Aktuální platové třídy zaměstnanců | Jak postoupit? | VímVíc.cz

Aktuální platové třídy státních zaměstnanců | Jak postoupit?

04. 05. 2018

Zajímá vás, do jaké platové třídy patříte a jakou výplatu byste měli dostávat? Mrkněte do seznamu platových tříd, které vešly v platnost od roku 2018 a zjistěte, kolik peněz byste měli v tomto roce brát. Mzda se liší podle vzdělání, náplně práce i podle toho, jestli pracujete ve veřejném nebo soukromém sektoru.

Platové třídy

Jak svou platovou třídu a platový tarif najdete?

Pokud jste zaměstnancem veřejné instituce, tak budete v pracovním poměru zařazeni v platové tabulce podle toho, jaký druh práce bude popisovat vaše pracovní smlouva a také podle požadovaných nejnáročnějších úkonů. Znamená to, že dvě zdravotní sestry mohou mít jiný plat v závislosti na tom, jaké jsou jim svěřeny pravomoci. Od roku 2018 se změnily platové třídy ve zdravotnictví.

Platové a tarifní třídy

Dále se platové třídy dělí na stupně podle započitatelné praxe a nejvyššího dosaženého vzdělání. Nad rámec základních platových tarifů se dále započítávají také příplatky. To znamená příplatky za víkendové nebo noční směny, práci v rizikovém prostřední, příplatek za vedení anebo individuální bonus. Platové tabulky tedy nesou informaci pouze o tom, jaký plat vám podle platové třídy náleží, ovšem v částkách nejsou započítány příplatky.

Platové třídy určují, jaký by jedinci na své pozici měli mít plat.

Platové třídy v budoucnu

Na začátku roku 2018 se mzdy opět zvýšily a platy stouply zejména zaměstnancům ve veřejném sektoru. Znamená to tedy, že zvýšení platu se týká učitelů, úředníků a například i policistů. Změnily se rovněž platové třídy ve zdravotnictví a ve státní správě.

Přečtěte si také, jaké jsou platy učitelů.

Od roku 2018 se konečně zvýšila mzda také zdravotníkům.

Do jaké platové třídy patřím?

Pokud chcete vědět, do jaké platové třídy patříte a jaký plat vám tedy díky dané platové třídě náleží, úplně vám postačí započítat vaši praxi, nejvyšší dosažené vzdělání a také pravomoce, které jsou vám svěřené.

Chcete větší plat? Dlouhodobě přidává například firma Lidl. Podívejte se přímo na článek Lidl kariéra.

1. - 2. platová třída

V první a druhé platové třídě najdeme ty, kteří mají základy vzdělání nebo základní vzdělání (dokončené). Spadají sem práce sestávající se z jednoduchých operací, manipulačních činností a práce s jednotlivými předměty. Druhá platová třída může zahrnovat práci trochu složitější a pracovník musí pracovat s více předměty.

3. platová třída

Třetí třída je pro zaměstnance se středoškolským vzděláním. Práce probíhá podle přesně vymezených vstupů a výstupů a často může obnášet práci s logickými operacemi týkajícími se různých celků.

4. platová třída

Ve čtvrté platové třídě najdeme zaměstnance se středoškolským vzděláním nebo středoškolským vzděláním s výučním listem. Zaměstnanci vykonávají jednoduché odborné práce, které sestávají z několika jednotlivých prvků a můžou být dále logicky vázány s jinými celky.

V nižších platových třídách mají zaměstnanci na starost jednodušší pracovní úkony a většinou se jedná o jedince s nižším vzděláním.

5. platová třída

V páté platové třídě jsou zpravidla umístěni zaměstnanci se středoškolským vzděláním s výučním listem. Spadají sem jednodušší odborné práce, které mohou být součástí většího systému. Pracovníci mohou řešit více úkolů naráz v různých, často proměnlivých, skupinách.

6. platová třída

Šestá platová třída je doporučená pro zaměstnance se středoškolským vzděláním s výučním listem nebo maturitní zkouškou. Jsou sem zařazeny odborné práce, které mají již jasně vymezené postupy. S těmito pracovními úkoly může být také spojena vyšší psychická náročnost.

7. - 8. platová třída

V těchto platových třídách najdeme zaměstnance s maturitní zkouškou. Jsou sem zařazeny odborné práce, které jsou ale dále vázány na určité subsystémy. Najdeme zde koordinaci jednoduchých odborných prací a vyšší psychickou náročnost vzhledem k samostatnému řešení složitějších úkolů.

Platové třídy se liší zejména ve vzdělání jedinců a v tom, jakou náročnost pracovní pozice mají.

9. platová třída

Devátá platová třída v sobě zahrnuje zaměstnance s vyšším odborným vzděláním nebo středním vzděláním s maturitní zkouškou. Pracovník v této platové třídě může koordinovat a usměrňovat odborné práce a chápe složitější jevy. Je zde velký důraz na paměť, schopnost analýzy a je zde předpokládaná také vysoká psychická náročnost zaměstnání. 9. platová třída je poslední třídou u státních zaměstnanců, kde není vysokoškolský titul.

10. platová třída

V desáté tarifní platové třídě najdeme zaměstnance s vysokoškolským vzděláním v bakalářském stupni nebo s vyšším odborným vzděláním. Práce obnáší rámcově vymezené vstupy a výstupy s několika možnými řešeními. Také sem spadá koordinace odborných a specializovaných prací. V 10. platové třídě státních zaměstnanců najdeme především pracovníky se vzděláním Bc. či vyšším odborným vzděláním.

11. - 12. platová třída

V těchto platových třídách najdeme zaměstnance s vysokoškolským vzděláním v bakalářském nebo v magisterském studijním programu. Práce bývá specializovaná s rozsáhlými vazbami na různé celky.

Čím vyšší platová třída, tím větší nároky na zaměstnance a na jeho vzdělání.

13. - 16. platová třída

Do těchto platových tříd spadají zaměstnanci s vysokoškolským vzděláním v magisterském programu. Jsou zde velmi specializované práce s nevymezenými vstupy a výstupy. Pracovní úkony mohou být také vymezeny pouze rámcově.

Platové třídy a platové tabulky

S platovými třídami také samozřejmě souvisí platové tabulky. Teď už tedy jen stačí najít si platové tabulky v nich svou konkrétní platovou třídu podle vzdělání a délky praxe. Podle toho můžete zjistit, jaký průměrný plat byste podle daných platových tříd měli pobírat. A pokud s daným platem nejste spokojeni a chcete podat výpověď z pracovního poměru, podívejte se také na aktuální nabídky práce. Nejvíce Vám ve státním sektoru zvýší plat vzdělání a praxe. Pokud tedy získáte dostatečné vzdělání a dokážete si obstarat potvrzení o konání uznatelné praxe, tak máte vyhráno a i ve státním sektoru Vás čekají pěkné peníze.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy