Příspěvek na bydlení | VímVíc.cz

Příspěvek na bydlení jako dávka státní sociální podpory

03. 08. 2022

Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, která přispívá jednotlivcům či rodinám s nízkými příjmy uhradit náklady na bydlení. Jaká je výše příspěvku na bydlení? Od října letošního roku dojde ke změnám v prokazování nákladů na bydlení. K pochopení toho, jak funguje příspěvek na bydlení, není nutné mít titul MBA. Kdo má nárok na příspěvek na bydlení a jaké má příspěvek na bydlení podmínky? Jak funguje příspěvek na bydlení kalkulačka?

Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení patří mezi sociální dávky a pomáhá jednotlivci či rodinám s nízkými příjmy pokrýt náklady související s bydlením. Sociální dávka příspěvek na bydlení bývá často zaměňována s doplatkem na bydlení. Jedná se však o rozdílné dávky státní sociální podpory s odlišnými podmínkami pro získání. Obě dvě sociální dávky patří pod kompetenci Ministerstva práce a sociálních věcí.

Příspěvek na bydlení je určený vlastníkům bytů nebo domů (pro rok 2022 i vlastníkům staveb pro rodinnou rekreaci), nájemcům a podnájemcům zkolaudovaných bytů či vlastníkům bytů, které jsou užívané tzv. na základě služebnosti (věcné břemeno). Zároveň musí platit, že náklady na bydlení převyšují 30 % (a v Praze 35 %) rozhodného příjmu rodiny. Nárok na výplatu sociální dávky vzniká dnem podání žádosti a nárok je možné uplatnit maximálně 3 měsíce zpětně.

Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory přispívající osobě či rodině při úhradě nákladů souvisejících s bydlením. Pro takovou rodinu to není vyloženě zisk, ale cenná pomoc. Žádost o příspěvek na bydlení se podává na dobu neurčitou a následně se každé čtvrtletí dokládají náklady na bydlení a příjmy rodiny za předcházející kalendářní čtvrtletí. Kdo má nárok na příspěvek na bydlení za měsíc červen 2022, nemusí od 1. července 2022 podávat novou žádost o příspěvek na bydlení. Příspěvek na bydlení bude vyplácen i nadále na základě již dříve podané žádosti za předpokladu, že doloží náklady na bydlení a příjmy rodiny za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2022.

Příspěvek na bydlení 2022 a změny v dokazování nákladů na bydlení

Od 1. října letošního roku dojde ke změnám v prokazování nákladů na bydlení. K pochopení a užívání těchto změn v praxi, není nutné mít titul MBA. S účinností od 1. října 2022 bude možné prokazovat náklady na bydlení a příjmy rodiny jen 2× ročně a příspěvek na bydlení 2022 bude vyplácen po období 6 měsíců ve stejné výši.

Povinně se budou dokládat náklady na bydlení a příjmy rodiny za 1. a 3. čtvrtletí 2022 kalendářního roku (pro stanovení nároku na příspěvek na bydlení ve 2. a 4. kalendářním čtvrtletí). Nepovinně se budou dokládat náklady na bydlení a příjmy rodiny za 2. a 4. čtvrtletí kalendářního roku (pro nárok na příspěvek na bydlení v 1. a 3. kalendářním čtvrtletí). A to v případě, pokud žadatel o příspěvek na bydlení nabude dojmu, že se mu v tomto kalendářním čtvrtletí zvýšily náklady na bydlení, případně dokázal snížit příjem své rodiny a mohlo by to mít vliv na dosažení vyšší částky příspěvku na bydlení 2022.

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení

Na příspěvek na bydlení mají nárok osoby, které užívají byt na základě služebnosti (věcného břemena) nebo nájemci a podnájemci bytu, pro období roku 2022 rovněž vlastníci stavby pro individuální či rodinnou rekreaci. Zároveň platí, že jejich náklady na bydlení převyšují 30 % (na území hlavního města Prahy 35 %) čistého příjmu rodiny a těchto 30 % čistého příjmu rodiny není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.

Ministerstvo práce a sociálních věcí přesně definuje, kdo má nárok na příspěvek na bydlení. Za vlastníka bytu se považuje i vlastník nemovitosti, v níž je byt, který vlastník užívá. Za vlastníka bytu se považuje i manžel, který užívá byt na základě práva bydlení odvozeného od vlastnického práva druhého manžela, pokud nárok na příspěvek na bydlení neuplatňuje manžel jako vlastník bytu. Uvedené podmínky se v roce 2022 týkají i vlastníka stavby pro individuální či rodinnou rekreaci.

Za nájemce bytu se považují oba manželé, pokud mají k bytu společné nájemní právo. Zvláštní případy definuje podrobněji Ministerstvo práce a sociálních věci na svých webových stránkách. Každá osoba může být v daném měsíci posuzována pouze k jednomu bytu. Jestliže změní osoba v průběhu kalendářního měsíce bydliště (přestěhuje se), přihlíží se k této změně pro účely příspěvku na bydlení až od následujícího kalendářního měsíce.

Náklady na bydlení: Posuzování

Poskytování příspěvku na bydlení podléhá testování příjmů rodiny a jejich nákladů na bydlení. Společně se posuzují všechny osoby užívající daný byt. V každém případě se společně posuzují rodiče a nezletilé nezaopatřené děti. Do rozhodného (čistého) příjmu rodiny se započítávají příjmy všech společně posuzovaných osob. Za příjem se považuje i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek.

Kdy žádat o rodičovský příspěvek a jak funguje? Vědět, kdy žádat o rodičovský příspěvek je důležité, aby navazoval na skončenou mateřskou dovolenou.

Náklady na bydlení tvoří nájemné (u nájemních bytů) a srovnatelné náklady (u družstevních bytů a bytů vlastníků). Tyto náklady se odvíjí od počtu osob v rodině následovně:

  • Jedna osoba: 2.240 Kč
  • Dvě osoby: 3.065 Kč
  • Tři osoby: 4.008 Kč
  • Čtyři a více osob: 4.834 Kč

Další náklady na bydlení jsou u všech bytů náklady za plyn, elektřinu a náklady za plnění poskytované s užíváním bytu (náklady za dodávku tepla a poskytování teplé vody, dodávku vody z vodovodů a vodáren, odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou a odvoz komunálního odpadu), případně náklady za pevná paliva. V případě nákladů za plnění poskytované s užíváním bytu se nevyžaduje podrobný rozpis jednotlivých služeb.

Příspěvek na bydlení kalkulačka

Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientem 0,35). Jedná se o příspěvek na bydlení kalkulačku. Pokud jsou skutečné náklady na bydlení nižší než normativní náklady na bydlení, náleží příspěvek na bydlení ve výši rozdílu mezi těmito skutečnými náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30 (v Praze koeficientem 0,35).

Pokud podmínky pro nárok na příspěvek na bydlení splňuje více osob, náleží příspěvek na bydlení jen jednou, a to osobě určené na základě dohody všech těchto osob. Nedohodnou-li se tyto osoby samy, určí tak krajská pobočka Úřadu práce ČR, která rozhoduje o příspěvku na bydlení. Pobočka Úřadu práce ČR také určí, které z těchto osob se přizná příspěvek na bydlení. Nárok na výplatu sociální dávky vzniká dnem podání žádosti a nárok lze uplatnit maximálně 3 měsíce zpětně. Pro žadatele o příspěvek na bydlení se nejedná o zisk do vlastní kapsy, účel sociální dávky je pomoci důstojně žít.

Pro výpočet výše dávky pomůže příspěvek na bydlení kalkulačka. Normativní náklady na bydlení jsou stanovené jako průměrné celkové náklady na bydlení podle velikosti obce a podle počtu členů domácnosti. Normativní náklady zahrnují nájemné a srovnatelné náklady (u vlastníků družstev), ceny služeb a energií. Propočítají se na průměrnou spotřebu služeb a energií a přiměřenou velikost bytů pro daný počet osob, který v nich trvale bydlí.

Příspěvek na bydlení kalkulačka dle MPSV určuje pro každý rok aktualizované údaje. Tabulka zohledňuje měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce. Výše částek normativních nákladů na bydlení, u bytů užívaných na základě nájemní smlouvy, činí pro období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022:

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona Praha více než 100 000 50 000 – 99 999 10 000 – 49 999 do 9 999
Jedna 10.121 Kč 8.271 Kč 7.935 Kč 6.929 Kč 6.746 Kč
Dvě 13.629 Kč 11.097 Kč 10.637 Kč 9.261 Kč 9.010 Kč
Tři 18.312 Kč 15.000 Kč 14.399 Kč 12.599 Kč 12.271 Kč
Čtyři a více 22.495 Kč 18.502 Kč 17.777 Kč 15.606 Kč 15.211 Kč

Příspěvek na bydlení kalkulačka určuje výši normativních nákladů na bydlení, u bytů v družstevních bytech a bytech vlastníků. Tabulka zohledňuje měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce pro období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022:

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona Praha více než 100 000 50 000 – 99 999 10 000 – 49 999 do 9 999
Jedna 6.232 Kč 6.232 Kč 6.232 Kč 6.232 Kč 6.232 Kč
Dvě 8.432 Kč 8.432 Kč 8.432 Kč 8.432 Kč 8.432 Kč
Tři 11.561 Kč 11.561 Kč 11.561 Kč 11.561 Kč 11.561 Kč
Čtyři a více 14.368 Kč 14.368 Kč 14.368 Kč 14.368 Kč 14.368 Kč

Zde je vidět, že příspěvek na bydlení kalkulačka je velmi komplikovaná a počítá s mnoha údaji. Rozhodný příjem rodiny je součet příjmů všech posuzovaných osob, počítá se i případný příjem z brigád či jednorázových brigád. Je potřeba připomenout, že za příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek. Za společně posuzované osoby se považují všechny osoby, které jsou v témže bytě hlášeny k trvalému pobytu, není nutné, aby spolu trvale žily a společně uhrazovaly náklady na své potřeby.

Příspěvek na bydlení podmínky zohledňuje i tyto informace. Pro výpočet dávky stačí jednoduše identifikovat v tabulce své normativní náklady a pokud jsou skutečné náklady na bydlení nižší než normativní náklady na bydlení, odečíst je od rozhodného příjmu rodiny vynásobeným koeficientem 0,30 (v Praze koeficientem 0,35).

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Investice a spoření Peníze Bydlení Rodina Návody