Dovolená – Určuje její dobu šéf nebo je to ve vaší režii? | VímVíc.cz

Dovolená – Určuje její dobu šéf nebo je to ve vaší režii?

24. 05. 2018

Chcete si vzít dovolenou, ale nevíte, jestli si můžete určit její dobu sami nebo musíte čekat na povel zaměstnavatele? A kdy je nejvýhodnější dovolenou čerpat? O tom čtěte více v tomto článku.

Kdy si vzít dovolenou

Určuje dobu dovolené zaměstnavatel?

Ano, je tomu tak, určení doby čerpání dovolené má ve své pravomoci zaměstnavatel. Nečiní tak ale pouze podle vlastního rozvážení. Obvykle s pomocí odborů či rady zaměstnanců sestavuje tzv. rozvrh čerpání dovolené. Při určování rozvrhu bere zaměstnavatel v potaz dvě věci, a to své provozní potřeby a na druhé straně také vaše oprávněné zájmy, mezi které patří mimo jiné nezbytná péče o děti. Bez reakce by tak neměla zůstat žádost o čerpání dovolené v období prázdnin, pokud se jedná o rodiče dětí.

Zaměstnavatel vás nemůže o přidělené dovolené informovat kdykoliv se mu zalíbí. Limit je 14 dní před termínem dovolené, pokud se nedomluvíte jinak. Vždy tak musíte o nadcházející dovolené vědět včas. A to i v případě, že se jedná o celozávodní dovolenou. Ta ovšem nesmí trvat déle než dva týdny.

Dobu dovolené určuje zaměstnavatel s pomocí odboru prostřednictvím rozvrhu čerpání dovolené.

Dovolená 2018 – Žádat můžete i vy

Kromě dovolené, která je určena zaměstnavatelem na základě rozvrhu čerpání dovolené, můžete o poskytnutí dovolené žádat i vy, a to za předpokladu, že taktéž dodržíte 14 denní lhůtu před její čerpáním. Nepřipadá ale v úvahu přijít do práce a jednoduše oznámit, že za dva týdny nepřijdete týden do práce. Zaměstnavatel vaší žádosti nemusí vždy vyhovět, a tak je potřeba se řádně domluvit a on ji musí výslovně schválit. Tak učiní většinou tím, že podepíše vámi předložený formulář “Žádost o dovolenou”, kde se nachází doba vaší žádané dovolené.

Mimo tento případ existují i dva další, v rámci kterých rozhodujete o vaší dovolené čistě vy, jakožto zaměstnanec. Týkají se doby mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou a také nevyčerpané dovolené.

O dovolenou musíte žádat alespoň 14 dní před dobou, kdy ji chcete začít čerpat. Zaměstnavatel jí pak může nebo nemusí vyhovět.

Dovolená mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou

Existují případy, kdy zaměstnavatel musí bezpodmínečně vaší žádost o dovolenou vyhovět. Stane se tak, pokud zaměstnankyně:

  • žádá o poskytnutí dovolené tak, aby jí navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené
  • žádá tak, aby jí navazovala bezprostředně na skončení rodičovské dovolené do doby, po kterou je oprávněna čerpat mateřskou dovolenou

Doporučení tedy zní: Pro zaměstnankyně je výhodnější nenastupovat na rodičovskou dovolenou ihned po skončení mateřské. Využít by měly svého práva čerpat bezprostředně po mateřské placenou dovolenou a nastoupit na rodičovskou až poté. Důležité to je především proto, aby taková zaměstnankyně o nárok na dovolenou nepřišla. Platí totiž pravidlo, že zaměstnavatel po 100 a více zameškaných pracovních dnech čerpáním rodičovské dovolené v kalendářním roce krátí dovolenou o jednu dvanáctinu. Za každých dalších 21 takto zameškaných směn ji krátí znovu o jednu dvanáctinu.

Čerpat dovolenou před nástupem na rodičovskou dovolenou je v každém případě výhodnější, než na ni nastoupit přímo po skončení mateřské.

Nevyčerpaná dovolená a její převádění

Setkat se můžete i s nevyčerpanou dovolenou, což není výjimkou. I ta má svá pravidla, která musí zaměstnavatel splnit. Běžným postupem samozřejmě je, že dovolená za rok 2017 měla být již v tom roce vyčerpána a dovolená 2018 pak do konce tohoto roku. Ne vždy se tak ale stane, ať už z důvodů ze strany zaměstnavatele či zaměstnance. Povinností zaměstnavatele pak je určit vám dobu dovolené tak, abyste si ji vybrali do konce následujícího roku. Nevyčerpanou dovolenou za rok 2017 tak musíte vyčerpat do konce roku 2018. Výjimkou je pouze případ, kdy nemůže zaměstnanec vyčerpat dovolenou ani do konce tohoto roku z důvodu ,že byl uznán dočasně práce neschopným nebo z důvodu čerpání mateřské anebo rodičovské dovolené. Zaměstnavatel je pak povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci. To může být tedy klidně až v roce dalším, tedy třeba 2019.

Důležité je ale datum 30. června. Proč právě toto? Jde o den, do kterého musí zaměstnavatel určit dobu čerpání vaší nevyčerpané dovolené. Pokud tak neučiní, přicházíte na řadu vy. To je totiž ten druhý případ, kdy zaměstnavatel musí vaší žádosti vyhovět. I v tomto případě ale samozřejmě musíte dodržet lhůtu oznámení alespoň 14 dní před dovolenou.

Pokud vám dobu čerpání nevyčerpané dovolené neoznámí zaměstnavatel do 30. června následujícího roku, musí vaší žádosti za kažých okolností vyhovět.

Opakem nevyčerpané dovolené je potom přečerpaná dovolená. O té ale více v jednom z našich článků.

Výpověď a finanční náhrada nevyčerpané dovolené

Zaměstnavatel ze zákona nesmí nahradit nevyčerpanou dovolenou finančním ohodnocením do doby, dokud nepřijde na řadu výpověď z pracovního poměru. Pokud tedy dovolenou nestihnete vyčerpat ani do konce následujícího roku jejího řádného čerpání, na kompenzaci v podobě peněz nečekejte až do ukončení pracovního poměru.

Pokud ale právě k ukončení poměru dojde, máte na finanční kompenzaci nárok bez ohledu na to, zda vám čerpání dovolené neumožnil zaměstnavatel, vůbec vám ji neurčil anebo jste její propadnutí zapříčinili vy. V obou případech vám náleží poskytuní náhrady mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku v rozsahu nevyčerpané dovolené.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Práva a povinnosti zaměstnanců Ze života firem a kanceláří