Plná moc aneb Kdo vás může zastupovat? | VímVíc.cz

Plná moc aneb Kdo vás může zastupovat?

14. 05. 2018

Potřebujete, aby někdo jiný za vás učinil nějaké jednání? Jak postupovat v případě, když jste fyzická osoba a potřebujete s někým uzavřít plnou moc? Jaká jsou práva a povinnosti zástupce? Kde všude je možné se nechat zastoupit nebo mít zástupce s sebou?

Plná moc aneb Kdo vás může zastupovat?

Jak udělit plnou moc k zastupování

Ve smluvním zastoupení, stejně jako u jiných typů, rozeznáváme dvě strany – zástupce a zastoupeného s tím rozdílem, že se zástupce u smluvního zastoupení označuje jako zmocněnec a zastoupený jako zmocnitel. Plná moc je jednostranný právní úkon, kterým zmocnitel demonstruje, že dává možnost jinému, aby za něj právně jednal. Plná moc může být i ústní, pokud zmocnitel zmocňuje zmocněnce k právnímu jednání, které lze učinit i ústně. Problematické je však dokazování v případě, že dojde ke sporu o rozsahu zmocnění a jeho překročení. U plné moci je třeba vždy vymezit rozsah oprávnění zmocněné osoby.

Zmocnění, tj. smluvní zastoupení, vzniká na základě plné moci.
Plná moc VZOR ke stažení zdarma

Typy plných mocí

Plnou moc rozlišujeme na generální a speciální. Generální plnou mocí zmocnitel uděluje zmocněnci ke všem úkonům, které by mohl zmocnitel vykonat sám. Písemnou formu musí mít plná moc tehdy, pokud i právní úkon, ke kterému zmocňuje, je nutno učinit písemnou formou a dále v případě, netýká-li se plná moc jen určitého právního úkonu (tedy při udělení obecné plné moci). Speciální plná moc je určena pouze k jednomu nebo několika úkonům. Pokud ale potřebujete plnou moc při jednání v bance, zjistěte si, zda daná banka nemá své vlastní vzory.

Banky dávají přednost speciální plné moci s užším vymezením pravomocí.

Plná moc vzor

Samozřejmě i vzor plné moci, který můžete použít, má. Není tedy nutné ji vymýšlet z hlavy. Vzory je možné stáhnout pohodlně na internetu během pár minut nebo využít následující odkaz. Pokud byste ale přece jen chtěli plnou moc psát od základu samy, pak by měla v zásadě vypadat nějak takto:

Plná moc VZOR ke stažení zdarma

Já, níže podepsaný…, narozený…bytem…, uděluji plnou moc…, narozenému…, bytem…, k tomu, aby mne zastupoval ve všech věcech a při jednání s úřady, orgány státní správy a orgány místní samosprávy, právnickými a fyzickými osobami, vůči úřadům, státním orgánům a orgánům místní samosprávy, právnickým i fyzickým osobám, zejména (následuje výčet věcí, určených k pravomoci). Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou. Zmocnitel: podpis. Výše uvedené zmocnění přijímám: Zmocněnec: podpis.

Na internetu si můžete zdarma stáhnout vzory plných mocí.

Co potřebujete při ověření plné moci

U notáře nebo na úřadu budete potřebovat osobní přítomnost člověka, jehož podpis je ověřován. Dále pak platný průkaz totožnosti obou přítomných, a pokud dojde k situaci, kdy nemůže žadatel číst nebo psát, pak je potřeba účast dvou svědků. Je také možné podpis plné moci provést přímo v bance před svým bankéřem. Plnou moc dnes ověříte i na pobočkách České pošty, kde stačí zajít k přepážce s označením CzechPoint. Plná moc lze napsat i způsobem, kdy v ní bude uvedena jen jedna osoba, a pro další osobu budou prázdné připravené kolonky. K ověření pak stačí podpis osoby, která je v dokumentu uvedena.

Za ověření podpisu na úřadu zaplatíte 30 korun.

Plná moc k přepisu vozidla

Prodej automobilu neuskutečníte bez přepisu vozidla. Tento krok je nenahraditelný a účastnit se ho musí jak prodávající, tak i kupující. Pokud obě strany nemohou na úřad dorazit ve stejný den a čas, pak je řešením plná moc k přepisu vozidla, díky které úkon zvládne buď jen prodávající, nebo jen kupující.

Generální plná moc

Generální plná moc zplnomocňuje k veškerým právním úkonům a je tak nejobsáhlejší variantou plné moci. Plná moc tak není nijak limitována a není ke konkrétnímu účelu jako je převod auta. Díky udělení generální plné moci také vzniká nejvíce sporů a občanskoprávních pří, proto je lepší vždy spíše sáhnout po konkrétní plné moci ke konkrétnímu kroku s časovým omezením.

Plná moc k přepisu vozidla je velkým pomocníkem, který šetří čas i nervy.

K přepisu vozidla musíte mít velké množství dokladů:

  • doklad totožnosti
  • kupní smlouvu
  • osvědčení o registraci (tzv. malý technický průkaz)
  • velký technický průkaz
  • doklad o evidenční kontrole
  • registrační značky
  • doklad o platné technické kontrole.
K přepisu vozidel potřebujete celou řadu dokladů, před cestou na úřad si tedy raději vše několikrát zkontrolujte.

Jestliže je kupujícím cizinec, pak je zapotřebí předložit i doklad o povolení k pobytu, popřípadě doklad o udělení azylu. Prodává-li se automobil pořízený na leasing, nezapomeňte s sebou vzít leasingovou smlouvu. U vozidel provozovaných na IČ ještě navíc živnostenský list, koncesní listinu nebo výpis z obchodního rejstříku.

Plnou moc k přepisu vozidla můžete poskytnout kupujícímu, nebo zplnomocněné osobě od kupujícího.

Nemohou-li se obě strany zúčastnit přeregistrace, pak je možné změnu provést na základě plná moc k přepisu vozidla. Znamená to tedy, že změnu vlastníka provede: jen kupující, jen prodávající, kupující a zplnomocněná osoba od prodávajícího, prodávající a zplnomocněná osoba od kupujícího. Plná moc musí mít několik formálních náležitostí, mezi které patří: identifikační údaje zmocnitele, identifikační údaje zmocněnce, úkony, ke kterým je zmocněnec oprávněn, číslo státní poznávací značky, číslo technického průkazu, datum a podpisy.

Zánik plné moci

Co se týče zániku plné moci, obecná plná moc nezaniká provedením úkonu, na který byla omezena, ale pouze tak, že je odvolána zmocnitelem nebo vypovězena zmocněncem, nebo pokud dojde k úmrtí zmocněnce. Pokud zemře zmocnitel, nebo vypoví-li zmocněnec plnou moc, je zmocněnec povinen učinit ještě vše, co nesnese odkladu, aby zmocnitel nebo jeho právní nástupce neutrpěl újmu na svých právech. Úkony takto učiněné mají stejné právní účinky, jako kdyby zastoupení ještě trvalo, pokud neodporují tomu, co zařídil zmocnitel nebo jeho právní nástupci.

Odvolání písemné moci musíte provést písemně. Je také třeba toto odvolání včas a prokazatelně oznámit zmocněnci.

Právní pomoc

Zastoupení lze dále šířeji vyložit i co do právní pomoci. Každý může mít při téměř jakémkoliv jednání při sobě osobu, která jí poskytuje právní pomoc. Takové právo je zakotveno v Listině základních práv a svobod, a ač právo na právní pomoc je výslovně zakotveno jen v některých předpisech, obecně platí, že právo na takovou pomoc má každý bez ohledu na to, jestli mu to daný zákonný předpis umožňuje, neb platí, že toto právo je přiznáno Listinou jako předpisem základním a nadřazeným. To je dobré mít na paměti a o právní pomoci uvažovat.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo