Přídavky na děti 2021 | VímVíc.cz

Přídavky na děti 2021

01. 11. 2021

Přídavky na děti 2021: skvělá zpráva je, že se od července roku 2021 zvýšily přídavky na děti. Dříve na přídavky na děti nedosáhla každá rodina, ale pouze ta, jejíž příjem byl nižší než 2,7 násobek životního minima. Nově na příspěvek na dítě dosáhnou domácnosti s příjmem do 3,4 násobku životního minima. V tomto článku se podíváme na přídavky na děti, dále na žádost o porodné, jak se počítá mateřská dovolená 2021 a jak sepsat žádost o rodičovský příspěvek.

Kdo má ze zákona nárok na přídavky na děti 2021?

Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, jestliže rozhodný (čistý) příjem v rodině je nižší než 3,4násobek životního minima rodiny. V úvahu se bere vždy příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí, započítává se do něj i rodičovský příspěvek a všichni lidé ve společné domácnosti. Kupříkladu životní minimum pro domácnost tvořenou 2 dospělými a 2 dětmi mladšími šesti let je stanoveno na 10.690 Kč. Podle dřívějších pravidel dostávaly přídavek na děti rodiny s příjmem do 28.863 Kč. Po zvýšení na 3,4 násobek životního minima stoupl limit na 36.346 Kč. Velmi nápomocné byly nové podmínky pro příspěvek na dítě svobodné matce.

Příspěvek na dítě svobodná matka. Z dřívějších 240 tisíc podpořených dětí stoupl jejich počet na 490 tisíc, vyjádřeno procenty: z méně než 10% nezaopatřených dětí jich je nově podpořených 20 %. Rozšíření okruhu rodin odstranilo i dřívější nespravedlnost, kdy na příspěvěk na dítě nedosáhla ani matka samoživitelka, jež měla práci a minimální mzdu.

Přídavek na dítě je poskytován ve 3 výších podle věku nezaopatřeného dítěte a ve 2 výměrách podle druhu příjmů doložených rodinou. Jestliže má některá z posuzovaných osob v každém kalendářním měsíci rozhodného období následující druh příjmu:

 • Ze závislé činnosti alespoň ve výši částky životního minima jednotlivce
 • Ze samostatné činnosti
 • Z dávek nemocenského pojištění
 • Z dávek důchodového pojištění
 • Z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci
 • Z příspěvku na péči o osobu do 18 let věku, nebo
 • Z rodičovského příspěvku, pokud je poskytován po vyčerpání peněžité pomoci v mateřství

Náleží nezaopatřenému dítěti přídavek na dítě ve zvýšené výměře. Přídavky na děti 2021 za kalendáří měsíc jsou následující:

 • Věk nezaopatřeného dítěte 0–6 let: Přídavek na dítě je v základní výměře stanoven na 630 Kč a ve zvýšené výměře na 1.130 Kč.
 • Věk nezaopatřeného dítěte 6–15 let: Přídavek na dítě je v základní výměře stanoven na 770 Kč a ve zvýšené výměře na 1.270 Kč.
 • Věk nezaopatřeného dítěte 15–26 let: Přídavek na dítě je v základní výměře stanoven na 880 Kč a ve zvýšené výměře na 1.380 Kč.

Nárok na výplatu přídavku na dítě vzniká dnem podání žádosti a nárok je možné uplatnit maximálně 3 měsíce zpětně.

Životní a existenční minimum

Určitě je dobré vědět, že mezi těmito pojmy jsou rozdíly. Ministerstvo práce a sociálních věcí uvádí následující: Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Existenční minimum je minimální hranice peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Tento pojem byl zaveden z důvodu větší motivace pro dospělé osoby v hmotné nouzi. Existenční minimum není možné použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u invalidní osoby ve třetím stupni a u osoby starší 68 let.

V rámci existenčního i životního minima nejsou zahrnuté náklady na bydlení. Je třeba si podat žádost o příspěvek na bydlení.

Nárok na životní minimum má každá osoba. Životní minimum je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti. Částka životního minima je pro jednotlivce aktuálně 3.860 Kč, pro první osobu v domácnosti 3.550 Kč atd. Existenční minimum bylo zavedeno v roce 2017 a aktuální částka existenčního minima činí 2.490 Kč. Do této částky nejsou zahrnuté náklady na bydlení stejně tak, jako u životního minima. K tomu je vhodné podat žádost o příspěvek na bydlení.

Jaké příjmy se započítávají do životního minima?

 • Z pracovní činnosti
 • Z podnikání
 • Z kapitálového majetku
 • Z pronájmu
 • Důchody
 • Dávky nemocenského pojištění
 • Dávky státní sociální podpory
 • Ostatní sociální dávky
 • Podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci
 • Výživné

Příjmy, které se do životního minima nezapočítávají, jsou v tomto přehledu:

 • Příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení a jednorázové sociální dávky
 • Příjmy z prodeje nemovitostí a odstupné za uvolnění bytu použité k úhradě nákladů na uspokojení bytové potřeby
 • Náhrady škody a finančních prostředků na odstranění následků živelní pohromy
 • Peněžní pomoci obětem trestné činnosti
 • Sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem
 • Podpory z prostředků nadací a občanských sdružení
 • Stipendia
 • Odměny za darování krve
 • Daňové bonusy
 • Příspěvek na péči (v okruhu společně posuzovaných osob)
 • Části příspěvku na úhradu potřeb dítěte, který náleží ze zdravotních důvodů
 • Příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku
 • Zvláštní příspěvek k důchodu pro účastníky národního boje za vznik a osvobození Československa
 • Příjmy plynoucí na základě rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva z titulu spravedlivého zadostiučinění nebo z titulu smírného urovnání záležitostí
Přídavky na děti můžete získat i 3 měsíce zpětně. V žádosti o přídavek na dítě jsou rozdíly mezi zaměstnanci, OSVČ i rodičovskou dovolenou.

Kde a jak podat žádost o příspěvek na dítě?

Žádost o příspěvek na dítě je možné podat několika způsoby. Elektronické podání formulářů má 2 základní cesty, a to formou odeslání s elektronickým podpisem nebo odeslání přes datovou schránku. Obě tyto varianty se uživateli nabídnou na konci formuláře, pokud je vyplněný správnými údaji. Další varianta je podat žádost o příspěvek na dítě na vytištěném formuláři na příslušném pracovišti Úřadu práce ČR.

Pokud pracujete jako OSVČ, platí pro vás trochu jiné podmínky. OSVČ dokládá poslední daňové přiznání. Za každý měsíc se započte jedna dvanáctina ročních příjmů. OSVČ se v rámci hlavní podnikatelské činnosti vždy započte nejméně 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství (i kdyby tomu bylo ve skutečnosti jinak a příjmy by byly nižší) a u vedlejší činnosti se příjem započítá v reálné výši.

Žádost o rodičovský příspěvek 2021

Rodičovský příspěvek je dávka pro rodiče, který po celý kalendářní měsíc pečuje o nejmladší dítě v rodině, a to celodenně a řádně. Rodičovský příspěvek 2021 může být čerpán měsíčně nebo jednou za 3 měsíce. Žádost o rodičovský příspěvek v měsíčním čerpání: pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenského v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte je zde rozhodující výše denního vyměřovacího základu. Je-li možné stanovit alespoň jednomu z rodičů. Příjmy rodiče nejsou u rodičovského příspěvku sledovány. Rodič může při žádosti o rodičovský příspěvek zlepšovat sociální rodinnou situaci výdělečnou činností. Ovšem po dobu, kdy je výdělečně činný nebo po dobu studia, musí rodič zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.

Podat žádost o rodičovský příspěvek 2021 může rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, jež je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 300.000 Kč. Nejdéle však do 4 let věku dítěte. V případě, že nejmladším dítětem v rodině jsou 2 a více dětí narozených současně, rodič má nárok na vyčerpání celkové částky ve výši 450.000 Kč. Jedná se o rodičovský příspěvek na druhé dítě. Pobírá-li rodič rodičovský příspěvek na druhé dítě, zvyšuje se možnost maximální výše měsíčního čerpání na 1,5 násobek stanovených částek. 1,5 násobek 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu, respektive 1,5 násobek částky 10.000 Kč, což je 15.000 Kč za měsíc.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy