Podmínky kotlíkové dotace a Nová zelená úsporám | VímVíc.cz

Podmínky kotlíkové dotace a programu Nová zelená úsporám

02. 07. 2022

Kdo má starý kotel na tuhá paliva, může získat kotlíkovou dotaci nebo využít program Nová zelená úsporám. Staré kotle na tuhá paliva znečišťují ovzduší především v zimním období, kdy se nejvíce topí. Od 1. září 2022 bude zákaz používat staré kotle 1. a 2. emisní třídy. Článek ukáže, jaké podmínky pro získání kotlíkové dotace je nutné splnit a jak se podává žádost dotace na kotle.

Znečištěné ovzduší

Co je kotlíková dotace?

Přestože je dotace na nový kotel často skloňovaná, mnoho lidí netuší, co je kotlíková dotace. Není to nic jako dotace na podnikání. Jedná se o program, se kterým přišlo Ministerstvo životního prostředí, aby ulehčilo dlouhodobě znečištěnému ovzduší. Kotlíková dotace je program s podporou fondů Evropské unie, který se využívá jako finanční podpora na výměnu starých kotlů.

V roce 2018 byla maximální hranice dotace na kotel do výše 80 % z uznatelných nákladů. Letos mohou získat domácnosti s nižšími příjmy vyšší kotlíkovou dotaci, jež pokryje až 95 % nákladů na výměnu starého kotle. I další domácnosti mohou využít příspěvek do výše až 50 % na výměnu starých kotlů v programu Nová zelená úsporám. Zákon o ochraně ovzduší povoluje používat od září 2022 kotle na tuhá paliva 3. emisní třídy a vyšší.

Staré kotle na tuhá paliva se podílejí velkou měrou na znečisťování ovzduší.

Od 1. září 2022 bude zakázáno používat staré kotle jako zdroje tepla a majitelé starých kotlů je musí vyměnit za ekologičtější kotle. Majitelé kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy mohou využít dotace na kotle z programu Nová zelená úsporám, anebo přímo program kotlíková dotace, jenž je určen domácnostem s nižšími příjmy. Staré kotle na tuhá paliva produkují velké množství kouře a mohou za znečištěné ovzduší, zejména v zimních měsících.

Kotlíkové dotace podmínky

Pro získání kotlíkové dotace samozřejmě musí zájemci splnit určité podmínky kotlíkové dotace, jako je tomu u dotace na podnikání a kterékoliv jiné dotace. Domácnosti si mohou požádat o kotlíkovou dotaci do 1. září 2022, tedy v dostatečném předstihu před začátkem platnosti zákazu používat staré kotle na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy.

O dotace na nový kotel může požádat každý, kdo splní kotlíkové dotace podmínky. Žadatel získá peníze na výměnu starého kotle na pevná paliva bez nutnosti žádosti o rychlé půjčky. Následně získá finance na výměnu starých kotlů. Podmínky kotlíkové dotace, která je určená domácnostem s nižšími příjmy, jsou odlišné od programu Nová zelená úsporám, který je určený ostatním domácnostem.

Domácnosti s nižšími příjmy – Kotlíková dotace

O kotlíkovou dotaci může požádat vlastník či spoluvlastník nemovitosti (bytového domu, rodinného domu aj.), kterou obývá alespoň 24 měsíců před podáním žádosti o kotlíkovou dotaci. Mezi další podmínky kotlíkové dotace patří průměrné příjmy členů domácnosti, tedy všech osob, které společně žijí v nemovitosti, na níž se žádá o kotlíkovou dotaci.

Sledované příjmy budou jen za rok 2020; důchody, různé typy dávek a zdanitelné příjmy. Pokud průměrný čistý příjem na jednoho člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170.900 Kč (14.242 Kč na osobu měsíčně), vzniká nárok na dotaci na nový kotel.

Pro výpočet čistého příjmu je nejlepší využít mzdovou kalkulačku. Výpočet čistého příjmu potřebuje znát výši hrubé mzdy, stupeň invalidity a počet dětí.

Pokud nemovitost, ke které se podává žádost na kotlíkovou dotaci, obývají výhradně lidé pobírající starobní důchod nebo invalidní důchod III. stupně, nemusí dokládat své příjmy. Tito žadatelé získávají automaticky nárok na získání dotace na kotel. Podobně jsou na tom domácnosti, které čerpají příspěvky na bydlení. U nezletilých dětí a u studentů do věku 26 let se uvažují příjme ve výši 0 Kč.

Limit pro výši průměrných příjmů byl stanoven na základě podkladu, který zpracovala Agentura pro sociální začleňování. Žadatelé, kteří nesplní limit pro výši průměrných příjmů, mohou požádat o dotaci v programu Nová zelená úsporám.

Na co se čerpá kotlíková dotace

Kotlíkovou dotaci je možné čerpat na výměnu starých kotlů za nové ekologické zdroje. Staré kotle jsou kotle na pevná paliva, které nesplňují 3., 4. a 5. emisní třídu. Dotace na kotle jsou určené především na tyto podporované zdroje tepla:

 • Kotel na biomasu (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení komise č. 2015/1189)
 • Elektrická a plynová tepelná čerpadla (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013)
 • Plynový kondenzační kotel (min. energetická třída A a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013)

V případě poslední možnosti jako nového ekologického zdroje tepla, plynových kondenzačních kotlů, je úhrada způsobilých výdajů garantována jen v případě, že výměna byla už realizována, případně na pořízení plynových kondenzačních kotlů byla vystavena závazná objednávka v termínu od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022.

Webové stránky Státního fondu životního prostředí České republiky mají k dispozici seznam výrobků a technologií, ze kterého mohou žadatelé o kotlíkové dotace vybírat nový zdroj tepla na vytápění.

Jak podat žádost o kotlíkovou dotaci

Žádost o kotlíkovou dotaci je možné podat na krajském úřadě, kde mohou žadatelé využít i odborné poradenství. Každý kraj v ČR vyhlašuje výzvu a zahájení příjmu žádostí o kotlíkové dotace rozdílně. Podpora bude poskytována na instalace nových kotlů realizované od 1. ledna 2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

Typ zdroje tepla Limit v Kč
Tepelné čerpadlo 180.000
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, vč. akumulační nádrže/se samočinnou dodávkou paliva 130.000
Plynový kondenzační kotel 100.000

Jednotlivé kraje mají povinnost umožnit žadatelům poskytnutí zálohy ve výši minimálně 60 % z dotace na kotel. Žadatel o kotlíkovou dotaci nemusí mít desítky tisíc korun na účtě nebo žádat o rychlé půjčky, získá peníze od stát dopředu na základě zálohové faktury od dodavatele. Po dokončení výměny starého kotle bude uvolněná zbývající částka kotlíkové dotace na základě doložení všech podkladů.

Způsobilé výdaje jsou na stavební práce, dodávky a služby související s realizací, včetně úpravy spalinové cesty, rekonstrukce otopné soustavy, na akumulační nádoby / kombinovaný bojler, zkoušky nebo testy na uvedení zdroje k užívání a také projektová dokumentace.

Podmínky pro získání kotlíkové dotace: Doklady k žádosti

Pro splnění podmínky pro získání kotlíkové dotace je nutné doložit všechny potřebné podklady a dokumenty. Jedná se o formulář žádosti o podporu, doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva (žadatel jím prokáže, že původní kotel splňoval třídu kotle vhodnou k výměně), fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.

Kotlíková dotace

Dále doklady, které prokazují, že žadatel o kotlíkovou dotaci trvale bydlí v dané nemovitosti, doklady prokazující přijatelnost fyzické osoby k podpoře z pohledu výše příjmů (třeba daňové přiznání, potvrzení o příjmech, potvrzení o důchodu atd.), písemný souhlas spoluvlastníků většinového (polovičního) podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření v trvale obývané nemovitosti.

V neposlední řadě se dokládá písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví nemovitosti v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového (polovičního) podílu na předmětné nemovitosti k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření a další přílohy definované konkrétním krajem České republiky.

Co doložit po výměně starého kotle za nový zdroj

Po výměně starého kotle za nový zdroj tepla se předkládá taktéž příslušná dokumentace. Teprve po doložení všech dokladů bude žadateli uvolněna zbývající částka z kotlíkové dotace. Do doby než předloží níže uvedené dokumenty, má žadatel o kotlíkovou dotaci k dispozici zálohu v minimální výši 60 % z celkové dotace na nový kotel. Žadatel po realizaci výměny starého kotle na pevná paliva předkládá tyto podklady:

 • Fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla
 • Kopii dokladu o instalaci a uvedení nového zdroje tepla do provozu
 • Kopii protokolu o revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj)
 • Kopii zprávy o montáži
 • Potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle
 • Kopii faktur / daňových dokladů

Pokud příslušný krajský úřad ČR stanový další doklady nutné k doložení, je potřeba je předložit také.

Dotace pro ostatní domácnosti – Nová zelená úsporám

Lidé, kteří se neřadí mezi domácnosti s nižšími příjmy, mohou využít kotlíkovou dotaci z Nové zelené úsporám. Výhodou je, že v rámci jedné žádosti o program Nová zelená úsporám, mohou požádat o další podporu jako třeba na zateplení nebo využití dešťové vody. Díky komplexnímu projektu získají navíc finanční bonus.

O dotaci na kotel z programu Nová zelená úsporám může požádat vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu).

Na co se čerpá Nová zelená úsporám

Program Nová zelená úsporám nepodporuje výměnu plynových kotlů. Změna platí od 1. dubna 2022. Nová zelená úsporám je určena na:

 • Výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj
 • Výměnu lokálních topidel sloužících jako hlavní zdroj tepla pro vytápění
 • Výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem

Webové stránky Státního fondu životního prostředí České republiky zveřejňují seznam výrobků a technologií, ze kterého mohou žadatelé o dotaci Nová zelená úsporám vybírat nový zdroj tepla na vytápění. Seznam není povinný, ale pokud žadatel zvolí jiný zdroj tepla, musí předložit k žádosti dokumenty jako je certifikát nebo technický list. Podporované typy zdrojů jsou:

 • Kotle na biomasu vč. akumulační nádrže / se samočinnou dodávkou paliva (min. energetická třída A+, pro kotle s ruční dodávkou paliva povinná instalace akumulační nádrže)
 • Lokální zdroje na biomasu (sálavé a teplovzdušné: třída A+, s teplovodním výměníkem: třída A++)
 • Tepelná čerpadla pro teplovodní systém vytápění (min. energetická třída A++)
 • Tepelná čerpadla vzduch-vzduch (min. energetická třída v režimu vytápění A++)
 • Tepelná čerpadla pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému
 • Napojení na soustavu zásobování teplem
 • Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (pouze pro bytové domy)

Jak podat žádost o program Nová zelená úsporám

Příjem žádostí o program Nová zelená úsporám běží od října roku 2021. Žadatel může podat žádost o Novou zelenou úsporám před realizací opatření, v jeho průběhu, anebo po realizaci. Žádost se podává elektronicky na webové stránce www.novazelenausporam.cz. Pro konzultace mohou žadatelé využít krajská pracoviště Státního fondu životní prostředí České republiky.

Nová zelená úsporám bude poskytována formou dotace na instalace realizované od 1. ledna 2021 ve výši až 50 % ze způsobilých výdajů s těmito limity:

Typ zdroje tepla Rodinný dům (v Kč) Bytový dům (v Kč)
Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 80.000 25.000
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet 100.000
Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění a přípravou teplé vody 100.000
Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody 80.000 30.000
Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému 140.000
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch 60.000 18.000
Napojení na soustavu zásobování teplem 40.000 10.000
Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla a teplovodním výměníkem 45.000 35.000
Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla 30.000
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 30.000

Způsobilé výdaje jsou na nákup a instalace nového zdroje a souvisejících prvků, úpravy spalinové cesty, měření a regulace, napojení a úpravy otopné soustavy a akumulační nádrže a ohřívače na teplou vodu. Za kombinaci s jinými opatřeními v rámci Nové zelené úsporám získá žadatel bonus.

Podmínky pro získání Nová zelená úsporám: Doklady k žádosti

K podání žádosti o program Nová zelená úsporám musí žadatel doložit všechny potřebné dokumenty. Jde o dva podklady, prvním je doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla (žadatel jím prokáže, že původní zdroj splňoval třídu kotle vhodnou k výměně) a druhým je fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.

Co v rámci Nová zelená úsporám doložit po výměně

Po realizaci výměny v programu Nová zelená úsporám se dokládá příslušná dokumentace a potvrzení. Žadatel si musí připravit:

 • Účetní doklady (faktury a bankovní výpisy)
 • Fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla
 • Doklad o instalaci a uvedení zdroje do provozu (v případě obnovitelných zdrojů energie musí doklad vystavit oprávněná osoba)
 • Protokol o revizi spalinové cesty podle Vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj)
 • Zprávu o montáži zpracovanou oprávněnou osobou nebo výrobcem proškolenou osobou pro instalace plynových kotlů
 • Potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle

Celý návod, jak postupovat v rámci programu Nová zelená úsporám, je k nahlédnutí na webové stránce novazelenausporam.cz.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo Úspěch v kariéře