Výpověď z pracovního poměru 2018 | vzory ke stažení | VímVíc.cz

Výpověď z pracovního poměru 2018 – vzory ke stažení

31. 01. 2018

Rozhodli jste se začít novou etapu života v nové práci? Chcete opustit stávající zaměstnání nebo Vás k tomuto činu přivedly zdravotní problémy, ale nevíte si rady se zpracováním výpovědi? Tento článek vám poskytne nejen vzory několika druhů výpovědí, ale také rady, které se vám mohou v průběhu podání výpovědi hodit.

Podpis výpovědi

Než si začnete hledat novou práci, podívejte se na platové tabulky pro rok 2018 i 2019, které vám napoví, jaký plat můžete získat.

Jestli Vás zajímají aktuální informace o výpovědích, tak si určitě přečtěte náš článek týkající se výpovědí v roce 2020.

Pár rad o výpovědi pro začátek

Změna práce je závažné rozhodnutí a je potřeba si ho dobře rozmyslet. Pokud jste se právě dostali do sporu se zaměstnavatelem nebo jste jen měli špatný den v práci, určitě není správné si teď stáhnout vzor výpovědi a za hodinu ho poslat nadřízenému. Dobře si rozmyslete, zda je Vaše stávající práce opravdu tak špatná, že je třeba ji měnit. Také se pozastavte nad tím, zda je teď vhodný čas na to si hledat práci novou, protože to ve většině případů znamená jak časově, tak psychicky náročný proces.

Pokud jste se již dostali přes fázi dobrého promyšlení si Vašeho rozhodnutí, zaměřte se na to, jak výpověď formulovat. V každém případě musí mít vždy psanou formu. Nestačí jen napsat nadřízenému e-mail či za ním přijít a oznámit mu, že chcete skončit. Výpověď musíte buď zaslat poštou nebo nejlépe donést zaměstnavateli osobně. Základní podmínky rozvázání pracovního poměru jsou řešeny v § 49 zákoníku práce.

Změnu práce si v každém případě dobře promyslete.

Informace s výpovědí spojené

Ve spojitosti s podáním výpovědi je mnoho věcí, o kterých má spoustu lidí málo nebo žádné informace. V této části se ve zkratce zaměříme na některé z nich.

Výpovědní lhůta

Výpovědní lhůta činí obecně 2 měsíce. Častým dotazem ale bývá, od kdy tato lhůta běží. Hodně lidí se domnívá, že počíná datem podání výpovědi, což je ale mylná informace. Tato doba začíná prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.

V průběhu výpovědní lhůty vám náleží půl dne volna týdně pro hledání nové práce. Využít tento čas tak můžete i pro pracovní pohovory a jiné pochůzky s tím spojené.

Jiná pravidla má ovšem výpověď ve zkušební době. V takovém případě žádná výpovědní lhůta neexistuje, a vy tak můžete zaměstnání opustit v podstatě z hodiny na hodinu. Stejně to ale platí i v případě, že dá výpověď nadřízený vám. Ani on nemusí na nic čekat a poslat domů vás může klidně hned. Ani jedna strana navíc nemusí uvádět důvod výpovědi.

Jak ale z práce odejít bez výpovědní lhůty a mimo zkušební dobu? Zákon stanovuje pouze dvě možnosti:

  • pokud podle lékařského posudku nemůžete vykonávat danou práci bez dalšího zdravotního rizika a zároveň vám zaměstnavatel do 15 dnů nezařídí jinou práci
  • pokud vám do 15 dnů ode dne splatnosti nedojde smluvená mzda

Odstupné

Tato informace je pro Vás důležitá především v případě, že výpověď nepodáváte Vy, jakožto zaměstnanec, ale zaměstnavatel ji podal vám. Častým případem je například výpověď z důvodu rušení firmy aj. V tento moment máte za zákonu nárok na odstupné, které bývá ve výši max. 3 platů. Pokud jste výpověď podali dobrovolně, žádné odstupné Vás s největší pravděpodobností nečeká. Ale jak se říká, zázraky se dějí…

Vzory výpovědí

A nyní ta nejdůležitější část, kterou jsou samotné vzory výpovědí. U každého příkladu se dozvíte něco o charakteru daného způsobu podání výpovědi.

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

V případě výpovědi dohodou se mění výpovědní lhůta ze 2 měsíců na sjednané datum. Jak vychází z názvu, tato výpověď je postavená na vzájemné dohodě obou stran. Tak jako ostatní výpovědi musí být i tato zhotovena písemně. Tento druh výpovědi se používá mimo jiné v případě zdravotních důvodů.

(vzor)

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

název……………

IČ: .....................

sídlo …………………….

jednající/zastoupená/ý .......................

(dále jen „Zaměstnavatel“)

a

pan/í .....................................................

rodné číslo ....................................

bydliště ...................

(dále jen „Zaměstnanec“)

uzavírají dle ustanovení § 49 zákoníku práce tuto dohodu o rozvázání pracovního poměru:

Zaměstnanec a Zaměstnavatel tímto rozvazují pracovní poměr založený pracovní smlouvou uzavřenou dne ………………, na základě které zaměstnanec pracoval u Zaměstnavatele jako ……………………….

Pracovní poměr skončí dnem ………... (datum).

K rozvázání pracovního poměru došlo na žádost zaměstnance.

nebo

Důvodem rozvázání pracovního poměru dohodou je ……………………. (důvody musejí být v dohodě uvedeny, požaduje-li to zaměstnanec)

Dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno převzal Zaměstnavatel a jedno Zaměstnanec.

V ............... dne ..............

..............………………….

Zaměstnavatel

(razítko a podpis)

V .............. dne ........……

..............…………………

Zaměstnanec

(podpis)

Výpověď ve zkušební době

V rámci tříměsíční zkušební doby může zrušit pracovní poměr jak zaměstnanec tak zaměstnavatel bez udání důvodu. Výpověď musím být zpravidla doručena nejpozději 3 dny před koncem této doby a platnosti nabývá ještě tentýž den.

(vzor)

Výpověď ve zkušební době

společnost ……………………………

IČ: ………………………………………

sídlo ……………………………………

jednající ………………………………

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Dle pracovní smlouvy sjednané ……..., pracuji ve vaší společnosti jako …………….. V uzavřené pracovní smlouvě je sjednaná tříměsíční zkušební doba. V souladu s ustanovením §66 zákoníku práce vám sděluji, že ukončuji pracovní poměr ve zkušební době, a to ke dni …………….

V …………………………… dne …………………….

podpis zaměstnance

…………………………..

podpis zaměstnavatele

……………………..

Výpověď z pracovního poměru – ze strany zaměstnance

Výpověď z pracovního poměru může zaměstnanec podat kdykoliv. Výpovědní lhůta pak trvá standardně 2 měsíce.

(vzor)

Výpověď z pracovního poměru

název zaměstnavatele ………………………………

IČ: ………………………………………………………..

sídlo ……………………………………………………….

Výpověď z pracovního poměru

Vážený pane/í …………………,

u Vaší společnosti jsem na základě pracovní smlouvy ze dne ……………, zaměstnán/a jako …………………………………… . Tímto v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 zákoníku práce dávám výpověď z pracovního poměru. Pracovní poměr skončí uplynutím zákonné dvouměsíční výpovědní doby dnem ………………………… .

V …………………………. dne ……………

podpis zaměstnance

……………………...

datum narození ……………...

adresa trvalého bydliště …………………………………………………..

Převzal/a:

datum …………

jméno ……………………….

funkce ………………..

podpis zaměstnavatele

………………………..

Výpověď z pracovního poměru – ze strany zaměstnavatele

Zaměstnavatel musí udat vždy důvod výpovědi v souladu se zákoníkem práce.

(vzor)

Výpověď daná zaměstnavatelem

(podle § 52 písm. g) zákoníku práce)

(Zaměstnanec)

jméno a příjmení ………………………………….

adresa …………………………………………………

Výpověď z pracovního poměru

Vážený/á pane/í,

sdělujeme vám, že v souladu s ustanovením § 52 písm. g) zákoníku práce rozvazujeme váš pracovní poměr v ………………………………….., a to formou výpovědi z důvodu …………………………………. . Dvouměsíční výpovědní lhůta a začne běžet první den měsíce následujícího po doručení této výpovědi.

(V nejčastějším případě – výpovědi z důvodu nadbytečnosti podle písm. c) zákoníku práce, doplníme větu o nároku na odstupné.)

V ……………………… dne ……………………..

podpis zaměstnavatele

………………………….

Výpověď převzal:

podpis zaměstnance

……………………….

Dne ……………………….

nebo

Zaměstnanec odmítl převzít výpověď dne ……………………………..

Podpis svědka odmítnutí

…………………………...

Stihli jste si najít novou práci?

Pokud jste si již během výpovědní doby stihli najít novou práci, jste za vodou. Nyní si musíte jen obstarat pár dokumentů, které budete při nástupu potřebovat. Patří mezi ně:

  • Životopis – I přestože jste ho zaměstnavateli již posílali, pro jistotu ho mějte vytištěný s sebou při nástupu do práce.
  • Zápočtový list – Ten si odnesete s sebou z bývalého zaměstnání. Nezapomeňte ho přinést v den nástupu do zaměstnání nového.
  • Výpis z rejstříku trestů – Ten si jednoduše obstaráte na poště.
  • Doklady – A nakonec dokument, který u sebe budete pravděpodobně mít i bez naší rady.
  • Průkaz totožnosti budete potřebovat při vyplnění pracovní smlouvy. K tomu si připravte i číslo bankovního účtu, na který vám bude chodit výplata.

Musíte na úřad práce?

Může se stát, a není to výjimkou, že si během výpovědní lhůty nestihnete najít novou práci. V takovém případě vás čeká schůzka na úřadu práce, kde se registrujete do evidence úřadu práce. Dlouho s tím neotálejte, protože od konce výpovědní lhůty máte pouze 3 dny na to, abyste se na úřad dostavili.

Po registraci se automaticky stane stát vaším plátcem sociálního a zdravotního pojištění. Mimo to ale můžete také zažádat o podporu v nezaměstnanosti, v takovém případě ale budete muset splnit nějaké podmínky.

S registrací na úřadu práce neváhejte ani v případě, že máte jen několika denní prodlevu mezi odchodem z bývalého a nástupem do nového zaměstnání. Jak zní i název jednoho z našich článků, registrace na úřadu práce si vyplatí i na měsíc, a to už jen z důvodu právě pojištění.

Registraci na úřadu práce musíte provést do 3 dnů od ukončení pracovního poměru.

S hledáním nového zaměstnání vám pomůže nabídka práce a spolu s ní hodnocení zaměstnavatelů.

Rok 2018 je brzy minulostí, a proto jsme pro vás s předstihem připravili nový článek o výpovědi z pracovního poměru. Pro všechny aktuální informace a případné změny v zákoníku práce tak přejděte na aktuální verzi.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo