Vdovský důchod 2020 | Jak spočítat a uplatnit nárok? | VímVíc.cz

Vdovský důchod 2020 | Jak spočítat a uplatnit nárok?

24. 03. 2020

V České republice rozlišujeme 4 druhy důchodů: starobní důchod, invalidní důchod, sirotčí důchod a vdovský/vdovecký důchod. My se dnes zaměříme na vdovský/vdovecký důchod, který je řazen mezi tzv. pozůstalostní důchody. Pozůstalostní důchody jsou poskytovány ovdovělým osobám z českého důchodového systému. Vysvětlíme si, jak se počítá výše vdovského/vdoveckého a jakým způsobem na něj můžeme uplatnit nárok.

Vdovský důchod - jak spočítat vdovský důchod, jak uplatnit vdovský důchod

Vdovský důchod 2020

Mnoho lidí si mylně myslí, že nárok na vdovský/vdovecký důchod vzniká automaticky v momentě, kdy manžel/ka zemře, tak tomu ale není. Na pozůstalostní důchod vzniká nárok v okamžiku, kdy zemře osoba (manžel/ka), která pobírala starobní nebo invalidní důchod nebo v den úmrtí splňovala podmínky pro jeho nárokování. Tyto podmínky nemusí být splněny v případě, že se jednalo o pracovní úraz.

Vdovský důchod - jak spočítat vdovský důchod, jak uplatnit vdovský důchod

Problematika pozůstalostních důchodů je upravována zákonem o důchodovém pojištění (z. č. 155/1995 Sb.).

Kde a jak podat žádost o vdovský/vdovecký důchod?

Žádost musí být podána osobně žadatelem na příslušné OSSZ podle místa trvalého bydliště. Žádost může být podána jinou osobou v případě, že bude pověřena plnou mocí, která nemusí být úředně ověřena.

Žádost o vdovský/vdovecký důchod za Vás sepíše zaměstnanec OSSZ. Nezapomeňte s sebou přinést potřebné doklady a dokumenty.

Potřebné doklady a dokumenty

V případě, že zemřelá osoba již pobírala starobní nebo invalidní důchod, je potřeba doložit tyto doklady a dokumenty:

 • doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas či povolení k pobytu)
 • úmrtní list zesnulého
 • tiskopis Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice – majitel účtu

V případě, že zemřelá osoba ještě důchod nepobírala, musíte doložit tyto doklady a dokumenty:

 • doklady o době studia (i nedokončeného)
 • potvrzení školy o délce studia
 • doklady o době vojenské služby
 • doklady prokazující výchovu a péči o děti
 • doklady o dobách pojištění nebo náhradních dobách

Výše vdovského/vdoveckého důchodu

Výše pozůstalostního důchodu je ovlivňována 2 faktory:

 • délka doby důchodového pojištění po zemřelé osobě
 • výše výdělků zemřelé osoby dosažených v rozhodném období

Dále se vdovský/vdovecký důchod skládá ze 2 části: základní výměry a procentní výměry. Základní výměra je stejná pro všechny důchody a je pevně stanovena zákonem o důchodovém pojištění.

V případě, že pozůstalá osoba nepobírá starobní nebo invalidní důchod, činí výše procentní výměry 50 % procentní výměry důchodu, který pobírala nebo by pobírala zesnulá osoba k datu úmrtí. Pokud pozůstalá osoba již pobírá starobní či invalidní důchod, dochází k tzv. souběhu důchodů.

Do doby pojištění se do výpočtu vdovského/vdoveckého důchodu započítávají také náhradní doby pojištění, jako např. výchova a péče o dítě.

Na internetu naleznete nejrůznější online kalkulačky vdovského/vdoveckého důchodu, které Vám pomohou vypočítat jeho přibližnou výši. Přesnou částku vdovského/vdoveckého důchodu ale může vypočítat pouze ČSSZ.

Zpracování žádosti o pozůstalostní důchod

Žádost je poté předána ústředí ČSSZ, kde je následně rozhodnuto o nároku na důchod a jeho výši. Vyřízení žádosti trvá obvykle do 90 dní. Obvykle bývá žádost vyřízena dříve. Žadatel nakonec obdrží písemné rozhodnutí, zda byl důchod přiznám, v jaké výši a od jakého data byl důchod přiznám.

V případě zamítnutí žádosti, pokud nebyly splněny podmínky nároku na vdovský/vdovecký důchod, obdrží žadatel rozhodnutí o zamítnutí žádosti s odůvodněním a důvody zamítnutí.

Den výplaty vdovského/vdoveckého důchodu

V písemném rozhodnutí ČSSZ o nároku na důchod je uveden termín, kdy Vám bude pozůstalostní důchod vyplácen. Obvykle bývá důchod vyplácen mezi 2. až 24. dnem v měsíci, vždy v sudý den.

Jak dlouho je vdovský/vdovecký důchod vyplácen?

Výplata pozůstalostního obvykle probíhá po dobu jednoho roku od smrti manžela/ky. Déle je důchod vyplácen pouze v případě, jsou-li splněny následující podmínky:

 • pozůstalá osoba se stará o nezaopatřené dítě
 • pozůstalá osoba je sám/sama v invalidním důchodu ve třetím stupni
 • pozůstalá osoba dosáhl/a zákonem stanoveného věku

Důchodový systém v České republice

Mimo vdovský/vdovecký důchod se v českém důchodovém systému nachází dále starobní důchod, invalidní důchod a sirotčí důchod. Existuje také předčasný starobní důchod, ten ale není vyplácen ze státního důchodového pojištění, ale z doplňkového penzijního spoření.

Na starobní důchod mají nárok čeští občané, kteří dosáhli důchodového věku a získali potřebnou dobu důchodového pojištění. Invalidní důchod rozlišuje 3 stupně invalidity. Sirotčí důchod patří také mezi pozůstalostní důchody a je určený osiřelým dětem. Máte také nárok k odchodu do předčasného důchodu, pokud jste si platili doplňkové penzijní spoření, jedná se o tzv. předdůchod.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Peníze Rodina Návody