Právní ochrana v těhotenství: Co zaměstnavatel (ne)může | VímVíc.cz

Právní ochrana v těhotenství: Co zaměstnavatel (ne)může

18. 10. 2018

Na těhotné ženy se vztahuje tzv. ochranná lhůta. Může zaměstnavatel takové osoby vyhodit? Jaké platí výjimky a co si zaměstnavatel případně může k ženám v očekávání dovolit? Kdy mohou při práci v těhotenství požadovat změnu pracovní doby a vyrovnávací příspěvek?

Právní ochrana v těhotenství? Co zaměstnavatel (ne)může

Co je to ochranná lhůta

Ochranná lhůta chrání zaměstnance, neboť v době, kdy se na něj takzvaná ochranná lhůta vztahuje, je zaměstnavateli zakázáno dát zaměstnanci výpověď. Respektive pokud se uchýlí k propuštění této osoby, musí k tomu mít důvody, které jsou jasně zmíněny v zákoníku práce.

Ochranná doba se vztahuje na zaměstnance a zaměstnankyně, kteří jsou dočasně uznáni práce neschopnými, jsou ve výkonu vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení, anebo jsou dlouhodobě plně uvolněni pro výkon veřejné funkce. Stejně tak platí pro pracující v noci, kteří jsou zároveň uznáni dočasně nezpůsobilými pro noční práci. A v posledním případě se ochranná doba vztahuje také na zaměstnankyně těhotné, nebo ty, které čerpají mateřskou či rodičovskou dovolenou.

Ochranná lhůta ochraňuje zaměstnance před výpovědí, může jim být doručena pouze v případech uvedených v zákoníku práce.

Výpověď v těhotenství

Pro zaměstnavatele není příliš snadné posuzovat kvalitu vykonané práce těhotné ženy. Právě díky skutečnosti, že čeká miminko, vztahuje se na ni několik privilegií. Je chráněna zákonem a jednou z výhod je právě to, že je pro zaměstnavatele velmi obtížné kvůli výše zmíněné ochranné lhůtě tuto ženu v těhotenství propustit.

Běžným důvodem a častou formou pro propuštění zaměstnanců bývá výpověď pro nadbytečnost. Ukončit smlouvu těhotné ženě tak nelze ani v tomto případě, či při jakýchkoliv dalších organizačních potížích. Existují ale výjimky, které jsou uvedeny v zákoníku práce.

Smlouva s ženou, která pracuje během těhotenství, může být jen stěží ukončena. Je chráněna zákonem a až na pár výjimek je nemožné ji propustit.

Žena je chráněna během celého těhotenství

Výpověď v těhotenství by žena neměla obdržet za téměř žádných okolností. Jak je tomu ale v případě, kdy během prvních týdnů o těhotenství ještě ani neví? Ochranná lhůta běží od prvního dne těhotenství. To znamená, že pokud žena obdrží výpověď v prvních týdnech těhotenství, kdy si své situace ještě ani není vědoma, může při doložení důkazu dosáhnout toho, že výpověď bude neplatná.

Neplatnost smlouvy může být zvažována také v případě, že zaměstnavatel donutí podepsat těhotnou ženu ukončení pracovního poměru dohodou. Jestliže byl na ženu vyvolán při podpisu smlouvy nátlak a ona před samotným zjištěním o svém stavu s výpovědí souhlasila, je možné dohodu zpětně napadnout. Pokud taková hádka dospěje až k právnímu sporu, má těhotná velkou šanci uspět.

Výpověď v těhotenství je neplatná také v okamžiku, kdy žena ještě nebyla se svým stavem obeznámena.

Výpovědní lhůta běží...

Zákon upravuje také situaci, kdy žena sice obdržela výpověď v době, kdy u ní ještě těhotenství nebylo prokázano, ale výpovědní doba přesahovala až do okamžiku, kdy k početí dítěte došlo. Budoucí maminka sice nemůže očekávat, že se výpověď stane neplatnou, ale změní se výpovědní doba. Výpovědní doba potrvá přes průběh celého těhotenství až do okamžiku, kdy skončí mateřská a rodičovská dovolená.

Výpověď před početím je sice platná, ale výpovědní lhůta se prodlužuje až do okamžiku skončení mateřské a rodičovské dovolené.

Kdy se uchýlit k právním krokům?

Zaměstnavatel bude samozřejmě v takovém případě požadovat z vaší strany důkaz. Je nutné společnosti doložit lékařské potvrzení. Pokud i přesto zaměstnavatel zaujímá k celé věci negativní postoj a na výpovědi v těhotenství trvá, nezbývá ženě nic jiného, než se obrátit na soud. Žaloba musí být podána v zákonem stanoveném termínu.

Řídit se musíte datem uvedeným na výpovědi. Žalobu můžete podat nejpozději do dvou měsíců od okamžiku ukončení pracovního poměru dle výpovědi.

V některých případech zaměstnavatel na výpovědi trvá hlava nehlava. Žalobou můžete dosáhnout zneplatnění výpovědi.

Jaké jsou výjimky?

Na počátku článku bylo několikrát zmíněno, že v ochranné lhůtě nemůže zaměstnavatel vypovědět smlouvu těhotné ženě, pokud zákon nestanoví jinak. Jaké jsou výjimky, kdy ochranná lhůta zaměstnankyni neochrání? To platí především ve třech případech. Pokud jste spáchali trestný čin, jestliže pracujete u zaměstnavatele a stále jste ve zkušební době, nebo je vaše smlouva na dobu určitou.

Důvody pro platnou výpověď v těhotenství mohou být spáchání trestného činu, trvající zkušební doba a pracovní smlouva na dobu určitou.

Další důvody pro výpověď v těhotenství

Výpověď mohou osoby v ochranné lhůtě obdržet také v případě, pokud se společnost přestěhuje. Záleží to ale především na tom, co má zaměstnankyně uvedeno ve smlouvě. Pokud je místo výkonu uvedeno ve smlouvě dostatečně konkrétně, například Vinohradská ulice, nelze nic namítat. Ani v případě, že se jedná o svislou ulici a tato pracoviště jsou od sebe pár minut.

Zachránit vás může jen nespecifičnost, kdy ve smlouvě může být uvedeno „místo výkonu práce Praha“ a firma se stěhuje z Prahy 2 do Prahy 13. V tomto případě tak především platí rčení: co je psáno, to je dáno.

Důvodem pro výpověď může být také přestěhování společnosti. Vše se odvíjí od informací ve smlouvě.

Co dalšího zaměstnavatel (ne)může

Problematiku okolo výpovědi v těhotenství jsme již ujasnili. Co dalšího ale zaměstnavatel nemůže a musí v případě práce v těhotenství? Práce přesčas je pro těhotné tabu, zaměstnavatel ji takovým osobám nemůže nařídit. Pokud ženy vykonávají činnost, která je s těhotenstvím neslučitelná či zdraví nebezpečná, musí ji zaměstnavatel dočasně umožnit změnu náplně práce. Musí se jednat o vhodnou náplň práce, která bude stejně finančně ohodnocena.

Pokud těhotné nevyhovuje pracovní doba, může využít určitých výhod. Zaměstnavatel musí zaměstnankyni, která běžně pracuje v noci, při požadavku přeložit na denní směny. Pokud budoucí maminka trpí nevolnostmi a požádá zaměstnavatele o zkrácení pracovní doby nebo její úpravu, musí jí vyhovět. Výjimku tvoří vážné provozní důvody, které musí být společností doloženy.

Přesčasy jsou pro těhotné zakázány a pracovní doba v těhotenství může být upravena či zkrácena. Změna náplně práce musí být zvažována v případě, že se jedná o činnost zdraví nebezpečnou.

A seznam pokračuje...

Pokud těhotná zaměstnankyně nesouhlasí s vysláním na pracovní cestu, zaměstnavatel ji nemůže nařídit. Dále platí také množství zákonem stanovených podmínek, ve kterých budoucí maminky nemohou pracovat. Jedná se například o práce, které jsou vykonávané ve vnuceném pracovním tempu, jsou fyzicky náročné nebo při kterých by mohly být vystaveny rázům.

Existují zákonem stanovené pracovní podmínky, ve kterých těhotné či kojící ženy nemohou pracovat.

Co je vyrovnávací příspěvek?

Pokud se dostanete do situace, že svou práci nemůžete vykonávat právě z důvodu, že zákon či lékař označuje vaši práci jako nebezpečnou nebo z jiného důvodu zakázanou, musí vás zaměstnavatel přesunout na jinou pozici. Ta musí být zpravidla finančně totožně ohodnocena. Pokud tomu ale tak není, můžete požadovat tzv. vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.

Nemusíte se obávat ani situace, kdy vám zaměstnavatel nemůže nabídnout jinou vhodnou pracovní pozici. Překážka v práci na straně zaměstnavatele způsobí, že žena nemůže vykonávat pracovní činnost, nicméně musí obdržet vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, konkrétně náhradu mzdy ve výši svého průměrného výdělku.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Práva a povinnosti zaměstnanců