Genderový audit: Jak je na tom Vaše firma? | VímVíc.cz

Genderový audit: zbytečné utrácení peněz nebo krok vpřed?

10. 06. 2019

Okruhy týkající se rovných pracovních příležitostí jsou jedním z hlavních témat řešených nejen na poli Evrospké unie. Politika rovných příležitostí je čím dál více diskutované téma v celé společnosti. Zaměstnavatelé by tak, ve svém vlastní zájmu, měli na tento trend reagovat. Pozitivní závěry z genderového auditu mohou zlepšit celkový obraz firmy a také mohou být způsobem, jak v dnešním konkurenčním prostředí obstát.

Genderový audit

Politika rovných příležitostí se ovšem netýká jen rovnosti mezi muži a ženami. Všímá si i starších osob nebo lidí s postižením a snaží se pomoci k jejich začlenění do společnosti. Pokud tedy chcete jít s dobou, je možná na čase zvážit, zda byste i ve vaší firmě neměli genderový audit provést.

Co to genderový audit je?

Genderový audit je nástroj, pomocí kterého je ve firmách zkoumána aktuální situace z hlediska genderové rovnosti. Nevyhodnocuje, co společnost dělá a jaký je její dopad na společnost. Zaobírá se interním prostředí společnosti a pomáhá odhalit silná i slabá místa. Zároveň dává firmám doporučení, jak mohou v této oblasti na sobě zapracovat.

Jaká jsou klíčová témata, kterými se genderový audit zaobírá?

  • Genderová diverzita
  • Work - Life Balance
  • Nábor a propouštění zaměstnanců
  • Rozvoj a vzdělávání
  • Platová rovnost a odměňování
  • Komunikace a zpětná vazba
  • Transparentní a férové jednání
  • Firemní kultura

Cíle genderového auditu?

Je důležité zmapovat celkové prostředí firmy skrze výše vypsané body. Na základě této analýzy pak přijít s konkrétními návrhy změny, které podpoří pokrok v oblasti prosazování genderové rovnosti. A především je důležité zaměstnavatele motivovat, aby se snažili principy rovného zacházení na trhu práce udržovat a prohlubovat.

A jakým způsobem genderový audit probíhá a na co by se měl zaměstnavatel připravit?

Metod, které jsou používány během genderového auditu, je několik. Za prvé se využívá dotazníkového šetření mezi zaměstnanci. Tímto způsobem se dá zmapovat větší množství lidí a poměrně snadno výsledky vyhodnotit. Dále by se měl zaměstnavatel připravit na analýzu dokumentů, statistik apod.

Na základě sesbíraných dat jsou vedeny rozhovory především s vedením a také se zástupci personálního oddělení.

Co z genderového auditu vzejde?

Na základě genderového auditu je vypracována závěrečná zpráva, která obsahuje shrnutí toho, na co se během auditu přišlo. Zároveň by tato závěrečná zpráva měla posloužit jako odrazový můstek, skrze který na sobě může firma zapracovat.

Akční plán – akční krok vpřed

S firmou, která vypracovává genderový audit, se můžete domluvit, že vypracuje kromě závěrečné práce také akční plán. Ten je koncipován právě na základě analýzy a závěrů, které vyplynou ze zkoumání interního prostředí firmy.

V akčním plánu jsou stanovovány měřitelné cíle, kterých chce firma dosáhnout na poli rovných příležitostí a jsou zde popsány jednotlivé body strategie. Akční plán je tedy strategickým dokumentem, který je vypracováván každé firmě na míru, na základě jejich skutečných možností.

Co může genderový audit přinést zaměstnavateli?

Na základě výzkumů z firem, kde je pravidelně prováděn genderový audit, se dochází k závěrům, že tyto firmy monitorují zlepšení spokojenosti a loajality zaměstnanců. Pozitivní vliv se objevuje i v oblasti zvýšení motivace zaměstnanců a udržování firemní stability. Tím se například snižuje náklad na nabírání nových pracovních sil. Navíc má taková firma větší prestiž a udržuje si tím dobré jméno. Tím se dostává i do lepší pozice v oblasti získávání lidských zdrojů.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Uvnitř firem a kanceláří Personalistika a HR Investice a spoření Peníze Nákupy Návody