Bezpečnost práce a zdraví zaměstnance | VímVíc.cz

Bezpečnost práce a zdraví zaměstnance

07. 11. 2017

Jaké zásady bezpečnosti práce musí zaměstnavatel a zaměstnanec dodržovat? Kdy hraje roli odborná způsobilost a kdo platí výdaje spojené s bezpečností práce na pracovišti?

Bezpečnost práce a zdraví zaměstnance

Bezpečnost práce aneb školení bezpečnosti práce

Po tom, co s vámi byla uzavřena pracovní smlouva pro vás bude důležitá také otázka bezpečnosti práce a to prostřednictvím školení bezpečnosti práce. Školení bezpečnosti práce bývá prováděno věštinou v prvním dnu při nástupu do práce. Zaměstnavatel je totiž samozřejmě povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví všech jeho zaměstnanců při práci na jeho pracovišti.

Výdaje spojené se zajišťováním bezpečnost a ochrany práce hradí zaměstnavatel.

Jakým stylem musí zaměstnavatel řešit prevenci rizik?

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci musí být samozřejmostí. Zaměstnavatel pro své zaměstnance musí vytvářet takové podmínky, které budou vytvářet takové pracovní prostředí, jež bude bezpečné a zdraví neohrožující. Tím je samozřejmě i prevence rizik. Zaměstnavatel je povinen zjišťovat, kde by mohla být rizika pro zaměstnance a následně se snažit tato rizika odstraňovat nebo alespoň eliminovat jejich nevhodné působení na zaměstnance.

Pokud rizika nejdou úplně odstranit, zaměstnavatel se musí snažit minimalizovat riziko jejich působení na zaměstnance.

Používání ochranných pracovních prostředků

Jak už bylo řečeno výše, někdy nelze všechna rizika úplně odstranit. Pro zaměstnavatele to znamená, že pokud nelze bezpečnost a ochrana zdraví přii práci zajistit pomocí odstranění rizik, je nutné zajistit pracovní oděvy a obuv, dezinfekční prostředky a další osobní ochranné pracovní prostředky. Zaměstnavatel je také samozřejmě kontrolovat stav těchto ochranných prostředků a zajišťovat to, aby byly v pořádku a aby tak byla zajištěna co nejvyšší možná bezpečnost práce na pracovišti.

Zaměstnavatel dohlíží nejen na stav ochranných prostředků, ale také jejich používání zaměstnanci.

Umisťování bezpečnostních značek a signálů

Dalším prostředkem k eliminaci rizik ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců jsou různé technické prostředky v podobě značek a signálů, které mohou zabránit nehodě při práci a zaměstnavatel je v rámci bezpečnosti práce povinen tyto značky a signály na pracovišti zavést, pokud je to třeba.

Veškeré výdaje spojené právě se zajišťováním bezpečnosti zaměstnanců a ochrany jejich zdraví hradí zaměstnavatel.

Zaměstnavatel musí také samozřejmě zajistit odbornou způsobilost zaměstnanců k provádění dané pracovní pozice tam, kde je odborná způsobilost potřeba. Pokud zaměstnance s takovou odbornou způsobilostí nemá a sám není k provádění pracovního úkolů způsobilý, je zaměstnavatel povinen najít pro výkon dané pozice jinou odborně způsobilou osobu.

Hledáte novou práci? Podívejte se na aktuální nabídky práce.

Jaká jsou práva a povinnosti zaměstnanců?

Nejen zaměstnavatelé, ale samozřejmě i zaměstnanci mají vzhledem k bezpečnosti práce na pracovišti mnoho práv a povinností, které musí dodržovat. Jaké to jsou?

  • Zaměstnanec má právo odmítnout výkon dané práce, pokud má podezření, že ohrožuje jeho život nebo zdraví
  • Zaměstnanec je povinen dbát o bezpečí své, ale i bezpečí osob, kterých se dotýká jeho jednání
  • Zaměstnanec je také povinen účastnit se školení o bezpečnosti práce
  • Dále se zaměstnanec musí podrobovat lékařským prohlídkám a popřípadě očkováním
  • Zaměstnanec také musí používat stanovené ochranné prostředky
  • Zaměstnanec nesmí požívat alkoholické nápoje či jiné návykové látky a to: na pracovišti, v pracovní době mimo pracoviště a nesmí také například kouřit v prostředí, kde jsou nekuřáci
  • Zaměstnanec se také musí kdykoli podrobit kontrole, při zjišťování, zda není pod vlivem návykových látek nebo alkoholu

Inspektorát bezpečnosti práce

Zaměstnavatel i zaměstnanec musí pamatovat na to, že dané odborové orgány, v tomto případě například inspektorát bezpečnosti práce, mají právo kdykoli zkontrolovat stav bezpečnosti a používání ochranných pracovních prostředků. Také mohou tyto orgány kontrolovat zda zaměstnavatel vede podrobný seznam o proběhlých úrazech zaměstnanců zda jsou tyto úrazy řádně vyšetřovány. V případě nesouladu může také požádat o nápravu. V případě zájmu o více informací můžete nahlédnout také přímo do zákoníku práce.

Hledáte novou práci a chcete mít kvalitní životopis? Podívejte se na životopis vzor.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo