Nájem nebytových prostor | VímVíc.cz

Nájem nebytových prostor

27. 10. 2018

Nájem nebytových prostor má o něco jiná pravidla, než je tomu u klasického nájmu bytu. Změna je jak na straně pronajímatele, tak nájemce. Jaké jsou jejich povinnosti a jak postupovat, pokud chcete nájem ukončit?

Nebytový prostor

Co je nebytový prostor?

Dle zákona jsou za nebytové prostory považovány místnosti nebo soubory místnosti, které jsou dle stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení. Konkrétně se jedná o prostory určené k následujícím účelům:

  • výroba, služby, obchod, administrativní činnost, výzkum, umělecké, výchovné a vzdělávací účely
  • archivy, garáže, skladové prostory
  • veřejně přístupné prostory v rámci budov – prádelny, sušárny, půdy, kočárkárny

Nájemní smlouva

Stejně jako nájem bytu, i nájem nebytového prostoru je stvrzen písemnou nájemní smlouvou. V její obsahu musíte vždy najít:

  • předmět a účel nájmu
  • výši nájemného a úhrady za plnění
  • dobu, na kterou se nájem uzavírá (pokud nejde o domu neurčitou)
  • údaj o podmětu podnikání (je-li nájem sjednán za účelem podnikání)

Kdo platí náhrady na opravy?

Tato povinnost spadá na pronajímatele. Jinak by tomu bylo pouze v případě, pokud se obě strany domluví jinak a zahrnou informaci do smlouvy. Do celé této povinnosti spadá i to, že musí pronajímatel předat nájemci prostor v takovém stavu, aby vyhovoval pro smluvně sjednaný účel nájmu. Dále jej během celé doby musí ze svých financí udržovat, zabezpečovat plnění služeb a zajistit nájemci prostředí pro nerušený výkon práv s nájmem spojených.

Na druhé straně má své povinnosti i nájemce. Jednou z nich je nutnost oznámit bez jakýchkoliv odkladů pronajímateli každou potřebu oprav, kterou má provést. Zároveň musí vytvořit podmínky pro možnost realizace opravy. Pokud tak neučiní, odpovídá za veškeré škody, které na základě jeho nedbalosti nemohli být včas opraveny. Další věcí je, že pokud nájemce plánuje změnit podmět podnikání v pronajatém prostoru, který ovlivní jeho využití, musí to bezprostředně oznámit pronajímateli a vyžádat si písemný souhlas. Pokud ho nezíská, nemá právo zásadní změny provádět.

Náhrady na opravy platí pronajímatel. Nájemce je povinen mu nahlásit bezprostředně nutnou potřebu oprav.

Nájemce může poskytnout podnájem

Stejně jako všechno, i toto závisí z velké části na dohodě. Pokud ale není domluveno jinak, nájemce může dát nebytový prostor nebo jeho část dále do podnájmu, v každém případě ale pouze na dobu určitou. Samozřejmostí je přítomnost písemného souhlasu původního pronajímatele, který musí účel schválit. I smlouva musí mít písemnou formu se všemi náležitostmi.

Pokud chcete prostory poskytnout dalším lidem, potřebujete souhlas pronajímatele.

Platba nájemného

Tady jsou pravidla v podstatě shodná s těmi ve věci pronájmu bytového prostoru. Výsledná částka se obvykle stanoví na základě dohody obou stran. V ojedinělých případech může být cena upravena obecně závazným právním předpisem. Běžně se potom nájemné hradí v měsíčních splátkách předem pravidelně první den v měsíci, i na tomto termínu se dá ale samozřejmě ve většině případech dohodnout.

Pokud chce nájemce žádat o slevu na nájmu, může tak učinit pouze v případě, že pronajímatel neplní své povinnosti ze smlouvy a tím omezuje užívání nebytového prostoru.

Nájemné se obvykle platí vždy první den v každém měsíci.

Pronajímáte byt či jiný prostor? A víte dobře, jak se daní?

Ukončení nájmu na dobu určitou

Nájem na dobu určitou přirozeně skončí samozřejmě po uplynutí sjednané doby. Existují ale samozřejmě i případy, kdy je třeba z nějakého důvodu ukončit trvání nájmu v jeho průběhu. Pronajímatel může smlouvu vypovědět, pokud nájemník využívá prostor v rozporu se smlouvu, dále pak jestliže se již o více než měsíc opozdil s platbou.Dalším důvodem může být situace, kdy nájemce hrubě porušuje pravidla s nájmem spojená nebo řádně neposkytuje služby, které měl s pronajímatelem sjednané. Dále je samozřejmě nepřípustné, pokud i po upozornění nájemce ruší klid či pořádek v prostoru.

Nájemci může být také znemožněno využívání nebytového prostoru, pokud je vázán na byt, ze kterého byla nájemci uložena povinnost vyklizení. Konec smlouvy je způsoben také v případě, že bylo rozhodnuto o změnách na stavbě, které znemožňují využití prostoru nebo dokonce její zbourání. Pronajímatel může také smlouvu předčasně zrušit, jestliže nájemce provede nějaké zásadní změny bez jeho svolení.

Na druhé straně může smlouvu předčasně zrušit i nájemce. A to v případě, že ztratil způsobilost k provozování činnosti, pro kterou si daný prostor pronajal. Dalším důvodem je, že se nebytový prostor bez zavinění nájemce stal nevhodným pro účely uvedené ve smlouvě nebo že pronajímatel porušuje své povinnosti, které vyplývají jednak ze smlouvy, tak ze zákona.

Nájemce i pronajímatel mají určité povinnosti, které musí dodržovat, aby nebyla smlouva předem vypovězena.

Ukončení nájmu na dobu neurčitou

Pokud máte uzavřenou nájemní smlouvu na dobu neurčitou, může smlouvu kterákoliv strana kdykoliv písemně vypovědět bez udání důvodu. Závazkem je potom tříměsíční výpovědní lhůta, která začíná prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi. Nájemce má pak samozřejmě povinnost předat prostor zpět ve stavu, v jakém ho převzal. Přihlíží se pouze k běžnému opotřebení způsobené denním užíváním.

Smlouva zaniká také v případě smrti nájemníka, a to pokud se právoplatný dědic neozve do 30 dnů od události s tím, že žádá o pokračování nájmu na jeho osobu. Další věcí je pak nájem obecního bytu.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Ze života firem a kanceláří