Daň z příjmu fyzických osob | VímVíc.cz

Daň z příjmu fyzických osob: Jaké slevy na dani uplatnit?

29. 06. 2022

Mnoho lidí nemá všechny potřebné informace a neví, jaké slevy na dani mohou uplatnit a do kdy podat daňové přiznání. Slevy na dani mohou výrazně vylepšit rozpočet jedince nebo rodinný rozpočet, jen musí zaměstnanci vědět, na co mají nárok. Mimo základní slevy na poplatníka, která se v roce 2022 výrazně zvýšila, mají čeští daňoví poplatníci možnost uplatnit dalších 9 slev na dani. Jak vyplnit daňové přiznání a jaké slevy na dani je možné uplatnit? Pro rok 2023 je nachystaná nová sleva na dani.

Slevy na dani a daňové přiznání

Daňové přiznání: Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob je přímá daň, kterou stanovuje zákon o daních z příjmu. Poplatníkem daně z příjmu fyzických osob je každý fyzická osoba s trvalým pobytem v České republice nebo cizinec, který se zdržuje na území ČR. Daň z příjmu fyzických osob je 15 % nebo 23 % z příjmů ze zaměstnání, z podnikání a z jiných příjmů. Některé příjmy jsou osvobozené od daně z příjmu (například dotace ze státního rozpočtu, příjmy z prodeje rodinného domu a jiné).

Pro výpočet daně z příjmu fyzických osob se určí základ daně, od kterého se dále odečtou nezdanitelné části a odečitatelné položky. Dále se spočítá samotná daň, v níž se uplatní slevy na dani a daňová zvýhodnění, které představí tento článek. Slevy na dani se můžou každý rok měnit, článek uvede rozdíly v částkách slev na dani v roce 2022 a v loňském roce.

Pro lidi pracující v zahraničí může být daňová situace složitější. Pokud například pracujete v Německu a máte trvalý pobyt v České republice, může se vám stát, že budete muset platit daně jak v Německu, tak v České republice. V takovém případě je důležité se seznámit s daňovými smlouvami mezi Českou republikou a Německem, které stanovují pravidla pro určení místa zdanění a postup pro uplatňování slev na dani a odpočtu daně v obou zemích. Je tedy nutné pečlivě prověřit, jaká pravidla se v daném případě uplatňují a jak je možné minimalizovat dvojí zdanění. Pro více informací se podívejte na následující zdroj, kde se dozvíte více o dani v Německu.

Do kdy podat daňové přiznání?

Hodně lidí tápe v tom, do kdy podat daňové přiznání. Daňové přiznání se letos podávalo do 1. dubna 2022, v elektronické verzi bylo možné podat daňové přiznání do 2. května 2022. Jestliže daňové přiznání připravuje daňový poradce, má termín odevzdání až do 1. července. Pokud za zaměstnance podává daňové přiznání jeho zaměstnavatel, zaměstnanec může požádat o roční zúčtování daně do 15. února. Hodnocení zaměstnavatelů hodnotí kladně možnost podání daňového přiznání za zaměstnance. Termín podání daňového přiznání byl prodloužený kvůli pandemii koronaviru, to se letos nekonalo.

Jak vyplnit daňové přiznání

Další věc, se kterou mají někteří lidé potíže, je způsob, jak vyplnit daňové přiznání. Na internetu je mnoho vzorů, jak vyplnit daňové přiznání správně. Poplatník vyplňuje osobní údaje, kraj a město, ve kterém bude podávat daňové přiznání. Daňové přiznání se podává zpětně, takže do kolonky ,,Za zdaňovací období" se píše loňský rok. Uvádí se také číslo bankovního účtu, kam může být poslán přeplatek na dani z příjmu fyzických osob. Poplatník se na konci ,,růžového papíru" podepíše.

Slevy na dani

V České republice je rozlišováno 10 slev na dani a pro rok 2023 je připravená nová sleva na dani u zastavených exekucí. Daňoví poplatníci mohou uplatnit maximálně 9 slev na dani. Slevy na dani si poplatník uplatňuje měsíčně v platu nebo ročně v daňovém přiznání. Daňové přiznání většinou podávají zaměstnavatelé za své zaměstnance. Jsou však případy, kdy si zaměstnanec musí podat daňové přiznání sám nebo například OSVČ podává daňové přiznání sám. Všichni daňoví poplatníci by měli mít přehled o svých daních, daňovém přiznání a možných slevách na dani. V roce 2022 se uplatňovaly tyto slevy na dani.

  • Základní sleva na poplatníka
  • Sleva na dani na dítě
  • Sleva na dítě, držitele průkazu ZTP/P
  • Sleva na školkovné
  • Sleva na dani student
  • Sleva na vyživovanou manželku nebo manžela
  • Sleva na důchodce
  • Sleva na invaliditu
  • Sleva na poplatníka, držitele průkazu ZTP/P
  • Sleva na EET

V porovnání s loňským rokem se základní sleva na poplatníka zvýšila o 3.000 Kč za rok. Limity, které se vztahují k minimální mzdě, se pochopitelně změnily také.

Mzda a plat není to samé. Nepleťme si tyto dva pojmy. Rozdíl mezi mzdou a platem vysvětlí odkazovaný článek.

1. Základní sleva na poplatníka

Každý daňový poplatník v České republice uplatňuje základní slevu na poplatníka, která prošla v minulém roce výraznou změnou, díky které se zaměstnancům navýšila čistá mzda. Od 1. ledna 2021 se základní sleva na poplatníka zvýšila o 3.000 Kč za rok.

Základní sleva na dani na poplatníka
Pro příjmy za rok Roční výše slevy Měsíční výše slevy
2020 24.840 Kč 2.070 Kč
2021 27.840 Kč 2.320 Kč
2022 30.840 Kč 2.570 Kč

Pro příjmy za rok 2020 byla roční sleva na poplatníka 24.840 Kč, příjmy za rok 2021 měly slevu na poplatníka ve výši 27.840 Kč a pro příjmy roku 2022 je v plánu další navýšení základní slevy na poplatníka na částku 30.840 Kč. Základní slevu na poplatníka odečítal zaměstnavatel svým zaměstnancům v poměrné výši (za rok 2021 v částce 2.320 Kč měsíčně). O tuto částku měli zaměstnanci vyšší čistou mzdu. Pro rok 2022 stoupla sleva na poplatníka na částku 2.570 Kč za měsíc.

2. Sleva na dani na dítě

Mezi další slevy na dani, které mohou daňoví poplatníci uplatnit je sleva na dítě neboli daňové zvýhodnění na vyživované dítě. Slevy na dítě patří mezi slevy na dani, které může uplatnit vždy pouze jeden z rodičů. Obecně se doporučuje, aby slevu na dani na dítě uplatnil ten rodič, který má vyšší příjmy. V případě, že žijí rodiče dítěte odloučeně, uplatňuje slevu na dítě rodič, kterému bylo dítě svěřeno do péče. Sleva na dítě může být uplatňována každý měsíc ve výplatě daňového poplatníka nebo jednou ročně, kdy je výpočet slevy na dani na dítě zohledněn v daňovém přiznání.

Sleva na dani na dítě za rok
Pro příjmy za rok První dítě Druhé dítě Třetí a další dítě
2020 15.204 Kč 19.404 Kč 24.204 Kč
2021 a 2022 15.204 Kč 22.320 Kč 27.840 Kč

Za vyživované dítě se považuje hlavně dítě, které je nezletilé, do dovršení věku 18 let. Tato věková hranice se posouvá do dovršení věku 26 let, jestliže se dítě „soustavně připravuje na budoucí povolání“ nebo když nemůže studovat či pracovat kvůli nemoci, úrazu nebo dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu.

Sleva na dani na dítě za měsíc
Pro příjmy za rok První dítě Druhé dítě Třetí a další dítě
2020 1.267 Kč 1.617 Kč 2.017 Kč
2021 a 2022 1.267 Kč 1.860 Kč 2.320 Kč

Daňové zvýhodnění na dítě může uplatnit i babička nebo dědeček, pokud rodiče vyživovaného dítěte nemají dostatečné příjmy, aby uplatnili slevu na dítě. Podmínkou pro její uplatnění je společná domácnost.

3. Sleva na dítě, držitele průkazu ZTP/P

Mezi další slevy na dani, které mohou daňoví poplatníci uplatnit patří sleva na dítě ZTP/P. Tato sleva na dani funguje podobně jako klasická sleva na dani na dítě, tedy může být uplatňována měsíčně nebo jednou ročně. Výše slevy na dítě, držitele průkazu ZTP/P je dvojnásobná oproti základní slevě na dítě. Opět zde záleží na počtu dětí. Zákon neudává, v jakém pořadí musí být děti v daňovém přiznání uvedeny, proto, pokud má daňový poplatník více dětí a například pouze jedno dítě je držitelem průkazu ZTP/P, vyplatí se ho zapsat jako druhé nebo třetí v pořadí, aby byla sleva na dítě ZTP/P co nejvyšší.

Sleva na dítě ZTP/P Ročně Měsíčně
První dítě ZTP/P 30.408 Kč 2.534 Kč
Druhé dítě ZTP/P 44.640 Kč 3.720 Kč
Třetí a další dítě ZTP/P 55.680 Kč 4.640 Kč

4. Sleva na školkovné

Sleva na školkovné, jinak řečená sleva za umístění dítěte, patří mezi roční slevy na dani, je uplatňována ročně v daňovém přiznání. Slevu na školkovné může opět uplatnit pouze jeden z rodičů. Sleva na školkovné patří mezi slevy na dani na děti, kdy je rodičům proplacena část nebo celá částka za platbu za umístění dítěte v předškolním zařízení (mateřskou školu či podobné zařízení s péčí o děti v předškolním věku).

Výše roční slevy na školkovné odpovídá minimální mzdě za měsíc. Výše slevy na dani za rok 2021 za školkovné byla ve výši 15.200 Kč. Sleva na školkovné za rok 2022 bude ve výši 16.200 Kč. Jedná se o maximální částku, nikoliv o paušální výši slevy. Skutečné výdaje rodiče potvrdí konkrétní předškolní zařízení.

5. Sleva na studenta

Člověk, který se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, může uplatnit slevu na studenta do dovršení věku 26 let. Za soustavnou přípravu na budoucí povolání se nejčastěji považuje studium na střední a vysoké škole v Česku a na státem uznaných školách v cizině.

Sleva na dani student a její nárok nevzniká při dálkovém, večerním nebo kombinovaném studiu. Výše slevy na studenta je 4.020 Kč za rok, 335 Kč za měsíc. Je důležité zmínit, že je možné uplatnit jak slevu na studenta, tak současně základní slevu na poplatníka (pokud jsou splněné podmínky pro uplatnění slev).

6. Sleva na vyživovanou manželku nebo manžela

Sleva na vyživovanou manželku nebo manžela je uplatňována jednou ročně v daňovém přiznání. Slevu na manžela/ku může uplatnit daňový poplatník, jehož manžel/ka nemá příjmy (například je na mateřské či rodičovské dovolené) nebo je nemá v dostatečné výši. Příjmy manžela či manželky, na kterou si poplatník uplatňuje slevu na dani, nesmí přesáhnout částku 68.000 Kč za rok.

Uplatnění slevy na vyživovanou manželku nebo manžela musí splňovat následující podmínky: manželství a žití ve společné domácnosti. Roční sleva na vyživovaného manžela/ku činí 24.840 Kč. Slevu v dvojnásobné výši může poplatník uplatnit, jestliže má manželka/manžel průkaz ZTP/P. Jednalo by se o roční výši slevy 49.680 Kč.

7. Sleva na důchodce

Hodnocení zaměstnavatelů vyplňují i pracující senioři. Odchod do důchodu neznamená sedět doma a luštit křížovky. Slevy na dani se mohou týkat také pracujících důchodců, kteří mohou uplatnit slevu na důchodce. Uplatnění slevy na dani na důchodce je možná měsíčně nebo jednou do roka. V současnosti mohou důchodci uplatnit slevu na dani ve výši 2.570 Kč měsíčně nebo 30.840 Kč ročně. Výše slevy na důchodce se mění každým rokem, jak ukazuje naše tabulka.

Sleva na důchodce
Pro příjmy za rok Roční výše slevy Měsíční výše slevy
2020 24.840 Kč 2.070 Kč
2021 27.840 Kč 2.320 Kč
2022 30.840 Kč 2.570 Kč

Výše slevy na důchodce se shoduje s částkami základní slevy na poplatníka. Podívejte se, kdy vás čeká odchod do důchodu.

8. Sleva na invaliditu

Výpočet slevy na dani se týká také slevy na invaliditu, která se počítá podle stupně invalidity. Sleva na invaliditu může být uplatněna měsíčně nebo ročně. Lidé, kteří pobírají invalidní důchod budou mít slevu na invaliditu následovně.

Sleva na invaliditu Ročně Měsíčně
Invalidita I. a II. stupně 2.520 Kč 210 Kč
Invalidita III. stupně 5.040 Kč 420 Kč

Má-li invalidní důchodce průkaz ZTP/P, může uplatnit obě dvě slevy na dani: jak slevu na invaliditu, tak slevu pro poplatníka, držitele průkazu ZTP/P.

Slevy na dani loni a letos

9. Sleva na poplatníka, držitele průkazu ZTP/P

I bez přiznaného invalidního důchodu může vzniknout nárok na slevu na poplatníka ZTP/P. Tuto slevu mohou uplatnit všichni držitelé průkazu ZTP/P, kteří jsou zároveň daňovými poplatníky. Sleva na poplatníka, držitele průkazu ZTP/P je ve výši 1.345 Kč za měsíc a 16.140 Kč za rok.

10. Sleva na EET

Pokud se OSVČ zapojí do EET, elektronické evidence tržeb, může uplatňovat slevu na dani za EET. Slevu na EET je možné uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém daňový poplatník poprvé zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat. Sleva se týká pouze podnikajících fyzických osob. Právnické osoby žádný nárok na slevu na dani v souvislosti se spuštěním EET nemají. Daňová sleva na EET je ve výši 5.000 Kč na pořízení a provoz EET. Protože povinnost evidovat tržby byla v roce 2021 přerušena, není reálné ani uplatnění slevy na EET. Sleva na dani na EET byla jednorázová.

11. Sleva za zastavenou exekuci

Sleva za zastavenou exekuci je nový typ slevy na dani, který bude možné uplatnit v roce 2023, v daňovém přiznání za rok 2022. Sleva za zastavenou exekuci se týká nízkých pohledávek (jistina maximálně do 1.500 Kč), u kterých se zastaví exekuce. Takové exekuce se zastavují od začátku roku 2022. Věřitel si může za každé zastavené vymáhání pohledávky, u které nebyla jistina vymožena ani zčásti, odečíst z daní 450 Kč (30 % z částky 1.500 Kč).

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Práva a povinnosti zaměstnanců Úspěch v kariéře Investice a spoření