Kdo má nárok na příspěvek na auto 2021 a je jen pro invalidy? | VímVíc.cz

Kdo má nárok na příspěvek na auto 2021 a je jen pro invalidy?

06. 04. 2021

Velmi vyhledávaným příspěvkem mezi příspěvky a dávkami je příspěvek na auto, pokud má člověk určitý handicap. Nejdříve je nutné říci, že dávka, která by se jmenovala příspěvek na auto pro invalidy, neexistuje. Jedná se o příspěvek na zvláštní pomůcku, který je spravován Ministerstvem práce a sociálních věcí. Mezi lidmi se ale nejvíce užívá termín příspěvek na auto. Příspěvek na zvláštní pomůcku je určen lidem, kteří mají zdravotní postižení v takovém rozsahu, které je omezuje v normálním životě. Tyto pomůcky mají člověku pomoct s financováním pomůcek, které jim pomohou s překonáváním každodenních překážek, které jejich zdravotní postižení způsobuje. Může se jednat o příspěvek na auto ztp, na vodícího psa, na úpravu bytu a další speciální pomůcky. Jaké druhy zdravotního postižení jsou do této kategorie řazeny? Příspěvek na auto a další zvláštní pomůcky mohou čerpat lidé se zrakovým, sluchovým či tělesným postižením nebo s těžkou či hlubokou mentální retardací.

Příspěvek na auto ztp a pomůcky pro zdravotně postižené

Problematika příspěvku na zvláštní pomůcky je upravována zákonem č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Čerpat tyto sociální příspěvky mohou lidé, kteří jsou tělesně nebo mentálně zdravotně postižení a toto postižení je výrazně omezuje v jejich životě. Nárok na příspěvek na auto ztp či pomůcky pro zdravotně postižené:

 • má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo těžké sluchové postižení anebo těžké zrakové postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu,
 • poskytovaného na pořízení motorového vozidla nebo speciálního zádržního systému má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

Vždy je dobré mít o tomto příspěvku povědomí a všechny dostupné informace, aby například člověk, který má určité mentální, zrakové, sluchové či pohybové postižení, nežádal nejdříve půjčku a nezadlužil se.

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku mají osoby, které:

 • mají těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí
 • mají těžké sluchové postižení,
 • mají těžké zrakové postižení.

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla nebo speciálního zádržního systému má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí či těžkou nebo hlubokou mentální retardaci charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

Příspěvek na zvláštní pomůcku podmínky

Všechny potřebné informace, které jsou důležité pro příspěvek na auto pro postižené či pomůcky pro zdravotně postižené, se nachází v příloze k zákonu č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Zde jsou také plně stanoveny podmínky pro přiznání nároku na příspěvek na auto pro invalidy či postižené. Většina žadatelů pobírá také invalidní důchod a pomůcky pro zdravotně postižené, zároveň jsou zde také jasně definovány zdravotní stavy vylučující přiznání nároku:

 • osoba musí být straší 3 let (motorové vozidlo, úprava bytu, schodolez, stropní zvedací systém, svislá zdvihací plošina, šikmá zvedací plošina), 15 let (vodicí pes), 1 roku (všechny ostatní pomůcky),
 • zvláštní pomůcka umožňuje osobě sebeobsluhu nebo realizaci pracovního uplatnění, přípravu na budoucí povolání, získávání informací, vzdělávání anebo ke styku s okolím,
 • osoba musí zvláštní pomůcku využívat,
 • zvláštní pomůcka není to stejné jako zdravotní pomůcka a není hrazena ze zdravotního pojištění,
 • pokud se jedná o příspěvek na auto pro invalidy, je podmínkou, že se osoba opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje automobilem, a že je schopná řídit motorové vozidlo nebo je automobilem převážena.

Žádost o příspěvek na auto či pomůcky pro zdravotně postižené

Ve všech případech se musí jednat o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, který trvá déle než 1 rok, poté může být přiznán nárok na pomůcky pro zdravotně postižené či příspěvek na auto pro invalidy či postižené. Žádost o příspěvek na auto či pomůcky pro zdravotně postižené se podává na příslušném Úřadu práce. Dále je také možné podat žádost elektronicky: odeslání s elektronickým podpisem nebo přes datovou schránku.

Příspěvek na auto ztp a jeho výše

Výše příspěvku na auto se odvíjí podle celkové výše příjmů osoby nebo osob společně posuzovaných. Poté je výše příspěvku odstupňován od 100 000 Kč do 200 000 Kč. Příspěvek na auto ztp:

 • Příspěvek na auto pro postižené či pomůcky pro zdravotně postižené ve výši 100 000 Kč: je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než dvacetinásobek částky životního minima,
 • příspěvek na auto pro postižené či pomůcky pro zdravotně postižené ve výši 120 000 Kč:, je-li je příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než devatenáctinásobek částky životního minima,
 • příspěvek na auto pro postižené či pomůcky pro zdravotně postižené ve výši 140 000 Kč:, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než osmnáctinásobek částky životního minima,
 • příspěvek na auto pro postižené či pomůcky pro zdravotně postižené ve výši 160 000 Kč: je-li je příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než sedmnáctinásobek částky životního minima,
 • příspěvek na auto pro postižené či pomůcky pro zdravotně postižené ve výši 180 000 Kč:, je-li je příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než šestnáctinásobek částky životního minima,
 • příspěvek na auto pro postižené či pomůcky pro zdravotně postižené ve výši 200 000 Kč: je-li je příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných nižší nebo roven šestnáctinásobku částky životního minima.

Výše životního v roce 2021 je 3 860 Kč.

Pomůcky pro zdravotně postižené a výše příspěvku

Příspěvek na pomůcky pro zdravotně postižené je v maximální výši 350 000 Kč, 400 000 Kč v případě příspěvku na pořízení schodišťové plošiny. Součet vyplacených příspěvků nesmí v 60 kalendářních měsících přesáhnout částku 800 000 Kč, 850 000 Kč v případě pořízení schodišťové plošiny. Do částky 24 000 Kč může být žadateli o příspěvek na pomůcky pro zdravotně postižené vyplacena celá částka. Sociální příspěvky nad 24 000 Kč vyžadují spoluúčast žadatele ve výši 10 % z ceny pomůcky. Pokud ale žadatel nemá 10% spoluúčast, může příslušný Úřad práce snížit spoluúčast na částku 1 000 Kč.

Jaké pomůcky pro zdravotně postižené je možné příspěvkem na zvláštní pomůcky financovat?

 • Úpravy automobilu: ruční ovládání, usnadňování nastupování, nakládání vozíku,
 • stavební práce: stavební práce spojené s uzpůsobením bytu, koupelny nebo WC, za účelem jeho používání postiženou osobou,
 • pomůcky usnadňující pohyb: koupě automobilu, nájezdové ližiny, přenosná rampa, schodolez, schodišťová plošina, schodišťová sedačka, stropní zvedací systém,
 • pomůcky pro zrakově postižené: digitální čtecí přístroj s hlasovým výstupem, vodicí pes, DYMO kleště, indikátor barev, braillský displej, diktafon, digitální zvětšovací lupa,
 • pomůcky pro sluchově postižené: signalizace domovního zvonku, signalizace pláče dítěte, individuální indukční smyčka, elektronická komunikační pomůcka, telefonní zesilovač.
článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Úspěch v kariéře Investice a spoření