Jaká je výše alimentů a jak vypočítat? | VímVíc.cz

Jaká je výše alimentů a jak vypočítat?

26. 02. 2018

S postupem času přibývá čím dál více rozvedených rodin a s tím stoupá frekvence použití slov alimenty a výživné. Ačkoliv nejde o příjemnou situaci, je dobré o ní vědět, pokud možno co nejvíce, jelikož neplacení výživného může vést až k trestnímu oznámení. V tomto článku Vám poskytneme pár základních informací a zaměříme se na výpočet výše alimentů v roce 2018.

Alimenty 2019

Vyživovací povinnost nemají jen rodiče!

Ačkoliv se o výživném mluví nejčastěji v souvislosti s dětmi, není to zdaleka jediný případ vyživovací povinnosti a nemusí ji zapříčinit pouze rozvod. Její celkové znění upravuje Občanský Zákoník, podle kterého existuje také výživné mezi manželi nebo mezi partnery v situaci očekávání a narození dítěte. Mimo to mají vyživovací povinnost i dospělé děti ke svým nemohoucím rodičům.

Pokud zůstaneme u vztahu mezi rodiči a dětmi, je potřeba zdůraznit, že povinnost zabezpečit potomka mají oba rodiče bez ohledu na to, zda jsou ve vztahu manželském či ne.

Vyživovací povinnost existuje mimo jiné také mezi manželi.

Kdy a komu alimenty platit? Jak vypočítat?

Alimenty se nevyplácejí zpětně, jak je tomu například u mezd, ale vždy na měsíc dopředu. V praxi to znamená, že plátce je povinen uhradit alimenty na měsíc únor nejpozději poslední lednový den.

O tom, komu výživné na dítě platit, rozhoduje věk dítěte. Pokud jde o potomka mladšího 18 let, alimenty přebírá rodič, který se o něho stará. Jestliže již potomek dosáhl zletilosti, přebírá výživné on sám.

Do 18 let věku dítěte přebírá alimenty rodič, který se o něho stará.

Jak dlouho alimenty platit?

Zajímá Vás, do kolika let potomka máte povinnost platit alimenty? Taková věková hranice není přesně určena. Vyživovací povinnost na dítě platí do té doby, dokud není schopno se o sebe samo postarat, bez ohledu na to, zda je mu 18 či 26 let. Alimenty tedy přestáváte platit ve chvíli, kdy potomek dospěl, dostudoval a může se o sebe tedy postarat díky vlastní práci. Výjimkou je situace, kdy potomek vstoupí do svazku manželského. V tuto chvíli Vaše vyživovací povinnost zaniká a nahrazuje ji ta mezi manželi.

Na alimenty má potomek nárok, dokud se o sebe nemůže postarat pomocí vlastní práce.

Změna výše alimentů

Žádat lze jak o snížení, tak zvýšení výživného. S návrhem na změnu jeho výše musíte jít k soudu, který ho projedná a následně schválí či zamítne. Snížení výživného se schvaluje v případě zhoršení finanční situace plátce či snížení jeho mzdy. Naopak s nárůstem mzdy plátce (rodič, který se o potomka stará) má potomek nárok na zvýšení alimentů.

Žádat u soudu lze jak o snížení, tak zvýšení alimentů.

Neplacení alimentů

Vyživovací povinnost je dána zákonem, je tedy i zákonem vymahatelná. Pokud plátce zanedbává placení alimentů nebo je neplatí vůbec, může se rodič pečující o dítě (či zletilý potomek) obrátit na soud. Po projednání stížnosti mohou nastat různé situace.

Jednou z nich může být ta, že plátce neplní svou povinnost z dostatečně závažných důvodů. Mezi ně patří například ten, že se nachází ve vážné zdravotní situaci nebo například přišel o zaměstnání. Tato situace je nejlépe a nejčastěji řešitelná prostřednictvím splátkového kalendáře.

Pokud nejsou alimenty placeny záměrně, může soud nařídit exekuci přímo z platu. Pokud jde o dlouhodobou záležitost a absence platby alimentů trvá alespoň 4 měsíce, postižený rodič či potomek má právo podat na neplatícího rodiče trestní oznámení. V tomto případě mu může hrozit i nepodmíněný trest.

V případě neplacení alimentů více než 4 měsíce hrozí povinnému rodiči nepodmíněný trest.

Výpočet alimentů

Výše alimentů může být stanovena na základě dohody obou rodičů nebo ji může určit soud. Pokud byl potomek narozen nemanželské dvojici, je tato částka pouze na jejich dohodě.

Pokud výživné stanoví soud, přihlíží k příjmům obou rodičů, k majetkovým poměrům a také věku dítěte. Mimo tyto informace hledí také na počet dětí a nezbytné náklady platícího rodiče. Výše alimentů se postupně mění se stářím dítěte a jeho potřebami.

Pro výpočet výživného existuje tzv. orientační tabulka s doporučujícím charakterem. Ta podle věku dítěte určuje, kolik procent čisté mzdy by měly alimenty činit:

  • Věk dítěte 0–5 let – 11–15 % čisté mzdy
  • 6–9 let – 13–17 %
  • 10–14 let – 15–19 %
  • 15–17 let – 16–22 %
  • 18 a více let – 19–25 %

Pro přibližný výpočet alimentů je Vám k dispozici kalkulačka výživného pro rok 2018.

Pro výpočet alimentů existuje orientační tabulka podle věku dítěte.

V souvislosti s tímto článkem by Vás mohl zajímat také text na téma výpočet mateřské či přídavek na děti.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo Úspěch v kariéře Ze života firem a kanceláří