Průměr známek a vážený průměr známek | VímVíc.cz

Jak se počítá průměr známek a vážený průměr známek

03. 07. 2023

Žáci a studenti často odkládají zlepšení svých známek až na konec školního roku. První školní den uplyne jako voda a poslední dny školního roku také. Proto se někdy stane, že se pololetní vysvědčení liší od závěrečného vysvědčení. Jak vypočítat průměr známek z vysvědčení a jeho zlepšování je věčným tématem, jak začít konverzaci. Pro zjištění toho, jak si děti vedou průběžně ve škole, stačí provést výpočet průměru známek, použít předvídač známek nebo zkusit online nástroj průměr známek kalkulačka. Vážený průměr známek na vysokou školu není jediné využití průměru v životě.

Výpočet průměru se dá využít i v jiných oblastech života než je studium a škola. Vědět, jak vypočítat průměr, může být užitečné u zjišťování výšky průměrného platu. Znalost průměrných platů je vhodná pro porovnání pracovních příležitostí. Podnikatel bude chtít vědět, jaký je jeho průměrný zisk a využije k tomu průměr výpočet. Výpočet průměru se dá využít při zjišťování průměrné spotřeby pohonných hmot nebo u měsíčních nákladů rodiného rozpočtu nebo jednotlivce (náklady na bydlení, energie, splátku studentské půjčky apod.).

Vážený průměr známek

Co je průměr?

Průměr je jednoduše statistická veličina, která definuje a zobrazuje střední hodnotu ze všech naměřených hodnot. Průměr není jen jeden, je více druhů průměrů. Například skutečný průměr, aritmetický průměr, geometrický, úhlový průměr, zdánlivý a vážený průměr. Aritmetický průměr je nejvíce známý mezi širokou veřejností. Už proto, že se využívá k výpočtu průměru známek a také u kalkulačky průměru. Je to součet všech měřených hodnot vydělený počtem těchto hodnot. Geometrický průměr značí typickou hodnotu více čísel tím, že nahrazuje hodnoty v jejich součinu.

Úhlový průměr se používá v astronomii pro měření úhlu pozorovatelem mezi krajními body objektu (vesmírného či hvězdného tělesa). Zdánlivý průměr a úhlová velikost jsou jen jiné termíny pro úhlový průměr. Výpočet průměru je využíván v mnoha oblastech, nejvíce ho však uplatní žáci ve školách a jejich rodiče třeba pro průměr známek na vysokou školu. K vylepšení průměru známek s vahou může pomoci primat.cz, internetový nástroj. Díky sdílení materiálů mezi studenty, a dalším nabízeným výhodám, může primat.cz probudit ve studentech zájem o studium a v budoucnu vyústí až v titul MBA.

Pokud studenti váhají, co dělat doma, studium a zlepšování váženého průměru známek se zdá být jako efektivní využití času. Zájemci o titul MBA by měli vědět, že se nejedná o vysokoškolské studium, ale o jakýsi doplněk k vysoké škole. Výpočet průměru známek patří mezi časté aktivity studentů i jejich rodičů, kteří chtějí vědět, jak si vedou jejich děti. Jednoduché zjištění výsledku provede nástroj s názvem průměr známek kalkulačka nebo aplikace předvídač známky.

Kde se využívá výpočet průměru

Základními průměry jsou aritmetický průměr a vážený průměr. Aritmetický průměr je součet všech naměřených hodnot a následné dělení počtem těchto hodnot. Díky jednoduchým výpočtům průměru si lehce spočítáme průměrný zisk, průměrnou mzdu v jednotlivých oblastech, plat letušky, průměrný výnos, který přináší spořicí účet nebo průměrný náklad na splátku studentských půjček. Je dobré vědět, jak se počítá průměr.

Jestli máme více volného času a nevíme, co dělat doma, můžeme jej využít k prozkoumání toho, jak vypočítat průměr známek z vysvědčení. Pokud je u aritmetického průměru velký počet měřených hodnot a nechce se nám dělat průměr výpočet z hlavy, s tím, jak vypočítat průměr, pomůže online kalkulačka (například rychlá kalkulačka známek, kalkulačka průměru či rovnou předvídač známky).

Výpočet průměru známek pomocí aritmetického průměru

Většina lidí považuje za nejjednodušší použít aritmetický průměr. Stejně jako výpočet procent, a jiné primární matematické úkony, je aritmetický průměr vyučován na základních školách. Jak se počítá průměr pro „školní účely“? Aritmetický průměr je součet několika hodnot, tento součet je následně vydělen počtem samotných hodnot. Aritmetický průměr však počítá s tím, že všechny zadané hodnoty mají stejnou váhu. Pokud tomu tak není a známky jsou různé váhy, je potřeba vědět, jak vypočítat průměr známek s váhou. V takovém případě se použije výpočet váženého průměru známek.

Aritmetický průměr využijeme i v podnikání pro výpočet průměrného zisku nebo výnosu společnosti. Výpočet průměru ocení zaměstnanci, kteří díky němu mohou porovnat průměrný plat letušky nebo všichni, kteří si sjednávají studentské půjčky na pořízení vybavení pro studium a chtějí znát průměrné náklady spojené s těmito úvěry. Výpočet průměru má široké využití podobně jako výpočet procent. Jak výpočet procent, tak výpočet průměru se dá zjistit pomocí internetových nástrojů usnadňující práci. Může to být obecná online kalkulačka, specifická kalkulačka známek nebo průměr známek kalkulačka.

Jak zjistit průměry známek aritmetickým průměrem?

Jak vypočítat průměr známek z vysvědčení je snadné. Príklad se dá využít i pro situaci, jak vypočítat průměr známek na vysokou školu. Pokud má žák/student známky 1, 2, 1, 1, 3, 2 a všechny známky mají stejnou váhu, stačí je sečíst a vydělit jejich počtem následovně:

Součet šesti známek: 1 + 2 + 1 + 1 + 3 + 2 = 10

Podíl známek (součet jednotlivých známek děleno počet známek): 10 : 6 = 1,67 po zaokrouhlení na dvě desetinná místa. Výsledek učení několika měsíců by byl v tomto případě chvalitebný. Žákovi nebo studentovi vychází na vysvědčení lepší dvojka.

Jak vypočítat průměr známek: Vážený průměr známek

Obecně je pro studenty dobré neřešit průměr známek až na poslední chvíli. Je jasné, že žák nemá první školní den ještě žádné známky, ale na konci školního roku se průměr známek zlepšuje poměrně těžko. Jak vypočítat průměr známek? Z matematického hlediska se vážený průměr známek počítá, pokud mají známky odlišnou důležitost. Váha známky, tedy její důležitost, je přiřazena ke každé jednotlivé známce, které náleží.

Zjednodušeně lze říci, že pokud má známka z nějakého předmětu váhu „5“, je to stejné, jako by žák tuto známku dostal pětkrát. Může to znít složitě, ale k dispozici jsou nástroje, které zjednoduší výpočty průměrů známek s váhou. Jedná se kupříkladu o online průměr známek kalkulačku. Jestliže mají všechny známky stejné hodnoty, vyjde výpočet průměru známek stejně, ať se použije aritmetický průměr nebo vážený průměr známek. Vážený průměr lze chápat také jako konkrétnější aritmetický průměr. Výsledkem může být kromě průměru školních známek například výhodnost sázky, kde jsou váhy pravděpodobnost výhry a prohry.

Vážený průměr známek: Průměr známek s váhou

Výpočet průměru známek s odlišnou váhou je o něco zdlouhavější. Téma průměru výpočtu s odlišnou vahou může být dobrým důvodem k tomu, jak začít konverzaci. Pro správný průměr výpočet nejdříve vynásobíme každou známku její vlastní vahou. Součet všech známek se dále vydělí celkovým počtem vah. Pro jasnější pochopení, jak se počítá průměr známek s váhou, je zde příklad pro vážený průměr známek:

  • Známka 1 s váhou 3
  • Známka 2 s váhou 4
  • Známka 3 s váhou 5

U výpočtu průměru známek s odlišnými váhami (váženého průměru známek) je prvním krokem vynásobení známky její vlastní váhou. To znamená:

  • Známka 1 s váhou 3 (1 × 3 = 3)
  • Známka 2 s váhou 4 (2 × 4 = 8)
  • Známka 3 s váhou 5 (3 × 5 = 15)

Součtem všech výsledků získáme výsledek 26. Následně musíme získat také součet hodnot jednotlivých vah. To se provede sečtením 3 + 4 + 5 = 12.

Posledním krokem je vydělit 26 číslem 12. V tomto příkladu je vážený průměr známek 2,16. Žák by dostal (jako v minulém příkladu) lepší dvojku. Samozřejmě je nejjednodušší a nejrychlejší způsob využít nějakou kalkulačku známek, která provede celý výpočet průměru známek s váhou za nás. Nástrojů je hned několik: předvídač známky, průměr kalkulačka online, anebo kalkulačky průměru, které umí pracovat s různými váhami známek.

Online kalkulačka známek a nástroje pro výpočet průměrů známek

Většina českých škol, ať už základních nebo středních, předává známky svým studentům prostřednictvím webových aplikací. Studenti dostanou první školní den přístupové údaje, aby se mohli oni i jejich rodiče přihlásit do této aplikace a mít přehled o výsledcích. Studenti mají možnost dopředu znát potencionální konečnou známku, kterou dostanou na vysvědčení. Zjistí to pomocí výpočtu průměru známek. Většina studentů si před testem, který by měl rozhodnout o jejich konečné známce, spočítá obě dvě možnosti.

To znamená, jaká známka jim bude vycházet v případě, že z daného testu dostanou čtyřku a o kolik by se mohla zlepšit, kdyby dostali třeba čistou jedničku. Tato funkce se nazývá předvídač známky. V případě, že konkrétní škola neposkytuje známky prostřednictvím aplikace, na internetu existují nástroje jako online kalkulačka, kalkulačka průměru známek na stejném principu, jako pracuje předvídač známky. Jednoduše stačí zapsat do online kalkulačky známku s její váhou. Kalkulačka známek automaticky vypočítá výsledek.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Zábava a volný čas Rodina Návody