Autorské právo aneb Jak to s ním je? | VímVíc.cz

Autorské právo aneb Jak to s ním je?

26. 03. 2018

Autorský zákon jasně vymezuje, kdo může být autorem, co je to autorské dílo, a co to jsou autorská práva. Přečtěte si, co všechno je předmětem autorského práva.

Autorské právo aneb Jak to s ním je?

Co je to autorské dílo

Autorské dílo jasně definuje autorský zákon č. 121/2000 Sb., který uvádí, že se jedná o umělecké nebo vědecké dílo, které je jakýmkoli způsobem objektivně vnímatelné a vychází z tvůrčí či duševní činnosti autora. Pojem objektivně vnímatelná podoba znamená, že dílo můžeme vidět, slyšet, je hmatatelné nebo v elektronické podobě a nezáleží na tom, jestli je trvalé nebo jen dočasné. U uměleckého či vědeckého díla nezáleží na rozsahu, významu nebo účelu. Mezi autory tak patří například i youtubeři. Autorské právo zákon uplatňuje nejen na dokončená díla, ale i fáze vývoje či vzniku, jednotlivé části a fragmenty. Konkrétně tedy autorské dílo může být:

 • Slovesné (vyjádřené písmem nebo řečí)
 • Hudební, dramatické a hudebně dramatické
 • Choreografické a pantomimické
 • Fotografické
 • Audiovizuální (film, video apod.)
 • Výtvarné (malířské, sochařské, grafické)
 • Architektonické a urbanistické
 • Kartografické
 • Užité umění
 • Překlad do jiného jazyka a tvůrčí přepracování jiného díla (např. adaptace)
 • Souborné dílo (sborník, časopis, encyklopedie, kolektivní výstava, v určitých případech i databáze a další soubory na sobě nezávislých uměleckých a vědeckých děl)
 • Počítačový program (pokud je originální a jedinečný)
Autorské dílo vzniká jedinečnou tvůrčí či duševní činností a je objektivně vnímatelné v čase a prostoru.

Na co se autorské právo nevztahuje?

Autorské právo zákon dále upravuje tak, že dílem není samotný námět, údaj nebo zpráva sama o sobě. Mezi autorská díla tedy nepatří myšlenka, princip, postup, metoda, teorie, vzorec či graf a objev. Autorské právo má také své výjimky, především s ohledem na veřejný zájem. Jedná se o:

 • Úřední díla a listiny (právní předpisy, rozhodnutí, rejstříky, dokumentace, kroniky, státní a samosprávní symboly apod.)
 • Tradiční lidové umění (pouze v případě, že není znám autor a dílo nebude použito způsobem, který snižuje jeho hodnotu)
Za autorské dílo nejsou považovány informace samy o sobě a díla, na kterých má zájem veřejnost.

Autor a dílo

Evropské autorské právo považuje za autora pouze konkrétní fyzickou osobu, která dílo vytvořila. Pokud se jedná o souborné dílo, autorem je fyzická osoba, která jej sestavila, aniž by tím utrpěla autorská práva zahrnutých děl. Autor má pak k dílu práva autorská a majetková, která na ně navazují. Obvykle je jméno autora uvedeno spolu s dílem. Zákon zohledňuje také možnost, kdy je dílo vydáno anonymně nebo pod pseudonymem. V takovém případě zastupuje autora osoba, která dílo vydala či zveřejnila. Zveřejněním je myšleno první veřejné provedení, přednesení, vystavení, vydání nebo jiný způsob, jakým bylo dílo představeno veřejnosti. Vydáním se myslí legální šíření kopií a rozmnoženin. Za určitých podmínek nemusí mít umělec živnostenský list.

Autor musí být fyzická osoba, která dílo vytvořila nebo sestavila. Ke zveřejnění a vydání svého díla musí dát souhlas a má na něj autorská i majetková práva.

Spoluautoři

V případě, že dílo vzniklo spoluprací dvou a více osob, jedná se o dílo spoluautorů, kterým náleží autorská práva stejným dílem. O dílo spoluautorů jde i v případě, že je možné jednotlivé činnosti odlišit. Za spoluautora není považovaná osoba, která v rámci tvůrčí či vědecké činnosti poskytla radu, pomoc, materiál případně dala ke vzniku díla podnět. Spoluautoři musejí s dílem nakládat jednomyslně. Autorská práva jsou pak rozdělena podle velikosti autorských příspěvků. V případě, že je nelze odlišit, náleží všem stejný podíl.

Jak napsat knihu

Chcete být například autorem knihy, ale nevíte, jak začít? Podívejte se na náš online kurz jak napsat knihu a můžete být autorem velmi brzy. Další kurz, který by vám s touto problematikou mohl pomoci, je kurz jak vydat knihu. A mrkněte také na firmu megaknihy a pokud jste současným nebo bývalým zaměstnancem, přidejte recenzi.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo