Co je smlouva o dílo? Náležitosti smlouvy a VZOR | VímVíc.cz

Co je smlouva o dílo? Náležitosti smlouvy a VZOR

22. 01. 2020

Obyčejně, pokud něco chceme nebo potřebujeme, buď zajdeme do nákupního centra nebo si věc objednáme online. Co ovšem v případě, když nám nabídka nestačí a chceme si nechat něco vyrobit na míru? V tuto chvíli se již nebavíme o klasické kupní smlouvě, ale právě o smlouvě o dílo. A jaké náležitosti musí splňovat a jak má vypadat? Pojďme se na to podívat.

Smlouva o dílo? Na jaké případy se vztahuje a jak ji napsat?

Co je smlouva o dílo?

Smlouva o dílo je závazkovou smlouvou, kterou mezi sebou uzavírají zhotovitel a objednavatel. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že na svůj náklad objednávku provede. Objednavatel je zase povinen za dílo zaplatit předem smluvenou částku.

Smlouva o dílo: Občanský zákoník versus obchodní zákoník

V minulosti budil tento druh smlouvy rozepře, protože dříve se ke smlouvě o dílo vyjadřoval jak zákoník občanský tak i obchodní. V některých případech tato dvojznačnost působila potíže, protože strany využívaly jen tu interpretaci, která se jim hodila. V roce 2012 byl přijat zákon, který tuto duplicitu zrušil a smlouvo o dílo se již řídí jen podle občanského zákoníku.

Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje na své náklady a zodpovědnost provést pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit stanovenou cenu dle § 2586 odst. 1 NOZ.

Co je dílo a co je předmětem smlouvy?

Dílo si můžeme vyložit několika způsoby. Za prvé se za dílo považuje věc, kterou zhotovitel vytvořil. Patří sem ale i oprava nebo údržba již zhotovené věci, nebo jen její části.

Ve smlouvě o dílo se ovšem nejedná jen o hmotné věci. Patří sem i například poskytování určitých služeb, se kterými se pojí vždy nějaká činnost. Příkladem může být umělecké vystoupení, ať už nějaké hudební skupiny, nebo třeba kouzelníka na dětské oslavě.

Co je smlouva o dílo - podpis smlouvy o dílo

Kdy se jedná o smlouvu o dílo a kdy už o smlouvu kupní?

Jako příklad si můžeme uvést situaci, kdy si necháváme na zakázku zhotovit nábytek do bytu. O smlouvu o dílo se bude jednat, pokud už člověk zhotoviteli předá nějaký kus nábytku, který chce předělat, upravit, repasovat, i kdyby se jednalo pouze o jeho část.

Stejně tak se jedná o smlouvu o dílo v případě, že nám objednavatel dodá materiál, ale zhotovitel je ten, který vykonává činnost a z materiálu „vyrobí“ novou věc. V případě služeb, pokud objednavatel dodá aparaturu skupině, kterou si najal, pořád se jedná o smlouvu o dílo.

Běžně se zhotovitel zavazuje, že na vlastní nebezpečí a riziko zhotoví objednavatelem zadanou zakázku. Rozdíl tedy smlouvou o dílo a kupní smlouvu je v tom, že zhotovitel vykonává určitou činnost, ze který je nový výsledek. Nepatří sem tedy například to, pokud si objednáme nějaký nábytek a někdo nám jej doveze nebo zprostředkuje dodání. V tuto chvíli se jedná o kupní smlouvu.

Náležitosti smlouvy o dílo

Smlouva o dílo musí splňovat určité náležitosti jako jakákoliv jiná transakce.

 • Kdo s kým uzavírá smlouvu
 • Označení smluvních stran je základní podmínkou pro uzavření jakékoliv smlouvy. V případě fyzické osoby musí být uvedeno jméno, bydliště a datum narození. V případě právnické osoby musí být uvedeno IČO, sídlo firmy, údaje o rejstříkovém soudu a jméno a funkce osoby, která je prostředníkem skrze společnost.

 • Předmět smlouvy
 • Co nejpodrobnější popsání předmětu smlouvy ulehčuje oběma stranám jakékoliv jednání, například v případě, že chce objednavatel dílo reklamovat. Zároveň by mělo být uvedeno, kde se bude dílo vyrábět a případný termín do kdy má být dílo hotové.

 • Zodpovědnost zhotovitele a objednavatele
 • Zhotovitel buď samotné dílo poskytuje nebo vyrábí sám. Zhotovitel také může poskytovat své služby skrze třetí osobu, za kterou je zodpovědný. Pokud se zhotovitel s objednavatelem nedomluví jinak, je povinnost zhotovitele obstarat veškerý materiál a věci potřebné k provedení nebo poskytnutí díla. Během celé výroby díla, je za ní zhotovitel zodpovědný.

  Objednavatel má ale právo částečně zasahovat do celé operace podle toho, jak se během uzavírání smlouvy obě strany domluvily. V případě, kdy si například necháváme něco postavit, je běžné, že si objednavatel nezávisle objedná stavební dozor, který nezaujatě monitoruje situaci.

 • Cena
 • Smlouva se sice může uzavřít i bez konkrétní částky ve smlouvě, přesto je ale lepší, pokud se strany rovnou domluví na alespoň přibližné částce, která bude ve smlouvě vypsána. To ovšem neznamená, že reálná částka bude nakonec stejná. Cena se nakonec může lišit kvůli různým faktorům: doobjednání materiálu, prodleva, náročnější práce apod.

  Stejně tak záleží na obou stranách, jakým způsobem se na ceně dohodnou. Mohou se domluvit na splátkách, nebo záloze předem apod. Opět platí, že do smlouvy si obě strany mohou zanést prakticky cokoliv, jen se na tom musí domluvit.

 • Dokončení a zaplacení
 • Dílo je vnímáno jako hotové, pokud je dokončeno a předáno.

  Jakmile zhotovitel objednávku dokončí, je objednavatel povinen zaplatit.

  V momentě zaplacení a předání díla se zároveň na objednavatele převádějí vlastnická práva a od této chvíle je za dílo plně zodpovědný objednavatel.

Smlouva o dílo - vzor

Vady a poškození díla

Dílo může být označované jako vadné v případě, že neodpovídá popisu ve smlouvě. Například pokud neodpovídá množství, provedení, velikost nebo cokoliv jiného, co je uvedeno ve smlouvě. Takže pokud je ve smlouvě uvedena například barva, tak v případě že zhotovené dílo barvou neodpovídá, může objednavatel odstoupit od smlouvy. Objednatel nemůže odstoupit od smlouvy, pokud se jedná o drobné vady, které nebrání k funkčnímu užívání smluvního předmětu.

Pokud si objednavatel nevšimne vad okamžitě, může je nahlásit, a to nejlépe písemnou formou, do dvou let od obdržení díla. V případě staveb se tato doba prodlužuje na 5 let.

Jako u každé smlouvy se vyplatí mít vše podrobně vyspané a právě u smlouvy o dílo je nejlepší dílo co nejlépe specifikovat. Funguje to jako ochrana nejen objednavatele ale i zhotovitele. Smlouva o dílo se dělá velmi často ve stavebnictví a u drobných staveb, kde se často specifikují a potřebné technologické postupy. Kdyby byl cílem pouze výsledek, tak by mohl zhotovitel záměrně volit levnější řešení tak, aby navýšil svoji finanční odměnu na úkor kvality díla.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní smlouvy Personalistika a HR