Stravné a cestovní náhrady 2022 | VímVíc.cz

Stravné a cestovní náhrady 2022

28. 04. 2022

Stravné a cestovní náhrady prochází některé roky změnami. Kdy vzniká nárok na stravné a další cestovní náhrady 2022? Jaký způsob pracovní cesty může zaměstnavatel vybrat a co to znamená pro zaměstnance?

cestovné náhrady, stravné

Pracovní cesta a její význam

Pracovní cesta (také služební cesta) je vyslání zaměstnance na omezený čas k výkonu práce na jiné místo, než je sjednané místo výkonu práce. Jestliže zaměstnavatel pošle svého zaměstnance na pracovní cestu do zahraničí, většinou tak činí z důvodu rozšiřování mezinárodní spolupráce. Může se jednat o jednorázovou pracovní cestu, nebo je četnost cest do zahraničí postupem času zvyšována. Množství uchazečů o práci vnímá pracovní cesty jako příjemný firemní benefit, podobně jako flexibilní pracovní dobu nebo MultiSportku.

MultiSportka je oblíbeným zaměstnaneckým benefitem. Jak funguje MultiSport karta? Může to být buď plastová kartička, anebo virtuální QR kód v mobilu. O tom, jak funguje MultiSport karta a zda na ni máte nárok, se informujte u svého zaměstnavatele.

Své zaměstnance vysílají do zahraničí nejen obchodní společnosti, ale také zaměstnavatelé v nepodnikatelské sféře. Pokud je zahraniční pracovní cesta i přes noc, může zaměstnance dostat příplatek za přesčas. Pokud tak tyto společnosti učiní, je rozdíl v tom, jaké poskytují cestovní náhrady. Příspěvkové a rozpočtové organizace totiž mohou poskytovat cestovní náhrady pouze ve výši výslovně uvedené v zákoníku práce.

Většinou se zaměstnavatel rozhoduje pro pracovní cestu do zahraničí z důvodu rozšiřování mezinárodní spolupráce.

Kdy začíná pracovní cesta?

Pro správný výpočet stravného a cestovních náhrad je potřeba vědět, kdy na ně zaměstnanci vzniká nárok. Pracovní cesta je vlastně flexibilní pracovní doba. Začíná nástupem zaměstnance na cestu k výkonu práce do jiného místa, než je jeho pravidelné pracoviště uvedené v pracovní smlouvě. Služební cesta končí návratem zaměstnance z této cesty. Do doby pracovní cesty se započítává i výkon práce v místě, kam byl zaměstnanec vyslán na pracovní cestu.

Zahraniční cesta je definována jako cesta na území jiného státu, mimo Českou republiku. Rozhodná doba pro vznik práva na náhradu cestovních výdajů v cizí měně je doba přechodu státní hranice České republiky. Tuto dobu oznámí zaměstnanec svému zaměstnavateli. Případně je rozhodná doba doba odletu z České republiky při letecké přepravě.

Okamžik vzniku nároku na náhradu cestovních výdajů v cizí měně se liší dle typu dopravy (silniční, železniční, letecké) do zahraničí.

Tuzemské stravné a zahraniční stravné

Výše sazeb se liší u tuzemského stravného a zahraničního stravného. Stravné přísluší zaměstnanci v závislosti na délce trvání tuzemské pracovní cesty. Pracovní smlouva obvykle obsahuje sjednání sazeb stravného. Pokud zaměstnavatel zabezpečil bezplatné stravování v průběhu pracovní cesty svému zaměstnanci, nevzniká na stravné nárok. Pokud zaměstnavatel zabezpečil stravování alespoň částečné, výše stravného se krátí.

Výše zahraničního stravného je určena základní sazbou, kterou stanovil zaměstnavatel před začátkem pracovní cesty. Výše základní sazby musí být v celých měnových jednotkách s přihlédnutím k podmínkám a způsobu stravování na zahraniční pracovní cestě. Nejméně 75 % a u členů posádek plavidel vnitrozemské plavby nejméně 50 % základní sazby stravného pro zahraniční cesty.

Výše zahraničního stravného se odvíjí od daného státu, ve kterém strávil zaměstnanec nejvíce času. Nárok na zahraniční stravné vzniká zaměstnanci, pokud byl v kalendářním dni déle než 18 hodin mimo území České republiky. Pokud strávil mimo ČR déle než 12 hodin (nejvýše však 18 hodin), zaměstnavatel poskytne stravné ve výši dvou třetin sazby zahraničního stravného. Při času stráveném mimo území ČR po dobu 12 a méně hodin (alespoň 1 hodinu nebo déle než 5 hodin), vzniká zaměstnanci nárok na jednu třetinu ze zahraniční sazby stravného. Pokud trvala doba strávená v zahraničí méně než 1 hodinu, zahraniční stravné se neposkytuje.

Stravné na pracovní cestě

Tuzemské stravné 2022

Výše stravného se mění v závislosti na vývoji cen prováděcím právním předpisem Zákoníku práce. Za každý kalendářní den na pracovní cestě má zaměstnanec nárok na stravné nejméně v této výši:

  • Pracovní cesta trvající 5 až 12 hodin: 99 Kč
  • Pracovní cesta trvající déle než 12 hodin (nejdéle však 18 hodin): 151 Kč
  • Pracovní cesta trvající déle než 18 hodin: 237 Kč

Při poskytnutí bezplatného stravování zaměstnanci během jeho pracovní cesty, přísluší tomuto zaměstnanci snížené stravné za každé bezplatné jídlo. Tuzemské stravné 2022 by mělo například formu snídaně, obědu nebo večeře, za které zaměstnanec neplatil. Snížené tuzemské stravné 2022 za každé bezplatné jídlo by bylo o tuto hodnotu:

  • Pracovní cesta trvající 5 až 12 hodin: 70 % stravného
  • Pracovní cesta trvající déle než 12 hodin (nejdéle však 18 hodin): 35 % stravného
  • Pracovní cesta trvající déle než 18 hodin: 25 % stravného

Pokud zaměstnavatel sám neurčil výši stravného a sníženého stravného ještě před započetím pracovní cesty, výše sazeb tuzemského stravného 2022 je ta podle Zákoníku práce.

Zahraniční stravné 2022

Ministerstvo financí pravidelně 1. ledna vyhláškou stanovuje výši základních sazeb zahraničního stravného v měnových jednotkách příslušné cizí měny. Pokud bylo zaměstnanci během zahraniční pracovní cesty poskytnuto bezplatného jídlo, přísluší zaměstnanci snížené zahraniční stravné 2022 za každé bezplatné jídlo až o hodnotu:

  • Zahraniční stravné v třetinové výši základní sazby: 70 % zahraničního stravného
  • Zahraniční stravné ve dvoutřetinové výši základní sazby: 35 % zahraničního stravného
  • Zahraniční stravné ve výši základní sazby: 25 % zahraničního stravného

Jestliže sám zaměstnavatel nestanovil hodnotu sníženého zahraničního stravného 2022 před začátkem zahraniční pracovní cesty, zaměstnanci přísluší zahraniční stravné snížené o nejvyšší hodnotu stanovenou Zákoníkem práce.

Hrají roli skutečné náklady na pracovní cestě?

Reálně nezáleží na skutečně vynaložených nákladech zaměstnance. Ty se nijak neprokazují. Zahraniční stravné je stanoveno paušální částkou odvíjející se od doby trvání zahraniční pracovní cesty. Ministerstvo financí aktualizuje prováděcí právní předpis minimálně jednou ročně od prvního ledna, v některých případech se k doplnění o nejnovější údaje uchyluje i v mimořádném termínu.

Mimořádným termínem může být situace, kdy se ceny jídel a nápojů bez obsahu alkoholu ve veřejných stravovacích zařízeních sníží nebo zvýší o 20 %. K aktualizaci prováděcího předpisu dochází také při kolísání kurzu stanovené cizí měny právě ve výši alespoň dvacet procent.

Cestovní náhrady při pracovní cestě

Do cestovních náhrad nepatří pouze stravné a zahraniční stravné, ale také náhrada jízdních výdajů, náhrada jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny, výdaje za ubytování a nutné vedlejší náklady. Článek nyní v krátkosti představí jednotlivé cestovní náhrady.

Náhrada jízdních výdajů

Zaměstnanec může pro pracovní cestu využít hromadný dopravní prostředek a taxislužbu, v takovém případě mu náleží náhrada jízdních výdajů v plné výši, kterou prokáže dokladem. Pokud zaměstnanec na pracovní cestu využije silniční motorové vozidlo, s výjimkou vozidla poskytnutého zaměstnavatelem, přísluší mu základní náhrada za každý 1 km jízdy a také náhrada výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu.

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí u jednostopých vozidel a tříkolek 1,30 Kč a u osobních silničních motorových vozidel 4,70 Kč za 1 km. Pokud by zaměstnanec využil traktor nebo autobus, přísluší mu dvojnásobek stanovené ceny, tedy 9,40 Kč. Náhradu za spotřebovanou pohonnou hmotu určí zaměstnavatel násobkem ceny pohonné hmoty a množství spotřebované pohonné hmoty.

Náhrada jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny

Pokud trvá pracovní cesta déle než 7 kalendářních dnů, přísluší zaměstnanci náhrada jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny do jeho bydliště a zpět ve výši a za podmínek jako u náhrady jízdních výdajů. Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci náhradu jízdních výdajů nejvýše do částky, která odpovídá jízdním výdajům do místa výkonu práce nebo pracoviště, anebo bydliště na území ČR.

Pokud by zaměstnanec využil leteckou přepravu, náhrada jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny by byla ve výši odpovídající ceně jízdného silniční nebo železniční dopravy, kterou určil zaměstnavatel. Poskytnutí náhrady výdajů probíhá nejdéle v průběhu 4. týdne od počátku pracovní cesty nebo od minulé návštěvy člena rodiny.

Náhrada výdajů za ubytování

Jestliže se zaměstnanec v průběhu pracovní cesty ubytoval, náleží mu náhrada výdajů za ubytování, které v této souvislosti vynaložil. Pokud pracoval nad rámec své běžné pracovní doby, může získat příplatek za přesčas. Zaměstnavateli prokáže částku účtenkou či dokladem za ubytování. Pokud zaměstnanec přerušil pracovní cestu, není zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci náhradu výdajů za ubytování, i když zaměstnanec musel uhradit výdaje za ubytování.

Náhrada nutných vedlejších výdajů

Zaměstnanci přísluší náhrada nutných vedlejších výdajů, které mu vzniknou v přímé souvislosti s pracovní cestou ve výši, kterou prokáže zaměstnavateli. Pokud nemůže prokázat výši výdajů, přísluší zaměstnanci náhrada odpovídající obvyklé ceně věcí a služeb v době a místě konání dané pracovní cesty.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Práva a povinnosti zaměstnanců Pracovní právo Uvnitř firem a kanceláří Cestování a dovolená