Důchodový věk | Výpočet + kalkulačka | VímVíc.cz

Níže naleznete kalkulačku výpočtu odchodu do důchodu. Po vyplnění základních informací (roku narození, počtu dětí, pohlaví) získáte předpokládaný datum Vašeho odchodu do důchodu. Důchodovým věkem rozumíme datum, kdy vzniká nárok na odchod do starobního důchodu. Jaké další důchody máme v České republice?

Důchodová kalkulačka

Výpočet odchodu do důchodu a výše starobního důchodu spadá pod kompetence České zprávy sociálního zabezpečení. Naše kalkulačka Vám spočítá orientační datum odchodu do důchodu, přesný výpočet důchodu (datum nástupu i výši) provádí ČSSZ až po podání žádosti se všemi náležitostmi.

Problematika starobního důchodu, jeho výše a určení dne nástupu je upravována zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Minimální výše starobního důchodu

Dle zákona o důchodovém pojištění je minimální výše procentní výměry důchodu 770 CZK. K procentní výměře ještě náleží základní výměra, která je pro všechny příjemce starobního důchodu stejná, v letošním roce se jedná o částku 3 490 CZK. Celková výše minimálního starobního důchodu je 4 260 CZK.

Osobní vyměřovací základ

Osobní vyměřovací základ (OVZ) je průměrný měsíční příjem, kterého bylo dosaženo v rozhodném období. Stanovíme ho tak, že koeficient 30,4167 vynásobí zlomkem, v jehož čitateli je roční úhrn vyměřovacích základů dosažených v rozhodném období a ve jmenovateli je součet všech kalendářních dnů rozhodného období. V případě, že se v rozhodném období nachází vyloučené doby, snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících do rozhodného období.

Starobní důchod

Od roku 2017 je stanoven maximální věk k odchodu do starobního důchodu. V současnosti je maximální věk k odchodu do důchodu nastaven na 65 let. Pojištěnci, kteří se narodili mezi lety 1936 až 1971 zahajují čerpání důchodu podle tabulek. U lidí narozených po roce 1971 je u všech stanoven datum odchodu do starobního důchodu na 65 let.

Aby vznikl nárok na starobní důchod, musíte být plátci důchodového pojištění minimálně 35 let. Výše starobního důchodu se odvíjí od roku narození, pohlaví a počtu dětí.

Předčasný starobní důchod

Máte právo požádat o předčasný starobní důchod. Výše procentní výměry předčasného starobního důchodu činí za každý celý rok pojištění 1,5 % výpočtového základu měsíčně. Tato výše se ale snižuje za každých, i započatých, 90 kalendářních dnů z doby ode dne přiznání předčasného důchodu až do dosažení důchodového věku.

  • 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů
  • 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne
  • 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne

Předčasný starobní důchod umožňuje pojištěnci odejít do starobního důchodu před dosažením důchodového věku. O předčasný starobní důchod můžeme požádat maximálně 3 roky před dosažením důchodového věku.

Druhy důchodů v České republice

Mimo starobní důchod a předčasný starobní důchod máme v České republice ještě další 3 důchody.

  • starobní důchod
  • předčasný starobní důchod
  • invalidní důchod
  • vdovský a vdovecký důchod
  • sirotčí důchod