Předmanželská smlouva – pomůže v případě rozvodu? | VímVíc.cz

Předmanželská smlouva – pomůže v případě rozvodu?

20. 04. 2018

V České republice je rozvedeno zhruba 50 % uzavřených manželství a potřeba chránit svůj majetek se zvyšuje. Předmanželská smlouva už dnes není projevem nedůvěry a je možné ji uzavřít i během manželství.

Předmanželská smlouva

Společné jmění manželů

Mezi lidmi často panuje zažité přesvědčení, že když vstoupí do manželství, veškerý majetek obou partnerů se spojí v jeden. To ale není úplně pravda. Všechno, co jste měli před svatbou, náleží jen vám. Výjimkou jsou také hmotné i nehmotné statky, které během manželství jeden z partnerů dostane darem či získá v dědictví nebo v restituci. V takovém případě nezapomeňte na dědickou a darovací daň.

Do společného jmění manželů patří movité i nemovité věci, které jste získali nebo nabyli během manželství. To znamená veškeré příjmy, které máte v zaměstnání, z pronájmů apod., úspory našetřené během manželství a dokonce i úroky z vkladů či investic, které jste učinili před sňatkem.

Veškeré movité či nemovité věci, které získáte během manželství, patří do společného vlastnictví manželů. Výjimkou jsou věci získané darem, dědictvím nebo restitucí.

Manželství jako právní závazek

V průběhu svatebního obřadu člověk obvykle vnímá jen to, že druhému slibuje podporu ve zdraví i nemoci, v dobrém i ve zlém, případně další věci, které si sám napsal do svatebního slibu. Pokud se jedná o civilní svatbu, oddávající se snoubenců také zeptá, zda „zvážili úpravu svých budoucích majetkových vztahů, uspořádání budoucího bydlení a hmotné zajištění rodiny po uzavření manželství“. Jakkoli jsou tyto otázky vnímány jen jako byrokratické formulace, jedná se o právní podstatu manželství. Novomanželé pak svým podpisem tento závazek stvrzují.

Po právní stránce je svatební obřad legálním uzavřením smlouvy o společném vlastnictví.

Předmanželská smlouva není projev nedůvěry

Předně, pojem předmanželská smlouva je pouze lidové pojmenování a zákon nic takového neuznává. Správně se majetkové vyrovnání, které upravuje zvyklosti společného jmění manželů, nazývá manželská smlouva. Už jen proto, že ji lze uzavřít i během manželství, a nejen před svatbou. Také všeobecné vnímání tzv. předmanželské smlouvy se proměnilo. Už to není dokument, který má ochránit jednoho partnera, který disponuje majetkem, před druhým, který toho chce zneužít. Manželská smlouva umožňuje manželům upravit si své vzájemné majetkové poměry tak, aby jim to oběma vyhovovalo, například v situacích jako je rozvod nebo úmrtí jednoho z partnerů. Uzavřená manželská smlouva je totiž nadřazená zákonům, které upravují režim společného jmění manželů.

Manželská smlouva umožňuje manželům uspořádat si své společné jmění jinak, než běžně stanovuje zákon.

Smlouva, která limituje i chrání

Manželská smlouva může nabývat mnoha podob od toho, že omezuje, co váš partner může dostat, když požádá o rozvod, po to, co se s ním rozhodnete sdílet. Navíc manželská smlouva neošetřuje jen majetek ale také dluhy. Dříve platilo, že pokud měl jeden z manželů před vstupem do manželství dluhy, daly se vymáhat jen na něm. V současnosti může padnout na umoření dluhů také společné jmění. Pokud vzniknou dluhy v rámci manželství, automaticky jsou považovány za dluhy obou manželů.

Smlouva musí mít formu notářského zápisu a být ověřena notářem. Zároveň se ujistěte, že je zapsána ve veřejném Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, který spravuje Notářská komora České republiky. V případě exekuce, jako je například exekuce na plat, zjišťují exekutoři stav a vlastníky majetku právě tam.

Nejčastějším případem při uzavírání manželské smlouvy je tzv. oddělené jmění, které v podstatě ruší společné jmění manželů. Manželé se tak smluvně dohodnou, že veškeré příjmy a majetek budou patřit zvlášť tomu, kdo je vydělal nebo nabyl. Tento režim je obvyklý hlavně u začínajících podnikatelů, kteří často vstupují do velkých finančních rizik a nechtějí svou rodinu zatížit dluhy. Nebo také v případě, kdy mají manželé velmi odlišné příjmy. Kde se pohybujete vy, vám pomohou určit platové tabulky.

Dalším běžným typem manželské smlouvy je tzv. zúžení společného jmění. V takovém případě je ve smlouvě jasně definováno, co chtějí manželé chránit. Standardně se jedná o hotovost, nemovitosti a vozy.

Třetím obvyklým typem manželské smlouvy je situace, kdy jeden nebo oba partneři vstupují do druhého manželství a chtějí, aby jejich majetek zdědily děti z prvního vztahu.

Manželská smlouva jasně definuje, jaké statky komu patří. Společné jmění lze oddělit úplně nebo jej jen zúžit na konkrétní věci.

Co je předmětem manželské smlouvy

Znění manželské smlouvy je poměrně volné, ale nesmí obcházet či porušovat zákon. Můžete si ji sepsat klidně sami, ale jediné, čeho se může týkat, je vyrovnání majetkových poměrů. To znamená, že v ní nelze určit, kdo bude například doma uklízet nebo jak se budou jmenovat vaše děti. Manželskou smlouvou nelze vynucovat věrnost nebo plnění manželských povinností. Pokud bude smlouva obsahovat formulace, které jednomu z partnerů v případě nevěry druhého přisuzují automaticky dům nebo děti, není platná.

V rámci manželské smlouvy lze upravovat pouze majetkové poměry.

Několik čísel závěrem

Statistiky Notářské komory ČR uvádějí, že v roce 2014 bylo podepsáno 7612 manželských smluv. V roce 2017 podepsalo manželskou smlouvu už 10 188 párů, které se chystaly uzavřít manželství nebo byly oddané.

Jednotná cena za předmanželskou smlouvu činí 4000 Kč. Stejná částka se týká i smlouvy podepsané v průběhu manželství, která do budoucna upravuje společné jmění jen obecně. V případě, že se manželská smlouva týká konkrétního výčtu majetku, cena za sepsání smlouvy se vypočítává z jeho hodnoty.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo Ze života Ze života firem a kanceláří