Novela insolvenčního zákona 2019: Pomoc dlužníkům nebo věřitelům? | VímVíc.cz

Novela insolvenčního zákona 2019: Pomoc dlužníkům nebo věřitelům?

04. 06. 2019

Rok 2019 přináší novinky v mnoha oblastech. Kromě změn v zákoníku práce vejde v platnost novela insolvenčního zákona a to ke dni 1.6.2019. A jaké změny nejen v oddlužení a oblasti insolvencí nás v roce 2019 čekají?

Novela insolvenčního zákona přináší v novém znění změny ve více oblastech. Nejzásadněji ale novela upravuje proces oddlužení. To je poměrně klíčové téma pro většinu podnikatelů, ať už jsou na jakékoliv straně. Novela se dotkne jak věřitelů, tak i dlužníků.

Platnost novely insolvenčního zákona je od června 2019.

Novela insolvenčního zákona: Co to je oddlužení?

Oddlužení je proces, po kterém je člověk zbaven dluhu a přestává být dlužníkem. Může se tak stát na základě několika skutečností. Pokud dlužník splatí své pohledávky v plné výši, je pochopitelně oddlužen. Jsou ale případy, kdy může dojít k oddlužení i v případě, že člověk nezaplatí celkovou částku, kterou dlužil. Právě tomuto procesu se novela insolvenčního zákona věnuje nejvíc.

Platební neschopnost/insolvence je stav, kdy dlužník nemůže ustát svým závazkům a není schopný své dluhy splácet.

Splnění oddlužení před novelou insolvenčního zákona – stará podoba

V nenovelizované podobě existuje pouze jediný způsob, jak se oddlužit. Během 5 let musel dlužník nezajištěnému věřiteli splatit alespoň 30% ze stávající pohledávky. Pokud dlužník tuto podmínku splnil a též další podmínky dané zákonem, insolvenční soud osvobodil dlužníka od dalšího splácení a fakticky byl brán jako občan bez dluhů.

Splnění oddlužení – nové modely insolvence

Výše popsaný model byl doposud jediný možný. To se ovšem s novelou insolvenčního zákona mění. Nově je člověk oddlužen i v případě, kdy se mu povede během tří let splatit 60% své pohledávky. Dále je proces oddlužení kompletní, pokud se dlužník po dobu 5 let nezřekl své povinnosti a skutečně vynakládá (po celou dobu) veškeré úsilí k tomu, aby byl dluh splacen. Není už tedy vysloveně napsáno 30% splnění. Soud ovšem předpokládá, že za tuto dobu by dlužník oněch 30% splatit měl.

Momentálně je tedy každý případ více v rukách soudců. Záleží na nich, zda konkrétní situaci vyhodnotí tak, že dlužník skutečně vynaložil veškeré své úsilí k tomu, aby se dluhu zbavil. Může se tak stát oddluženým i v případě, když nepřekročí 30% hranici.

  • 3 roky - 60 % dluhu mimo seniorů a invalidů
  • 5 let - 30 % dluhu nebo "vynaložení veškerého úsilí"
Nové znění insolvenčního zákona

Speciální modely pro starobní důchodce a invalidy

Novela myslí také na lidi, jejichž příjem může být právě z důvodu nemoci nebo stáří menší, a je pro ně tak o to těžší případné dluhy splatit. Pokud ještě předtím, než se dlužník dostane do problémů s insolvenčním soudem, vznikne člověku nárok na starobní důchod a tento nárok trvá po celou dobu procesu oddlužení, je člověk zbaven dluhu po třech letech pravidelného splácení.

V tomto případě je tedy dost pravděpodobné, že věřitel nedostane už ani dříve zákonem danou 30% výši pohledávky a do budoucna pak nebude mít nárok na to částku vymáhat.

Způsoby oddlužení podle nového zákona

Z původních tří způsobů oddlužení se nyní může člověk oddlužit pouze dvěma způsoby. Nově se dlužník nevyhne zpeněžení svého majetku. Oddlužit se může člověk pouhým zpeněžením svého majetku a nebo zpeněžením majetku v kombinaci s plněním splátkového kalendáře. Dřívější možnost splácet dluh pouze splátkovým kalendářem už není možná.

Jistá půjčka po insolvenci se v mnoha situacích zdá jako nejlepší řešení. Půjčky po insolvenci ihned mohou mít vysoké poplatky a nemusí být vždy snadné je získat. Před sjednáním je potřeba pročíst si podmínky.

Přerušení oddlužení

Těchto nových institutů může využít dlužník v případě, že není dočasně schopen splácet pohledávku. Zažádat o přerušení může pouze z vážných důvodů a je na soudu, jak každý případ vyhodnotí. Přerušit povinnost splácení může soud až na jeden rok. Tyto novinky ale nemůže dlužník využívat opakovaně.

Oddlužení a insolvence 2019

Byť je dlužníkovi na nějakou dobu prominuta povinnost splácení, další zákonem dané podmínky, jako nezatajovat žádný příjem, musí nadále splňovat. Tato doba přerušení se nezapočítává do doby nutné pro oddlužení a v momentě, kdy je dlužník opět schopen splácet, proces oddlužení pokračuje.

Prodloužení oddlužení

Byť i v prvním případě dojde k automatickému prodloužení procesu, nově existuje i přímo institut prodloužení oddlužení. Prodloužit proces může opět jen insolvenční soud a to o maximálně 6 měsíců. Ani tuto službu nemůže dlužník využívat opakovaně.

Oddlužení podnikatele dle novely insolvenčního zákona

Byť se i na podnikatele vztahují výše napsaná pravidla, novela myslí speciálně na tuto skupinu. Součástí je i úprava splátkového kalendáře pro podnikatele. Díky novele je tak podrobně popsán postup a určení pravidelné výše splátek. Výše splátek se stanoví individuálně podle příjmů, který podnikatel přiznává. Podle nového insolvenčního zákona by splátka neměla podnikatele ohrozit, ale pouze omezit, aby mohl splácet v relativním poklidu.

Tato částka, kterou určí insolvenční soud, je nevratná a podnikatel ji musí platit všem nezajištěným věřitelům a říká se jí zálohová splátka. Částka se určí podle zjištěného příjmu dlužníka a činí jednu dvanáctinu měsíčního příjmu.

Komu se tato novela více vyplatí?

Obecně tato novela má zajistit větší množství oddlužených lidí. Což znamená, že více vyhovuje dlužníkům, než věřitelům. Obzvlášť míří na lidi předlužené, kteří se dostali do tzv. dluhové pasti. Tato novela by měla lidem pomoci lépe zvládnout tíživou finanční situaci a dát jim více možností, jak se z této nepříjemné životní etapy dostat.

Najdou se lidé, kteří novelu vítají a stejně tak i tací, kteří novelu kritizují. Ať už mezi odborníky, nebo jen na poli veřejnosti. Jako vždy se ukáže, jestli to byl krok správným směrem až v momentě, kdy novela vyjde v platnost.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Práva a povinnosti zaměstnanců Úspěch v kariéře