Zbrojní průkaz | Žádost, cena a skupiny | VímVíc.cz

Jak podat žádost o zbrojní průkaz a jaké má zbrojní průkaz skupiny?

29. 05. 2021

Zbrojní průkaz není jen záležitostí těch, kteří potřebují zbraň k výkonu povolání. Držet zbraň může v podstatě každý, kdo splní předepsané podmínky. Osoba, která je držitelem zbrojního průkazu, je oprávněna vlastnit i držet zbraň a střelivo. Zbrojní průkaz platí 10 let, pokud nenastane výjimka, kvůli které by byla platnost průkazu zkrácena (například na základě některých skutečností ve zdravotním posudku). Také zbrojní průkaz je tedy nutné po určité době vyměnit. Není to však stejně jednoduché, jako například výměna občanského průkazu. Platnost zbrojního průkazu navíc nelze prodloužit. Držení zbraně bez zbrojního průkazu je v České republice trestáno.

Zbrojní průkaz je nezbytný pro výkon některých povolání. Bez vlastnictví zbrojního průkazu se neobejde například práce u policie. Kdo by si myslel, že pro práci policisty stačí najít životopis ke stažení a splnit zátěžové testy, je na omylu. Aby jim přišla první výplatní páska za vysněnou práci, musí policisté projít všemi náležitostmi spojenými se získáním zbrojního průkazu. Stejné podmínky platí i pro ty, kteří potřebují zbrojní průkaz kvůli práci na zkrácený úvazek. Zbrojní průkaz si můžete pořídit i pokud už vám výpočet odchodu do důchodu hlásí brzkou penzi, je však stanovena minimální věková hranice pro podání žádosti.

Jaký je postup při žádosti o vydání zbrojního průkazu?

Pro získání zbrojního průkazu nestačí pouze podat žádost o zbrojní průkaz na příslušném útvaru Policie ČR. Po podání přihlášky je žadateli určen termín a místo konání odborné zkoušky, jejíž absolvování je podmínkou pro vydání průkazu. Tyto informace se dozví nejpozději 10 dní před jejím konáním.  V případě zájmu je před samotnými testy na zbrojní průkaz možné absolvovat odborné školení. Tato část není povinná ani nepředstavuje podmínku pro vykonání zkoušky. Žadatel o zbrojní průkaz si však během ní může vyzkoušet zbraně a seznámit se s prostředím. 

Po vykonání odborné zkoušky je žadateli vystaven doklad, který následně přiloží k samotné žádosti. Poté musí absolvovat ještě lékařskou prohlídku, kde dostane potvrzení o zdravotní způsobilosti držet a nosit zbraň i střelivo. Následně lze s doložením všech těchto dokumentů podat žádost o zbrojní průkaz. Do měsíce od podání žádosti je pak průkaz vyhotoven.

Kde podat žádost o zbrojní průkaz?

Žádost o zbrojní průkaz se podává na útvaru Policie ČR – odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál. Žádost o vydání nového zbrojního průkazu (pokud původnímu vypršela doba platnosti) musí být podána nejdříve 6 měsíců a nejdéle 2 měsíce před uplynutím platnosti původního dokladu. Pro úspěšné podání žádosti je potřeba předložit:

 • Vyplněný formulář “Žádost o vydání zbrojního průkazu”,
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti staré maximálně 3 měsíce,
 • doklad o odborné způsobilosti k držení zbraně a střeliva (vydaný maximálně před 1 rokem),
 • průkazovou fotografii (o rozměrech 35x45mm).

V případě prodloužení platnosti průkazu stačí předložit zdravotní posudek a fotografii, při žádosti o rozšíření skupin pak navíc doklad o odborné způsobilosti pro danou skupinu. Žadatelé, kteří mají místo pobytu v jiném členském státě EU nebo v posledních 10 letech trávili více než 6 měsíců mimo území České republiky, mají povinnost předložit ještě další doklady. Výměna zbrojního průkazu je rozhodně náročnější než výměna občanského průkazu, to však lze vzhledem k charakteru tohoto dokladu očekávat.

Podmínky pro podání žádosti o zbrojní průkaz

Podat žádost o zbrojní průkaz samozřejmě nemůže úplně každý. K úspěšnému schválení žádosti je nutné splnit několik podmínek, například mít čistý výpis z rejstříku trestů, být způsobilý k právním úkonům a splnit minimální věkovou hranici. Maximální stáří žadatele není stanoveno. Výpočet odchodu do důchodu nehraje u žadatele roli, pokud projde všemi zkouškami. Dobrou zprávou je, že kvůli některým úkonům už není nutné navštěvovat úřady. Například je možné najít si výpis z rejstříku trestů online v Portálu občana. Konkrétní podmínky pro podání žádosti jsou následující:

 • Dosažení minimálního věku – liší se u každé skupiny (pro skupiny B a C 18 let, pro skupiny A, D a E 21 let) kromě výjimek, kdy lze zažádat i při nižším věku (výpočet odchodu do důchodu nehraje roli),
 • místo pobytu v České republice,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • odborná způsobilost (vykonání odborné zkoušky),
 • bezúhonnost (čistý výpis z rejstříku trestů),
 • spolehlivost.

Jaké má zbrojní průkaz skupiny?

Vzhledem k různým účelům využití neexistuje pouze jeden zbrojní průkaz, ale několik skupin. Skupiny zbrojního průkazu jsou děleny podle účelu, k nimž budou zbrojní průkaz a držená zbraň v budoucnosti využívány. Žádost o zbrojní průkaz je tak podávána přímo pro získání určité skupiny oprávnění. 

Při podání žádosti o zbrojní průkaz hradí žadatel zapsání každé skupiny zvlášť. Rozhodně je však lepším způsobem, jak zhodnotit peníze, udělat si zbrojní průkaz na několik skupin současně. Žadateli to ušetří opětovné absolvování odborné zkoušky. Najednou tak může žadatel získat například zbrojní průkaz k loveckým účelům a zbrojní průkaz k výkonu povolání, pokud vykonává na plný nebo zkrácený úvazek zaměstnání, kde je zbrojní průkaz potřeba. Skupiny zbrojního průkazu jsou děleny následovně:

 • Zbrojní průkaz skupiny A – ke sběratelským účelům,
 • zbrojní průkaz skupiny B – ke sportovním účelům,
 • zbrojní průkaz skupiny C – k loveckým účelům,
 • zbrojní průkaz skupiny D – k výkonu zaměstnání nebo povolání (například práce u policie),
 • zbrojní průkaz skupiny E – k ochraně zdraví, života a majetku.

Zbrojní průkaz k výkonu zaměstnání

Jsou povolání, k jejichž výkonu si nestačí vyhledat životopis ke stažení a absolvovat pohovor. Některá zaměstnání lze vykonávat pouze se zbrojním průkazem. Zbrojní průkaz potřebují ke svému zaměstnání například policisté nebo pracovníci ochranky, a to i v případě, že pracují na zkrácený úvazek. Průkaz sice neovlivňuje hodnotu, kterou obsahuje výplatní páska, ale bez něj určitá povolání vykonávat vůbec nelze.

Jedná se o zbrojní průkaz skupiny D, který je spojen s jednou poměrně výraznou nevýhodou. Jeho držitelé totiž musí absolvovat častěji zdravotní prohlídku, a to každých 30 měsíců. Práce u policie, ale ani u jakékoliv další organizace, jejímž úkolem je ochrana lidí nebo majetku, není náročná pouze na výkon. Lidé na takových pozicích musí projít několika testy, spojenými nejen s držením zbrojního průkazu. Najít si životopis ke stažení a doufat, že jste vhodným kandidátem, opravdu nestačí.

Zbrojní průkaz – testy a vše, co musíte absolvovat

Bez toho, aby žadatel úspěšně splnil testy, zbrojní průkaz nedostane. Stejně tak mu nebude vydán zbrojní průkaz v případě, že neprojde praktickou zkouškou. Odborná zkouška se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část je ve formě písemného testu s rozsahem 30 otázek. Minimální počet bodů pro splnění testu se liší podle toho, pro jakou skupinu žadatel zkoušku vykonává. Nesplní-li žadatel alespoň na minimální počet bodů testy, zbrojní průkaz mu samozřejmě nebude vydán. V praktické části se ověřuje žadatelova správná manipulace se zbraní a střelba na cíl. 

Cena zbrojního průkazu

Po sečtení veškerých poplatků se cena zbrojního průkazu může vyšplhat poměrně vysoko. Nejde totiž o jednoduché zaplacení jednorázové částky. Zvlášť se platí přihláška ke zkoušce a žádost o vydání zbrojního průkazu. Je třeba počítat i s poplatky spojenými například s lékařskou prohlídkou. Ačkoliv výměna občanského průkazu i jiných dokladů je zdarma, u zbrojního průkazu to bohužel neplatí. Cena zbrojního průkazu se skládá z těchto poplatků:

 • Poplatek za přihlášku ke zkoušce odborné způsobilosti – 100 Kč,
 • vydání nového zbrojního průkazu – 700 Kč za každou skupinu,
 • žádost o vydání nového zbrojního průkazu po uplynutí platnosti původního – 400 Kč,
 • rozšíření zbrojního průkazu o další skupinu – 700 Kč,
 • vykonání zkoušky na střelnici – 500 až 1000 Kč (cenu si určuje střelnice),
 • odměna zkušebního komisaře – 600 Kč,
 • lékařské vyšetření.

Ne všechny zmiňované poplatky samozřejmě platí každý žadatel o zbrojní průkaz, nicméně je dobré počítat s vyšší cenou. Kromě těchto poplatků může cena zbrojního průkazu obsahovat také poplatky za absolvování přípravného střeleckého kurzu, které se liší podle vybrané střelnice, žádost o vydání průkazu zbraně, přijetí žádosti o výjimky na zbraně, zapsání zbraně do evropského zbrojního pasu atd. Ačkoliv je celková cena všech nákladů na zbrojní průkaz poměrně vysoká, pro někoho je to dobrý způsob, jak zhodnotit peníze.

Držení zbraně bez zbrojního průkazu

Držení zbraně bez zbrojního průkazu je v České republice trestným činem. Zakázáno je vyrábění, opatření jiné osobě i přechovávání střelné zbraně, a to pod trestem odnětí svobody až na jeden rok. V úvahu připadá také peněžitý trest a trest propadnutí věci. 

Absolvovat při žádosti o zbrojní průkaz testy, praktickou zkoušku a vše, co je s tím spojené, může být poměrně náročné. Rozhodně se to však vyplatí vzhledem k tomu, že v opačném případě dochází k porušování zákona. Oproti úhradě vysoké pokuty či dokonce hrozbě odnětí svobody, jsou náklady na zbrojní průkaz dobrou cestou, jak zhodnotit peníze. Výplatní páska zaměstnanců určitých oborů by měla být díky zbrojnímu průkazu vyšší, proto je zbytečné se naopak vystavovat hrozbě pokuty nebo jiného trestu. V každém případě existují i zbraně, k jejichž držení není nutné vlastnit zbrojní průkaz. Jedná se například o plynové zbraně, vzduchovky nebo luky.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Start kariéry