Jak získat příspěvek na bydlení 2020? | VímVíc.cz

Jak získat příspěvek na bydlení 2020?

23. 08. 2020

Příspěvek na bydlení je sociální dávka, která pomáhá jednotlivcům či rodinám s nízkými příjmy pokrýt jejich náklady na bydlení. Tento příspěvek slouží jako pomoc s pokrytím nákladů na bydlení rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy. Jaká je jeho výše a jak je to s ním v roce 2020? Od 1: července 2020 došlo ke změnám, proto je nutné připomenout, kdo má na příspěvek na bydlení nárok a za jakých podmínek.

Příspěvek na bydlení je sociální dávka, která pomáhá jednotlivcům či rodinám s nízkými příjmy pokrýt jejich náklady na bydlení. To se může týkat jak bydlení v nájemních a družstevních bytech, tak i vlastních bytů a domů. Dávka často bývá zaměňována s doplatkem na bydlení, jedná se ale o dvě rozdílné dávky s odlišnými podmínkami pro získání. Obě dvě spadají pod kompetenci Ministerstva práce a sociálních věcí.

příspěvek na bydlení kalkulačka Příspěvek na bydlení - jak a kde ho získat, kdo na něj má nárok

Jak získat příspěvek na bydlení?

O příspěvek na bydlení mohou zažádat osoby, kteří jsou vlastníci nebo nájemci zkolaudovaného bytu a jejichž náklady na bydlení převyšují 30 % (v Praze 35 %) čistého příjmu rodiny. Za rodinu jsou považovány rodiče a nezletilé nezaopatřené děti, manželé, partneři, rodiče a zaopatřené nezletilé děti, rodiče a zletilé děti, pokud s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami a dále i jiné osoby, které společně užívají byt s výjimkou osob, které prokáží, že spolu trvale nežijí a neuhrazují náklady.

Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu, za předpokladu, že:

  • jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35), a zároveň
  • součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35) není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.

Jinými slovy, náklady na bydlení přesahují 30 % příjmů (v Praze 35 %) a zároveň jsou nižší než tzv. „normativní náklady“, což jsou zákonem stanovené průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Podmínkou je testování příjmů rodiny a nákladů na bydlení za rozhodné období, kterým je předchozí kalendářní čtvrtletí. Do příjmů se počítají i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek, stejně jako dávky vyplácené ČSSZ (např. důchody a rodičovské příspěvky). Žadatel a osoby s ní společně posuzované musí mít trvalý pobyt a bydliště na území České republiky.

Kalkulačka: Příspěvek na bydlení

Při splnění nároku na dávku se výše příspěvku stanoví odečtením normativních nákladů na bydlení od příjmu domácnosti vynásobeným koeficientem 0,30, resp. 0,35 pro Prahu. Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné celkové náklady a závisí na velikosti obce a počtu členů domácnosti. Zahrnují nájemné, resp. srovnatelné náklady a ceny služeb a energií.

Výše částek normativních nákladů na bydlení činí pro období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 pro družstevní byty a byty vlastníků:

V tabulce se nachází měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč.

Počet osob v rodině Praha více než 100 000 50 000 - 99 999 10 000 - 49 999 do 9 999
jedna 4 872 4 872 4 872 4 872 4 872
dvě 6 953 6 953 6 953 6 953 6 953
tři 9 461 9 461 9 461 9 461 9 461
čtyři a více 11 769 11 769 11 769 11 769 11 769

Výše nákladů srovnatelných s nájemným u bytů vlastníků a družstevních bytů činí pro období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020:

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
jedna 2 128
dvě 2 912
tři 3 808
čtyři a více 4 592

Výše částek normativních nákladů na bydlení činí pro období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 pro nájemní byty:

V tabulce se nachází měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč.

Počet osob v rodině Praha více než 100 000 50 000 - 99 999 10 000 - 49 999 do 9 999
jedna 8 577 6 821 6 502 5 548 5 374
dvě 11 929 9 525 9 089 7 783 7 545
tři 15 953 12 810 12 239 10 531 10 220
čtyři a více 19 617 15 827 15 138 13 079 12 703

Rozhodný příjem rodiny je součet příjmů všech posuzovaných osob, počítá se i případný příjem z brigád z domov či jednorázových brigád. Je potřeba připomenout, že za příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek. Za společně posuzované osoby se považují všechny osoby, které jsou v témže bytě hlášeny k trvalému pobytu, není nutné, aby spolu trvale žily a společně uhrazovaly náklady na své potřeby. Pro výpočet dávky stačí jednoduše identifikovat v tabulce své normativní náklady a pokud jsou skutečné náklady na bydlení nižší než normativní náklady na bydlení, odečíst je od rozhodného příjmu rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, resp. 0,35.

Žádost o příspěvek na bydlení: Formulář

V roce 2020 může výše příspěvku na bydlení dosáhnout až 18 805 Kč měsíčně, při žádání o příspěvek se musí postupovat následovně:

  1. Žádost se podává na kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce. Tiskopis žádosti si může žadatel vyzvednout na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce, vytisknout ho, ale asi nejsnadnější je ho vyplnit rovnou online a vytisknout.
  2. Sebou je nutný občanský průkaz, rodný list dítěte, pokud je mladší 15 let, doklad o výši čtvrtletního příjmu a doklad o výši nákladů na bydlení za předchozí kalendářní čtvrtletí, případně nájemní smlouvu, pokud žadatel bydlí v nájmu.
  3. Je potřeba doložit v příslušných formulářích výši příjmu a náklady na bydlení. U dítěte od 15 do 26 let se musí vyplnit jeden z formulářů, který odpovídá aktuální situaci. Všechny formuláře jsou k nalezení na webových stránkách MPSV:

Důležité je podávat žádost o příspěvek na bydlení vždy včas v daném termínu. O příspěvek na bydlení je totiž nutné žádat každé kalendářní čtvrtletí, jelikož nárok na tuto dávku je přiznáván zpětně.

Žádost se podává 1x ročně a následně se každé čtvrtletí dokládají náklady na bydlení a příjmy rodiny za předcházející kalendářní čtvrtletí. Nárok na výplatu dávky vzniká dnem podání žádosti a nárok lze uplatnit max. 3 měsíce zpětně.

Příspěvek na bydlení od 1. července 2020

Od 1. července 2020 se mění okruh společně posuzovaných osob pro příspěvek na bydlení - do výpočtu se zahrnují osoby, které skutečně žijí v dané domácnosti. Do 30. 6. 2020 se do výpočtu zahrnuly osoby s trvalým pobytem v domácnosti.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Jak být úspěšný Ze života zaměstnanců