Exekuce a exekuční řízení: na co se musí dlužník připravit? | VímVíc.cz

Exekuce a exekuční řízení: na co se musí dlužník připravit?

27. 01. 2021

Problémy s financemi, nedostatek financí, dluhy, splátkové kalendáře, vymáhání dluhů, exekuce, exekuční řízení, insolvence, osobní bankroty se týkají stále více lidí. V loňském roce bylo zjištěno, že zkušenost s exekucí a exekučním řízením má již každý 10. Čech. To jsou velmi alarmující čísla, která svědčí o markantní neznalosti finanční gramotnosti českých občanů. V momentě, kdy se o slovo přihlásí exekuce, už není cesty zpátky a dlužník musí reagovat, pokud reagovat nebude, přijde o všechny své finance a o svůj majetek.

Exekuce počeštěle znamená provedení, vykonání nebo vymáhání, kdy je po dlužníkovi vymáhán jeho dluh vůči věřiteli či věřitelům. Exekuce jsou vykonávány a kontrolovány podle několika zákonů, z většiny zákonem č, 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti, ve kterém se nachází také Exekuční řád. Co dlužníka čeká, když je na něj uvalena exekuce? Jak probíhá exekuční řízení? Jak se vymanit z exekucí a dluhů? Kdy je jedinou možností a záchranou insolvence a insolvenční řízení?

Co je exekuce a exekuční řízení?

Půjčky a další finanční závazky mohou být lákavým společníkem a pomocníkem. Problém nastává v okamžiku, kdy klient svůj dluh řádně nesplácí a vznikají úroky z prodlení. Poté finanční instituci nezbývá nic jiného než podstoupit závazek exekutorovi. Exekuce a exekuční řízení je organizované vymáhání dluhů. Exekuce slouží k vymožení dluhu pro věřitele, který už neměl jinou možnost než situaci podstoupit dále. V České republice jsou rozlišovány 2 druhy exekucí:

  • exekuce prováděné samotným soudem,
  • exekuce prováděné soudním exekutorem.

Pro neznalého člověka by v těchto dvou bodech nebyl žádný rozdíl, ale pokud je exekuce prováděna samotným soudem, vykonává exekuční řízení soudní vykonavatel a účtovány jsou pouze soudní poplatky. Naopak, pokud je exekuce vykonávána soudním exekutorem, exekuci vykonává fyzická osoba a náklady exekuce jdou za dlužníkem. Velmi často se také stává, že exekutorské kanceláře skupují nejrůznější pohledávky, aby poté mohly na dlužníkovi vymáhat dlužnou částku spolu s poplatky za exekuční řízení.S výpočtem poplatků za exekuční řízení může pomoct exekuce kalkulačka, která dlužníkovi spočítá přibližnou částku, kterou nakonec bude muset zaplatit.

Další nevýhodou exekucí prováděných soudy je, že obvykle trvají mnohem delší dobu, proto si věřitelé častěji k výkonu exekuce vybírají přímo exekutorské kanceláře, kde bývá celý postup mnohem rychlejší. Exekutoři jsou v České republice jmenováni ministrem spravedlnosti, musí mít právnické vzdělání a musí mít dostatečnou praxi v oboru.

Exekuční řízení začátek

Dlužník a věřitel jsou hlavními účastníky exekučního řízení. Exekutor je pouhým zprostředkovatelem vymáhání dluhu po dlužníkovi. Exekutor má tzv. exekutorský titul, jedná se o notářský zápis se svolením k vymáhání dluhů a k výkonu exekučního řízení. Exekuční řízení začíná podáním návrhu věřitele. Návrh se nepodává soudu, ale vybranému exekutorovi. Exekutor poté žádá příslušný soud o pověření a nařízení exekuce. Soud poté vydá usnesení o nařízení exekuce. Poté přichází na řadu vyrozumění obou stran.

Exekutor informuje věřitele o zahájení exekučního řízení a poté je vyrozuměn také dlužník. Exekutor zašle dlužníkovi vyrozumění o exekuci, exekuční návrh, kopii exekutorského titulu a výzvu. Zde je dlužníkovi doporučováno se okamžitě zkontaktovat s exekutorem a domluvit se s ním na postupu. Pokud by například dlužník nekomunikoval, hrozí zástava majetku, zmrazení platu a další finanční komplikace, který by byly ve výsledky již špatně řešitelné. Zde je ještě prostor dostát závazkům a začít dluh splácet.

Dlužník se může také bránit, pokud by měl pocit, že se mu děje bezpráví. Ale zkušenosti hovoří jasně, pokud je vydán exekutorský příkaz, není moc možností, jak celý výkon zastavit. Dlužník se může samozřejmě odvolat odvoláním proti usnesení o nařízení exekuce, může také podat návrh na zastavení exekuce (v částečném či plném rozsahu), požádat o odklad exekuce nebo uplatnit námitku podjatosti exekutora.

Exekuce kalkulačka

Obvykle dlužníkovi nezbývá jiná možnost než začít svůj dluh splácet. Exekuce kalkulačka pomůže s výpočtem splátek a se splátkovým kalendářem. Toto je nejčastější varianta, kdy je dlužníkovi nabídnut splátkový kalendář. Exekuce, exekuční řízení může být ale provedeno i dalšími způsoby:

  • splátkový kalendář,
  • zástava a dražba majetku,
  • blokace bankovního účtu,
  • zmrazení či srážky z výplaty.

Nejhorším scénářem je, že je dlužníkovi ponechána každý měsíc pouze částka životního minima, zbylé peníze jdou na uspokojení dlužné pohledávky. Co se stane, pokud klient doopravdy nemá finance a majetek na zaplacení exekuce? Zde se dlužníkovi nabízí poslední možnost, tou je insolvence a insolvenční řízení.

Jaké jsou pravomoci exekutora?

Dlužníkovi je vždy poskytnuta lhůta 30 dní, během které může splnit pohledávku a uhradit všechny své dlužné závazky. Tím také dojde k snížení celkových nákladů za exekuci. Exekuce kalkulačka dlužníkovi přesně definuje, kolik musí během této lhůty zaplatit. Někdy je i zde možné sepsat s dlužníkem splátkový kalendář, do kterého jsou ale už započítány i úroky z prodlení. Pokud v této 30ti denní lhůtě dlužník nezareaguje, exekutor může vstoupit do dlužníka domácnosti a začít se soupisem majetku. Exekutor může do dlužníkova bydliště vstoupit i bez jeho přítomnosti a to za pomoci Policie ČR.

V průběhu exekuce nesmí dlužník nijak nakládat se svým majetkem a penězi. Výjimku tvoří uspokojování základních životních potřeb a udržování chodu případného podnikání.

Insolvence a insolvenční řízení

Insolvence je vhodným řešením pro dlužníky, kteří mají 2 a více exekucí a výše splátek výrazně převyšuje jejich příjmy, s tím, že už by jim nezbývaly peníze na uspokojení základních životních potřeb, jakými jsou nárok na bydlení, jídlo a důstojný život v souladu se stavem aktuální ekonomiky a společnosti České republiky. Toto je nakonec poslední řešení, které dlužníkovi zbývá.

Oddlužení je určitou dohodou mezi dlužníkem a věřitelem, která je nakonec potvrzena soudně. Na konci insolvenčního řízení dojde k oddlužení dlužníka a dlužník má poté čistý štít. Není to ale o tom, že by dlužníkovi byly prominuty všechny dluhy a on nemusel své závazky splatit. Pokud nemá žádný majetek, je mu vypočten splátkový kalendář, kdy na jeho konci je splaceno 60 % dluhů za 3 roky nebo 30 % dluhů za 5 let. Dlužníkovi bývá obvykle zanechána částka ve výši životního minima.

V tomto okamžiku, kdy se člověk konečně dostal z dluhové pasti a prošel úspěšně insolvenčním řízením, není rozhodně doporučováno, aby v budoucnu zatížil svůj finanční rozpočet dalšími půjčkami a dluhy, přestože na trhu půjček jsou půjčky po insolvenci. Dlužník je po úspěšném absolvování insolvenčního řízení veden ještě další 4 roky v insolvenčním rejstříku. Měl by to brát jako novou příležitost na život a konečně by se měl naučit finanční gramotnosti. Ta léta odříkání a splácení by mu měla pomoct k uvědomění, že dluhy dělají pouze další dluhy a půjčka po insolvenci rozhodně není nejlepším řešením. Nyní je načase odkládat si peníze stranou a konečně začít žít plnohodnotný život se zdravým vztahem k penězům.

Exekuce a exekuční řízení 2021

Jak probíhají v době koronavirové exekuce a exekuční řízení? Stát se snažil ulevit v této těžké době i dlužníkům, proto nyní, v nouzovém stavu České republiky, nemohou exekutoři vstupovat do bydliště dlužníka bez jeho souhlasu, nemohou například ani zabavit všechny finance na bankovním účtu a musí tam nechat alespoň 4-násobek životního minima, dále nesmí například probíhat dražby majetku dlužníka.

Vše má ale svá pravidla a například přednostní pohledávky fungují i nadále bez omezení. Jedná se například o exekuce na výživné, náhradu újmy způsobené pracovním úrazem, nemoci z povolání, ublížení na zdraví nebo trestný čin. Vždy by měl ale dlužník komunikovat s exekutorem, který má jeho pohledávku na starosti, aby nedošlo k žádným nedorozuměním.

Půjčky pro dlužníky s exekucí

Jednou z možností, jak se z exekuce dostat, jsou půjčky pro dlužníky s exekucí. Jelikož se však jedná o velmi rizikovou finanční službu, je k dostání pouze u nebankovních společností, které mají půjčky pro dlužníky s exekucí spojené s vysokými úroky. Možné je peníze získat buď ihned na ruku, anebo si je nechat zaslat na bankovní účet. Půjčka pro dlužníky s exekucí je však spojená nejenom s vysokou úrokovou sazbou, ale i s mnohými podmínkami. Před podepsáním závazné smlouvy je tak opravdu žádoucí, abyste si pročetli všechny dostupné informace.

Půjčka Šikulka recenze

Půjčka Šikulka je další nebankovní společností, která vám je ochotná půjčit peníze i v momentě, kdy se potýkáte s exekucí. Půjčka Šikulka recenzeje mezi dlužníky oblíbená z jednoduchého důvodu, nevyžaduje žádné doložení příjmu. Půjčit si tak může opravdu kdokoliv. Minimální obnos, o který společnost můžete požádat, je stanoven na 1000 Kč. Ten nejvyšší je podle půjčka Šikulka recenze limitován 100 000 Kč. Existuje však několik dalších nebankovních společností, na které se můžete obrátit. Jednou z nich je například Zaimo půjčka.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Úspěch v kariéře Investice a spoření