Příspěvek na živobytí | VímVíc.cz

Příspěvek na živobytí

06. 07. 2022

Žádost o příspěvek na živobytí se posuzuje individuálně pro každou osobu. Příspěvek na živobytí, jako dávka v hmotné nouzi, je určený na nákup potřeb, které mají zabezpečit základní životní podmínky. Kdo má nárok na příspěvek na živobytí?

V aktuálním článku pro rok 2022 jsou ucelené informace na téma dávky v hmotné nouzi. Dávky v hmotné nouzi jsou tři a příspěvek na živobytí je jedna z nich.

Příspěvek na živobytí

Příspěvek na živobytí

Všichni ti, kterým po zaplacení nutných výdajů na bydlení nezbývají finance na nákup základních potřeb, mohou podat žádost o příspěvek na živobytí. Jedná se především o lidi, kteří jsou v hmotné nouzi. Příspěvek na živobytí je nároková dávka, jež je určena na úhradu potřeb, které splňují základní životní podmínky. Sem se řadí strava, ošacení, obuv a základní hygienické potřeby.

Příspěvek na živobytí je jedna ze tří dávek v hmotné nouzi. Finanční pomoc v nouzi je poskytována Ministerstvem práce a sociálních věcí ve formě:

 • Příspěvek na živobytí
 • Doplatek na bydlení
 • Mimořádná okamžitá pomoc

Při podání žádosti o příspěvek na živobytí se posuzuje jak příjmová a majetková situace osoby, tak sociální situace žadatele o příspěvek na živobytí. Další posuzovanou věcí je, zda si osoba (nebo společně posuzované osoby) nemůže zajistit zvýšení příjmu vlastním přičiněním. Tím se rozumí zvýšení příjmu například uplatněním nároků a pohledávek jako je výživné nebo nároky na jiné dávky státní sociální podpory, případně prodejem svého majetku a vlastní prací.

Co je to hmotná nouze

Jedinec se ocitá ve hmotné nouzi tehdy, kdy jeho příjmy, majetkové a sociální poměry neumožňují uspokojit jeho základní životní potřeby na přijatelné úrovni. Člověk ovšem musí projevit snahu dostat se z hmotné nouze. Za osobu v hmotné nouzi není považována:

 • Osoba, která prokazatelně neprojevuje snahu zvýšit příjem vlastním přičiněním.
 • Osoba není v pracovním vztahu, nevykonává samostatně výdělečnou činnost a není vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání.
 • Osoba vedená v evidenci uchazečů o zaměstnání, jež odmítla vykonávat zaměstnání či se účastnit programů ohledně řešení zaměstnání.
 • Osoba, která si úmyslně přivodila pracovní neschopnost a nevznikl jí nárok na nemocenskou nebo náleží ve snížené výši.
 • OSVČ, která se nepřihlásila k nemocenskému pojištění a její příjem po odečtení nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí.
 • Osoba, které byla uložena sankce za neplnění povinnosti zákonného zástupce dítěte (plnění povinné školní docházky).
 • Osoba, která byla vzata do vazby, nastoupila výkon zabezpečovací detence nebo vykonává trest odnětí svobody.

Dávky v hmotné nouzi jsou celkem tři a poskytuje je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Finanční pomocí v nouzi je příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc.

Kdo má nárok na příspěvek na živobytí

O tom, kdo získá nárok na příspěvek na živobytí, rozhodují úředníci. Nárok na živobytí má osoba, která je v hmotné nouzi. Výše příspěvku na živobytí se stanovuje jako rozdíl mezi živobytím posuzované osoby a jejím příjmem, od kterého se odečítají přiměřené náklady na bydlení. To jsou odůvodněné náklady na bydlení příjmu osoby nebo společně posuzovaných osob (třeba rodiny).

Žádost o příspěvek na živobytí

Přiměřené náklady na bydlení jsou maximálně do výše 30 % a v Praze do výše 35 %. Částka živobytí se stanovuje pro každou osobu individuálně na základě hodnocení její snahy zvýšit své příjmy vlastním přičiněním a možností této osoby.

Žádost o příspěvek na živobytí

Pokud se někdo chystá podat žádost o příspěvek na živobytí, může tak učinit osobně, anebo elektronicky z domova pomocí identity občana. Pokud se stanovuje živobytí společně posuzovaných osob (rodiny), tak se jednotlivé částky živobytí osob sčítají dohromady. Částka živobytí se odvíjí od částek existenčního minima a životního minima. Nárok na životní minimum vzniká osobě, která nemá dostatečné příjmy a je považována za osobu v hmotné nouzi.

Částka živobytí dané osoby se zvyšuje, pokud její zdravotní stav vyžaduje zvýšené náklady na dietní stravování. K tomu se dokládá potvrzený tiskopis od odborného lékaře. Částka živobytí je ve výši existenčního minima u osoby:

 • Která dluží na výživném pro nezletilé dítě částku vyšší než trojnásobek stanovené měsíční splátky
 • Které je poskytována zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení po celý kalendářní měsíc
 • Která pobírá příspěvek na živobytí déle než 6 měsíců a nevykonává určitou aktivitu (například veřejnou službu nebo výdělečnou činnost)
 • Která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce ČR a v posledních 6 kalendářních měsících před podáním žádosti o příspěvek na bydlení jí byl skončen základní pracovně-právní vztah z důvodu porušení povinnosti zvlášť hrubým způsobem nebo s ní byl skončen jiný pracovní poměr z podobného důvodu

U nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby ve III. stupni invalidity a u osoby starší 68 let je částka živobytí ve výši životního minima.

Evidence na úřad práce společně s ukončeným pracovním poměrem v šesti měsících před podáním žádosti o příspěvek na živobytí znamená, že částka živobytí bude ve výši existenčního minima, což odpovídá částce 2.980 Kč. Evidence na úřad práce může uchazeči o zaměstnání pomoct najít práci a zvýšit si tak příjem vlastním přičiněním.

Životní minimum

Nárok na životní minimum vzniká, když měsíční příjmy jedince nedosahují požadované hranice a nachází se v hmotné nouzi. Životní minimum je v oblasti státní sociální podpory společensky uznávaná a zákonem stanovená minimální hranice peněžních příjmů občana, pod kterou už nastává stav hmotné nouze. Vedle životního minima je také existenční minimum, které je přibližně o třetinu nižší než životní minimum. Existenční minimum je nejnižší možná částka pro zajištění výživy a základních životních potřeb.

Vláda České republiky v polovině roku 2022 rozhodla o mimořádném navýšení životního minima a existenčního minima o 8,8 %. V letošním roce se jedná již o druhé navýšení hranice životního minima. Životní minimum pro jednotlivce bude od července 2022 dosahovat částky 4.620 Kč a existenční minimum částky 2.980 Kč.

Od nových částek se budou odvíjet i dávky vyplácené v rámci finanční pomoci v nouzi a dávky státní sociální podpory. Zvýší se zároveň počet rodin, které dosáhnou například na přídavek na dítě nebo porodné. Životní minimum a existenční minimum hraje významnou roli také u dávek pro osoby se zdravotním postižením nebo u exekucí.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy Úspěch v kariéře