Novela insolvenčního zákona 2019: Pomoc dlužníkům nebo věřitelům? | VímVíc.cz

Novela insolvenčního zákona 2019: Pomoc dlužníkům nebo věřitelům?

04. 06. 2019

Rok 2019 přináší novinky v mnoha oblastech. Kromě změn v zákoníku práce vejde v platnost novela insolvenčního zákona a to ke dni 1.6.2019. A jaké změny nejen v oddlužení nás čekají?

Novela insolvenčního zákona 2019: pomoc dlužníkům nebo věřitelům? affiliate-modra-nejlevnejsi-728x125-1557911966.jpg

Novela insolvenčního zákona přináší v novém znění změny ve více oblastech. Nejzásadněji ale tato upravuje proces oddlužení. To je poměrně klíčové téma pro většinu podnikatelů, ať už jsou na jakékoliv straně. Novela se dotkne jak věřitelů, tak i dlužníků.

Platnost novely insolvenčního zákona je od června 2019.

Novela insolvenčního zákona: Co to je oddlužení?

Oddlužení je proces, po kterém je člověk zbaven dluhu a přestává být dlužníkem. Může se tak stát na základě několika skutečností. Pokud dlužník splatí své pohledávky v plné výši, je pochopitelně oddlužen. Jsou ale případy, kdy může dojít k oddlužení i v případě, že člověk nezaplatí celkovou částku, kterou dlužil. Právě procesu oddlužení se novela insolvenčního zákona věnuje nejvíc.

Platební neschopnost/insolvence je stav, kdy dlužník nemůže ustát svým závazkům a není schopný splácet své dluhy.

Splnění oddlužení před novelou insolvenčního zákona – stará podoba

V nenovelizované podobě existuje pouze jediný způsob, jak se oddlužit. Během 5 let musel dlužník nezajištěnému věřiteli splatit alespoň 30% ze stávající pohledávky. Pokud dlužník tuto podmínku splní a též další podmínky dané zákonem, insolvenční soud osvobodí dlužníka od dalšího splácení a fakticky je brán jako bez dluhů.

Splnění oddlužení – nové modely

Výše popsaný model byl doposud jediný možný. To se ovšem s novelou insolvenčního zákona mění. Nově je člověk oddlužen i v případě, pokud během tří let dokáže splatit 60% své pohledávky. Dále je proces oddlužení kompletní, pokud se dlužník po dobu 5 let nezřekl své povinnosti a skutečně vynakládá po celou dobu veškeré úsilí k tomu, aby byl dluh splacen. Není zde už tedy vysloveně napsáno 30% splnění, ale soud předpokládá, že za to dobu by dlužník oněch 30% splatit měl.

Momentálně je tedy každý případ více v rukách soudců, protože záleží na nich, zda konkrétní situaci vyhodnotí tak, že dlužník skutečně vynaložil veškeré své úsilí k tomu, aby dluh zaplatil. Může se tak stát oddluženým i v případě, že nepřekročil 30% hranici.

  • 3 roky - 60 % dluhu mimo seniorů a invalidů
  • 5 let - 30 % dluhu nebo "vynaložení veškerého úsilí"
Nové znění insolvenčního zákona affiliate-modra-refinanc-728x125-1557911818.jpg

Speciální modely pro starobní důchodce a invalidy

Novela myslí také na lidi, jejichž příjem může být právě z důvodu nemoci nebo stáří menší a je pro ně tak o to těžší případné dluhy splatit. Pokud ještě předtím, než se dlužník dostane do problémů s insolvenčním soudem, vznikne člověku nárok na starobní důchod a tento nárok trvá po celou dobu procesu oddlužení, je člověk zbaven dluhu po třech letech pravidelného splácení.

V tomto případě je tedy dost pravděpodobné, že věřitel nedostane už ani dříve zákonem danou 30% výši pohledávky a do budoucna pak nebude mít nárok na to částku vymáhat.

Způsoby oddlužení

Z původních tří způsobů oddlužení se nyní dá oddlužit pouze dvěma způsoby. Nově se dlužník nevyhne zpeněžení svého majetku. Oddlužit se tedy může člověk pouhým zpeněžením svého majetku a nebo zpeněžením majetku v kombinaci s plněním splátkového kalendáře. Dřívější možnost splácet dluh pouze splátkovým kalendářem už není možná.

Přerušení oddlužení

Těchto nových institutů může využít dlužník v případě, že není dočasně schopen splácet pohledávku. Zažádat o přerušení může pouze z vážných důvodů a je na soudu, jak každý případ vyhodnotí. Přerušit povinnost splácení může soud až na jeden rok. Tyto novinky ale nemůže dlužník využívat opakovaně.

Byť je dlužníkovi na nějakou dobu prominuta povinnost splácení, další zákonem dané podmínky, jako nezatajovat žádný příjem, musí nadále splňovat. Tato doba přerušení se nezapočítává do doby nutné pro oddlužení a v momentě, kdy je dlužník opět schopen splácet, proces oddlužení pokračuje.

Prodloužení oddlužení

Byť i v prvním případě dojde k automatickému prodloužení procesu, nově existuje i přímo institut prodloužení oddlužení. Prodloužit proces může opět jen insolvenční soud a to o maximálně 6 měsíců. Ani tuto službu nemůže dlužník využívat opakovaně.

Oddlužení podnikatele

Byť se i na podnikatele vztahují výše napsaná pravidla, novela myslí speciálně na tuto skupinu. Součástí je i speciální úprava splátkového kalendáře pro podnikatele. Díky novele je tak podrobně popsán postup určení výše splátek. Výše splátek se stanoví individuálně podle příjmů podnikatele.

Tato částka, kterou určí insolvenční soud, je nevratná a podnikatel ji musí platit všem nezajištěným věřitelům a říká se jí zálohová splátka. Částka se určí podle zjištěného příjmu dlužníka a činí jednu dvanáctinu měsíčního příjmu.

affiliate-modra-refinanc-728x125-1557911818.jpg

Komu se tato novela více vyplatí?

Obecně tato novela má zajistit větší množství oddlužených lidí. Což znamená, že více vyhovuje dlužníkům, než věřitelům. Obzvlášť míří na lidi předlužené, kteří se dostali do tzv. dluhové pasti. Tato novela by měla lidem pomoci lépe zvládnout tíživou finanční situaci a dát jim více možností, jak se z této nepříjemné životní etapy dostat.

Najdou se lidé, kteří novelu vítají a kteří zase kritizují, ať už mezi odborníky, nebo jen na poli veřejnosti. Ale jako vždy se ukáže, jestli to byl krok správným směrem až v momentě, kdy novela vyjde v platnost.

Témata:

Ze života firem a kanceláří Personalistika a lidské zdroje