Co musí obsahovat pracovní smlouva? Náležitosti | VímVíc.cz

Co musí obsahovat pracovní smlouva? Náležitosti

27. 11. 2019

Zajímá vás, co všechno musí být součástí pracovní smlouvy, aby byla platná? Jaké údaje musí zaměstnavatel do pracovní smlouvy zanést, aby byl pracovně-právní vztah naplněn? Některé výklady o tom, co musí pracovní smlouva obsahovat se liší. Důležité je, aby byly uvedeny povinné údaje.

Náležitosti pracovní smlouvy

Náležitosti pracovní smlouvy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem

Pracovní smlouva zakládá pracovní poměr, který spolu uzavřeli zaměstnanec a zaměstnavatel. Právně ji vymezuje zákoník práce. Vždy musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná, a zpravidla se vyhotovuje ve třech stejnopisech. Jeden pro zaměstnance, druhý pro zaměstnavatele a třetí pro okresní správu sociálního zabezpečení.

Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně a zaměstnavatel má povinnost dát jednu kopii zaměstnanci.

Náležitosti pracovní smlouvy: Co musí obsahovat pracovní smlouva?

Zaměstnavatel má právo na to určit, jakou pozici bude obsazovat, jakou kvalifikaci a dovednosti musí ideální uchazeč o pracovní pozici mít a také, zda se bude jednat o pracovní poměr na dobu neurčitou anebo určitou. Také ale pamatujte na to, že zaměstnavatel může od uchazeče vyžadovat jen ty údaje, které přímo souvisí s uzavřením pracovně-právního vztahu.

Pracovní smlouva musí obsahovat:

1. Den nástupu do práce

V pracovní smlouvě musí být jasně uvedeno datum nástupu do práce. Tímto dnem totiž vzniká pracovní poměr a jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele z toho plynou povinnosti z pracovního poměru podle § 38 zákoníku práce. Den nástupu do práce je pro zaměstnance závazný a jestliže se v ten den do práce nedostaví a neupozorní zaměstnavatele na vzniklou překážku, má zaměstnavatel právo od pracovní smlouvy ustoupit.

Pokud se v den nástupu do práce zaměstnanec nedostaví, zaměstnavatel může od smlouvy písemně ustoupit.

2. Místo či místa výkonu práce

Místo výkonu práce je místo, kde může zaměstnavatel práci zaměstnanci přidělovat. Může se jednat o obec, region, ale také celé území (například Česká republika). Opět platí, že čím detailnější popis místa práce, tím lépe pro zaměstnance.

3. Druh vykonávané práce

Druh práce v pracovní smlouvě je jasným ukazatelem toho, jaké úkoly nám zaměstnavatel bude zadávat. Může být vymezen buďto v širším popisem nebo užším popisem. Zaměstnanci bude spíše vyhovovat užší vymezení, ale zaměstnavateli širší. Díky širšímu vymezení druhu práce totiž poté může zaměstnanci přidávat různé další, méně související úkoly.

Povinnosti plynoucí z pracovního poměru

Jak už bylo řečeno výše, dnem nástupu do práce vznikají zaměstnanci i zaměstnavateli určité povinnosti. Pro zaměstnance to znamená především to, konat práci osobně a podle jasných předem daných pokynů zaměstnavatele. Pro zaměstnavatele vyvstává povinnost zaměstnanci přidělovat práci, vytvářet mu vhodné pracovní podmínky a platit zaměstnanci mzdu nebo plat.

Pracovní smlouva je důležitým dokumentem a měla by být oběma stranami akceptována. I když pracovní smlouva platí, tak je dobré, když ji obě strany akceptují.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo