Výše odpisu v případě pořízení majetku v průběhu roku | VímVíc.cz

Výše odpisu v případě pořízení majetku v průběhu roku

11. 04. 2018

Fyzické i právnické osoby mají možnost odepsat hmotný majetek, což má vliv na výpočet daně, ať už si vedete daňovou evidenci nebo účetnictví. Čtěte, jaké jsou metody odpisování.

Výše odpisu v případě pořízení majetku v průběhu roku

Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek je majetek, u něhož dochází časem k opotřebení a jeho pořizovací cena byla vyšší než 40 tisíc korun. Hmotný majetek se nikdy nespotřebovává jednorázově. Náklady na jeho pořízení se dají odepsat s výjimkou uměleckých předmětů a půdy. Dělí se na movité (auto, notebook) a nemovité (dům). U hmotného majetku také může dojít ke zhodnocení (např. rekonstrukce, modernizace nebo přestavba domu), které zvyšuje hodnotu majetku. Odpisy pak ovlivňují výpočet daně, ať už si vedete daňovou evidenci nebo účetnictví. Nezapomeňte, že při pořízení hmotného majetku v podobě domu vám vzniká povinnost platit daň z nemovitosti.

Dlouhodobý hmotný majetek se dělí na movitý a nemovitý a jeho pořizovací cena musí být vyšší než 40 000 Kč. Dochází u něj k opotřebení, ale může být i zhodnocen.

Slovníček pojmů

Odpis nemovitosti a dalšího majetku stanovuje zákon o daních z příjmů, zákon o účetnictví a zákon o oceňování majetku. V nich jsou obsažené některé termíny, kterým je potřeba rozumět.

  • Odpis – opotřebení hmotného majetku za určitou dobu vyjádřené v penězích
  • Oprávky – součet všech odpisů po dobu používání majetku
  • Vstupní cena – většinou se jedná o pořizovací cenu, ze které se odepisuje, v případě, že jste plátce DPH, je vstupní cena částka, za kterou jste si majetek pořídili mínus DPH
  • Reprodukční cena – částka, která se uvádí, pokud jste majetek zanesli do účetnictví nebo evidence později, než při jeho pořízení
  • Zůstatková cena – výsledek odečtu oprávek od vstupní ceny
  • Odpisové skupiny – určují, do jaké ze šesti odpisových skupin, majetek zařadíte a zjistíte, jak dlouho jej budete odepisovat
  • Odpisy upravuje zákon o daních z příjmů a odpis je částka, kterou je vyjádřeno opotřebení hmotného majetku v určitém čase
  • Daňové a účetní odpisy

Při odpisu majetku existují dvě možnosti – daňové a účetní odpisy. Při účetních odpisech si subjekt sám stanoví, po jakou dobu bude majetek odepisovat. Většinou se tato doba stanovuje podle reálné doby užívání majetku. V rámci účetního odpisu jsou dvě možnosti – podle doby upotřebitelnosti a podle výkonu (například počet ujetých kilometrů nebo vyrobených kusů zboží). Daňové odpisy mají vliv na výpočet daně a stanovení daňového základu. Daňové odpisy lze odepisovat rovnoměrně nebo zrychleně a počítají se ke konci účetního období. V případě, že uplatňujete výdaje paušálně, odpisy už jsou součástí paušálu v nejvyšší možné hodnotě.

Příklad: Můžeme si ukázat rozdíl v obou typech přepisů například na koupi auta. U daňových odpisů spadá automobil do 2. odpisové skupiny a je ho možné odepisovat 5. let. U účetních odpisů je možné si určit dobu odpisování podle způsobu používání. To znamená, že například truhlář, který svůj vůz používá často a autu hrozí větší opotřebení, jej bude odepisovat déle než někdo, kdo vůz příliš nepoužívá. V případě, že si nepořizujete nové auto, ale kupujete jej od původního majitele, nezapomeňte na přepis auta.

Existují dva druhy odpisů. Daňové odpisy je možné uplatnit rovnoměrně nebo zrychleně. Účetní odpisy se doba odpisování určuje podle doby upotřebitelnosti nebo výkonu.

Odpis majetku pořízeného v průběhu roku

V případě, že si fyzická nebo právnická osoba pořídila majetek v průběhu roku, mohou nastat dvě situace. Jestli se jedná o hmotný majetek, který patří do jedné z šesti odpisových skupin (jedná se tedy o daňový odpis ne účetní odpis), je možné uplatnit 100% roční daňový odpis. Rozhodující je totiž datum 31. prosince kalendářního roku, ke kterému se majetek eviduje. I v případě, že hmotný majetek vložíte do evidence 30. prosince, stále máte nárok na stoprocentní odpis. V případě, že je u vás evidovaný hmotný majetek k 1. 1., který kdykoli v průběhu roku prodáte, máte nárok uplatnit polovinu ročního odpisu.

Nárok na uplatnění 100% odpisu vzniká i v případě, že majetek zanesete do evidence či účetnictví v průběhu roku. Polovinu ročního odpisu lze uplatnit, když majetek během roku prodáte.

Přerušení a neuplatnění odpisů

V případě, že má fyzická nebo právnická osoba malý zisk, je ve ztrátě nebo se to prostě nehodí, je možné odpisování přerušit. Tím je nárok na odpis neuplatněný a doba, po kterou hmotný majetek odepisujeme, se o rok prodlouží. U rovnoměrného daňového odpisu je možné využít jen část ročního odpisu, respektive zvolit nižší odpis. Podobně jako v předchozím případě se doba odpisování prodlouží o neuplatněný díl. Samozřejmě v případě počítání výdajů procentem z příjmů (tzv. paušál) tyto varianty nejsou možné. Odpisování je možné přerušit a doba, po kterou je majetek odpisován, se prodlouží o neuplatněnou část. Při uplatnění výdajů paušálem přerušení není možné.

Jak vysoké budou odpisy

Vypočítat si výši odpisů je možné prostřednictvím internetových kalkulaček. Stanovení výše daňových odpisů ovlivňuje několik faktorů. Základní je určení, do jaké odpisové skupiny patří a jak dlouhá bude doba odpisu. Záleží také, jestli bude zvolena forma rovnoměrného nebo zrychleného odpisu. V druhém případě je možné navýšit v prvním roce odpisy o 10, 15 nebo 20%. Účetní odpisy ovlivňuje doba upotřebitelnosti a výkon. Sazba se určuje v procentech, kdy se hodnota 100 vydělí určenou dobou životnosti. U výkonu se vstupní cena vydělí výkonem majetku, což je počet vyrobených kusů nebo ujetých kilometrů.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Ze života Ze života firem a kanceláří