Kdy máte nárok na volno v případě úmrtí v rodině | VímVíc.cz

Kdy máte nárok na volno v případě úmrtí v rodině

18. 04. 2019

Dle nařízení vlády je pracovní volno na pohřeb s náhradou mzdy poskytnuto třem skupinám, které se liší dle vztahu pozůstalého k zemřelému. Jaké skupiny to jsou? A máte nárok na volno na pohřeb pokud zemře prarodič vašeho manžela nebo vaší manželky? Při jakých dalších překážkách v práci vám náleží pracovní volno?

Volno na pohřeb

Úmrtí v rodině a volno na pohřeb

Pokud dojde v rodině k úmrtí, jedná se vždy o velmi smutnou záležitost, kdy někteří členové rodiny potřebují podporu více, než jiní. Druh pomoci se značně liší a závisí na každém jedinci. Někteří z nich ocení i to, že se stanete jejich podporou právě během smutečního obřadu. A to bez ohledu na to, v jaké linii a v jakém stupni příbuzenství jste se zemřelým byli. Co na to ale řeknou v práci?

Pohřby jsou silným emocionálním zážitkem a mnoho lidí se jim vyhýbá. Často používají výmluvu, že nedostali volno v práci.

Pokud k takové nešťastné situaci dojde a vy se budete chtít zúčastnit pohřbu člověka, který není osobou příbuznou v linii přímé, můžete si od zaměstnavatele nárokovat volno? Pro správné pochopení celé problematiky je důležité si nejprve ujasnit příbuzenství, jak ho chápeme z pohledu českého práva.

Úmrtí v rodině je bez výjimky smutná záležitost. Nárok na volno dostat ale nemusíte.

Příbuzenství a český občanský zákoník

Příbuzenství je definováno v § 771 až § 927 občanského zákoníku. Příbuzenský vztah nemusí nutně vzniknout díky pokrevnímu poutu. Vznikne také díky osvojení. Odlišujeme příbuzenství v linii přímé a nepřímé. V linii přímé pochází jedna osoba od druhé, zatímco v linii vedlejší mají osoby společného předka, ale s tím rozdílem, že nepochází jedna od druhé.

Pokud chceme určit stupeň příbuznosti dvou osob, určuje se tak na základě počtu zrození, jimiž pochází jedna osoba od druhé v přímé linii. Ve vedlejší linii je stupeň příbuznosti dvou osob určován dle nejbližšího společného předka. Rozlišujeme ale také linii vzestupnou (rodič, prarodič) a sestupnou (dítě, vnuk).

Příbuzenství je upraveno v českém občanském zákoníku. Rozlišujeme například linii přímou a nepřímou, vzestupnou i sestupnou.

Úmrtí v rodině aneb nárok na volno

V předpisu č. 590/2006 Sb. pojednávajícím o osobních překážkách v práci je právě úmrtí jednou z překážek. Toto nařízení vlády stanovuje, kdo a kdy má nárok na pracovní volno s náhradou mzdy dle zákoníku práce. Rozlišuje tři situace, ve kterých je poskytnuto pracovní volno s náhradou mzdy.

2 dny dostanou osoby při úmrtí manžela, druha nebo dítěte. Je jim tedy poskytnuto volno na další den k účasti na pohřbu těchto osob. 1 den náleží těm, kteří se zúčastní pohřbu rodiče a sourozence, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence. Pracovní volno s náhradou mzdy je jim poskytnuto také na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.

2 dny pracovního volna s náhradou mzdy bude zaměstnanci poskytnuto při úmrtí manžela, druha nebo dítěte. Dostanou i den volna k účasti na pohřbu těchto osob.

Co prarodiče a vnuci?

Pracovní volno s náhradou mzdy je tedy poskytnuto třem skupinám, které se liší dle vztahu pozůstalého k zemřelému. Dvě skupiny již byly zmíněny a třetí skupině bude volno na pohřeb poskytnuto na nezbytně nutnou dobu, ale nejvýše na 1 den. Jedná se o osoby, které se chtějí účastnit pohřbu prarodiče či vnuka nebo prarodiče manžela nebo manželky.

Stejně tak bude volno na pohřeb poskytnuto i osobám, které nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žili se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti. Navíc si zaměstnanec může volno nárokovat i na další den, jestliže obstarává pohřeb těchto osob. Tyto osoby nemusí být nutně v příbuzenském poměru.

Tip: Přečtěte si další informace o volnu na pohřeb. Dozvíte se, jaká mají práva kolegové, přátelé či sousedé nebožtíka, i to, za jakých podmínek může být pracovní volno zrušeno. Zaměstnavatel totiž může nárok na placené pracovní volno i zrušit či vyžadovat potvrzení o účasti na pohřbu.

Pracovní volno s náhradou mzdy náleží i těm, kteří žili v době úmrtí se zaměstnancem ve stejné domácnosti.

Paragraf k volnu na pohřeb 590/2006 Sb.

Úmrtí rodinného příslušníka: Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na: 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob, 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob, nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.

Pohřeb spoluzaměstnance Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu zaměstnancům, kteří se zúčastní pohřbu spoluzaměstnance; tyto zaměstnance určí zaměstnavatel nebo zaměstnavatel v dohodě s odborovou organizací.

Pohřeb a noční směny

Jak je to ale s těmi, co nepracují od pondělí do pátku a pracují spíše v nočních hodinách? Tyto situace bývají z hlediska posouzení nároku na volno na pohřeb problematické.

Pokud jste pracujícími na nočních směnách a nestihnete se na začátek noční směny vrátit, nezoufejte. Jestliže pracujete právě na těchto směnách, máte se zúčastnit pohřbu na druhém konci republiky a noc před smutečním obřadem jste pracoval/a, máte nárok na jeden den volna pro účast na pohřbu. Závisí ale také na tom, do jakého okruhu příbuzných dle nařízení vlády patříte.

I pracujícím na nočních směnách náleží nárok na volno při účasti na pohřbu.

Překážky v práci na straně zaměstnance

Úmrtí v rodině není jedinou překážkou v práci. Ty definuje zákoník práce a zaměstnavatel je povinen alespoň v minimální výši poskytnout placené volno. Důležité osobní překážky na straně zaměstnance jsou dle zákoníku práce § 191 až 205 dočasná pracovní neschopnost, karanténa, vyslání národního experta, výkon veřejné funkce, rodičovská a mateřská dovolená, ošetřování člena rodiny/péče o dítě, výkon občanské povinnosti, jiné úkony v obecném zájmu, pracovní volno související s brannou povinností nebo překážky z důvodu školení či studia.

Od 1. října roku 2018 navíc přibyla mezi překážky v práci na straně zaměstnance dle zákoníku práce také dlouhodobá péče nebo-li dlouhodobé ošetřovné. A co otcovská poporodní péče? Ta byla zavedena na počátku letošního roku, zákoník práce ji ale jako překážku v práci neformuluje.

Překážky na straně zaměstnance jsou definovány v zákoníku práce. Patří mezi ně například ošetřování člena rodiny či péče o dítě a mnoho dalších.

Jaké další překážky v práci známe?

Kromě vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení lze za důležitou osobní překážku považovat kromě úmrtí také pracovnělékařskou prohlídku. Pokud dorazíte do práce později kvůli přerušení dopravního provozu či jinému znemožnění cesty do zaměstnání, nezoufejte. Ze zákona je tato situace považována za překážku v práci.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Práva a povinnosti zaměstnanců Pracovní právo Zaměstnání a podnikání Rodina Návody