Víte, jak napsat plnou moc a k čemu slouží? | VímVíc.cz

Víte, jak napsat plnou moc a k čemu slouží?

15. 04. 2019

Plná moc vám může pomoci v mnoha životních situacích. V jakých okamžicích a na jakých místech nabývá účinnosti? K čemu různé druhy slouží, kdy se používají, kdy začínají být akceptované a kdy naopak zanikají? Vytvořili jsme pro vás přehledový článek, ve kterém vám kromě jiného poradíme, kde najít vzor plné moci.

Plná moc

Plná moc k zastupování

Plná moc se může hodit v mnoha životních situacích. Jestliže se nemůžete dostavit na úřad osobně, popřemýšlejte o zplnomocnění zástupce. Můžete vytvořit tzv. univerzální plnou moc neboli plnou moc k zastupování v jakýchkoliv situacích, uchýlit se můžete ale také ke zplnomocnění pouze pro konkrétní úřední úkon, například k přepisu auta či k zastupování vlastníka nemovitosti.

Plná moc VZOR ke stažení zdarma

Zástupce neboli zmocněnec za vás (tedy zmocnitele) bude jednat vaším jménem v rozsahu, který je stanoven v uzavřené dohodě. Udělení plné moci je upravené občanským zákoníkem v ustanovení o smluvním zastoupení. Tento akt je jednostranné potvrzení o ujednání a vzniku smluvního zastoupení.

Plná moc formulář

Plná moc jako jednostranné potvrzení obsahující podpis zmocnitele slouží pro účely osvědčení třetím osobám. V některých případech je zákonem požadována písemná forma a notářsky nebo úředně ověřená plná moc.

Písemnou formu vyžadují různé druhy plné moci, například univerzální plná moc či generální plná moc. Zástupce musíte písemnou formou zplnomocnit ale i pro některé další úřední akty. Pokud se cítíte bezradně a nevíte, jak ji vytvořit, využijte formulář plné moci, tedy předtištěný listinný dokument, do kterého písemně vyplníte potřebné osobní údaje.

Plná moc a její udělení

Za jaké situace může být plná moc udělena? Účastníky plné moci jsou zmocnitel udělující plnou moc a zmocněnec přijímající plnou moc. V plné moci je třeba vždy uvést rozsah zástupcova oprávnění, výjimku tvoří jen procesní plná moc advokátovi v řízení před soudem. Zmocněncem může být fyzická i právnická osoba. Fyzická osoba jedná osobně, za právnickou osobu vystupují její statutární orgány.

Připomeňme si důležité fakty týkající se plných mocí. V první řadě udělení plné moci nemá žádnou univerzální formu. Někdy, v případech stanovených zákonem, může být udělena pouze v okamžiku, kdy má onu výše zmíněnou písemnou formu, jindy stačí domluva ústní. Někdy se neobejdete bez notářsky nebo úředně ověřené plné moci, jindy nic takového není třeba.

Plná moc a její zánik

Zmocnitel má vždy právo plnou moc odvolat (tohoto práva se nemůže vzdát), už při zmocňování osoby je ale možné dohodnout se na podmínkách, za kterých lze plnou moc prohlásit za neplatnou. Plnou moc lze anulovat i ze zvláště závažných důvodů. Dle § 448 odst. 1 občanského zákoníku zaniká plná moc vždy, pokud:

 • jsou provedena právní jednání, pro které byla udělena
 • zástupce nebo-li zmocněnec plnou moc vypoví
 • zmocnitel plnou moc odvolá
 • jeden z účastníků zemře nebo zanikne (pokud bylo ujednáno něco jiného)

Je třeba vzít v potaz i následující. Pokud zmocnitel plnou moc anuluje, ale zároveň se o tom nedozví zmocnitel a ani třetí osoba vůči které zmocnitel jedná, může zmocněnec za zmocnitele stále platně jednat. A jestliže zemřel zmocnitel nebo plnou moc vypověděl zmocněnec, pak musí zmocněnec vykonat vše, co nesnese odkladu a co je nutné pro ochranu práv zmocnitele či jeho právního nástupce.

Sepsání plné moci

Jak napsat plnou moc

K sepsání plné moci stačí zpravidla textový editor, ideální pomůckou je MS Word. Plná moc musí zpravidla obsahovat několik náležitostí:

 • celé jméno zmocněnce i zmocnitele
 • adresu zmocněnce i zmocnitele
 • rodné číslo zmocněnce i zmocnitele
 • popis konkrétního právního či úředního výkonu (tedy objasnění, proč plnou moc zástupci udělujete)
 • datum a udělení plné moci (přičemž uvedení ukončení plné moci je dobrovolné a doporučuje se uvádět název měsíce, nikoliv pouze číslovku)
 • podpisy, které nejsou v některých případech vyžadovány, ale nic jimi nezkazíte (podpis můžete jednoduše ověřit u přepážky Czech POINTu na České poště)

Určení obou stran (tedy jejich osobní údaje) musí být zaznamenány tak, aby nebylo možné je zaměnit s jinými osobami. Případně, pokud se na sepsání plné moci necítíte, může být vaším pomocníkem internetový vyhledávač, který vám nabídne množství vzorů. Stačí do něj zadat následující slova “plná moc vzor”.

Substituční plná moc

Než si představíme jednotlivé druhy plné moci, řekněme si, co je substituční plná moc. Pokud totiž zadáte do internetového vyhledávače fráze typu “vzor plná moc” nebo “plná moc vzor 2018”, zobrazí se vám ve výsledcích také vzory substituční plné moci.

Substituční plnou moc uděluje zmocněnec dalšímu člověku, tzv. substitutovi. Ten následně jedná za prvotního zmocněnce. Vytvoření substituční plné moci tak může mnohým vytrhnout trn z paty, nelze ji ale udělit v každém případě. Udělit substituční plnou moc lze pouze v okamžiku, kdy prvotní plná moc obsahuje takové zmocnění nebo v případě, kdy je zmocněncem právnická osoba.

Teď už si ale představme jedny z nejčastějších případů zplnomocnění.

Plná moc k přepisu auta

Jedním z nejčastějších případů svěření plné moci do rukou druhé osoby bývá za účelem jednání při přepisu automobilu. Plná moc k převodu vozidla slouží pro osobu, která chce vozidlo používat na pozemní komunikaci. Nestačí pouze provedení koupě jako takové, to vás ještě neopravňuje k jeho používání. K přihlášení vozidla na příslušném registru vozidel lze zplnomocnit kohokoliv.

Plná moc k přepisu vozidla

Přepis vozidla již nelze dělat tak oblíbeným polopřevodem, kdy původní majitel auto odhlásil ve svém bydlišti a poslal příslušné doklady kupci vozidla. Ten si automobil ve svém bydlišti a na svém úřadě přihlásil.Současná legislativní podoba umožňuje pouze převod v jednu chvíli, ovšem na kterémkoliv úřadě s rozšířenou působností. Aby nemuseli být u přepisu obě strany, tak se často vystavuje plná moc k přepisu vozidla, která může být napsána klidně ručně, avšak musí mít úředně ověřený podpis.

Již čtyři roky, od roku 2015, se odhlášení a následné přihlášení auta děje na daném úřadě v jednom okamžiku, což výrazně šetří čas všem původním i novým vlastníkům vozidel. Tohoto procesu se mohou zúčastnit obě strany, nebo je možné zastupování jinou osobou na základě plné moci. Úředně ověřenou plnou mocí k přepisu vozidla může disponovat prodávající, kupující nebo třetí osoba způsobilá k právním úkonům.

Náležitosti plné moci k přepisu vozidla

Plná moc

Neexistuje nic jako úředně stanovená forma plné moci, je tedy jen na vás, zda využijete online formuláře, vzoru plné moci k přepisu vozidla nebo si ji sepíšete rukou. Jaké jsou její náležitosti:

 • Identifikování zmocnitele i zmocněnce, tedy osoby, která plnou moc předává a té, která ji přijímá. Opět musí být oba určení tak, aby byla identifikace jednoznačná, tedy aby nebyla možná záměna s jinými osobami. Je potřeba uvést celé jméno, rodné číslo a bydliště. Případně také IČ či sídlo právnické osoby.
 • Obsah plné moci, v tomto případě stručný a jasný popis práv potřebných provedení změn vlastníka v registru vozidel.
 • Datum udělení plné moci, přičemž se stále doporučuje uvést název měsíce, nikoliv pouze číslovku. Plná moc může být časově a místně omezená.
 • Podpisy v případě plné moci k přepisu vozidla je nutné ověřit a to u notáře, na úřadě, na poště nebo na Czech POINTu.

A pokud nevíte, jak na přihlášení nového vozidla, na našich stránkách najdete mnoho rad.

Plná moc k zastupování vlastníka nemovitosti

Neméně často bývá zplnomocňování využíváno pro účel jednání na katastrálním úřadě, ke kterému je potřeba vytvoření plné moci k zastupování vlastníka nemovitosti. Jak musí taková plná moc k zastupování vlastníka nemovitosti vypadat? Představme si potřebné náležitosti pro tento typ zastupování:

 • Jednoznačné identifikování zmocnitele i zmocněnce, viz. výše.
 • Obsah plné moci, v tomto případě stručný a jasný popis práv potřebných pro zastupování vlastníka nemovitosti.
 • Datum udělení plné moci, viz. výše.
 • Podpisy v případě plné moci k zastupování vlastníka nejsou vyžadovány, ale jejich přítomnost a úřední ověření bývá více než doporučeno.

Ať už se rozhodnete sepsat plnou moc k zastupování vlastníka nemovitosti z jakéhokoliv důvodu, například kvůli darování nemovitosti, toto je minimum, které musí dokument obsahovat.

Česká pošta a plná moc

Česká pošta umožňuje na základě plné moci například přebírat poštovní zásilky a to dokonce online. Zmiňujeme ji i proto, že právě tento podnik se svými přepážkami Czech POINT hraje při ověřování podpisů na plných mocích důležitou roli.

Na 1000 poštách, které jsou označeny právě logem Czech POINT, můžete ověřit listiny (vidimace) a podpisy (legalizace). Dnes už s sebou navíc ani nemusíte mít okopírovaný dokument, vše za vás zhotoví pošta. Žadatel před ověřující osobou ověří podpis na smlouvě nebo plné moci, ověřující osoba ovšem nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů. Ověření každého podpisu na listině stojí 30 Kč, za kopírování formátu A4 zaplatíte 3 až 44 Kč.

Plná moc VZOR ke stažení zdarma

Vzor plné moci ke zkopírování

Plná moc

Já, níže podepsaný

Josef Vichtrle, rodné číslo: 911233/1534, bytem Ruská 908/11, 120 00 Praha 1,

tímto

zmocňuji

pana Andreje Bureše, rodné číslo 623456/4326, bytem Krymská 1234, 350 03 Praha

k tomu, aby mě zastupoval před Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, pracoviště Plzeň na Městském úřadě v Plzni, Odboru výstavby. Andreje Bureše zmocňuji k tomu, aby mým jménem činil:

Veškeré ústní i písemné úkony spojené s výstavbou rodinného domu na katastrálním pozemku č. 62345-678, 503 46 Plzeň

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, a to od 15. 6. 2019 do 13. 11. 2019

V Praze dne 15. 6. 2019

Podpis zmocnitele:

Výše uvedené zmocnění v plném rozsahu přijímám

Podpis zmocněnce:

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata: