Kdo má nárok na sirotčí důchod? | VímVíc.cz

Kdo má nárok na sirotčí důchod?

07. 03. 2018

Bohužel, život přináší různé situace. Mezi ty tragické patří také úmrtí jednoho z rodičů. Dítě má v takovém případě nárok na sirotčí důchod. Automaticky to ale neplatí pro všechny nezaopatřené děti. Před úmrtím rodiče totiž musí být splněno několik podmínek.

Sirotčí důchod

Nezaopatřené děti

Mezi nezaopatřené děti řadíme ty, které ještě nedokončily povinnou školní docházku anebo se soustavně připravují na budoucí povolání. Sirotčí důchod je tedy vyplácen dítěti po dobu studia, ale pouze do věku 26 let.

Nárok na sirotčí důchod má i dítě do 18 let, které sice dokončilo povinnou školní docházku, ale je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá žádný nárok na podporu v nezaměstnanosti či podporu při rekvalifikaci.

Sirotčí důchod lze pobírat po dobu studia nejdéle do 26 let.

Musí být splněno několik podmínek

Aby takové dítě mohlo pobírat sirotčí důchod, musí být splněny ještě následující podmínky. Zemřelý rodič musí ke dni úmrtí splnit podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní či starobní důchod nebo sám pobírat jeden z těchto důchodů. Nárok na sirotčí důchod také vzniká, pokud rodič zemřel následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

Žádný nárok na sirotčí důchod ale nevzniká po zemřelém pěstounovi. Ani když si sirotka někdo osvojí.

Pokud dítě přijde o oba rodiče, náleží mu sirotčí důchod za každého z nich.

Osvojení sirotka znamená zánik nároku na sirotčí důchod.

Kolik činí sirotčí důchod 2018

Základní výměra pro sirotčí důchod v roce 2018 je 2 700 Kč. Výpočet důchodu se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměra je určena procentuálně z průměrné mzdy. Procentní výměra je 40 % z částky důchodu, který rodič pobíral nebo by na něj měl v budoucnu nárok. Sirotčí důchod tak bude ovlivněn dobou pojistného plnění a mzdou zemřelého.

Pro sirotčí důchod v případě invalidního důchodu je potřeba pouze polovina doby důchodového pojištění.

Sirotčí důchod ovlivňuje mimo jiné i výše mzdy zemřelého.

Kde a jak zažádat o sirotčí důchod

Za nezletilé dítě podává žádost jeho zákonný zástupce, tj. druhý rodič. Pokud dítě dosáhlo plnoletosti, zažádá samo na Okresní správě sociálního zabezpečení. S sebou potřebuje občanský průkaz, rodný list, potvrzení o studiu a úmrtní list zemřelého. Dále bude potřebovat doklady o studiu zemřelého, vojenskou knížku v případě otce a v případě matky rodné listy dětí. Také případné potvrzení o evidenci na úřadě práce a evidenční list důchodového pojištění. Poté žadatele ČSSZ písemně informuje, zda splňuje podmínky pro uznání sirotčího důchodu. Pokud ne, žadatel má právo se odvolat proti rozhodnutí do 30 dnů.

Zažádat o sirotčí důchod lze na OSSZ příslušícímu bydlišti žadatele.

Sirotek si může přivydělat

Přiznání sirotčího důchodu není překážkou pro jiný přivýdělek. Jedinou podmínkou zůstává řádné prezenční studium. Student si tak může přilepšovat na brigádě. Pokud sirotek studuje jinak než prezenčně, nesmí se jeho výdělečná činnost podílet na pojistném plnění. Při přerušení nebo ukončení studia dříve, než bylo uvedeno v potvrzení o studiu, ztrácí sirotek nárok na sirotčí důchod a musí o této skutečnosti písemně informovat ČSSZ nejdéle do 8 dnů.

Pokud je sirotčí důchod vyplácen v době, kdy sirotkovi již nenáleží, bude ho muset vrátit.
článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy Pracovní právo