Přídavky na děti 2018 | VímVíc.cz

Přídavky na děti 2018

29. 04. 2018

Na přídavky na děti nemá nárok každá rodina, ale jen ta, ve které je příjem nižší než 2,7násobek částky životního minima. Příspěvky se pak pohybují v rozmezí 500 – 1 000 Kč a jsou vypláceny každý měsíc.

Přídavky na děti 2018

Kdo má ze zákona nárok na přídavky na děti v roce 2018?

Nárok na přídavky vzniká nezaopatřeným dětem v rodinách, jejichž příjem je v rozmezí 2,4-2,7násobku životního minima. V úvahu se bere vždy příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí a započítává se do něj i rodičovský příspěvek. Životní minimum je stanoveno například pro 2 dospělé a 1 dítě na 7 710 Kč a pro rodinu, kde jsou 2 dospělí a 2 děti to činí 10 560 Kč.

Celkově to může znít trochu složitě, nicméně princip je v praxi jednoduchý. Nejdříve si spočítejte životní minimum vaší rodiny a vynásobte ho hodnotou 2,7 – to bude vaše rozhodná hranice. Tuto částku si pak porovnejte s příjmy vaší rodiny za minulý rok. Pokud dojdete k tomu, že vaše příjmy jsou nižší, máte nárok na přídavky na děti.

Nárok na přídavky pro děti se netýká všech rodin, pouze těch, které mají velmi nízké příjmy.

Životní a existenční minimum

Určitě je dobré vědět, že mezi těmito pojmy jsou rozdíly. Životní minimum je vlastně částka, která představuje minimální společensky uznanou hranici peněžních příjmů potřebných k tomu, abyste si zajistili výživu a ostatní základní osobní potřeby. V podstatě jde o částku, za kterou můžete žít velmi skromný život. Životní minimum aktuálně představuje na jednotlivce 3 410 Kč.

Životní a existenční minimum jsou dva rozdílné pojmy. V každém případě představují minimální částku, za kterou si můžete zajistit základní potřeby spojené s jídlem a hygienou.

Jaké příjmy se započítávají do životního minima?

 • z pracovní činnosti
 • z podnikání
 • z kapitálového majetku
 • z pronájmu
 • důchody
 • dávky nemocenského pojištění
 • dávky státní sociální podpory
 • ostatní sociální dávky
 • podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci
 • výživné

Příjmy, které se do životního minima nezapočítávají jsou v tomto přehledu:

 • příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení a jednorázové sociální dávky
 • příjmy z prodeje nemovitostí a odstupné za uvolnění bytu použité k úhradě nákladů na uspokojení bytové potřeby
 • náhrady škody a finančních prostředků na odstranění následků živelní pohromy
 • peněžní pomoci obětem trestné činnosti
 • sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem
 • podpory z prostředků nadací a občanských sdružení
 • stipendia
 • odměny za darování krve
 • daňové bonusy
 • příspěvek na péči (v okruhu společně posuzovaných osob)
 • části příspěvku na úhradu potřeb dítěte, který náleží ze zdravotních důvodů
 • příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku
 • zvláštní příspěvek k důchodu pro účastníky národního boje za vznik a osvobození Československa
 • příjmy plynoucí na základě rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva z titulu spravedlivého zadostiučinění nebo z titulu smírného urovnání záležitostí

Existenční minimum je potom částka, která je zhruba o třetinu nižší než životní minimum. Jde vlastně o nejnižší možnou částku, za kterou si můžete zajistit základní potřeby nutné k přežití. Existenční minimum je většinou spojeno s lidmi, kteří odmítají pracovat a chtějí požívat jen sociální dávky. Takto nízká částka je samozřejmě pro život nedostatečná, proto by je to mělo motivovat k tomu si práci najít a zvýšit si tak své příjmy. Tyto dávky není možné získat pro osoby, které jsou ve starobním důchodu, u invalidních osob pobírajících invalidní důchod III. stupně, u osob starších 68 let a také u nezaopatřených dětí.

Je dobré také vědět, že existenční minimum bylo zavedeno v roce 2017 a aktuálně činí 2 200 Kč na jednotlivce. Do této částky nejsou zahrnuté náklady na bydlení, stejně tak jako u životního minima. Na toto pak slouží extra příspěvek na bydlení.

V rámci existenčního i životního minima nejsou zahrnuté náklady na bydlení. Je třeba si extra požádat o příspěvky na bydlení.

Rodiny, které mají nárok na příspěvky na děti

Zde je přehled rodin, které mají, s ohledem na výši svých příjmů, nárok na příspěvky na děti:

tabulk přídavky na děti
Přídavky na děti můžete získat i tři měsíce zpětně. V žádosti o přídavky jsou rozdíly mezi zaměstnanci, OSVČ i rodičovskou dovolenou.

Kde a jakým způsobem si můžete zažádat o příspěvky na děti?

O příspěvek na dítě si můžete jednoduše zažádat na příslušné pobočce Úřadu práce na oddělení dávek sociální podpory. Žádost o příspěvek je nutné podávat každý rok. K žádosti přiložíte doklad o roční výši vašich příjmů, který musí být potvrzený zaměstnavatelem. V případě, že jste na rodičovské dovolené a pobíráte tedy rodičovský příspěvek, tak stačí vyplnit pouze čestné prohlášené o této skutečnosti.

Pokud pracujete jako OSVČ, tak pro vás platí trochu jiné podmínky. Příjmy se totiž posuzují podle vašeho posledního daňového přiznání. Platí zde hranice do 30.6.2018, do které budete dokládat příjmy za rok 2016. Pokud budete žádost podávat až v červenci letošního roku, tak dokládáte příjmy za rok 2017. Dle zákona o státní sociální podpoře se jako příjem z podnikání započítává vždy nejméně 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství a za rok 2017 je to 28 761 Kč. I v případě, že budete vykazovat nižší příjmy, bude se počítat minimálně vždy s částkou 14 380 Kč. Stejně jako u zaměstnanců se vyplní žádost o příspěvek na dítě a doloží se přehled o výši vašich ročních příjmů.

Přídavky na děti je možné získat i 3 měsíce zpětně. A v případě, že rodiče dítěte nejsou manželé, tak to nevadí, jelikož příjmy se stanovují na společnou domácnost, stejně jako výše životního minima.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy