným způsob. Každý pojištěnec totiž musí zdravotní pojištění platit. Ať už se jedná o plátce jako jeho samotného, či zaměstnavatele. V některých případech platí zdravotní pojištění za osoby stát. Bývá to především v případech nezaopatřených dětí, důchodců, či osob na rodičovské dovolené.

Zdravotní pojištění odvádí zaměstnavatel za zaměstnance až při příjmu vyšším než 2 999 korun. Platit si zdravotní pojištění je ale pro všechny osoby povinné.

Započitatelný příjem

Díky nařízení vlády se mění i částka započitatelného příjmu. Jedná se o příjem, který se zahrnuje do vyměřovacího základu pro pojistné na pojištění. Dle zákona o důchodovém pojištění je rozhodný (započitatelný) příjem definován jako desetina součinu všeobecného vyměřovacího základu.

Celý výpočet je ale trochu komplikovanější. Kromě komplikovaného všeobecného vyměřovacího příjmu se navíc musí použít přepočítací koeficient. Velmi zjednodušeně se pro rok 2019 týkají odvody sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců pracujících na DPČ až od částky 3 000 Kč.

Důležité je také to, že se mění i částka započitatelného příjmu pro rok 2019. Je definována dle zákona o důchodovém pojištění.

Zákon o daních z příjmu

Srážková daň se ale dle zákona o daních z příjmu nijak nemění. Její limit je nadále, i v roce 2019, 2 500 korun. Zaměstnavatelé i zaměstnanci mohou od příštího roku ušetřit a měsíční odměnu má mnoho z nich v plánu navýšit právě na 2 999 korun. V každém případě bude ale od odměny ve výši 2501 Kč zúčtována zálohová daň.

Zákon o daních z příjmu mluví jasně. V praxi to znamená, že pokud má zaměstnanec více než jeden souběžný příjem, podá si sám daňové přiznání, ve kterém uvede zdanitelné příjmy od všech současných zaměstnavatelů.

Pokud se tedy i vy rozhodujete pro práci na dohodu o pracovní činnosti, směle do toho!

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní smlouvy