Přehled příjmů a výdajů pro sociálku za rok 2017 | VímVíc.cz

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020

27. 04. 2021

Kromě daňového přiznání musí podnikatelé každý rok doložit na ČSSZ i přehled o příjmech a výdajích. Tuto nepříjemnou povinnost si však mohou zjednodušit díky interaktivním formulářům a kalkulačkám. Více se dozvíte na následujících řádcích.

Kdo má povinnost podat přehled příjmů a výdajů OSVČ?

Povinnost podat přehled příjmů a výdajů má každý podnikatel, který byl aktivní ve své činnosti i po část roku nebo si takto vydělává v rámci vedlejší činnosti. Přehled odevzdávají všichni bez výjimky. Dokonce i OSVČ, kteří měli nižší příjmy než 15 000 Kč měsíčně nebo se jejich příjmy rovnaly nule.

Pro vyplnění přehledu skvěle poslouží daňové přiznání, jelikož se údaje neustále opakují dokola. Také je dobré mít u ruky přehled plateb, které jste na ČSSZ zaplatili. Ten byste měli obdržet začátkem roku dopisem. Přehled můžete vyplnit buď ručně a odevzdat jej osobně na příslušné sociálce, pod kterou spadáte dle trvalého bydliště, nebo můžete vše vyřešit elektronicky.

Přehled o příjmech a výdajích pro OSVČ za rok 2020 – termíny

Přehled o příjmech a výdajích se odevzdává do jednoho měsíce od data podání daňového přiznání. Poslední termín pro ty, kdo daňové přiznání odevzdávají sami, je tedy 3.5.2021. Pro elektronická daňová přiznání je termín odevzdání prodloužený do 3.5.2021, v případě podání elektronického přiznání tak stačí přehled o příjmech a výdajích odevzdat do 1.6.2021 na OSSZ. Termín odevzdání přehledu na zdravotní pojišťovnu se liší, je stanovený ve všech případech na 2.8. 2021.

Jiné termíny platí pro podnikatele, kteří nechávají zpracování daňového přiznání na daňovém poradci. Ti musí daňové přiznání odevzdat do 1.7.2021 a přehled o příjmech a výdajích do 2.8.2021. Mezní datum pro odevzdání přehledu na zdravotní pojišťovnu je v tomto případě shodný, tedy 2.8.2021.

Vždy záleží, jestli si daňové přiznání zpracujete sami nebo vám jej zpracuje daňový poradce.

Chytré odkazy k dispozici

Velkou výhodou těchto formulářů je, že za vás hlídají chyby a máte tak jistotu, že přehled bude vyplněn správně. Také vám mohou ušetřit čas, jelikož často bývají rovnou předvyplněné, pokud se přihlásíte do on-line portálu ČSSZ přes datovou schránku.

Elektronické interaktivní formuláře jsou mezi podnikateli stále oblíbenější. Jejich výhodou je nulová chybovost a úspora času.

Paušální daň a přehled příjmů a výdajů

Hlavní výhodu nově zavedené paušální daně představuje fakt, že podnikatelé, kteří ji využívají, nemusí podávat daňové přiznání a přehledy o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně ani OSSZ. Podnikatelé mají možnost uhradit všechny závazky vůči státu, tedy daň z příjmu, sociální i zdravotní pojištění, jednou platbou. Úhrada probíhá měsíčně a výše platby je v každém měsíci stejná. Volba, zda podnikatel uplatní paušální daň, je zcela dobrovolná, ne každému se totiž platba daně paušálně vyplatí. Ve velké míře záleží na druhu činnosti, kterou podnikatel provozuje, obvykle se paušální daň nevyplatí například řemeslníkům. Vhodná je pro OSVČ, které podnikají na hlavní činnost a nepotřebují uplatnit daňové slevy.

Podnikatelé se mohou přihlásit k paušální dani vždy k 1.1. daného roku, nově vznikající osoby samostatně výdělečně činné se přihlašují při vzniku živnosti. Musí se však jednat o OSVČ, jejíž roční příjem nepřekročí 1 milion korun. Paušální daň tvoří odvody na zdravotním a sociálním pojištění a stokoruna měsíčně jako daň z příjmu.

Termíny pro zaplacení nedoplatků vyplývajících z přehledu příjmů a výdajů

Pokud vám v přehledu vyjde skutečnost, že jste na sociálním nebo zdravotním pojištění zaplatili méně, než jste měli, jste povinni tento nedoplatek vyrovnat do 8 dnů od podání přehledu. Jako den platby se počítá až ten den, kdy finance dorazí na účet ČSSZ nebo zdravotní pojišťovny. Případně máte možnost úhradu provést v hotovosti na pokladně příslušné sociálky, nicméně toto lze jen v případě, že je částka do 10 000 Kč. Pokud platbu neprovedete včas, vystavujete se naúčtování penále, které činí 0,05 % z celkové dlužné částky za každý den prodlení a toto platí i v případě, že jste zaplatili menší částku.

Pokud přehled o příjmech a výdajích nepodáte vůbec nebo pozdě po termínu, tak vám ČSSZ i zdravotní pojišťovna může vystavit pokutu až do výše 50 000 Kč. Každý případ se ale posuzuje individuálně a může se stát, že skončí u pouhého napomenutí. Rozhodně je však dobré si termíny pro podání přehledu hlídat a vše odevzdat a uhradit včas.

Dejte si pozor na včasné podání přehledu o příjmech a výdajích. ČSSZ i zdravotní pojišťovna vám může účtovat pokutu až do výše 50 000 Kč.

Chyby v přehledu a následky

Vždy je možnost podat opravný přehled o příjmech a výdajích. Může se stát, že váš vyměřovací základ pro výpočet sociálního pojištění byl vyšší, než jste uvedli a je třeba o tom informovat ČSSZ do 8 dnů od zjištěné skutečnosti. Často je toto spojeno s podáním opravného daňového přiznání, nebo když zjistíte chybu v účetnictví. K opravnému přehledu je dobré doložit i kopii opravného daňového přiznání. Pro nedoplatek opět platí lhůta do 8 dní ode dne, kdy jste přehled podali. Pokud bude váš vyměřovací základ nižší, než jste uvedli do původního přehledu, stačí tento podat do 3 měsíců ode dne, kdy jste se o tom dozvěděli. Opravný přehled se pak automaticky považuje za žádost o vrácení přeplatku.

Podívejte se také na článek o tom, jak si založit živnost.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy