Pracovní neschopenka a nemocenská 2022 | VímVíc.cz

Pracovní neschopenka a nemocenská 2022

01. 05. 2022

Jak funguje v České republice dočasná pracovní neschopnost a jak může zaměstnanec získat neschopenku či eNeschopenku? Jaká je délka nemocenské a jak provést ukončení neschopenky? Dnešní článek představí informace o pracovní neschopence a o nemocenské 2022 obecně.

Nemocenská a neschopenka

Nemocenská 2022: Kdo vyplácí nemocenskou

Nemocenská patří do dávek českého systému nemocenského pojištění spolu s ošetřovným, peněžitou pomocí v mateřství, otcovskou a příspěvkem v těhotenství a mateřství. Nemocenská má za úkol finančně zabezpečit občany, kteří provádí placení zdravotního pojištění, v případě, kdy například kvůli nemoci (dočasné pracovních neschopnosti) nemohou vykonávat svou práci a přijdou o pravidelný výdělek.

Nemocenská a její účast je povinná ze zákona u všech zaměstnanců. Nemocenské pojištění odvádí zaměstnavatel za své zaměstnance. Osoby samostatně výdělečné činné (OSVČ) si mohou platit dobrovolně nemocenské pojištění. Kdo vyplácí nemocenskou, pokud na ni přijde řada? Všechny dávky zmíněné výše vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Kdy chodí nemocenská bude popsáno v článku níže.

Zaměstnanec má v případě nemoci nárok na nemocenskou (dávku vyplácenou státem), pokud byl uznán dočasně práce neschopným nebo mu byla nařízena karanténa. Dále pokud tato dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa trvala déle než 14 kalendářních dní.

Jak se platí nemocenská prvních 14 dní

Nemocenská je vyplácena zaměstnanci jen v případě, že bude nemocný déle než 14 dní. Nemocenská prvních 14 dní – za prvních 14 dní dočasné pracovní neschopnosti dostává zaměstnanec náhradu mzdy od svého zaměstnavatele. Náhrada mzdy se nazývá karenční doba. Od 1. července roku 2019 bylo zrušeno nevyplácení náhrady mzdy během prvních 3 pracovních dní dočasné pracovní neschopnosti. Jak se platí nemocenská od července 2019? Náhrady mzdy je zaměstnancům vyplácena již od prvního dne dočasné pracovní neschopnosti.

Jak provést rychle výpočet čisté mzdy? Nejlepší způsob je využití online nástroje pro výpočet čisté mzdy, tzv. mzdové kalkulačky.

Podmínky pro nárok na nemocenskou 2022

Nárok na nemocenskou 2022 má každý občan, který je účastníkem nemocenského pojištění, je tzv. nemocensky pojištěný. Délka nemocenské se liší u každého občana. Účast na nemocenském pojištění totiž zaměstnanci vzniká dnem začátku výkonu práce a končí dnem ukončení doby zaměstnání. Délka nemocenské u OSVČ je odlišná oproti zaměstnancům.

Pokud zaměstnanec například přijde o jedno zaměstnání (nemocenské pojištění), vztahuje se na něho ze zákona ochranná lhůta. Ochranná lhůta chrání zaměstnance, aby nezůstal bez peněz v době dočasné ztráty zaměstnání. Ochranná lhůta pro nárok na nemocenskou trvá 7 kalendářních dní ode dne, kdy skončilo nemocenské pojištění. Trvalo-li nemocenské pojištění kratší dobu, ochranná lhůta trvá tolik dní, kolik trvalo zaměstnání.

Podmínkou pro nárok na nemocenskou je však rozhodnutí lékaře. Dočasná pracovní neschopnost vzniká rozhodnutím ošetřujícího lékaře, který vystavil Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, tzv. e-neschopenky. Neschopenka, jak postupovat bude uvedeno dále v článku.

Podání žádosti

Od 1. ledna 2020 se zásadně změnilo vystavování neschopenek a zpracování příslušných dokladů k výplatě nemocenské dávky. Pro srovnání nejdříve uvedeme, jak probíhalo podání žádosti před rokem 2020.

Neschopenka, jak postupovat: O vzniku dočasné pracovní neschopnosti rozhodl ošetřující lékař vystavením tiskopisu Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti (tzv. neschopenky) na základě lékařské prohlídky. Toto Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti (respektive jeden z dílů neschopenky) musel zaměstnanec doručit svému zaměstnavateli osobně nebo poštou.

V případě, že byla dočasná pracovní neschopnost delší než 14 dnů, předal zaměstnanec svému zaměstnavateli také Žádost o nemocenské (další z dílů neschopenky). Zaměstnavatel předal tento díl příslušné OSSZ a tím byla podána žádost o nemocenskou od 15. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti. OSVČ předávali tento díl osobně příslušné OSSZ.

Výplata nemocenského za určité období byla možná pouze v případě, kdy lékař vystavil tiskopis „Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény“, tzv. lístek na peníze. Lístek na peníze předával zaměstnanec svému zaměstnavateli a ten ho dále předal příslušné OSSZ. OSVČ předávali lístek na peníze osobně příslušné OSSZ.

eNeschopenka přinesla zjednodušení

Od ledna 2020 byl zahájen provoz povinného systému eNeschopenky, který přinesl zjednodušené předávání informací mezi nemocnými (pojištěnci v dočasné pracovní neschopnosti), ČSSZ, lékaři a zaměstnavateli. Výrazně se změnily postupy spojené s vystavením rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, změnil se i způsob, jakým se zaměstnavatel dozví o dočasné pracovní neschopnosti svého zaměstnance. Zaměstnanec nemusí díky eNeschopence osobně předávat doklady svému zaměstnavateli a náhrada mzdy i nemocenská přijdou automaticky. Nemocnému zůstává nyní v papírové formě pouze průkaz práce neschopného, tedy II. díl neschopenky.

Pracovní neschopnost

Doklady a tiskopisy: Neschopenka do konce roku 2019

Průběh dočasné pracovní neschopnosti byl mapován na tzv. neschopence. Ošetřující lékař vystavoval pojištěnci tiskopis Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, který měl 5 propisovacích dílů. Některé sloužily k ukončení neschopenky. Díly tiskopisu Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti byly následující:

 • I. díl – Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény (tzv. lístek na peníze)
 • II. díl – Průkaz práce neschopného pojištěnce a hlášení OSSZ o ukončení dočasné pracovní neschopnosti (se žlutým pruhem)
 • III. díl – Hlášení zaměstnavateli o vzniku dočasné pracovní neschopnosti (s modrým pruhem)
 • IV. díl – Žádost o nemocenské (s růžovým pruhem)
 • V. díl – Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti – hlášení zaměstnavateli (s růžovým pruhem)

I. díl byl vystavován nemocnému, pokud nemoc trvala déle než 14 dní. Jedná se o tzv. lístek na peníze, který nyní zasílá lékař v elektronické podobě příslušné OSSZ. II. díl neschopenky se žlutým pruhem sloužil jako průkaz práce neschopného pojištěnce. Tento průkaz měl u sebe nemocný po celou dobu nemoci. Při ukončení dočasné pracovní neschopnosti odevzdal zaměstnanec díl svému ošetřujícímu lékaři.

III. díl neschopenky s modrým pruhem předával práce neschopný zaměstnanec svému zaměstnavateli v prvních 14 dnech nemoci. IV. díl neschopenky s růžovým pruhem sloužil k uplatnění nároku na nemocenské dávky v případě nemoci delší než 14 dní. V. díl neboli Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti obdržel zaměstnanec od svého ošetřujícího lékaře při ukončení pracovní neschopnosti. Tiskopis, tzv. ukončení neschopenky, musel zaměstnanec neprodleně předat svému zaměstnavateli.

Jak se počítá nemocenská: Výpočet a výše dávky

Výše nemocenské se počítá z tzv. denního vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ je, jednoduše řečeno, denní průměrný příjem za posledních 12 kalendářních měsíců před vznikem dočasné pracovní neschopnosti. Jak se počítá nemocenská? Vyměřovací základy (příjmy) se sečtou a vydělí se počtem kalendářních dnů. Do těchto dnů se nepočítají dny, ve kterých náležely některé dávky z nemocenského pojištění.

Získaná částka je denní vyměřovací základ. Ten se podle zákona dále redukuje pomocí 3 redukčních hranic. Výsledkem je tzv. redukovaný denní vyměřovací základ. Výše nemocenského za jeden kalendářní den činí:

 • Do 30. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti (nebo nařízené karantény): 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu
 • Od 31. do 60. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti (nebo nařízené karantény): 66 % redukovaného denního vyměřovacího základu
 • Od 61. dne dne trvání dočasné pracovní neschopnosti (nebo nařízené karantény): 72 % redukovaného denního vyměřovacího základu

Výše nemocenského za jeden kalendářní den se snižuje o 50 % v případech, kdy si pojištěnec přivodil dočasnou pracovní neschopnost zaviněnou účastí ve rvačce, jako bezprostřední následek své opilosti nebo zneužití omamných prostředků nebo psychotropních látek a při spáchání úmyslného trestného činu nebo úmyslně zaviněného přestupku.

Kalkulačka nemocenské je jedna z online kalkulaček, na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Nemocenská výpočet dávek, kalkulačka nemocenské je tabulka, kterou si zájemce stáhne do svého počítače a potom vyplní požadované údaje.

Kdy chodí nemocenská: Výplata dávky

Pojištěnce nejvíce zajímá, kdy chodí nemocenská prvních 14 dní. V prvních 14 dnech trvání dočasné pracovní neschopnosti vyplácí zaměstnavatel náhradu mzdy za pracovní dny. Od 15. dne trvání pracovní neschopnosti vyplácí nemocenskou OSSZ za kalendářní dny, včetně víkendů a svátků.

Jak se platí nemocenská není zákonem stanoveno na určitý den v měsíci. Dávky nemocenského pojištění, kam patří i nemocenská, se podle zákona vyplácí zpětně nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy byly OSSZ doručeny veškeré doklady pro nárok na výplatu nemocenské.

Nemocenské se poskytuje zpravidla nejdéle 380 kalendářních dnů (tzv. podpůrčí doba) ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo od nařízení karantény. Od 1. ledna roku 2020 probíhá výplata dávky stejně jako je vyplácena mzda zaměstnanci jeho zaměstnavatelem.

Povinnosti pojištěnce nebo příjemce dávky

Příjemce dávky nebo pojištěnec je povinen hlásit důvod zániku nároku na nemocenskou a jiné skutečnosti, které by mohly ovlivnit trvání nároku na tuto dávku. Pojištěnec je povinen hlásit tyto skutečnosti bez zbytečného odkladu. Kontrola na neschopence a vycházky na nemocenské jsou pojmy, které řeší mnoho práce neschopných občanů.

Pojištěnci v dočasné pracovní neschopnosti mají povinnost dodržovat režim pojištěnce, který je dočasně práce neschopný. Mají povinnost řídit se pokyny příslušného ošetřujícího lékaře. Nemocní by se měli zdržovat na adrese, kterou sdělili svému lékaři a která je uvedena v neschopence. Pokud lékař povolí vycházky na nemocenské, pojištěnec je povinný dodržovat stanovené časové úseky. Vycházky na nemocenské jsou maximálně v celkovém rozsahu 6 hodin denně, v rozmezí od 7 hodin do 19 hodin.

Kontrola na neschopence znamená, že pojištěnec může být kdykoliv zkontrolován, a to během doby, kdy je na neschopence (kdy nemá vycházky). Aby kontrola na neschopence proběhla bez potíží, měl by být pojištěnec na uvedené adrese, měl by místo svého pobytu označit jmenovkou a zajistit funkční zvonek, aby mohla kontrola kontaktovat nemocného.

Nemocenská OSVČ

Účast na nemocenském pojištění vzniká v případě OSVČ dnem, který OSVČ uvedla v přihlášce k účasti na nemocenském pojištění. Nejdříve však dnem, ve kterém Osoba samostatně výdělečně činná podala přihlášku. Nemocenská OSVČ má podobné podmínky pro vznik nároku jako pro zaměstnance. Nemocenská náleží OSVČ, pokud:

 • Účast na NP OSVČ trvala alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně před vznikem dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
 • OSVČ nevykonává osobně po dobu dočasné pracovní neschopnosti (karantény) samostatnou výdělečnou činnost
 • OSVČ byla uznána dočasně práce neschopnou nebo jí byla nařízena karanténa a dočasná pracovní neschopnost nebo karanténa trvá déle než 14 kalendářních dní

Podmínky nároku OSVČ pro další nemocenské dávky jsou vypsané na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Další informace o nemocenské

Někteří lidé si myslí, že nemocenská (respektive nemocenské pojištění) je shodná se zdravotním pojištěním. Není tomu tak. Nemocenská má za účel finančně zajistit zaměstnané osoby, pokud by ztratili dočasně výdělek z důvodu nemoci nebo mateřství. Nemocenskou zajišťuje OSSZ. Naopak placení zdravotního pojištění a zdravotní pojištění má za účel úhradu zdravotní péče (lékařské ošetření, ambulantní léčbu, záchrannou službu atd.) a zajišťují ho zdravotní pojišťovny.

Pokud by pojištěnec porušil povinnosti vymezené zákonem, může být například pokutován. Jedná se o povinnosti, které souvisí s porušením léčebného režimu. Důsledky by byly dočasné krácení nemocenské nebo odejmutí dávky až na 100 kalendářních dnů, může být uložena pokuta do výše 20.000 Kč a pokud byla dávka již vyplacena, může být vymáhána zpět jako přeplatek.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo Uvnitř firem a kanceláří