Mateřská dovolená a rodičovská dovolená | VímVíc.cz

Mateřská dovolená a rodičovská dovolená: Vše, co potřebujete vědět

25. 12. 2021

Bude se vás brzy týkat mateřská dovolená nebo rodičovská dovolená? Jestliže se chystáte na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, je několik věcí, které bystě měli vědět. Článek sdělí důležité informace, například mateřská dovolená výpočet, mateřská dovolená délka apod.

Mateřská a rodičovská dovolená aneb Co všechno o nich potřebujete vědět?

Kdy se nastupuje na mateřskou dovolenou

Obvykle nastupují ženy na mateřskou dovolenou 6 až 8 týdnů před porodem. O termínu nástupu na mateřskou dovolenou rozhoduje sama žena podle stanoveného data porodu. Ošetřující lékař (gynekolog) předá ženě formulář ,,Žádost o peněžitou pomoc v mateřství", do kterého se vyplní datum nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (PPM) v rozmezí 6 – 8 týdnů před termínem porodu. Neurčí-li nástup v tomto rozmezí, považuje se za začátek podpůrčí doby PPM počátek 6. týdne před porodem. Pokud nastane porod dříve než 8 týdnů před termínem porodu, nastává nástup na PPM dnem porodu.

Ošetřující lékař předá nastávající mamince formulář ,,Žádost o peněžitou pomoc v mateřství", kterou žena podává svému zaměstnavateli.

Peněžitá pomoc v mateřství náleží matce, otci dítěte nebo pojištěnci (muž nebo žena), který převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů. Peněžitá pomoc v mateřství je v zásadě využívána na péči o novorozené dítě.

Mateřská dovolená délka

Všechny nastávající maminky zajímá mateřská dovolená délka, tedy jak dlouho trvá mateřská dovolená. Mateřská dovolená souvisí s porodem a péčí o narozené dítě. Mateřská dovolená trvá ze zákona 28 týdnů. V této době může být žena doma a přitom dostává finanční pomoc ke svému mateřství. Některé ženy vykonávají práci z domu na mateřské. Zaměstnavatel nemůže v tomto období ženu vyhodit a je povinen podržet jí pracovní místo. Po skončení mateřské dovolené, musí mít žena možnost vrátit se na své pracovní místo.

Jestliže žena porodí dvě a více dětí, má ze zákona právo na delší mateřskou dovolenou, v délce 37 týdnů.

Pokud nastane porod dříve, než určil lékař a žena (zaměstnankyně) vyčerpá méně než 6 týdnů mateřské dovolené, náleží jí mateřská dovolená ode dne nástupu až do uplynutí 28 týdnů (respektive 37 týdnů). Ale vyčerpá-li zaměstnankyně z mateřské dovolené méně než 6 týdnů z jiného důvodu, náleží jí mateřská dovolená ode dne porodu pouze do uplynutí 22 týdnů (v případě narození dvou a více dětí 31 týdnů).

Pokud se narodilo dítě mrtvé, náleží ženě mateřská dovolená po dobu 14 týdnů. Mateřská dovolená nesmí být v souvislosti s porodem kratší než 14 týdnů. V žádném případě nemůže končit, ani být přerušena před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu.

Peněžitá pomoc v mateřství je jednou ze šesti dávek českého systému nemocenského pojištění (vedle nemocenského, ošetřovného, dlouhodobého ošetřovného, otcovské a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství).

Mateřská dovolená výpočet

Výše peněžité pomoci v mateřství činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Denní vyměřovací základ se zpravidla zjišťuje z příjmu za 12 kalendářních měsíců před nástupem na tuto dávku. U OSVČ se vychází z úhrnu měsíčních základů pojistného v rozhodném období před nástupem na dávku. Průměrný denní příjem se upravuje (redukuje) pomocí 3 redukčních hranic. Ministerstvo práce a sociálních věcí má na svých webových stránkách kalkulačky pro výpočty různých dávek. Mateřská dovolená výpočet pro rok 2021 je následující:

Výpočet výše peněžité pomoci v mateřství

1) Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) náleží maximálně 196 kalendářních dnů nebo 259 kalendářních dnů, pokud žena porodila 2 a více dětí.

2) Vyměřovací základ je průměr započitatelných hrubých příjmů v tzv. rozhodném období, což je zpravidla 12 kalendářních měsíců před měsícem, ve kterém vznikla dočasná pracovní neschopnost či jiná sociální událost.

3) DVZ je vyměřovací základ připadající na jeden kalendářní den.

Návrat do práce po mateřské

Mnoho žen se bojí, že se po mateřské dovolené nebudou moci vrátit zpět do práce, protože si za ně zaměstnavatel najde náhradu. Toto není možné dle zákoníku práce. Zákoník práce poskytuje zaměstnanci/rodiči speciální ochranu ve vztahu k jeho pracovnímu poměru, a to až do věku 3 let dítěte. Více informací uvádí článek pojednávající o tématu těhotenství a práce.

Mateřská i rodičovská dovolená spadají do tzv. ochranné doby zaměstnance. To znamená, že s ním zaměstnavatel nemůže jednostranně ukončit pracovní poměr. Těhotenství a práce jsou ustanovené zákonem. Zákoník práce udává pouze jednu výjimku, kdy je tak možno učinit, a to v případě ruší-li se zaměstnavatel, nebo jeho část. V takovém případě však vzniká nárok na odstupné.

Zaměstnanec má ze zákona speciální ochranu ve vztahu k pracovnímu poměru do věku 3 let dítěte. V této ochranné době není možné jednostranně ukončit pracovní poměr (ze strany zaměstnavatele).

Rodičovská dovolená délka

Po mateřské dovolené následuje rodičovská dovolená. Rodičovská dovolená trvá maximálně 4 roky, přičemž zaměstnavatel musí poskytnout ze zákona minimálně 3 roky, do 3 let věku dítěte. Pokud chcete být 4 roky na rodičovské dovolené, musíte se dohodnout se zaměstnavatelem.

Rodičovská dovolená následuje po mateřské dovolené a může trvat maximálně 4 roky.

Žádost a výše rodičovského příspěvku

Rodičovský příspěvek je měsíční opakovaná dávka, která náleží rodiči pečujícímu o dítě, které je nejmladší v rodině. Rodič pobírající rodičovský příspěvek, může pracovat a zvyšovat tak příjem rodiny. Rodičovský příspěvek je vyplácen až do vyčerpání celkové částky 300.000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte. V případě, že nejmladším dítětem v rodině jsou 2 a více dětí narozených současně, má rodič nárok až na vyčerpání celkové částky 450.000 Kč. Rodičovský příspěvek je dávka státní sociální podpory, kterou vyplácí Úřad práce ČR.

Na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou může nastoupit žena i muž.

Návrat do práce po rodičovské dovolené

U návratu do práce z rodičovské dovolené platí to, že zaměstnavatel může změnit pracovní pozici zaměstnance. To znamená, že jej může přesunout i do jiného odvětví, ovšem se stejným pracovním zařazením. Po návratu do práce zaměstnavatel nemusí držet stejné pracovní místo, jako je tomu u návratu do práce po mateřské dovolené. Má jen obecnou povinnost přidělovat práci zaměstnanci podle pracovní smlouvy.

Podívejte se, jaké práce z domu na mateřské dovolené je možné vykonávat.

Žena, která se vrací z rodičovské dovolené a po krátké době nastupuje opět na mateřskou dovolenou, má v mezidobí tyto možnosti:

  • Nastoupit do zaměstnání na dobu určitou, do nástupu na další mateřskou dovolenou.
  • Požádat zaměstnavatele o neplacené pracovní volno, zaměstnavatel však není povinen vyhovět této žádosti.
  • Nastoupit na dočasnou pracovní neschopnost, pokud je pro to zdravotní důvod a rozhodne tak ošetřující lékař.

Jestliže zaměstnavatel nemá možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě a nedojde‑li k dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem o změně obsahu pracovního poměru, jedná se o jiné překážky na straně zaměstnavatele. Zaměstnavatel je povinen poskytnout rodiči (až do skončení pracovního poměru nebo do odpadnutí překážky v práci) náhradu mzdy nebo platu ve výši 100 % průměrného výdělku.

Pokud zaměstnavatel nemá možnost přidělit zaměstnanci práci odpovídající pracovní smlouvě z organizačních důvodů (např. pro přestěhování pobočky, zrušení části zaměstnavatele či rozhodnutí o snížení počtu pracovních míst), pak je možné z těchto důvodů rozvázat pracovní poměr výpovědí anebo dohodou.

Mateřská škola nebo jesle

Pokud je dítě starší 2 let, není žádné omezení pro docházku dítěte do předškolního zařízení. Rodičovský příspěvek tím není nijak dotčen. Je-li dítě mladší 2 let, pro přiznání rodičovského příspěvku musí být splněny podmínky celodenní osobní péče. Ta se považuje za splněnou, pokud zdravé dítě, které nedosáhlo 2 let věku, navštěvuje předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 92 hodin v kalendářním měsíci.

Mateřská škola i jesle jsou možné. Platí však určitá pravidla

Mateřská škola je určená pro děti od 3 do 6 let věku, nejdříve od 2 let za určitých podmínek. Soukromé mateřské školy mohou být buď školská zařízení registrovaná na Ministerstvu školství, anebo jako živnost podnikající osoby. Oproti státním školkám se platí vyšší školné, řadí se sem například školská zařízení, které provozují firmy pro své zaměstnance. Alternativou vzdělávání v mateřské školce jsou lesní školky, montessori školky, daltonské školky či waldorfské školky.

Jesle jsou obvykle určené dětem do věku 3 let, tedy do doby, než mohou nastoupit do mateřské školy. Jesle jsou již několik let převážně soukromé nebo patří obcím. Existuje několik druhů jeslí, například tzv. mikrojesle, kam mohou chodit děti od 6 měsíců do 4 let věku. Jedná se o malý kolektiv většinou 4 dětí. Dětské skupiny zajišťují péči od jednoho roku dítěte do zahájení povinné školní docházky.

Dětské skupiny jsou zajišťovány neziskovými organizacemi, obcemi či církví. Neziskové organizace provozují tzv. školičky, společně s podnikateli. Cíl školiček je poskytnutí krátkodobé péče, hlídání dětí. Jedná se o lesní školy, kluby, rodinná centra apod.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo Úspěch v kariéře